Raieload ja raieteatised

RAIELUBA

Raieluba on vajalik taotleda puude raieks, mille rinnasdiameeter (puu läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on üle 8 cm. Raieluba ei ole vaja taotleda puude kärpimiseks kuni 50 % ulatuses puu võra kõrgusest ja/või laiusest.  

Viimsi valla tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) annab vastava taotluse alusel loa Viimsi vallavalitsus.

TAOTLE RAIELUBA

RAIELOA TAOTLEMISE ÕIGUSTATUD ISIKUKS ON PUU KASVUKOHA

  • kinnistu omanik 

  • riigimaa valitseja 

  • volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel 

Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. 

Raieluba kehtib 3 kuud. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa pikendamist. Raieluba väljastatakse tasuta. 

RAIETEATIS

Hädaolukorras võib puu raiuda raieloata, kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul esitada raieteatis Viimsi Vallavalitsusele. 

ESITA RAIETEATIS

Detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raieluba ei ole vaja taotleda. Raietöid võib teostama asuda peale ehitusloa väljastamist, s.o kehtiva ehitusloa olemasolul. Raieteatis detailplaneeringus või ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raiumiseks, tuleb esitada vähemalt 14 päeva enne raietööde algust Viimsi Vallavalitsusele. 

 

LISAINFO

KONTAKT  

Astrid Promet
Keskkonna vanemspetsialist
E-post: astrid.promet@viimsivv.ee  
Telefon: 602 8847
Kabinet: 139

Broneeri aeg vastuvõtule