Riiklik toimetulekutoetus

Riikliku toimetulekutoetuse taotlus

Toimetulekutoetust on õigus saada Viimsi vallas omandiõiguse või üürilepingu alusel üksi elaval isikul või leibkonnal, kelle möödunud kuu netosissetulek pärast eluasemekulude eest tasumist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Leibkonna liikmeks loetakse toetuse taotlejaga abielus või abielulistes suhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste ja vanemate või muude üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavate või ühise majapidamisega isikute sissetulek.

Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadressandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha andmetega, on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.

Kommunaalkulud võetakse arvesse Viimsi Vallavalitsuse poolt kinnitatud normatiivide piires ja valitsuse poolt kinnitatud normpinna ulatuses.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 €.

Kui toimetulekutoetuse taotleja maksab elatist, siis arvestatakse see sissetulekutest maha, kui taotleja esitab vastavasisulised dokumendid toimetulekutoetuse taotluse juurde.

Toetuse suurus

Sõltub eluasemekulude (kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses), perekonna arvestusliku sissetulekupiiri ja perekonna tulude suurusest.

Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: TT = (EK + TP) - S, kusjuures TT on toimetulekutoetus, EK on eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP on perekonna arvestuslik toimetulekupiir ning S –on perekonna sissetulek (tulud).

Kehtiv toimetulekupiir

Esimesele pereliikmele on 140 €, igale järgnevale  täisealisele liikmele 112 € ja alaealisele liikmele 168 €. 

Sissetulekute hulka ei arvata Sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud mittearvestatavaid sissetulekuid, kõiki muid sissetulekuid arvestatakse sissetulekute hulka.

Taotlejate puhul, kes on vähemalt kahe eelneva järjestikuse kuu jooksul saanud toimetulekutoetust ilma töist tulu arvestamata, ei arvata töise tulu saama hakkamisele vahetult järgnevatel kuudel sissetulekute hulka (erandit on võimalik kasutada ühel korral 24 kuu jooksul):

  • 2 kuu jooksul 100% töisest sissetulekust ja
  • seejärel 4 kuu jooksul 50% töisest sissetulekust.

Toetuse taotlemiseks vajalikud sammud ja vajaminevad dokumendid

Toimetulekutoetuse avaldusi koos lisadokumentidega võetakse vastu kogu kalendrikuu jooksul Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametis aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, kabinet nr 119. Vastuvõtt: esmaspäeviti 14.00-17.30 ning neljapäeviti 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

  • vormikohane avaldus
  • kõigi leibkonnaliikmete möödunud kuu pangakonto väljavõtted;
  • alalise eluruumi kasutamisõigust tõendav dokument (omandiõiguse tõend või üürileping), mis esitatakse esmasel taotlemisel;
  • üle 16-aasta vanuste õppivate pereliikmete kohta tõend koolis õppimise kohta, mis esitatakse esmakordselt taotlemisel ja edaspidi iga õppeaasta alguses;
  • jooksval kuul tasumisele kuuluvad originaalarved ja -maksukviitungid üüri või hooldustasu, vee ja kanalisatsiooni, elektri, majapidamisgaasi, hoone kindlustusmaksu ja maamaksu kohta.

Tulemus

Toetuse summa kantakse taotleja pangaarvele. Pangaarve puudumisel makstakse toetus välja sularahas.

Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest ja tõendab seda oma allkirjaga taotlusel. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi.

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee

Toetuse taotluse menetlemine

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 5 tööpäeva, pärast avalduste vastuvõtu tähtaja möödumist.

Toimetulekutoetuse määramise aluseks olevad seadusandlikud aktid

Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016 määrus nr 10 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama

  • vaie Viimsi vallavalitsusele aadressil info@viimsivv.ee või Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001 Viimsi vald.
  • kaebuse Tallinna Halduskohtule Pärnu mnt 7, Tallinn.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 8 kohaselt ei võeta üüri toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse, kui üürijaks ja üürnikuks on omavahel abielus olevad isikud või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased.

Sotsiaaltoetuse taotlejal on kohustus jälgida, et toetuse taotlemisel on edastatud info täielik ja õige. 

Toetuse menetlemist puudutavate asjaolude muutumisel tuleb sellest toetust menetlevat spetsialisti viivitamata teavitada. Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 32 lg 1 kohaselt otsustab hüvitise andja alusetult tehtud kulutuste tagasinõudmise ettekirjutusega isiku vabatahtliku tagasimakse või tagasimakse taotluse alusel või hüvitise andja initsiatiivil algatatud haldusmenetluses.

Taotlust menetleval spetsialistil on õigus taotluse juurde esitatud andmeid ja dokumente kontrollida. Andmete varjamise või valeandmete esitamise korral peab toetuse taotleja toetuse tagasi maksma.