Erivedude ja koormuspiirangute load | Viimsi vald

Erivedude ja koormuspiirangute load

Eriveoloa taotluse vorm lae alla siit

Viimsi Vallavalitsuse kommunaalteenistus väljastab järgmisi lube

  • Koormuspiiranguga seotud sõiduluba
  • Suuremõõtmelise ja raskekaalulise eriveo eriluba kohalikel teedel.

Kommunaalteenistus väljastab suur- ja raskeveose lube ainult kohalikele teedele. Riigiteedele väljastab Maanteeamet.

Avalikult kasutataval teel on erivedu lubatud tee omaniku antud eriloaga ja eritasu eest ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustel. Erateel toimub erivedu tee omaniku nõusolekul ja tingimustel.

Kuidas taotleda luba eriveo teostamiseks?

Eriveo teostamist Viimsi vallas reguleerib Majandus- ja taristuministri 04.09.2015. a määrus nr 114 Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad ja Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016. a määrus nr 8  Eriveo menetlemise kord Viimsi vallas.

Vallateedel eriveo teostamiseks esitada täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus vallavalitsuse transpordispetsialistile imre.saar@viimsivv.ee