Lennart Meri stipendium

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuudi eesmärk on väärtustada Lennart Meri vaimset pärandit.
Määruse kohaselt antakse välja kahte liiki rahalist toetust:

  • preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200 €, mida Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul igal aastal.
  • President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud. 

President Lennart Meri stipendiumi ja preemia taotlemise tähtaeg on 1. detsember.

Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipendiumi taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk on eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koostanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembriks 2018, lähevad arvesse magistritööd, mis on kaitstud 2018., 2017. või 2016. aastal. Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse esitada nii kandideerija kui ka kolmas isik.

  • Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.
  • Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga.
  • Stipendium või preemia antakse üle president Lennart Meri perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel.

KONTAKT

Ott Kask  
Kultuuritöö peaspetsialist 
Kultuuriosakond
E-post: ott.kask@viimsivv.ee
Telefon: 6028874 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00