Toimetuleku tagamise toetus 

Riikliku toimetulekutoetuse taotlus

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA?  

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 350 € ja iga järgmise pereliikme kohta 262,50 €. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse 

 • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist; 

 • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu; 

 • muid teadaolevaid asjaolusid. 

Toimetuleku tagamise toetust antakse 

 • valla vähekindlustatud isikule tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud toetuse määrani; 

 • eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks; 

 • spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks; 

 • pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitse vanemspetsialisti poolt selgitatud vajadusel); 

 • muudel ettenägematutel asjaoludel; 

 • valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks. 

KUIDAS TAOTLEDA? 

 • Toimetuleku tagamise toetuste taotluste vastuvõtt toimub Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas (vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu) 

 • Interneti või digitaalse isikutuvastusvõimaluse puudumisel saab vastuvõtutaotlust esitada ka Viimsi vallavalitsuses kohapeal.  

Taotlusele lisatavad dokumendid 

 • Toetuse taotlusele lisatakse taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed 

 • Toetuse taotlusele lisatakse andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta 

 • Hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid 

 • Vajadusel muud täiendavad dokumendid. 

LISAINFO

KONTAKT 

Eldi Pärdi 
Sotsiaalregistri spetsialist 
E-post:eldi.pardi@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8825 
Kabinet:  119 
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00