Arvamuse küsimine keskkonnaloa taotlusmaterjalide menetlusse võtmise kohta

26. Okt 2020
teade

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Osaühing Karimus (registrikood 10395146; aadress Halli tee 42, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, 74001; edaspidi ka ettevõte) 19.10.2020 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba või õhusaasteluba) taotluse. Taotlusmaterjalid on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) 19.10.2020 dokumendi nr DM-110483-6 all ja menetluse nr M-110483 all. Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Viimsi vallas Viimsi alevikus Halli tee 42 kinnistul (katastritunnus 89001:010:3430) asuvale käitisele.

Ettevõtte põhitegevusala on köögimööbli tootmine (EMTAK kood 31021) ning ettevõtte tootmisterritooriumil on kaks heiteallikat – katlamaja korsten ja värviruumi ventilatsiooniava.

Käitises toimub mööbli valmistamiseks vähene puidu mehhaaniline töötlemine ning mööblidetailide viimistlemine. Mööblidetailide viimistlemiseks (värvimine, lakkimine jms) kasutatakse erinevaid lahusteid ja lahusteid sisaldavaid kemikaale kuni 3,598 tonni aastas, millest eraldub kuni 2,075 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid (edaspidi LOÜ). Lisaks on käitises katlamaja oma tootmis-, olme- ja kontoriruumide soojusenergiaga varustamiseks. Katlamajas on üks gaasikatel nimisoojusvõimsusega 0,35 MWth, mille tarbeks kasutatakse aastas kuni 24 tuhat m3 maagaasi.

Ettevõttel on õhusaasteluba vajalik vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ § 2. Määrus nr 67 § 2 sätestab, et õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse lisas nimetatud künniskogust. Määruse lisas on toodud, et lenduvate orgaaniliste ühendite (kokku arvutatuna), välja arvatud metaan, merkaptaan ja muud gaasilised orgaanilised väävliühendid ning püsivad orgaanilised saasteained, künniskogus on üle 0,5 tonni aastas. Seoses tootmismahu suurenemisega ning kasutatavate lahustite ja lahusteid sisaldavate kemikaalide koguse kasvuga on ettevõttes suurenenud eralduvate LOÜ-de heitkogus, mis ületab määruse nr 67 lisas nimetatud künniskogust.

Ettevõtte tootmisterritooriumit ümbritsevad transpordi- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistud. Lähim elumaja, Tulika tee 6 kinnistul (registriosa nr 8027302; katastritunnus 89001:010:1739) asuv korterelamu, jääb heiteallikast ca 65 m kaugusele idasuunas teisele poole transpordi- ja tootmismaad. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle mõjupiirkonnas kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Lähim looduskaitseline objekt on ca 700 m kaugusel lääne suunas asuv Viimsi mõisa pargi kaitseala (keskkonnaregistrikood KLO1200582).

KeÜS § 47 lg 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).

Keskkonnaloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-110483.

Arvamuse esitamise tähtaeg on 23.11.2020.