Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

03. Märts 2021
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Prangli saarel, Lõunasadama detailplaneeringu täpsustamiseks

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Prangli saarel, Lõunasadama detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Prangli saarel, Mölgisadamas sadamahoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Mölgisadama maaüksusele on kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 8. juuni 1999  otsusega nr 97 Prangli saare Lõunasadama detailplaneering. Kavandatava sadamahoone asendiplaanilise lahendusega soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurust 9,7%. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurendata. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond