Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Salu tee 15 kinnistule, Haabneeme alevikus, Viimsi vallas Salu majaomanike ühistu detailplaneeringu täpsustamiseks

09. Jaan 2019

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud Salu tee 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud asendiplaanile soovib omanik  kavandada üksikelamule juurdeehituse. Salu tee 15 kinnistu asub alal, kuhu on Viimsi Vallavolikogu 13.08.1996 otsusega kehtestatud Salu majaomanike ühistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud kinnistule ehituskeeluala (kaugus kinnistu piiridest 5 m). Kinnistu lõunapoolses küljes Salu tee 13 kinnistu piirist taotletakse ehituskeeluala vähendamist 4m-le, et oleks võimalik kavandada elamu laiendus arvestades Salu tee 17 kinnistu piiril paikneva abihoone tuleohutuskujaga (8m).

Antud juhul ei ole ehituskeeluala vähendamine ja projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. Detailplaneeringuga lubatud parameetreid (nt täisehituse protsent, hoone kõrgus jm) ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel asuvate hoonetega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel.

Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

  1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
  2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.
  3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest  arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.