Vallavalitsuse 04.12.2018 istungi päevakord

04. Dets 2018
 1. Volikogu määruse eelnõu "Viimsi valla 2019. aasta eelarve" läbivaatamine. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusameti juhataja.
 2.  Volikogu määruse eelnõu läbivaatamine: Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusameti juhataja.
 3.  Volikogu otsuse eelnõu "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" läbivaatamine. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusameti juhataja
 4. Laenu pakkumuste läbivaatamine ja eduka pakkumuse kinnitamine. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusameti juhataja.
 5. Viimsi valla äriühingutele audiitori määramine. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusameti juhataja .
 6. Ühisveevärgiga, ühiskanalisatsiooniga või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem, kaasettekandja: Randar Lohu, rahandusameti juhataja.
 7. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Pringi külas, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Randvere küla, Aiaotsa tee 5 detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 10. Katastriüksuste liitmise võimalikkusest Pärnamäe külas: Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem. 
 11. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Viimsi metskond 79). Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 12. Viimsi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine (Ranna tee 13b). Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 13.  Koha-aadresside muutmine Miiduranna külas Ranna tee 5 katastriüksusel asuvatel hoonetel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 14.  Koha-aadresside muutmine Püünsi külas katastriüksusel Vabaõhumuuseum ja katastriüksusel asuvatel hoonetel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 15. Koha-aadresside muutmine Pringi külas katastriüksustel Kimsi tee 35a, Kimsi tee 35b, Kimsi tee 35c ja Kimsi tee 35d. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 16. Metsateatise kooskõlastamine Mäealuse maastikukaitsealal. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 17. Metsateatiste kooskõlastamine Krillimäe maastikukaitsealal. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 18. Ostueesõiguse tutvustamine: Väikeheinamaa külas / Lillänginis asuv Meritalu kinnistu. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 19. Lepingu sõlmimine (Uus-Käspre, Narva mnt T12). Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 20.  Volikogu määruse eelnõu läbivaatamine- Viimsi Vallavolikogu 12. detsembri 2017 määruse nr 19 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“ muutmine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem.