Vallavalitsuse 28.04.2021 istungi päevakorra projekt

27. aprill 2021
Pildil vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu otsus: Viimsi vallas Püünsi külas asuva Pikaneeme maaüksuse osaline kasutusse andmine MTÜ-le Püünsi Külaselts külaplatsi rajamiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu otsus: Naissaarel, Väikeheinamaa/ Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 234871 „Viimsi valla tänavavalguse ehitustööd 2021“ esitatud pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Vaideotsus (Jasmiini tee 6-3)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Valla teede nimekirja kinnitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Servituudi seadmine Pirni tee 40 kinnistule
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi valla kasuks Käära kinnistule
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Pärnamäe külas, Pärnamäe tee 170 ja 172 ning Lubja külas Niine kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Väikeheinamaa külas / Lillänginis asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Leppneeme külas katastriüksuse Lännemäe tee 34 // Vinnuniidu sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Tammneeme külas kinnistu Tammneeme tee 38 jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Pihlapuu tee 9
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Sihtasutuse Kultuuri – ja hariduskeskus Viimsi Artium nõukogu liikmete määramine
Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär
 
14. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Kooskõlastuse andmine MTÜ-le Pärnamäe Külaselts võrkpalliplatsi rajamiseks Hobukastani haljakule
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem