Adven Eesti AS taotleb toasooja tootmist odavamate kütustega

6. okt 2022
Adven Eesti AS katlamaja

Adven Eesti AS taotleb Viimsi ja Haabneeme aleviku majade toasooja tootmiseks põlevkiliõli, kerge kütteõli, diislikütuse või raskeõli kasutamise võimalust. Lisaks soovitakse kütuse hoidmiseks paigaldada 50 m3 mahuti. 

Sõda Ukrainas ning tormilised ajad energiaturgudel on viinud selleni, et maagaasi hind on varasemate aastatega mitmekordistunud ning kohati on gaasimüüjatel raskusi maagaasi soetamise ja varumisega. Selleks, et tagada ka külma talvega Viimsi ning Haabneeme alevike varustatus toasoojaga, on katlamajal vaja alternatiivseid energiaallikaid, mida vajadusel maagaasi asemel kasutada. Nendeks on taotluse kohaselt põlevkiviõli, diislikütus, kerge kütteõli või raske kütteõli, mille tarbeks on planeeritud ka 50 m3 vedelkütuste mahuti. Korraga hoiustatakse mahutis ühte tüüpi kütust. 

Adven Eesti AS on esitanud Keskkonnaametile taotluse keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-131372 muutmiseks. Aven Eesti AS toodab Haabneeme alevikus Sõpruse tee 4 kinnistul asuvas katlamajas toasooja Haabneeme ja Viimsi alevike kaugküttega liitunud hoonetele. Praegu kasutab katlamaja kütusena puiduhaket või tükkturvast ning maagaasi. Taotluse kohaselt soovitakse kasutada kütusena ka põlevkiviõli, kerget kütteõli, diislikütust või rasket kütteõli. Lisandub ka üks täiendav heiteallikas: 50 m3 mahuti vedelkütuste hoiustamiseks.

Keskkonnaloa taotlusele lisatud saasteainete koguste ning hajumiskaartide alusel ei esine tootmisterritooriumist väljaspool ja lähedalasuvate elamute juures õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist. Vedelkütuste mahuti täitmisel põlevkiviõliga võib ajutiselt esineda lõhnahäiringuid kõige lähemal asuvate elamute juures, kuid seda vaid ligikaudu tunni aja jooksu, mil mahutit täidetakse. Arvestades põlevkiviõli maksimaalset kogust, toimub laadimisi umbes 125 korral aastas. 
Maagaas on oma olemuselt puhtam kütus kui kõne all olevad vedelkütused, mistõttu on raskete vedelkütuste põletamine katlamajas lühiajaline hädavajadus ning tulevikus soovib Viimsi vallavalitsus katlamajas hakkepuidule lisaks täiendava kütusena näha taas kas maagaasi või pikemas perspektiivis hoopis uudseid taastuvenergiaallikaid. 

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-121598 , dokument nr T-KL/1014338-2 .

Üksikasjalikuma arvamuse avaldamiseks taotluse kohta näeb keskkonnaseadustiku üldosa seadus ette ühe kuu pikkust perioodi pärast teate kättesaamist. Kuid seoses energiaturu olukorraga ja vajadusega taotluste kiireks menetlemiseks palub Keskkonnaamet erandkorras anda oma arvamusest teada võimalusel hiljemalt 18.10.2022 aadressile info@keskkonnaamet.ee. Juhul kui Te ei jõua tähtajaks arvamust esitada, on menetluse jooksul võimalus esitada täiendavaid seisukohti. 

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja