Erivedu ja piirangualasse sisenemine

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond väljastab eriveolube ja piirangualasse sisenemise lube ainult Viimsi vallale kuuluvatele teedele. Soovitame loa taotlus esitada digitaalselt Viimsi valla operatiivteenuste infosüsteemi kaudu. See kiirendab oluliselt lubade kättesaamise aega. Eriveoloa taotlemisel võetakse menetlustasu ja võib rakenduda eritasu, mille suurus sõltub veetava veose mõõtmetest-massist ja veokordade arvust või kestvusest.

  • Eriveoluba tuleb Viimsi vallalt taotleda juhul, kui valla avalikult kasutataval teel liigeldakse sõidukiga/autorongiga, mille üksainuski mõõde, tegelik mass või mis tahes telje koormus ületab lubatut. Sõiduki, autorongi ja masinrongi suurimad lubatud mõõtmed veosega ja veoseta, sõiduki, autorongi ja masinrongi suurimad lubatud massid ning teljekoormused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
  • Piirangualasse sisenemise luba tuleb Viimsi vallalt taotleda juhul, kui valla avalikult kasutataval teel on teatud liiki sõidukiga liiklemine keelatud ja sellest hoiatab tee algusesse pandud liiklusmärk. Massipiirangud on nähtavad VAAL infosüsteemis ja Tark Tee portaalis.

 

KONTAKT
Rait Parve
transpordi vanemspetsialist
602 8707
Rait.Parve@viimsivv.ee

LISAINFO