Metsamajandamine

Hea on elada vallas, kus meil on iga päev võimalus nautida meid ümbritsevat rohelust, jalutada koduste metsade vahel, kuulata linnulaulu ning vahel isegi näha mõnda metslooma oma silmaga. Viimsi poolsaar on suuresti kaetud metsaga, seda eriti poolsaare keskosas. Põhiosa sellest on omavalitsuse tasandil kaitse alla võetud. Viimsi poolsaarel asuvast riigimetsast on kohaliku kaitse all 965 ha ja majandatavat riigimetsa on kokku 292 ha.

Selleks, et mets oleks terve ja elujõuline, on seda vaja hooldada ning uuendada.

Metsateatiseid väljastab Riigi Keskkonnaamet. Metsateatise esitamise ning menetlemise kord näeb ette, et Riigi Keskkonnaamet edastab metsateatise kooskõlastamiseks loodusobjekti kaitse alla võtnud kohalikule omavalitsusele. Väljaspool kaitsealasid planeeritavatest raietest kohaliku omavalituse teavitamise ning kooskõlastamise kohutust ei ole.

Riigi Keskkonnaameti poolt väljastatud metsateatised on kõigile nähtavad metsaregistri avalikust veebirakendusest SIIT

RMK KÕRGENDATUD AVALIKU HUVIGA ALAD (KAH)

RMK hallatavatel maadel asuvad alad, mille majandamisega kaasneb kõrgendatud avalik huvi (KAH). Viimsi poolsaare riigimetsad kuuluvad 100% KAH alade alla.

  1. KAH alade majandamisel kaasab RMK edaspidi huvirühmasid. Teavitamise ja infovahetuse  ning kaasamise käigus selgitatakse välja, kas neil aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid.

KAH ALADE MAJANDAMISEKS ON KOKKU LEPITUD JÄRGMISED PÕHIMÕTTED

  • lageraied tehakse maastikku sobituvalt
  • lageraielangile jäetakse säilikpuud kasvama gruppidena
  • lageraie järgselt uuendatakse raiesmik raiele järgneval uuendamisperioodil
  • enne raiesmiku uuenemist ei tehta uut lageraiet raiesmikuga piirneval metsaeraldisel 
  • raietööde käigus tekkinud raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja -radadelt 
  • maapinna ettevalmistamise käigus ei kahjustata kasutatavaid metsateid ja -radasid 
  • turberaiet tehakse juhul, kui metsa kasvutingimused võimaldavad tagada metsa uuendamise 

Täpsem info RMK KAH alade kohta SIIN 
RMK-l on koostamisesl Viimsi Valla metsade majandamise kava aastateks 2020-2030.

KONTAKT

RMK Ida-Harjumaa metskond 
Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem   
506 6931
Rohuneeme tee 29/1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa
ida-harjumaa@rmk.ee