Katastriüksuse üle mõõdistamine omaniku soovil

Kinnisasja omanik võib igal ajal tellida temale kuuluvale katastriüksusele täpsemate piiriandmete saamiseks uue katastrimõõdistamise.

Uue katastrimõõdistamise käigus kinnisasja piir maastikul ei muutu, täpsustuvad piiripunktidele määratud/määratavad koordinaadid ja nende alusel määratud katastriüksuse pindala ning kõlvikute pindalad. Samuti täpsustub katastriüksuse asukoht katastrikaardil.

 • Omanik või seaduses sätestatud isik pöördub maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava maamõõtja poole, kes maaomaniku volituse alusel taotleb elektroonilise katastri kaudu katastripidajalt katastrimõõdistamise tingimused. 
 • Maamõõtja tutvub mõõdistatava ja puudutatud katastriüksuste alusandmetega ning teeb kindlaks maastikul olemasolevad piirimärgid, vajadusel paigaldab või taastab puudu olevad piirimärgid ja mõõdistab katastriüksuse piirid maastikul.
 • Piirimärgid, mis ei jää pärast katastrimõõdistamist piiri tähistama, tuleb maamõõtjal pärast katastrimõõdistamist maastikult eemaldada.
 • Kui katastrimõõdistamise käigus selguvad vastuolulised piiriandmed või on tuvastatud, et piirimärkide asukohad maastikul ei ole kooskõlas katastrisse kantud piiriandmetega või maastikul on ühes piiripunktis mitu piirimärki, tuleb kinnisasja piir kindlaks teha maakorraldusseaduse § 15 alusel.
 • Maamõõtja on kohustatud piiride kättenäitamisele kutsuma kõikide kinnisasjade omanikud, kelle kinnisasjal on mõõdistatava piiriga ühine piiripunkt. Puudutatud katastriüksuste omanikel tuleb esitada märkused , taotlused ja seisukohad piiride kohta hiljemalt piiri maastikul kättenäitamisel.
 • Maamõõtja koostab piiride kulgemise ja kättenäitamise kohta piiriprotokolli, mille allkirjastamisega piiride kättenäitamisele kutsutud isikud kinnitavad oma nõustumist piiride asukoha ja piirimärkide alalhoiukohustusega.
 • Kui kinnisasja omanik, kes on kutsutud piiride kättenäitamisele, ei ilmu kohale , loetakse kutse saatmisega piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks.
 • Kui kinnisasja omanik tuleb piiride kättenäitamisele, kuid ei allkirjasta piiriprotokolli, loetakse piirimärkide asukoht ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks.
 • Maamõõtja esitab elektroonilise katastri kaudu mõõdistamise andmed ning dokumendid. Mõõdistamise andmete õigsuse ja katastrimõõdistamise seaduslikkuse eest vastutab maamõõtja.
 • Katastripidaja kontrollib, kas kõik kande tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid on esitatud ja vastavad õigusaktides kehtestatud nõuetele, katastrimõõdistamine vastab nõuetele ning esitatud andmed on kooskõlas katastrimõõdistamise tingimuste taotluses esitatud piiriga ja maakatastri või kontrollmõõdistamise andmetega.
 • Katastripidaja määrab katastriüksuse piiri ja pindala nõuetekohaste katastrimõõdistamise andmete alusel. Katastriüksuse kõlvikulise koosseisu määrab katastripidaja kõlvikute kaardi alusel.
 • Katastripidaja edastab andmed maaomanikule.
 • Andmetega nõustumisel esitab maaomanik kandeavalduse katastriüksuse andmete muudatuste registreerimiseks maakatastris ja kinnistusraamatus.
 • Katastripidaja registreerib andmed maaregistris.
 • Teade kande tegemisest või kandest keeldumise kohta edastatakse kandeavalduses näidatud elektronposti aadressile. Posti teel saadetakse teade vaid juhul, kui elektrooniliselt ei ole võimalik otsusest teavitada.
 • Avalduse muudatuste registreerimiseks kinnistusraamatus esitab maakatastripidaja.