Kaasav eelarve

Cover

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ühtlasi võimaldab see käivitada kogukonnas arutelu avaliku ruumi ja avalike sündmuste üle. Ideid võib esitada igaüks, selleks ei pea olema Viimsi valla elanik, aga lõpphääletusele jõudnud ideede hulgast saavad võitja valida vaid valla elanikud.

2024. aastal laekus vahemikus 1. aprill kuni 30. aprill toimunud kaasava eelarve ideekorje raames 18 ettepanekut, millest 11 leidis hindamiskomisjon olevat teostatava ja sobiliku rahvahääletusele edastamiseks. Hääletus kestab 16. juuni südaööni keskkonnas VOLIS. Hääletusel võivad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viimsi vald. Igal hääletamisõiguslikul isikul on hääletamisel kolm häält, mis annab võimaluse hääletada kolme erineva idee poolt.

Oma lemmikute toetamiseks on teretulnud kampaaniad, mis on kooskõlas kaasava eelarve kampaania tegemise hea tavaga.

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed piirkonnapõhiselt vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Vallavalitsus avalikustab ideede pingerea Viimsi valla kodulehel esimesel võimalusel. 

2024. aastal hääletusele suunatud ideed:

 • Graffititünnid
  Kavas on muuta vanad kütusemahutid kunstiprojektideks, et rikastada kohalikku kultuuri ja pakkuda visuaalset naudingut.
 • Kelvingi korvpalliväljaku uuendamine
  Idee eesmärk on uuendada korvpalliväljaku pinnasekate, et pakkuda noortele paremaid tingimusi sportimiseks ja võistluste korraldamiseks, mis aitab kaasa noorte aktiivsele eluviisile ning ohutusele.
 • Kelvingi Rulapargi projekteerimine ja ehitamine
  Vastus kohaliku rulatamisest huvitatud noorsoo vajadustele. Projekti eesmärk on asendada amortiseerunud rularamp uue ja ohutumaga, et tagada noortele turvaline vaba aja veetmise koht.
 • Naissaare madalseiklusrada
  Põnev loodusliku disainiga seiklusrada, mis on mõeldud lastele ja noortele. Erineva raskusastmega ronimisatraktsioonid aitavad arendada laste koordinatsiooni, kehatunnetust ja tasakaalu, ühendades sel moel kasuliku lõbusaga. Madalseiklusrada aitab suurendada Naissaare atraktiivsust ning pakub meeldejäävat tegevust saare külastajatele.
 • Tammneeme sadama slipp
  Viimsilastele oluline merel käimise ja rannakultuuri mitmekesistamise koht, mis võimaldab lastel tutvuda mereäärse eluga ja vanematel õpetada neile rannarahva traditsioone. Ühtlasi suurendatakse paatide turvalist veeskamist ja meresõidu ohutust.
 • Tädu terviseraja pikendus Randvere koolini
  Terviseraja pikendamine, mis hõlmab uue valgustatud lõigu rajamist ja olemasoleva raja parendamist.
 • Viimsi idakaldale mitmekülgse puhke- ja virgestusala I etapi loomine
  Projekti eesmärk on luua Randvere külas ja Viimsi idakaldal puhke- ja virgestusala, mis vastaks kõikide vanusegruppide vajadustele.
 • Viimsi JK staadionile katusealuse rajamine
  Idee luua staadionile katusega tribüün, et võimaldada selle kasutamist igasuguse ilmaga ning laiendada kasutusvõimalusi erinevateks kultuuri- ja spordiüritusteks.
 • Viimsi kogupere teatrifestival VILLE
  Festival on loodud lastele erinevate kultuurivormide nagu teater, muusika, filmikunst, tants ja tsirkus tutvustamiseks. Kunstilise loomingu kaudu toetatakse laste täisväärtuslikku arengut. Festival pakub kvaliteetaja veetmise võimalust peredele, edendab vaimset tervist ning tutvustab Viimsi huviringe ja -koole.
 • Viimsi Võlumaa üritus Laidoneri pargis
  Varasemalt kohalike ja kaugemaltki uudistama tulnute hulgas laialdast heakskiitu leidnud valgusetendus koos kogukondlike tegevustega II advendi tähistamiseks.
 • Wrangelsholm discgolf Prangli saarel
  9 korviga discgolfi rada, mis on kavandatud harmooniliselt sobituma saare looduskeskkonda. Rada suurendab Prangli saare atraktiivsust turistide seas ja elavdab saare majanduslikku aktiivsust, pakkudes samas ka kohalikule kogukonnale uusi võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks, mida saarel seni vähe oli.

Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu hiljemalt hääletamisele järgneval eelarveaastal.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee viiakse ellu Viimsi valla kaasava eelarve vahenditest. Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus. Kaasava eelarve sündmuse elluviimise korraldab idee esitaja, kellega vallavalitsus sõlmib vastavasisulise lepingu. Juhul, kui investeeringuobjekt on kavandatud kinnistule, mis ei ole munitsipaalomandis, sõlmib vallavalitsus enne idee elluviimist kinnistu omanikuga lepingu, millega tagatakse objektile avalik ligipääs ja investeeringuobjekti sihipärane avalik kasutamine minimaalselt 15 aastaks.

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle maksumus ületab eelarvet, viiakse ellu paremuselt järgmine idee piirkonnas. Hääletamisel selgitatakse võiduidee välja piirkonna lõikes ning kui vastava piirkonna jaoks eraldatud vahendid võimaldavad, realiseeritakse ka järgmine idee, mis mahub eraldatud vahendite piiresse vastavas piirkonnas.

Kui piirkonnale eraldatud kaasava eelarve summast jääb kasutamata vabu vahendeid ulatuses, mis ei võimalda ühtegi vastava piirkonna ideed realiseerida, on vallavalitsusel õigus vabad vahendid liita ja realiseerida hääletusgruppide üleselt idee, mis sai järele jäänud ettepanekutest enim hääli ja mis mahub vabade vahendite piiridesse.

 

Lisainfo:

Viimsi kaasav eelarve kokkuvõtted aastate lõikes: 

 

KONTAKT

Ivar Hendla
arendusosakonna juhataja
ivar.hendla@viimsivv.ee 
602 8819

 

  Kaasava eelarve hääletus toimus 30. novembrini 2023 VOLIS keskkonnas. Kokku kasutas seda võimalust 746 viimsilast, kes andsid kokku 1016 häält. 

  2023. aasta kaasava eelarve võitjaks on idee „Tribüün ja vahetusmeeste pink Karulaugu staadionile“ (214 häält). Teisele kohale jäi idee „Tädu terviseraja pikendus Randvere koolini (liidetud ideega „Valgustatud suusaraja pikendus“)“ (159 häält) ja kolmandale kohale idee „Randvere välijõusaali ja jõulinnaku rajamine“ (133 häält). 

  Kaasava eelarve hääletus toimus 30. novembrini 2022 VOLIS keskkonnas. Kokku kasutas seda võimalust 597 viimsilast, kes andsid kokku 727 häält. 

  2022. aasta kaasava eelarve võitjaks on Randvere-Metsakasti ujumiskoht. Kokku hääletati selle rajamise poolt 168 korda. Teisele kohale jäänud Tammneeme sadama süvendamist edestas võiduidee kogunisti 67 häälega.  Märkimisväärselt kaugemale liidrist jäid aga Püünsi noortekeskuse laienemine (74), jalgratta õpperaja rajamine Pärnamäe külla (68) ja Haabneeme liumägi-rannavaal (64 häält).  

  Kaasava eelarve hääletus toimus 30. novembrini 2021 VOLIS keskkonnas. Kokku kasutas seda võimalust 1448 viimsilast, kes andsid kokku 2013 häält. 

  2021. aasta kaasava eelarve võitjaks oli idee rajada Haabneeme sanglepiku ja Viimsi Kooli madalseiklusrajad, mis sai 540 häält.

  • 2021.aastal esitatud ideedega saab tutvuda SIIN.

  Esimesel kaasava eelarve väljakuulutamise aastal koguti ja valiti erandkorras kahe aasta ettepanekuid samaaegselt. Sellest tulenevalt oli 2020. aastal kaasava eelarve projektide elluviimiseks kokku kasutada 100 000 eurot. 

  • Esitati 86 ideed, millest valdav enamus oli mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. 
  • Kokkuvõttes sai ekspertide otsusel järgmisesse vooru 57 väga head ideed.

  Lõplikuks võitjaks osutusid siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega. Hääletusel osales 866 viimsilast. 

  Lõppkokkuvõttes on täna siseskatepargi rajamise idee eest tasutud 50 000 eurot, hooajalise uisuplatsi rajamise eest 11 210 eurot, Haabneeme jõulinnaku rajamise eest 20 486,22 eurot ja 18 303,78 eurot Tammneeme sadama süvendamise eest.