Toimetuleku tagamise toetus

Toimetuleku tagamise toetuse taotluse täida SIIN

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 350 € ja iga järgmise pereliikme kohta 262,50 €. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse 

  • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist 

  • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu

  • muid teadaolevaid asjaolusid. 

Toimetuleku tagamise toetust antakse 

  • valla vähekindlustatud isikule tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud toetuse määrani

  • eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks

  • spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks

  • pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitse vanemspetsialisti poolt selgitatud vajadusel)

  • muudel ettenägematutel asjaoludel

  • valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks. 

LISAINFO

KONTAKT 

Eldi Pärdi 
Sotsiaalregistri spetsialist 
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8825 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00