Toimetuleku tagamise toetus

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 375 € ja iga järgmise pereliikme kohta 285,25 €. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

TAOTLE TOIMETULEKU TAGAMISE TOETUST

TOETUSE ANDMISE OTSUSTAMISEL ARVESTATAKSE

  • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist 

  • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu

  • muid teadaolevaid asjaolusid. 

TOIMETULEKU TAGAMISE TOETUS ANTAKSE

  • valla vähekindlustatud isikule tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud toetuse määrani

  • eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks

  • spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks

  • pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitse vanemspetsialisti poolt selgitatud vajadusel)

  • muudel ettenägematutel asjaoludel

  • valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks. 

LISAINFO

KONTAKT

Reet Aljas
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
E-post: reet.aljas@viimsivv.ee 
Telefon602 8825 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00