Toimetuleku tagamise toetus

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 500€ ja iga järgmise pereliikme kohta 375€. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

TAOTLE TOIMETULEKU TAGAMISE TOETUST

TOETUSE ANDMISE OTSUSTAMISEL ARVESTATAKSE

  • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist 

  • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu

  • muid teadaolevaid asjaolusid. 

TOIMETULEKU TAGAMISE TOETUS ANTAKSE

  • valla vähekindlustatud isikule tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud toetuse määrani

  • eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks

  • spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks

  • pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitse vanemspetsialisti poolt selgitatud vajadusel)

  • muudel ettenägematutel asjaoludel

  • valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks. 

LISAINFO

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825