Toimetuleku tagamise toetus

Toimetuleku tagamise toetuse taotluse saad alla laadida siit

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära.

Piirmäär pere esimese liikme kohta on kahe ja poole kordne riiklik toimetulekupiir- 350 € ja 262,50 € iga järgmise pereliikme kohta.

Toimetuleku tagamise toetust antakse

 • valla vähekindlustatud isikule tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud toetuse määrani;
 • eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks;
 • spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks;
 • pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitse vanemspetsialisti poolt selgitatud vajadusel);
 • muudel ettenägematutel asjaoludel;
 • valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks.
 • Toetuse andmisel lähtutakse isiku ja/või pere sissetuleku suurusest.

Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse

 • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist;
 • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu;
 • muid teadaolevaid asjaolusid.

Vajalikud sammud

Taotleja esitab Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametil vastavasisulise taotluse SIIT kas kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud kujul.

Toetuse taotlusele lisatakse

 •  taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;
 • andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta;
 • hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;
 • vajadusel muud täiendavad dokumendid.
 • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee

Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Õigusaktid