Rohealad ja looduskaitse

Viimsi vald on kaitsealade poolest rikas – üle poole meie territooriumist on kaitse all. 

Rohevõrgustik on oluline

Metsad, haljakud ja rohealad tervikuna on iga viimsilase jaoks olulised. Inimestele on need kohad, kus puhata, viibida looduses, korjata metsasaadusi või sportida. Loomade ja lindude jaoks on see koht, kus elada. Mida sidusam on rohevõrgustik, seda elurikkam on siinne keskkond ja seda rahulolevamad on omakorda meie valla elanikud. Seetõttu on oluline tagada hästi toimiv rohevõrgustik ja viia ellu tegevusi, mis seda saavutada aitavad.

Viimsi valla kehtiva mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" saad tutvuda siin. Edaspidises tegevuses lähtutakse ka nimetatud teemaplaneeringu auditist, millega saad tutvuda siin

53% vallast kaitse all

Viimsi valla territooriumil asub kokku 5 suuremat riiklikul tasandil kaitstavat loodusobjekti (Prangli hoiuala ja Prangli maastikukaitseala, Naissaare looduspark, Viimsi mõisapark ja Haabneeme sanglepik), pindalaga ligi 2496 ha. Neile lisanduvad veel mitmed püsielupaigad. 

Vallas asub ka 6 kohaliku kaitse all olevat maastikukaitseala, pindalaga 1380 ha, kus kaitseala valitsejaks on Viimsi vald. Tegemist on maastikukaitsealadega, mis moodustati eesmärgiga tagada kaitse maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja ka kasutamise reguleerimiseks. Üheskoos võimaldavad need 11 kaitseala säilitada elurikkust ja tagada hea elukeskkonna ning hoida looduskooslusi ja ökosüsteeme.

Viimsi valla maismaast on üle poole ehk 3876 ha looduskaitse all. Kohalikest omavalitsustest on kõige suurem kaitstava territooriumi osakaal Ruhnu ja Kihnu valdades ja neile järgneb Viimsi vald, kus kaitstavad alad moodustavad valla pindalast ligi 53%. 

Eesmärk
Omal ajal oli Viimsi valla teemaplaneering „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ üsna innovaatiline samm kohalikul tasandil looduse kaitseks. Kuna aga vahepeal on vallaelu edasi läinud, siis tasakaalustatud arengu tagamiseks on vajalik ka meie loodushoius järgnevad sammud astuda. Viimsi vald on leidmas võimalusi uute kaitsealad loomiseks ning olemasolevate laiendamiseks. Hetkel töös olevate kaitsealade lisandumisel suureneb kaitsealade osakaal valla pindalast 56%-ni. Pikemas perspektiivis annab suure arenguhüppe rohealade kaitstusele ja laienemisele hetkel töös olev Viimsi valla üldplaneering.

Nii uue üldplaneeringu valguses kui ka rohevõrgustiku parima toimivuse huvides on oluline tõhustada koostööd erametsaomanikega, et ka erametsi majandataks võimalikult säästlikult ja et need samuti oleksid osa kaitsemetsadest ja maastikukaitsealadest. Koostöö on võti tagamaks parema rohevõrgustiku toimivuse ning mitmekesisuse. Oluline on laiendada rohevõrgustikku ka avamaastikele ja rannaniitudele, et tagada võimalikult palju erinevaid elupaikasid. Kaitseala ei tähenda, et nüüd ei tohi enam seal midagi teha – pigem tähendab see jätkusuutlikku ja elurikkusega arvestavat kestlikku majandamist. Viimsis on kooslusi, maastikke, eriilmelisi elupaikasid, pärandkultuuri, elurikkust – kõike seda tasub eesmärgipäraselt hoida ja säilitada. 

Kaitsealad koos pindaladega. Kogu Viimsi valla pindalast on käesoleval ajal kaitse all ligi 53%.

Kaitseala/hoiuala Valitseja Pindala (ha)
Naissaare looduspark Riik 1892,7
Prangli MKA Riik 55,8
Prangli hoiuala Riik 530,7
Viimsi mõisapark Riik 13,1
Haabneeme sanglepik Riik 3,6
Rohuneeme MKA Viimsi vald 243,6
Leppneeme-Tammneeme MKA Viimsi vald 242,6
Krillimäe MKA Viimsi vald 264,5
Mealuse MKA Viimsi vald 600,0
Lubja klindiastangu MKA Viimsi vald 13,3
Haabneeme klindiastangu MKA Viimsi vald 16,1
KAITSEALAD KOKKU   3876,0
VIIMSI VALD KOKKU   7 284,0
VALLA PINDALAST KAITSE- ja HOIUALAD  

53%

Kehtivad kaitsekorralduskavad

Kaitse-eeskirjad


VIIMSI MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKTI KOOSTAMINE 2023

FOTOEskiisprojekti avalik väljapanek toimub 13. – 26. juulini 2023. Eskiislahenduse avalik arutelu toimub 27. juuli kell 16 Viimsi huvikeskuse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik). Eskiisprojektiga saab tutvuda ka Viimsi huvikeskuse fuajees tööpäeviti kell 9-17.
Eskiisprojekt:
Asendiplaan
Seletuskiri
Raiete plaan 

VIIMSI MÕISA PARGI DENDROLOOGILINE INVENTUUR JA HOOLDUSKAVA 2017-2026

 

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee