Kalastuskaart väikesaare püsielanikule

Väikesaare püsielanikule annab kalastuskaardi kalapüügiks tema elukohajärgset väikesaart ümbritseval veealal kohalik omavalitsusüksus kalapüügiseaduse § 26 lõike 2 alusel. Kalastuskaarte antakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lubatud püügivahendite arvu piires ja vastavalt valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras. Isik, kes ei ole väikesaare püsielanik taotleb kalastuskaarti Keskkonnaametilt.

Alljärgnev info puudutab väikesaare püsielaniku (Prangli, Naissaar) poolt kalastuskaardi taotlemist.

TAOTLE KALASTUSKAARTI

KALASTUSKAARDI TAOTLEMINE 

  • Vormikohane kalastuskaardi taotlus tuleb esitada taotleja poolt allkirjastatuna. Kui taotlejal puudub digitaalallkirjastamise võimalus, tuleb taotleja poolt käsikirjaliselt allkirjastatud taotlus toimetada vallamajja. Kui taotlus antakse üle teise isiku eest, peab taotluse esitaja lisama taotlusele taotleja allkirjastatud asjakohase volikirja.
  • Kalastuskaardi taotlusele palume lisada kalastuskaardi eest tasumist tõendava maksekinnituse koopia.

TASUMINE

  • Kalastuskaardi eest tasu maksmisel tuleb lähtuda keskkonnaministri määrusest „Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal“. 
  • Makse selgituses märkida vastavalt elukohale kas Prangli kalastuskaart või Naissaare kalastuskaart. Kalastuskaardi eest tasumisel viitenumbri 2200030344 märkimine on kohustuslik ning tasuda võib järgmistele rahandusministeeriumi pangakontodele: 

SEB Pank       EE891010220034796011

Swedbank       EE932200221023778606

LHV Pank        EE777700771003813400

Luminor Bank  EE701700017001577198

PÜÜGIANDMETE ESITAMINE 

  • Väikesaare püsielanik saab talle väljastatud kalastuskaardi kohta püügiaruande esitada www.pilet.ee leheküljel iseseisvalt või kohaliku omavalitsuse kaudu.
  • Kohaliku omavalitsuse kaudu püügiandmete edastamisel tuleb esitada vormikohane aruanne (allalaetav SIIT), mis on püügiõiguse saanud isiku poolt isiklikult allkirjastatud kas käsikirjaliselt ja toimetatud vallamajja või digitaalselt ja edastatud e-postiga.
  • Juhul kui tegemist on kuni üks kuu kehtiva kalastuskaardiga, esitatakse püügiandmed 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu. Pikemal perioodil kui üks kuu kehtiva kalastuskaardi püügiaruanne esitatakse 5 päeva jooksul iga kalendrikuu lõppemisest arvates.
  • Aruanne püütud kala kohta tuleb esitada sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies kala saadi, tehes aruandele vastavasisulise märke.

KONTAKT

Maarja Kudrjavtseva 
ehitus- ja kommunaalosakonna vanemspetsialist
Telefon: 602 8818
E-post: maarja@viimsivv.ee

LISAINFO