Geodeetilised mõõdistused

Geodeetilisi mõõdistusi teostavad geodeedid, kelle peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine ehitusobjektidel, planeeringu- ja projekteerimisaladel. Geodeetilised mõõdistused võiks jagada topo-geodeetiliseks uuringuks, teostusmõõdistamiseks ja ehitusjärgseks kontrollmõõdistamiseks.

Topo-geodeetiline uuring on geodeetiliste tööde kogum, mille käigus selgitatakse välja, kirjeldatakse ja esitletakse olemasolevat olukorda planeeringuga seotud maa-alal või kavandatava või ehitatava ehitisega seotud maa-alal enne ehitusprojekti koostamist. Uuringu eesmärk on saada lähteandmed planeeringu või ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Teostusmõõdistamine on ehitamise ajal ja vahetult valmimise järel ehitise või selle osa asendi ja käesolevas määruses nimetatud tehniliste andmete tuvastamine ning dokumenteerimine.

Ehitusjärgset kontrollmõõdistamist tehakse kõikide ehitusseaduse mõistes ehitamise käigus maaüksusel tehtud muudatuste kajastamiseks. Teostusmõõdistamine MKM määruse mõistes on ehitusjärgse kontrollmõõdistamise osa. Ehitusjärgse kontrollmõõdistamise tulemuseks on ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan.

Teostusjoonis on joonis, millel kajastatakse valminud ehitise või selle osa paiknemist ja tehnilisi andmeid.

Enne mõõdistamise tellimist:

  • Enne kui tellite mõõdistuse, saate Viimsi valla geoveebist kontrollida varasema mõõdistuse olemasolu – töö olemasolul saab seda kasutada või väiksema tasu eest uuendada, kui täismahus uuringut tellides.
  • Geoveebist saate enne kasutusloa/teatise või ehitusloa/teatise menetlusse andmist ja ka tööde eest tasumist kontrollida, kas Teie poolt  tellitud mõõdistustööd on Viimsi valla geoveebis registreeritud.
  • Kõik geoveebis alates 2023.a. registreeritud joonised on läbinud MKM automaatkontrolleri, samuti on geoveebil automaatkontroll kõigi töid registreerivate ettevõtete jaoks. Kontrollitakse nii MTR-is kehtivat  majandustegevusteate olemasolu ehitusuuringute tegevusalal, kui ka esindusõigust Äriregistrist.
  • Enne, kui tellite töö, vaadake, kas geodeedil on olemas ka vajalik kutsetunnistus. 

Ettevõtja pädevus vastab tema vastutusel ja tema heaks tegutsevate isikute kvalifikatsioonile

  • Projekteerimiseks, planeerimiseks on vaja topo-geodeetilist uuringut, mis on kooskõlastatud trassivaldajatega.
  • Enne ehitamist on mõistlik/vajalik märkida hoone, teede, trasside jms asukohad – küsige geodeedilt ehitise mahamärkimise akti  (v.t §11, §13, §14) Ehitise mahamärkimise akt on ehitusdokument, mille on allkirjastanud selle koostaja, mille olemalu kontrollimine ja õigsuse hindamine on omanikujärelevalve tegija ülesanne ja mis tuleb esitada ehitusregistrisse hiljemalt koos kasutusloa taotlusega või kasutusteatisega.
  • Kui trassid ja vundament on valmis peaksid valmis olema ka teostusjoonised (vundamendi teostusjoonis, vee, kanali, sadevee, drenaaži, elektri, side, gaasi, maakütte, maapuuraukude jms kohta). Kõik teostusjoonised peaksid olema registreeritud Viimsi valla geoveebis.
  • Kui hoone on valmis tehakse lõplik ehitusjärgne kontrollmõõdistamine, millelt saab infot nii ehitusaluse pinna, hoone kõrguse, vastavuse ehitusprojektile jms osas. Ehitusjärgsed mõõdistused ja trasside teostusjoonised registreerida enne kasutusloa taotlemist Viimsi valla geoveebis.

Uue objekti rajamisel või olemasoleva rekonstrueerimisel ja asukoha muutmisel tuleb koostada teostusjoonis, mis kajastab täpselt uut olukorda. Teostusjooniste tellijaks geodeedilt on peaaegu alati ehitaja. Ehitaja on huvitatud, et objekt saaks kiiresti üle antud ega selguks suuri erinevusi projekti ja tegeliku ehituse vahel jne. Ehitaja ei vastuta üheski etapis teostusjoonise andmete täpsuse eest. Sellest tulenevalt ei kajasta teostusjoonised tihti tegelikku olukorda, vaid on projektide ümberjoonistused või kinnise kaevikuga mõõdistatud ehitaja seletused. Selleks, et tekiks huvi luua täpset teostusjoonist, ei tohi selle tellijaks olla ehitaja, vaid ehitustöö tellija esindaja, kes kontrollib ehitaja tööd – omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve esindab võrguomaniku või kinnistu omaniku huve ning seeläbi on huvitatud, et teostusjoonis kajastaks täpselt tegelikku olukorda ning sinna oleks kantud täpsed ruumiandmed. 

Mõõdistustööde teostaja vastutab mõõdistustöö andmete sisulise ja mõõtmistäpsusliku õigsuse ning korrale vastavuse eest. Omanikujärelevalve tegija vastutab, et kõik oleks tehtud vastavalt korrale.

Vastutus ja võimalikud kahjud dokumenteerimata ja Viimsi valla arhiivi esitamata ning ebaseaduslikult paigaldatud maa-aluste tehnovõrkude läbikaevamise või ehitustööde käigus trasside rikkumise eest jääb kaevetööde teostaja ja/või läbikaevatud ebaseadusliku dokumenteerimata trassi omaniku kanda!

Korduvate nõuetele mittevastavate või sisuliste vigadega mõõdistustööde esitamisel on Viimis vallavalitsusel õigus tühistada mõõdistustööde teostaja geoveebi juurdepääs ning esitada mõõdistustööde litsentsi väljaandjale taolus litsentsi või MTR registreeringu peatamiseks või tühistamiseks.

 

Lisainfo

Marek Viiklaid 
tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
602 8848
marek.viiklaid@viimsivv.ee
geoveeb@viimsi.ee