Eskiisid avalikul väljapanekul

Püünsi küla, kinnistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

2.09.2019 - 2.10.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Püünsi külas, kinnistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri detailplaneeringu eskiislahendus (DP algatatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 100).

Planeeritav ala asub Viimsi-Rohuneeme tee ja mere vahel ja hõlmab 599 m2 suurust Altsauna lauteri kinnistut (89001:001:0544) ja sellega piirnevat mereala ning 917 m2 suurust Klaukse-Peetri kinnistut ning 335 m² suurust reformimata maad Viimsi-Rohuneeme mnt servas. Koos merealaga on planeeritava ala suurus ca 0,38 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Püünsi Külaselts MTÜ soovist, muuta munitsipaalomandis oleva kinnistu Altsauna lauter üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast sadama maaks, väikesadama ehitamise eesmärgil, kaasates detailplaneeringu alasse ka eraomandis oleva kinnistu Klaukse-Peetri, kus asub olemasolev randumiskoht (lauter). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu teemaplaneeringu Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik muutmiseks, kuivõrd planeeritavad kinnistud asuvad haljastu nr 4 alal. Detailplaneeringuga lahendatakse väikesadama toimimiseks vajalik infrastruktuur, s.h määratakse sadamakrundi piirid ning ehitusõigus lainekaitsemuuli(de), kai(de) ja slipi ehitamiseks, vajadusel tingimused faarvaatri ja paatide hoiukoha süvendamiseks, samuti rannakindlustuse rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringuga liikluskorralduse ning parkimise põhimõtted ning määratakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

4.06.2019

27.06.2019, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse koosolekute ruumis (Nelgi tee 1) Viimsi aleviku kinnistu Uus-Pärnamäe (89001:010:0760) detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 141) eskiislahenduse avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine üksikelamukruntideks, tee ja tänavamaa- ning loodusliku maa kruntideks, elamukrundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, teedevõrgu planeerimiseks, liikluskorralduse lahendamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete ning rohekoridori asukoha määramiseks.

Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

13.05.2019

27.05.2019 - 26.06.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi Vallavolikogu 9.10.2018 otsusega nr 76).

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 0,8 ha ja see paikneb Lubja külas, Pärnamäe tee ja Lubja tee ristumiskohal klindipealsel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Lubja tee 2 (89001:010:2564) ja vahetult teedega piirneva ala (liikluskorralduse lahendamiseks). Planeeringuala on hoonestuseta ja kõrghaljastuseta. Planeeringuala piirneb lõunakaartest Pärnamäe teega ja Lubja teega, põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Vanatoa kallak, mis jääb ühtlasi Lubja klindiastangu maastikukaitseala koosseisu ning idast hoonestatud elamukrundiga. Juurdepääs kinnistule on olemas Lubja teelt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta „Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast ärimaaks. Detailplaneeringuga moodustatakse 2 krunti ning määratakse ehitusõigus ärihoone ehitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Krundile pos. nr 1 määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone ehitamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 1500 m², suurima lubatud kõrgusega kuni 11 m. Moodustatav krunt pos. nr 2 (sihtotstarve 100% teemaa) võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

12.04.2019

29.04.2019 - 29.05.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 27).

Planeeritav ala asub Leppneeme külas rannikualal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid - Suure-Mihkli (end. nimega Mihkli II) 89001:003:5300, Väike-Mihkli (end. nimega Mihkli I) 89001:003:5290), Leppneeme Sadama tee 19 (end. nimega Mihkli III) 89001:003:6310 ja kahte reformimata riigimaa tükki, millest üks paikneb vahetult mere ääres ning teine ala idaservas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute Mihkli I, Mihkli II ja Leppneeme Sadama tee 19 Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve muutmine looduslikust rohumaast ja väikeelamute maast pos 1 krundi ulatuses üksikelamumaaks, pos 2 krundi ulatuses turismi-, matka- ja väljasõidukoha maaks, väikeettevõtluse hoone maaks ja majutushoone maaks ning pos 3 krundi ulatuses tee- ja tänavamaaks, samuti rannakindlustuse, avalikult kasutatava ranna-äärse jalgtee ja rannale juurdepääsutee rajamine; üksikelamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks; turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa, väikeettevõtluse hoone maa ja majutushoone maa krundile ehitusõiguse määramine ühe põhihoone, viie abihoone ja karavaniparkla ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistutega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning servituudi vajadusega alad. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Lubja küla, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu eskiislahendus

22.01.2019

28.01.2019 - 26.02.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 37). Planeeritav ala, ligikaudse suurusega 6 ha, asub Lubja külas, Randvere tee ja klindi vahelisel maa-alal, hõlmates maatulundusmaa sihtsotstarbega kinnistu Allika (56 726 m², 89001:001:0728), transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee L6 (127 m², 89001:001:0729) ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee 28 (3815 m² 89001:010:3705). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega ning jääb valdavas ulatuses Haabneeme klindiastangu maastikukaitsealale (kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt). Planeeringualal paiknevad kasutusest väljast endised Nõukogude Liidu aegsed militaarobjektid. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringualal „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate hoonete maaks ja metsamajandusmaast osaliselt puhkeotstarbeliseks maaks ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kultuuri-, spordi-, haridus- ja teaduskeskuse hoone ehitamiseks ning endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga asukoht Karulaugu terviseradade pikendamiseks ja tingimused endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks.

Pringi küla, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu eskiislahendus

02.01.2019

14.01.2019 - 28.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud 2.05.2018 korraldusega nr 229). 

Planeeritava ala suurus on ca 27 ha ja see paikneb Pringi külas, väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa kinnistu Viimsi Metskond 79 vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist planeerida ruumiline terviklahendus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga reserveeritud väikeelamute maale hajaasustusviisil - maa-ala planeerimine väikeelamukvartaliks, s.h üksikelamukruntide moodustamine, miinimumsuurusega 3300 m², krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, teedevõrgu planeerimine, liikluskorralduse lahendamine, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine, rohealade (rohekoridoride) asukoha määramine, sh puhkealade ja mänguväljaku asukohtade määramine jm planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1–9, 11, 12, 17, 19 ja 20 sätestatud ülesannete lahendamiseks.

Laiaküla küla, kinnistu Muuga põik 4a detailplaneeringu eskiislahendus

17.12.2018

27.12.2018 - 9.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Laiaküla küla kinnistu Muuga põik 4a detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 139).

Planeeritav ala (ligikaudu 1,1 hektarit) asub Laiaküla külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Muuga põik 4a (89001:001:0204). Planeeritav kinnistu on hoonestatud ühe üksikelamu ja abihoonega ning kõrghaljastatud. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 1,1 ha suurune elamukrunt, moodustada kuni 6 üksikelamukrunti, määrata nendele ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks ja planeerida ruumiline terviklahendus vastavalt Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbele. Detailplaneeringuga lahendatakse muuhulgas planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja haljastus.

30.01.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis Laiaküla küla, kinnistu Muuga põik 4a detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

10.12 - 8.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 25) eskiislahendus.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,44 ha ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/ Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Liliani kinnistut, mis piirneb edelast merega, loodest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Lillemäe, kirdest kinnistuga Viimsi Metskond 92 ja kagust maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Ranna-Lepiku. Planeeritaval alal paikneb üks suvila ja abihoone. Juurdepääs planeeringualale on olemas Männiku teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine 1 üksikelamu ja 2 abihoone, millest üks on paadikuur, püstitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse, ja määratakse kinnistule juurdepääsu tagamiseks läbi naaberkinnisasja tee kasutamise tingimused. Detailplaneeringu eesmärgiks muu hulgas on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

Pringi küla, kinnistute Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja Heina tee detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja Heina tee detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldusega nr 859) eskiislahendus.

Planeeritav ala asub Pringi küla rannikualal ning hõlmab elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid – Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja transpordimaad Heina tee. Olemasolevast hoonestusest on planeeringualal säilinud kaks eluhoonet ja üks aiamaja. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringuga hõlmatava maa-ala krundijaotust, moodustada kuni viis üksikelamukrunti ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringuga kavas määrata krundipiirid õigusliku alusega püstitatud paadisillale, lahendada planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Detailplaneeringuga määratakse avalik juurdepääs kallasrajale ja kallasraja asukoht.

Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 767) eskiislahendus.

Planeeritav maaüksus Rohuneeme tee 41 (89001:003:1456, suurusega 5904 m², sihtotstarve äri- ja transpordimaa) asub Viimsi vallas Haabneeme alevikus Rohuneeme maantee ning Haabneeme ranna vahelisel alal. Piirinaabriteks põhjas on Rohuneeme tee 43a ja lõunas Viimsi metskond 91 kinnistud. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada kinnistu Rohuneeme tee 41 äri- ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus moodustatavale ärimaa krundile ärihoone ehitamiseks ja transpordimaa krundile parkla ehitamiseks, jättes kehtima Haabneeme alevik, kinnistute Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme tee 43a detailplaneeringuga krundi pos nr 2 ärihoonele määratud ehitusõiguse. Detailplaneering algatati laiemale alale, kuid käesolevas töös koosneb planeeritav ala vaid Rohuneeme tee 41 kinnistust, Viimsi metskond 51 ja reformimata riigimaa kaasatud ei ole. Kuna ranna-alale kaldakindlustuse rajamise vajadus ei ole põhjendatud ning rannaäärne kergliiklustee tuleb lahendada tervikuna mitte lõiguti, siis Viimsi metskond 51 kinnistu ning Rohuneeme tee 43a ees paiknev reformimata riigimaa lõik detailplaneeringuga hõlmatud ei ole.

Prangli saarel, Idaotsa külas, Loigu mets 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.10.2018

29.10 - 27.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Idaotsa külas, Loigu mets 1 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega nr 20) eskiislahendus.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2 ha ja see asub Prangli saarel, Idaotsa külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut Loigu mets 1 (89001:002:0244), mis paikneb Idaotsa küla keskel olles ümbritsetud olemasolevate elamutega põhjast, lõunast ning läänest. Ida suunda jääb rannani ulatuv metsamassiiv. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta 20900 m² suurusel kinnistul Loigu mets 1 Prangli saare üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve ärimaast ja liivikust väikeelamute maaks. Planeeritav kinnistu jääb Prangli saare üldplaneeringu kohasele ärimaa ja kaitsemetsa maa juhtotstarvetega alale, mida läbib Estali tee ja mis on üldplaneeringus tähistatud teemaana

Rohuneeme küla, Sadama tee 3 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, Sadama tee 3 kinnistu detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 214) eskiislahendus.
Planeeritava ala suurus on 6846 m² ning see asub Viimsi valla läänerannikul, Rohuneeme külas, Sadama ja Rohuneeme tee vahetus läheduses, piirnedes lääneküljest vahetult merega ja põhjast Rohuneeme väikesadamaga. Planeeritav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega Sadama tee 3 kinnistut (89001:003:1167) ning osa merealast sh olemasoleva lautrikoha.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 6846 m² suurune üksikelamukrunt kaheks ja määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Samuti soovitakse detailplaneeringuga määrata ehitusõigus olemasoleva lautri pikendusele ja rannakindlustusrajatisele ning lisaks eelnevale tuleb määrata ka avalik juurdepääs kallasrajale.

Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus

31.07.2018

31.08 - 14.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) keskkonna- ja planeerimisameti ruumides avalikul väljapanekul Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus.

24.09.2018 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1) Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 12,5 ha ja see paikneb Haabneeme alevikus, Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja jalgrattatee vahelises elamukvartalis ning Rannapere Pansionaadi Kesk tee 1 kinnistul.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on aleviku elamukvartali teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide ning piirkonna turvalisuse ja teedevõrgu liiklusohutuse tagamiseks tänavavalgustuse servituudi alade määramine.
Lisaks tehnovõrkudele servituudialade määramisele on planeeringu eesmärgiks reformimata riigimaa munitsipaalomandisse taotlemine ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistute piiride korrigeerimine.
Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks.

Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav teistkordne avalik arutelu

05.07.2018

23.07 - 21.08.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) keskkonna- ja planeerimisameti ruumides avalikul väljapanekul Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendus.
Planeeringuala asub hajaasustusalal kahe tiheasustusala vahel ning põhjast ja kirdest piirneb Muuga lahega ning lõunast ja kagust Tammekivi teega, mis on ühtlasi ka juurdepääsuteeks. Planeeringuala suurusega 15,29 ha asub ühel katastriüksusel tervenisti ning reformimata riigimaal osaliselt:

  • Tammelaane (89001:003:1939), maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa (100%), pindala 13,31 ha;
  • Reformimata riigimaa, pindala planeeringualal u 1,98 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks puhkeotstarbelisest maast osaliselt väikeelamute maaks, kavandatakse kahe tiheasustusala ühendamist jalgrajaga, terviseradu ning puhkamist- ja tervisesporti soodustavaid rajatisi, rannakindlustust ja piirkonna sademevee lahendust. Planeeringuala lõunapoolne osa jagatakse 9 elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks.
26.06.2018 toimunud avaliku arutelu tulemusel korrigeeriti detailplaneeringu eskiislahendust järgnevalt:

  1. Maa-ameti märkusest tulenevalt moodustati üks teekrunt (pos 14) ja sellest lõunapoolne ala jäeti kogu ulatuses üldmaaks.
  2. Avalikul arutelul esitatud märkusest tulenevalt ei kavandata kinnistuni Mäeotsa eraldi juurdepääsutee krunti, vaid määratakse servituudi ala. Perspektiivse tee krunt liideti kruntidega pos 11 ja 12.
  3. Avalikul arutelul esitatud märkustest tulenevalt kavandati ühendustee Tammneeme küla poolses osas pos 12 põhjapoolsesse äärde, et sealt edasi liikuda riigimetsas.
  4. Keskkonnaameti märkustest tulenevalt korrigeeriti planeeringus kallasraja ulatust, lisati ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek meetrites, kaasati rannikuehitiste ekspert ja korrigeeriti puhkeotstarbeliste objektide ala käsitlust.

10.09.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1) Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.