Eskiisid avalikul väljapanekul

Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu eskiislahendus

26.10–25.11.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 99) eskiislahendus. Viimsi Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. Reedel, 30. oktoobril on raamatukogu suletud.

Planeeringuala paikneb väljakujunenud elamupiirkonna vahetus läheduses Püünsi külas, hõlmates Väike-Platsi kinnistu (89001:003:0656, maatulundusmaa, pindala 1756 m²). Kinnistu põhjapoolsel küljel paikneb Ülase põik kruusatee ja Ülase põik 1 kinnistu, kinnistu idapoolsel küljel asuvad Püünsi küla spordi- ja mänguväljakud ning Rohuneeme mets, kinnistu lõunapoolse küljega piirnevad Ülase tee 17 ja Rukkilille tee 9 elamukrundid ning kinnistu läänepoolse küljega piirneb Ülase tee. Maatükk on võsastunud, peamiselt kaetud lehtpuudega (mustad lepad ja sookased). Juurdepääs planeeringualale on Ülase teelt.

Detailplaneeringu (Arhiruum OÜ, töö nr D18919) koostamise eesmärk on muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning määrata krundi ehitusõigus ühe 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, samuti määrata krundi tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning liikluskorralduse põhimõtted.

Detailplaneeringu eesmärk ei ole vastavuses Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga. Üldplaneeringu järgi on kinnistu maakasutuse juhtotstarve puhkeotstarbeline maa (looduslik rohumaa), üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ järgi asub kinnistu haljastul nr 3. Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus

12.10–11.11.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 7) eskiislahendus. Viimsi Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. Reedel, 30. oktoobril on raamatukogu suletud.

Planeeringuala asub Viimsi alevikus Nelgi tee ja Astri tee vahelisel alal ja hõlmab Uustalu kinnistu (89001:010:0548, maatulundusmaa, pindala 4778 m²). Planeeringuala on hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega, alal on ka tiik. Põhja pool üle Nelgi tee on suuremahuline administratiivhoone (endine Pirita lillekasvatuse näidissovhoosi peahoone), kus praegu paikneb Viimsi Vallavalitsus koos kultuurikeskuse ja muude valla asutustega. Astri tee piirkonnas on olemasolev väikeelamuala, lääne poole jäävad ka korter- ja ridaelamud ning kirde poole korterelamu.

Detailplaneering (AB Artes Terrae OÜ, töö nr 20021DP1) on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringu eesmärk on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine haljasmaast ärimaaks, ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks, kruntidele juurdepääsu ja liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine ning krundi haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Uustalu kinnistu kaheks krundiks. Planeeritud on üks äriotstarbeline krunt (pos 1, pindala 4700 m²) koos avaliku haljasalaga (sh tiik ja haljasala teed) ning üks tee ja tänava maa krunt (pos 2, pindala 78 m²) Nelgi tee tänavamaa laiendamiseks olemasoleva kõnnitee ulatuses. Äriotstarbelisele krundile nähakse detailplaneeringuga ette ehitusõigus neljakorruselise ärihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 1100 m² ja suhtelise kõrgusega maapinnast kuni 15 m. Krundi kasutamise sihtotstarbed jaguneksid proportsionaalselt järgmiselt: 40...60% kontori- ja büroohoone maa (ÄB), 20...30% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ning 20...30% kultuuri- ja spordiasutuste maa (ÜK).

Leppneeme küla, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneeringu eskiislahendus

12.10–11.11.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 16.06.2020 otsusega nr 40) eskiislahendus. Viimsi Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. Reedel, 30. oktoobril on raamatukogu suletud.

Planeeringuala suurus on 3170 m² ja see paikneb Leppneeme küla rannikualal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud Rannaliiva tee 4 (89001:003:0841, pindala 1630 m²) ja Rannaliiva tee 6 (89001:003:0914, pindala 1540 m²). Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs kinnistutele toimub Rannaliiva teelt. Planeeringuala piirneb põhja-kirdesuunal kinnistutega Rannaliiva tee 8 ja Kõrkja tee 7, lääne-kagusuunal kinnistutega Kõrkja tee 5 ja Kõrkja tee 3a, lõuna-edelasuunal kinnistutega Leppneeme tee 105, Rannaliiva tee 2 ja Rannaliiva tee 1 ning lääne-loodesuunal kinnistutega Rannaliiva tee 3 ja Rannaliiva tee 5. Enamus kinnistuid on hoonestatud.

Detailplaneeringu (Optimal Projekt OÜ, töö nr 392) koostamise eesmärk on kinnistute maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Üksikelamu krundi suurim lubatud täisehituse protsent on 20. Planeeritud ehitusõigus võimaldab ehitada kahekorruselise, maa-aluse korrusega viil- või lamekatusega elamu ja ühekorruselise abihoone. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist, abihoonel 5,0 m. Hoonestusala kaugus kinnistute piirist on Rannaliiva tee poolses osas planeeritud 7,5 m ja naaberkruntide poolsetest külgedest 4,0 m võimaldamaks suhteliselt kitsal maaüksusel hoonet paigutada ilmakaarte suhtes paindlikumalt.

Planeeritav detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Randvere küla, kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

01.09–30.09.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Randvere küla, kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusega nr 19) eskiislahendus. Viimsi Raamatukogu on septembris avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. Reedel, 25. septembril on raamatukogu suletud.

Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha ja see paikneb Randvere külas rannikualal, hõlmates riigikaitsemaa sihtotstarbega kinnistu Tammneeme objekt (89001:003:1834, pindala 5048 m²) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Tammekalda tee L1 (89001:001:0565, pindala 1638 m²). Planeeringuala asub kogu ulatuses Läänemere ranna ja kalda piiranguvööndis ning osaliselt ehituskeeluvööndis. Planeeringuala on osaliselt kõrghaljastatud, ehituskeeluvööndis paikneb endine piirivalvetorn. Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt Tammekivi teelt. Planeeringuala piirneb lõuna poolt valdavalt 1–2-korruseliseliste ühepereelamutega, lääne poolt puhkeotstarbelise terviseradadega üldmaaga ning ida ja põhja poolt Läänemerega.

Detailplaneering (Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 2019_0087) on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringukohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks puhkeotstarbelisest maast väikeelamumaaks ning kuivõrd kavandatav hoonestus soovitakse püstitada ranna ehituskeeluvööndisse, tehakse detailplaneeringuga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Detailplaneeringu lahendusega kruntide piire ei muudeta. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus vaid Tammneeme objekt krundile ühe põhihoone ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 350 m², millest 250 m² on ette nähtud põhihoonele ja 100 m² abihoonetele. Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist ja abihoonetel kuni 5 m. Et alale lisada väärtust, on kinnistule ette nähtud ka võimalus veesilma rajamiseks. Tammneeme objekt kinnistul asuv piirivalvetorn on ette nähtud likvideerida.

Lisaks nähakse detailplaneeringu lahendusega ette võimalus Tammekalda tee L1 merepoolsesse otsa külaplatsi arendamiseks. Külaplats seob ja toetab elujõulise külakogukonna teket, annab võimaluse korraldada ühisüritusi, sportida või tulla ja nautida lihtsalt merevaadet. Alale nähakse ette avalikkusele mugav juurdepääs mereni.

Pringi küla, kinnistu Rohuneeme tee 51b detailplaneeringu eskiislahendus

30.07–17.08.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistu Rohuneeme tee 51b detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 140) eskiislahendus. Viimsi Raamatukogu on juulis ja augustis avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Reedel, 31. juulil on raamatukogu suletud.

Planeeringuala asub Pringi külas ja hõlmab kinnistu Rohuneeme tee 51b (89001:001:0509, elamumaa, 10 431 m²). Planeeringuala piirneb elamumaa kinnistutega Rohuneeme tee 51a (korterelamu), Mere tee 11 (üksikelamu), Mere tee 5 (üksikelamu), Kimsi tee 18 (üksikelamu), Kimsi tee 16 üksikelamu), Kimsi tee 14 (hoonestamata), Kimsi tee 12 (kaksikelamu), Kimsi tee 8 (üksikelamu), sihtotstarbeta maa kinnistuga Kobrulehe (üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt ala nr 12 ranna-äärne metsatukk) ning transpordimaa kinnistutega Rohuneeme tee L5 ja Viimsi-Rohuneeme tee. Alal asuvad endised piirivalve hooned (elamud, majandus- ja abihooned), mis ei ole enam kasutuses. Juurdepääs Rohuneeme tee 51b kinnistule on Rohuneeme teelt.

Detailplaneeringu (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 03-20) koostamise eesmärk on Rohuneeme tee 51b kinnistu jagamine neljaks ridaelamumaa krundiks (pos 1, 2, 3, 4) ja kaheks tee ja tänava maa krundiks (pos 5, 6) ning ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks. Igale ridaelamu-krundile on antud ehitusõigus ühe ridaelamu püstitamiseks. Kruntidele pos 1, 3 ja 4 on ette nähtud nelja-sektsioonilised ridaelamud ning krundile pos 2 kolme-sektsiooniline ridaelamu. Maksimaalne ehitisealune pind on 20% krundipinnast. Maksimaalne lubatav korruste arv on kaks maapealset korrust, maa-aluseid korruseid ette ei ole nähtud.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga. 

Viimsi alevik, riigi reservmaa AT0508230044 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus (Vehema kool)

03.07–03.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 31.07.2020) kell 10–18 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Viimsi alevik, riigi reservmaa AT0508230044 ja lähiala detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 otsusega nr 8) eskiislahendus.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 3,5 ha ja see hõlmab reformimata riigimaa kinnistu Kaare (89001:001:1613, sihtotstarbeta maa, 33 255 m²), mis asub Viimsi alevikus Pärnamäe küla piiril. Planeeringuala reljeef on ebaühtlane – maapind langeb lõuna suunas, kõrguste vahe on kuni 5 m. Maa-ala on vähese kõrghaljastusega rohumaa ja see on hoonestamata. Põhjast ja läänest piirneb maa-ala veel hoonestamata rohumaaga, kus kehtib kaksik- ja ridaelamute ehitusõigusega Aiandi tee 30 ja Pihelga kinnistu ning sellega piirneva reformimata riigimaa DP (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 39), idas asub kahekorruseline elamuala (üksik-, kaksik-, rida- ja galeriielamutega) ning lõunas on Vehema tee. Juurdepääs planeeringualale toimub Vehema teelt, Suur-Kaare teelt ja perspektiivselt Vikerkaare teelt.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 12-19) tehakse ettepanek jagada planeeritav ala kaheks krundiks ­– haridus- ja lasteasutuste maa krunt (30 570 m²) kooli, lasteaia ja staadioni ehitamiseks ning ridaelamu maa krunt (2682 m²) ühele nelja-sektsioonilisele ridaelamule. Ridaelamu maa krundile on määratud hoone maksimaalne kõrgus 8,5 m (kaks korrust), maksimaalne ehitusalune pind 500 m² ja brutopind 1000 m².

Haridus- ja lasteasutuste maa krundile on määratud hoonete arv krundil kolm (kool, lasteaed ja spordihoone saavad olla eraldiseisvad või moodustada ühtse terviku), hoonete maksimaalne kõrgus 13 m (kolm korrust, lisaks on lubatud ka maa-alune korrus), maksimaalne lubatud ehitusalune pind 5000 m² ja brutopind 15 000 m². Kool on ette nähtud kuni 500-le õpilasele ja lasteaed kuuele rühmale. Staadioni jooksuraja sisse on ette nähtud täismõõtmetes jalgpalliväljak (90x45 m). Parkla (106 parkimiskohta) on kavandatud Vehema tee äärde.

Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva detailplaneeringu eskiislahendus

03.07–03.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 31.07.2020) kell 10–18 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 4) eskiislahendus.

Planeeringuala suurus on ca 2,76 ha ja see asub Viimsi vallas Haabneeme aleviku ja Miiduranna küla piiril, hõlmates kinnistud Lahe (katastritunnus 89001:023:0012, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, pindala 7083 m²), Killustiku (89001:023:0013, tootmismaa, 6582 m²), Platvormi (89001:023:0014, tootmismaa, 4697 m²), Platsi (89001:023:0015, tootmismaa, 7163 m²) ja Nõlva (89001:023:0016, tootmismaa, 2035 m²). Planeeringuala on hoonestamata, kaetud vähese madalhaljastusega (valdavalt astelpaju põõsad). Ala piirneb põhja poolt merega, edelast ja lõunast Miiduranna küla elamurajooniga, kagust Muuli teega ja kirdest Muuli tee äärse endise Kirovi kalurikolhoosi tootmisalaga. Juurdepääs kavandatakse Muuli teelt.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 04-20) moodustatakse 11 krunti – seitse üksikelamu maa krunti, üks puhke- ja spordirajatiste maa krunt, üks loodusliku maa krunt ning kaks tee ja tänava maa krunti. Planeeritud üksikelamu maa krundid on suurustega 1517–2027 m². Üksikelamu maa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 20% krundipinnast. Maksimaalne üksikelamu korruselisus on merepoolsetel kruntidel kaks korrust (8,5 m) ja Muuli tee poolsetel kruntidel kolm korrust (12 m). Erinevuse eesmärgiks on ka nn tagumise rea elamutele merevaate võimaluse tagamine. Kolmas korrus võib olla kuni 50% teise korruse pinnast. Üksikelamule on lubatud ehitada ka üks maa-alune korrus. Abihoonetele on lubatud üks korrus (5 m). Puhke- ja spordirajatiste maa krundile saab rajada spordiväljaku (nt tennis) ja laste mänguväljaku.

Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Randvere küla, kinnistu Mündi tee 16 detailplaneeringu eskiislahendus

03.04–20.04.2020 on avalikul väljapanekul (Viimsi valla veebilehel) Randvere küla, kinnistu Mündi tee 16 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 20.11.2019 korraldusega nr 721) eskiislahendus.

Detailplaneeringualasse kuulub kinnistu Mündi tee 16 (katastritunnus 89008:003:0052, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, suurus 6152 m²). Planeeringualaga külgnevad vahetult põhjas kinnistu Mündi tee 20 (elamumaa), idas kinnistu Ajaotsa (maatulundusmaa, mets), lõunas kinnistu Mündi tee 14 (elamumaa) ja läänes kinnistu Mündi tee L1 (transpordimaa). Kinnistul Mündi tee 16 kasvab mets ja lähtuvalt Viimsi Vallavalitsuse 19.12.2018 planeerimiskomisjoni seisukohast on antud kinnistu kohta koostatud puittaimestiku hinnang (Sulev Järve, 29.05.2019), mida tuleb hoonestusalade planeerimisel arvestada.

Detailplaneeringuga moodustatakse neli üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega ning üks tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt. Üksikelamukruntidele on antud ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu (maa-aluseid korruseid ei planeerita) ja kuni kahe abihoone püstitamiseks (sh alla 20 m² ehitisealuse pinnaga abihooned). Üksikelamu lubatav katusekalle on vahemikus 20–40°, max harja kõrgus on 8,5 m (abs 17 m) maapinna keskmisest kõrgusmärgist. Abihoonete max kõrgus on 5 m (abs 13,5 m) maapinna keskmisest kõrgusmärgist. Abihooned peavad koos elamuga moodustama ühtse terviku, katusekalle on vaba.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 detailplaneeringu eskiislahendus

06.03–06.04.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 13.12.2016 otsusega nr 100) eskiislahendus.

Planeeringuala asub Viimsi alevikus väljakujunenud hoonestusega elurajoonis ja see hõlmab hoonestatud elamukrundi Liilia põik 4 (katastritunnus 89001:010:0136, suurus 2000 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa). Planeeringuala piirneb põhjast elamukruntidega Aiandi tee 2d (üksikelamu), Suur-Sepa tee 2, 3 ja 6 ning Väike-Sepa tee 2 ja 4 (korterelamud), idast elamukruntidega Astriõie tee 15 ja Astri põik 11 (ridaelamud), lõunast elamukrundiga Liilia põik 2 (üksikelamu) ja läänest teega Liilia põik.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on õigusliku aluseta püstitatud korterelamu seadustamine ja sellest tulenevalt üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine väikeelamute maast korterelamu maaks ­– detailplaneering on Viimsi mandriosa üldplaneeringut muutev. Planeeringualal paikneva maaüksuse piire ja suurust ei muudeta. Ehitusõiguse määramisel on lubatud aluseks võtta olemasoleva hoone ehituslikud näitajad, seejuures täiendava ehitusõiguse määramise õiguseta.

Prangli saar, Lääneotsa küla, kinnistute Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna detailplaneeringu eskiislahendus

21.02–23.03.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Prangli saar, Lääneotsa küla, kinnistute Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 17.01.2017 otsusega nr 6) eskiislahendus.

Planeeringuala asub Prangli saare lõunarannikul Mölgi sadama ehk Prangli lõunasadama läheduses ja selle ligikaudne suurus on 14,5 ha, millest antud detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtestada esimese etapina (kahest) maa-ala suurusega u 2,8 ha. Planeeritavale maa-alale jääb neli maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut osaliselt – Tihiko (89001:002:0405), Uue-Vanatoa (89001:002:0336), Vanatoa (89001:002:0333) ja Metsarahva-Uuetoa (89001:002:0363) ning kaks maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut tervenisti – Mustikametsa (89001:002:0616) ja Liiserimetsa (89001:002:0365). Planeeringuala on suures osas hoonestamata. Hoonestatud on kinnistu Liiserimetsa. Planeeringualast põhja ja itta jääb mets, lõunas on meri ja läänes-edelas suvituspiirkond sadamaga. Planeeritav ala paikneb osaliselt ehituskeeluvööndis ja Prangli hoiualal ning piirneb idast Prangli maastikukaitsealaga.

Detailplaneeringuga kavandatav maakasutus on Prangli saare üldplaneeringut muutev. Prangli saare üldplaneeringu järgi on planeeringuala põhjaosas paiknevad heina- ja karjamaad sobilikud hajapiirkonnas elamuehituse arendamiseks. Detailplaneeringuga kavandatavad elamumaad on ette nähtud üldplaneeringu järgsele kaitsealusele maale (kaitsemets), kuna planeeringuala põhjaosas paiknevad endised heinamaad on kohati liigniisked ning asustuse kavandamisel lähtutakse olemasoleva teedevõrgu ja hoonestuse lähedusest. Planeeringuala paikneb tervenisti maatulundusmaa sihtotstarbega maal, kus uute suvilamaa kruntide moodustamisel tuleb maakasutuse sihtotstarve muuta elamumaaks.

Planeeringu lahendus näeb ette seitse elamumaa sihtotstarbega krunti, millest üks liidetakse elamumaa sihtotstarbega kinnistuga Taga-Mölgitoa (89001:002:0238) ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kavandatud on kuus elamumaa sihtotstarbega krunti, millele on määratud ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise suvila ja kuni kahe ühekorruselise abihoone ehitamiseks.

Lubja küla, kinnistu Alajaama tee 10 detailplaneeringu eskiislahendus

6.12–23.12.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla, kinnistu Alajaama tee 10 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 18.06.2019 korraldusega nr 370) eskiislahendus.

Planeeritava maa-ala suurus on 4547 m² ja see asub Lubja külas kavandatavas elurajoonis Viimsi veetööstusjaama lähedal hõlmates tootmismaa kasutamise sihtotstarbega krunti Alajaama tee 10 (89001:010:0236). Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, hoonestatud (alal on neli hoonet) ja kaetud hõreda kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb põhjast ja idast kavandatava elurajooniga, läänest hoonestatud elamualaga ning lõunast tootmisalaga. Juurdepääs planeeringualale toimub Alajaama ja Otsa teelt.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti. Ühe krundi sihtotstarve on väikeettevõtluse hoone maa, kuhu on lubatud ehitada üks 3-korruseline ärihoone. Teise krundi sihtotstarve on väikeettevõtluse maa, majutushoone maa ja büroohoone maa ning sellel asub neli olemasolevat hoonet, mida võib laiendada ja rekonstrueerida.

Alajaama tee 10 detailplaneering vastab Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav krunt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning tootmismaa juhtotstarbega alal. Üldplaneeringuga on lubatud kuni kolm korrust. Detailplaneering ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad“, kuna planeeritav ala ei asu rohevõrgustiku alal ega miljööväärtuslikul hoonestusalal.

Metsakasti küla, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

30.10–28.11.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 36) eskiislahendus. 

Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut Kaasiku (89001:010:3449, pindala 2765 m2), mis paikneb väljakujunenud elamupiirkonnas. Planeeringuala on hoonestamata ning piirneb läänest kahekorruseliste üksikelamutega, idast Jäätma teega, põhjast Jäätma tee koosseisu kuuluva haljakuga ning lõunast planeeritud elamukruntidega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Jäätma teelt. Planeeritavat ala läbib kuivenduskraav, muud tehnorajatised Kaasiku kinnistul puuduvad. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, laiendada kinnistu Kaasiku arvel Jäätma tee teemaa laiust ning planeerida üks üksikelamukrunt. Detailplaneeringuga muudetakse Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast ja maatulundusmaast tee ja tänavamaaks ning väikeelamute maaks.

Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneeringu eskiislahendus

30.10–12.11.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 13.08.2019 korraldusega nr 478) eskiislahendus.

Planeeringualasse kuuluvad kinnistud: Pikapõllu (89001:001:0488, pindala 29 127 m², maatulundusmaa), Jaanilille (89001:001:0487, pindala 30 547 m², maatulundusmaa) ja Hobuvankri haljak H1 (89001:001:0491, pindala 2017 m², üldkasutatav maa) ja Riiasöödi tee L1 (89001:001:0620, pindala 6811 m², transpordimaa). Planeeringuala ligikaudne suurus on 6,8 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tiheasustusviisil elamumaa, teemaa ja loodusliku maa kruntide moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku, sh Riiasöödi tee pikenduse rajamine (Riiasöödi tee ühendamine Randvere teega) ja roheala moodustamine. Detailplaneeringu lahendus näeb ette 23 elamumaa sihtotstarbega krunti ehitusõigusega üksikelamu või paarismaja ja abihoonete ehitamiseks, kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti, ühe üldkasutatava ja ühe maatulundusmaa sihtotstarbega krundi. Detailplaneeringus kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on planeeritaval alal väikeelamute maa.

Pringi küla, Makrilli tee 4 detailplaneeringu eskiislahendus

30.10–12.11.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, Makrilli tee 4 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 28.05.2019 korraldusega nr 316) eskiislahendus.

 

Detailplaneeringu alasse kuulub Makrilli tee 4 kinnistu (89001:003:0313, suurus 1119 m², maakasutussihtotstarve 100% üldkasutatav maa). Planeeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Makrilli tee (transpordimaa), läänes ja lõunas Makrilli tee 2 (tootmismaa), idas Vanapere (tootmismaa). Makrilli teest põhja poole jäävad elamumaa kinnistud. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevast üldkasutatava maa kinnistust moodustada äri- ja tootmismaa ning moodustatavatele äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kolmekorruselise hoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused. Samuti määratakse hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Viimsi valla üldplaneeringu kohaselt on Vahepere tee, Reinu tee, Rohuneeme tee, Makrilli tee ja Talveaia tee vaheline ala määratud tootmismaa juhtotstarbega.

Püünsi küla, kinnistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri detailplaneeringu eskiislahendus

2.09.2019 - 2.10.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Püünsi külas, kinnistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri detailplaneeringu eskiislahendus (DP algatatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 100). Planeeritav ala asub Viimsi-Rohuneeme tee ja mere vahel ja hõlmab 599 m2 suurust Altsauna lauteri kinnistut (89001:001:0544) ja sellega piirnevat mereala ning 917 m2 suurust Klaukse-Peetri kinnistut ning 335 m² suurust reformimata maad Viimsi-Rohuneeme mnt servas. Koos merealaga on planeeritava ala suurus ca 0,38 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Püünsi Külaselts MTÜ soovist, muuta munitsipaalomandis oleva kinnistu Altsauna lauter üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast sadama maaks, väikesadama ehitamise eesmärgil, kaasates detailplaneeringu alasse ka eraomandis oleva kinnistu Klaukse-Peetri, kus asub olemasolev randumiskoht (lauter). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu teemaplaneeringu Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik muutmiseks, kuivõrd planeeritavad kinnistud asuvad haljastu nr 4 alal. Detailplaneeringuga lahendatakse väikesadama toimimiseks vajalik infrastruktuur, s.h määratakse sadamakrundi piirid ning ehitusõigus lainekaitsemuuli(de), kai(de) ja slipi ehitamiseks, vajadusel tingimused faarvaatri ja paatide hoiukoha süvendamiseks, samuti rannakindlustuse rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringuga liikluskorralduse ning parkimise põhimõtted ning määratakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

4.06.2019

27.06.2019, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse koosolekute ruumis (Nelgi tee 1) Viimsi aleviku kinnistu Uus-Pärnamäe (89001:010:0760) detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 141) eskiislahenduse avalik arutelu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine üksikelamukruntideks, tee ja tänavamaa- ning loodusliku maa kruntideks, elamukrundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, teedevõrgu planeerimiseks, liikluskorralduse lahendamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete ning rohekoridori asukoha määramiseks.

Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

13.05.2019

27.05.2019 - 26.06.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi Vallavolikogu 9.10.2018 otsusega nr 76). Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 0,8 ha ja see paikneb Lubja külas, Pärnamäe tee ja Lubja tee ristumiskohal klindipealsel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Lubja tee 2 (89001:010:2564) ja vahetult teedega piirneva ala (liikluskorralduse lahendamiseks). Planeeringuala on hoonestuseta ja kõrghaljastuseta. Planeeringuala piirneb lõunakaartest Pärnamäe teega ja Lubja teega, põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Vanatoa kallak, mis jääb ühtlasi Lubja klindiastangu maastikukaitseala koosseisu ning idast hoonestatud elamukrundiga. Juurdepääs kinnistule on olemas Lubja teelt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta „Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast ärimaaks. Detailplaneeringuga moodustatakse 2 krunti ning määratakse ehitusõigus ärihoone ehitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Krundile pos. nr 1 määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone ehitamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 1500 m², suurima lubatud kõrgusega kuni 11 m. Moodustatav krunt pos. nr 2 (sihtotstarve 100% teemaa) võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

12.04.2019

29.04.2019 - 29.05.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 27).
Planeeritav ala asub Leppneeme külas rannikualal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid - Suure-Mihkli (end. nimega Mihkli II) 89001:003:5300, Väike-Mihkli (end. nimega Mihkli I) 89001:003:5290), Leppneeme Sadama tee 19 (end. nimega Mihkli III) 89001:003:6310 ja kahte reformimata riigimaa tükki, millest üks paikneb vahetult mere ääres ning teine ala idaservas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute Mihkli I, Mihkli II ja Leppneeme Sadama tee 19 Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve muutmine looduslikust rohumaast ja väikeelamute maast pos 1 krundi ulatuses üksikelamumaaks, pos 2 krundi ulatuses turismi-, matka- ja väljasõidukoha maaks, väikeettevõtluse hoone maaks ja majutushoone maaks ning pos 3 krundi ulatuses tee- ja tänavamaaks, samuti rannakindlustuse, avalikult kasutatava ranna-äärse jalgtee ja rannale juurdepääsutee rajamine; üksikelamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks; turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa, väikeettevõtluse hoone maa ja majutushoone maa krundile ehitusõiguse määramine ühe põhihoone, viie abihoone ja karavaniparkla ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistutega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning servituudi vajadusega alad. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Lubja küla, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu eskiislahendus

22.01.2019

28.01.2019 - 26.02.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 37). Planeeritav ala, ligikaudse suurusega 6 ha, asub Lubja külas, Randvere tee ja klindi vahelisel maa-alal, hõlmates maatulundusmaa sihtsotstarbega kinnistu Allika (56 726 m², 89001:001:0728), transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee L6 (127 m², 89001:001:0729) ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee 28 (3815 m² 89001:010:3705). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega ning jääb valdavas ulatuses Haabneeme klindiastangu maastikukaitsealale (kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt). Planeeringualal paiknevad kasutusest väljast endised Nõukogude Liidu aegsed militaarobjektid. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringualal „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate hoonete maaks ja metsamajandusmaast osaliselt puhkeotstarbeliseks maaks ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kultuuri-, spordi-, haridus- ja teaduskeskuse hoone ehitamiseks ning endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga asukoht Karulaugu terviseradade pikendamiseks ja tingimused endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks.

Pringi küla, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu eskiislahendus

02.01.2019

14.01.2019 - 28.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud 2.05.2018 korraldusega nr 229). 
Planeeritava ala suurus on ca 27 ha ja see paikneb Pringi külas, väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa kinnistu Viimsi Metskond 79 vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist planeerida ruumiline terviklahendus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga reserveeritud väikeelamute maale hajaasustusviisil - maa-ala planeerimine väikeelamukvartaliks, s.h üksikelamukruntide moodustamine, miinimumsuurusega 3300 m², krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, teedevõrgu planeerimine, liikluskorralduse lahendamine, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine, rohealade (rohekoridoride) asukoha määramine, sh puhkealade ja mänguväljaku asukohtade määramine jm planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1–9, 11, 12, 17, 19 ja 20 sätestatud ülesannete lahendamiseks.

Laiaküla küla, kinnistu Muuga põik 4a detailplaneeringu eskiislahendus

17.12.2018

27.12.2018 - 9.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Laiaküla küla kinnistu Muuga põik 4a detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 139).

Planeeritav ala (ligikaudu 1,1 hektarit) asub Laiaküla külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Muuga põik 4a (89001:001:0204). Planeeritav kinnistu on hoonestatud ühe üksikelamu ja abihoonega ning kõrghaljastatud. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 1,1 ha suurune elamukrunt, moodustada kuni 6 üksikelamukrunti, määrata nendele ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks ja planeerida ruumiline terviklahendus vastavalt Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbele. Detailplaneeringuga lahendatakse muuhulgas planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja haljastus.

30.01.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis Laiaküla küla, kinnistu Muuga põik 4a detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

10.12 - 8.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 25) eskiislahendus.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,44 ha ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/ Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Liliani kinnistut, mis piirneb edelast merega, loodest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Lillemäe, kirdest kinnistuga Viimsi Metskond 92 ja kagust maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Ranna-Lepiku. Planeeritaval alal paikneb üks suvila ja abihoone. Juurdepääs planeeringualale on olemas Männiku teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine 1 üksikelamu ja 2 abihoone, millest üks on paadikuur, püstitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse, ja määratakse kinnistule juurdepääsu tagamiseks läbi naaberkinnisasja tee kasutamise tingimused. Detailplaneeringu eesmärgiks muu hulgas on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

Pringi küla, kinnistute Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja Heina tee detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja Heina tee detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldusega nr 859) eskiislahendus.

Planeeritav ala asub Pringi küla rannikualal ning hõlmab elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid – Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja transpordimaad Heina tee. Olemasolevast hoonestusest on planeeringualal säilinud kaks eluhoonet ja üks aiamaja. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringuga hõlmatava maa-ala krundijaotust, moodustada kuni viis üksikelamukrunti ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringuga kavas määrata krundipiirid õigusliku alusega püstitatud paadisillale, lahendada planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Detailplaneeringuga määratakse avalik juurdepääs kallasrajale ja kallasraja asukoht.

Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 767) eskiislahendus.

Planeeritav maaüksus Rohuneeme tee 41 (89001:003:1456, suurusega 5904 m², sihtotstarve äri- ja transpordimaa) asub Viimsi vallas Haabneeme alevikus Rohuneeme maantee ning Haabneeme ranna vahelisel alal. Piirinaabriteks põhjas on Rohuneeme tee 43a ja lõunas Viimsi metskond 91 kinnistud. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada kinnistu Rohuneeme tee 41 äri- ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus moodustatavale ärimaa krundile ärihoone ehitamiseks ja transpordimaa krundile parkla ehitamiseks, jättes kehtima Haabneeme alevik, kinnistute Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme tee 43a detailplaneeringuga krundi pos nr 2 ärihoonele määratud ehitusõiguse. Detailplaneering algatati laiemale alale, kuid käesolevas töös koosneb planeeritav ala vaid Rohuneeme tee 41 kinnistust, Viimsi metskond 51 ja reformimata riigimaa kaasatud ei ole. Kuna ranna-alale kaldakindlustuse rajamise vajadus ei ole põhjendatud ning rannaäärne kergliiklustee tuleb lahendada tervikuna mitte lõiguti, siis Viimsi metskond 51 kinnistu ning Rohuneeme tee 43a ees paiknev reformimata riigimaa lõik detailplaneeringuga hõlmatud ei ole.

Prangli saarel, Idaotsa külas, Loigu mets 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.10.2018

29.10 - 27.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Idaotsa külas, Loigu mets 1 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega nr 20) eskiislahendus.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2 ha ja see asub Prangli saarel, Idaotsa külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut Loigu mets 1 (89001:002:0244), mis paikneb Idaotsa küla keskel olles ümbritsetud olemasolevate elamutega põhjast, lõunast ning läänest. Ida suunda jääb rannani ulatuv metsamassiiv. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta 20900 m² suurusel kinnistul Loigu mets 1 Prangli saare üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve ärimaast ja liivikust väikeelamute maaks. Planeeritav kinnistu jääb Prangli saare üldplaneeringu kohasele ärimaa ja kaitsemetsa maa juhtotstarvetega alale, mida läbib Estali tee ja mis on üldplaneeringus tähistatud teemaana

Rohuneeme küla, Sadama tee 3 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, Sadama tee 3 kinnistu detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 214) eskiislahendus.
Planeeritava ala suurus on 6846 m² ning see asub Viimsi valla läänerannikul, Rohuneeme külas, Sadama ja Rohuneeme tee vahetus läheduses, piirnedes lääneküljest vahetult merega ja põhjast Rohuneeme väikesadamaga. Planeeritav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega Sadama tee 3 kinnistut (89001:003:1167) ning osa merealast sh olemasoleva lautrikoha.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 6846 m² suurune üksikelamukrunt kaheks ja määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Samuti soovitakse detailplaneeringuga määrata ehitusõigus olemasoleva lautri pikendusele ja rannakindlustusrajatisele ning lisaks eelnevale tuleb määrata ka avalik juurdepääs kallasrajale.

Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus

31.07.2018

31.08 - 14.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) keskkonna- ja planeerimisameti ruumides avalikul väljapanekul Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus.

24.09.2018 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1) Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 12,5 ha ja see paikneb Haabneeme alevikus, Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja jalgrattatee vahelises elamukvartalis ning Rannapere Pansionaadi Kesk tee 1 kinnistul.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on aleviku elamukvartali teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide ning piirkonna turvalisuse ja teedevõrgu liiklusohutuse tagamiseks tänavavalgustuse servituudi alade määramine.
Lisaks tehnovõrkudele servituudialade määramisele on planeeringu eesmärgiks reformimata riigimaa munitsipaalomandisse taotlemine ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistute piiride korrigeerimine.
Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks.

Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav teistkordne avalik arutelu

05.07.2018

23.07 - 21.08.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) keskkonna- ja planeerimisameti ruumides avalikul väljapanekul Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendus.
Planeeringuala asub hajaasustusalal kahe tiheasustusala vahel ning põhjast ja kirdest piirneb Muuga lahega ning lõunast ja kagust Tammekivi teega, mis on ühtlasi ka juurdepääsuteeks. Planeeringuala suurusega 15,29 ha asub ühel katastriüksusel tervenisti ning reformimata riigimaal osaliselt:

  • Tammelaane (89001:003:1939), maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa (100%), pindala 13,31 ha;
  • Reformimata riigimaa, pindala planeeringualal u 1,98 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks puhkeotstarbelisest maast osaliselt väikeelamute maaks, kavandatakse kahe tiheasustusala ühendamist jalgrajaga, terviseradu ning puhkamist- ja tervisesporti soodustavaid rajatisi, rannakindlustust ja piirkonna sademevee lahendust. Planeeringuala lõunapoolne osa jagatakse 9 elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks.
26.06.2018 toimunud avaliku arutelu tulemusel korrigeeriti detailplaneeringu eskiislahendust järgnevalt:

  1. Maa-ameti märkusest tulenevalt moodustati üks teekrunt (pos 14) ja sellest lõunapoolne ala jäeti kogu ulatuses üldmaaks.
  2. Avalikul arutelul esitatud märkusest tulenevalt ei kavandata kinnistuni Mäeotsa eraldi juurdepääsutee krunti, vaid määratakse servituudi ala. Perspektiivse tee krunt liideti kruntidega pos 11 ja 12.
  3. Avalikul arutelul esitatud märkustest tulenevalt kavandati ühendustee Tammneeme küla poolses osas pos 12 põhjapoolsesse äärde, et sealt edasi liikuda riigimetsas.
  4. Keskkonnaameti märkustest tulenevalt korrigeeriti planeeringus kallasraja ulatust, lisati ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek meetrites, kaasati rannikuehitiste ekspert ja korrigeeriti puhkeotstarbeliste objektide ala käsitlust.

10.09.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1) Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.