Keskkonnaload ja käitamisload

Keskkonnaload

Viimsi Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotluste materjalidega saab täpsemalt tutvuda Viimsi Vallavalitsuse dokumendiregistris  või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Viimsi valla koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Käitamisload

Ohtlikke kemikaale võib käidelda kemikaali ohtlikkuse alamäärast või künniskogusest suuremas koguses üksnes käitamisloa alusel. Käitamisloa taotlusi menetleb ning lubasid väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Käitamisloa saamisest teavitab TTJA kohaliku omavalitsuse üksust, kes annab oma arvamuse kavandatava tegevuse kooskõla kohta kehtiva planeeringuga 30 tööpäeva jooksul teavituse saamisest arvates.

TTJA edastab riskianalüüsi ja ohutusaruande ning ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani Päästeametile kooskõlastamiseks, kes annab oma kooskõlastuse või jätab need põhjendatud juhul kooskõlastamata 30 tööpäeva jooksul.

Käitamisluba väljastatakse kui:

1. käitise käitamine on käitise ümbruskonda, käitisest lähtuvat ohtu ja riski arvestades võimalik, sealhulgas kui käitise rajamisel või käitises selliste muudatuste tegemisel, millega kaasneb suurõnnetuse oht või selle suurenemine, on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja nende riskide maandamiseks on rakendatud piisavad abinõud
2. kohustuslikud dokumendid vastavad Kemikaaliseaduse §-s 23 sätestatud nõuetele;
3. käitis on kooskõlas planeeringuga.

 

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Tammneeme Sadam MTÜ 25.01.2024 esitatud nõuetekohase vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/331071 (edaspidi keskkonnaloa) muutmise taotluse nr T-KL/102135.

Keskkonnaamet on 1.06.2018 korraldusega nr 1-3/18/1581 „Tammneeme Sadam MTÜ-le vee erikasutusloa andmine ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“ andnud keskkonnaloa nr L.VV/331071 vee erikasutuseks seoses Tammeneeme sadama akvatooriumi, sissesõidu ja muulide rajamisega: süvendamine mahus 5330 m³ ning tahkete ainete (killustik, raudbetoon, paekivi, graniitkivi) paigutamine mahus kuni 4660 m³. Süvendatud pinnas võetakse kasutusele maismaal. Keskkonnaluba on antud kehtivusega 11.06.2018–10.06.2024. 

Taotluse kohaselt soovitakse muuta tegevuse ajaraami, kuna sadama rajamist ei ole täies mahus ellu viidud. Keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse määrata uueks keskkonnaloa lõppemise tähtajaks 30.06.2029. Tegevuse iseloom, maht ega tehnoloogia ei muutu. 

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/): menetlus nr M-127153, taotlus nr T-KL/1021352.

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaameti teade keskkonnaloa muutmise taotluse menetluse algatamise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded on leitav SIIT.

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud AS Viimsi Vesi (edaspidi ettevõte) 08.01.2024 esitatud keskkonnaloa nr L.VV/328198 muutmise taotluse nr T-KL/1022119-2. 

Ettevõttele on 18.10.2016 antud tähtajatu keskkonnaluba nr L.VV/328198  Harju maakonnas Viimsi vallas Prangli saarel põhjavee võtmiseks. Ettevõte taotleb uue veehaarde, Prangli Rahvamaja puurkaev (asukoht X: 6610673, Y: 556966) lisamist keskkonnaloasse ning taotleb veehaardest veevõttu 8 640 m3 kvartalis, mis teeb 34 560 m3 aastas ja 96 m3 ööpäevas.

Keskkonnaloa nr L.VV/328198 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti või keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-126821 all, taotluse nr T-KL/1022119-2. 

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaameti teade keskkonnaloa muutmise taotluse menetluse algatamise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded on leitav SIIT.

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud   METALLIST  TRADE  OÜ  (registrikood  14033227, aadress Pihlaka tee 14, Haabneeme alevik, 74001, Viimsi vald, Harju maakond) 27.12.2023 esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/330142 muutmise taotluse nr T-KL/1021349. 

Ettevõte taotleb keskkonnaluba metallijäätmete käitlemiseks. Ettevõttele on antud keskkonnaluba nr L.JÄ/330142 metallijäätmete käitlemiseks ning muutmist taotletakse seoses sooviga viia jäätmekäitlustoimingud siseruumidesse ning täpsustada jäätmeliikide koguseid ja koode.

Keskkonnaloa nr L.JÄ/330142 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste  infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-126804, dokument nr DM-126804-1. 

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ettevõtte FerrMix Construction OÜ (registrikood 11659185  Harju  maakond, Viimsi vald, Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 59, 74020) esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022668-2, millega taotletakse luba saasteainete paiksetest heiteallikatest välisõhku väljutamiseks ning tunnistanud selle nõuetekohaseks 16.03.2023.

Ettevõtte FerrMix Construction OÜ tootmisterritooriumi aadress on Aiandi tee 21g, Viimsi alevik. Ettevõtte põhitegevuseks on muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAK 25119), käitis kasutab oma tootmises värve, kõvendeid ja lahusteid. Metalldetailid puhastatakse  ettevõtte  tsehhis haavelduse teel ning seejärel kaetakse värvikambris värviga. Metallpindade puhastamine toimub haavlijoaga kambris, millest suunatakse õhk filtrisse (16 kottfiltrit). Värvikulu on sõltuvalt värvist ja värvitavatest detailidest kuni 5 kg/h. Ettevõtte ruumide kütteks kasutatakse katelt, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,078 MWth. Kütteks kulub aastas kuni 10 t diislikütust. FerrMix Construction OÜ heiteallikad on K1 - katlamaja korsten ja V1 - haavelkambri värvimise ala väljatõmme. 

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee), menetluse nr M-127267, dokument nr DM-127267-3.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile 30 päeva jooksul põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79513 Rapla 79511. 

Arvamust taotluse kohta on võimalik esitada kuni 28.03.2024.

Keskkonnaameti teade keskkonnaloa menetluse algatamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded on leitav SIIT.