Keskkonnaload ja Käitamisload

Keskkonnaload

Viimsi Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotluste materjalidega saab täpsemalt tutvuda Viimsi Vallavalitsuse dokumendiregistris  või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Viimsi valla koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Käitamisload

Ohtlikke kemikaale võib käidelda kemikaali ohtlikkuse alamäärast või künniskogusest suuremas koguses üksnes käitamisloa alusel. Käitamisloa taotlusi menetleb ning lubasid väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Käitamisloa saamisest teavitab TTJA kohaliku omavalitsuse üksust, kes annab oma arvamuse kavandatava tegevuse kooskõla kohta kehtiva planeeringuga 30 tööpäeva jooksul teavituse saamisest arvates.

TTJA edastab riskianalüüsi ja ohutusaruande ning ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani Päästeametile kooskõlastamiseks, kes annab oma kooskõlastuse või jätab need põhjendatud juhul kooskõlastamata 30 tööpäeva jooksul.

Käitamisluba väljastatakse kui:

1. käitise käitamine on käitise ümbruskonda, käitisest lähtuvat ohtu ja riski arvestades võimalik, sealhulgas kui käitise rajamisel või käitises selliste muudatuste tegemisel, millega kaasneb suurõnnetuse oht või selle suurenemine, on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja nende riskide maandamiseks on rakendatud piisavad abinõud
2. kohustuslikud dokumendid vastavad Kemikaaliseaduse §-s 23 sätestatud nõuetele;
3. käitis on kooskõlas planeeringuga.

PK Terminal OÜ Muuga sadama terminalide riskianalüüsi kooskõlastamine

PK Terminal OÜ esitas 07.03.2023 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kemikaaliseaduse § 22 lõike 2 punktist 2 tulenevalt kooskõlastamiseks Harjumaal Viimsi vallas Muuga külas aadressil Virna 1 asuva terminali ja 25.04.2023 Harjumaal Viimsi vallas Muuga külas aadressil Koorma 2 asuva terminali korrigeeritud riskianalüüsi. Nõuded ettevõtte riskianalüüsile on kehtestatud majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“ §-iga 2. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kooskõlastas PK Terminal OÜ (registrikood 12519859) 07.03.2023 esitatud Muuga sadama Virna 1 ja 25.04.2023 esitatud Koorma 2 terminali riskianalüüsi 27.04.2023 otsusega nr 1-7/23-112.

PK Terminal OÜ Muuga sadama terminalide teabelehtede kooskõlastamine

PK Terminal OÜ esitas 10.03.2023 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kemikaaliseaduse § 22 lõike 2 punktist 2 tulenevalt kooskõlastamiseks Harjumaal Viimsi vallas Muuga külas aadressidel Virna 1 ja Koorma 2 asuvate Muuga sadama terminalide teabelehed. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuvastas, et ettevõtete ohtlikkus on õigesti määratud, PK Terminal OÜ Muuga sadama terminalid aadressidel Virna 1 ja Koorma 2 on kemikaaliseaduse § 21 lõike 4 tähenduses B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kooskõlastas PK Terminal OÜ (registrikood 12519859) 10.03.2023 esitatud teabelehed 21.04.2023 otsusega nr 17-2/23-103.

Käitamisloa väljastamine ohtlike kemikaalide käitlemiseks

PK Terminal OÜ esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) 07.03.2023 Harjumaal Viimsi vallas Muuga külas aadressidel Virna 1 ja Koorma 2 asuvate Muuga sadama terminalide käitamisloa taotlused koos riigilõivu tasumisega. Tegu on B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtetega. Kõik kemikaaliseaduse (KemS) § 22 lõike 2 punktist 2 tulenevad dokumendid on kooskõlastatud. Tulenevalt eeltoodust ja vastavalt KemS § 27 ja § 28 väljastas TTJA 09.05.2023 otsusega nr 1-7/23-126 käitamisloa OKK-09-23 ohtlike kemikaalide käitlemiseks PK Terminal OÜ (registrikood 12519859) Virna 1 terminalile ja käitamisloa OKK-10-23 PK Terminal OÜ Koorma 2 terminalile.

Vastavalt KemS § 31 lõikele 2 teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet käitamisloa avalikuks seadme ohutuse seaduse alusel asutatud tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi vahendusel.

Isikul, kes leiab, et käesoleva haldusaktiga rikutakse tema õigusi, on 30 kalendripäeva jooksul arvates haldusaktist teadasaamisest õigus esitada vaie Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektorile (Endla tn 10a, 10122 Tallinn, e-post info@ttja.ee) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Lubja küla, Metsise tee 11
30.11.2022

Keskkonnaamet teatab, et Puiduhake.com OÜ (registrikood: 12132681) (aadress Vankri, Kelnase küla, Viimsi vald, Harju maakond, 74006) 29.11.2022 esitatud keskkonnakaitseloa esmataotlus on menetlusse võetud.

Ettevõte taotleb keskkonnaluba tähtajaliselt kuni 03.01.2033 jäätmete taaskasutamiseks ja tema käitluskoht asub aadressil Metsise tee 11 (katastritunnus 89001:001:1092), Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond. Ettevõtte tegevus seisneb ehitus- ja puidujäätmete sorteerimises purustamises, puidujäätmete korduskasutuseks ettevalmistamises ja multši tootmises. Ettevõttel on käitluskohas hetkel kehtiv luba nr L.JÄ/330131 kuni 03.01.2023 puidujäätmete ning ehitus- ja lammutusjäätmete purustamiseks, sortimiseks ning ladustamiseks.

Keskkonnaloa  taotlusega  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/)  menetluse  nr M-122171 dokument nr DM-122171-4. 

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinn, Narva mnt 7a, 10117.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Polarfoam OÜ, Rohuneeme tee 1, Haabneeme alevik
24.11.2022

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Polarfoam OÜ (registrikood 12240732; aadress Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 1, 74001) 19.11.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse.

Käitise tootmisterritoorium asub aadressil Rohuneeme tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus: 89001:010:3474, tootmismaa 100%, registriosa 13269602). Ettevõte põhitegevusalaks on plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine (EMTAK kood 22211). Ettevõttes on 9 heiteallikat. Polarfoam OÜ toodab soojusisolatsioonplaate, EPS graanuleid ja erikujuliseid tooteid (lõigatakse välja CNC- 3D pingil näiteks torikoorikud, kontuurtooted jt). Töö toimub kahes vahetuses 4992 tundi aastas. Tootmises kulub aastas kuni 1600 tonni polüstüreeni graanuleid, õhku võib eralduda 33.633 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Põletusseadmete summaarne nimisoojusvõimsus on 1,48 MWth . Kütusena kasutatakse aastas kuni 192 tuh. Nm3 maagaasi, 153.20 tonni diislikütust, 153.20 tonni kerget kütteõli ja 140 tonni vedeldatud naftagaasi (LPG).

Ettevõte taotleb keskkonnaluba, kuna ettevõte omab põletusseadet, mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 1 MWth ning Polarfoam OÜ tegevusega kaasneb vahtpolüstüreeni plokkide valmistamisel pentaani ja stüreeni õhku paiskumine.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-121863, taotlus T-KL/1015227-3.

Keskkonnaamet palub esitada oma arvamuse taotluse kohta hiljemalt 24.12.2022 e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee. Arvamust esitades palun viidata menetluse M-121863 numbrile. 

Lisateave
Keskkonnaloa taotlemine: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p 2
Taotluse avalikustamine: KeÜS § 47 lg 1 ja lg 4
Arvamuse avaldamine: KeÜS § 43 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 16

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Muuga küla, Õli tn 1, Õli tn 3, Õli tn 6, Vilja tn 4, Koorma tn 2a, Lasti tee 16
11.11.2022

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Vesta Terminal Tallinn OÜ (registrikood 11301354, 1130135; aadress  Õli  tn  3,  Muuga  küla, Viimsi  vald,  Harju  maakond;  edaspidi  ka ettevõte)  04.11.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse muutmise taotluse. Ettevõte taotleb paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka õhusaasteluba) nr L.ÕV/325913 muutmist seoses sooviga käitise katlamajades lisaks maagaasile võtta kasutusele alternatiivkütused (kerget kütteõli, rasket kütteõli või põlevkiviõli), lisada tegevusena naftasaaduste laadimine mahutitest tsisternautodesse ning lisada ka täiendavaid käideldavaid kemikaale (alkoholid, aromaatsed süsivesinikud jt). Seejuures käideldavate produktide aastane laadimiskäive ei suurene.

Ettevõttele on antud tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/325913, mis annab õiguse väljutada saasteaineid välisõhku Harju maakonnas Viimsi vallas Muuga külas Õli tn 1 (katastritunnus 89012:001:0025), Õli tn 3 (katastritunnus 89012:001:0026), Õli tn 6 (katastritunnus 89012:001:0070), Vilja tn 4 (katastritunnus 89012:001:0006), Koorma tn 2a (katastritunnus 89012:001:0034) ja Lasti tee 16 (katastritunnus 89012:001:0016) kinnistutel asuvast käitisest (edaspidi ka käitis või Vesta terminal).

Lisaks on ettevõttele antud vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi ka veeluba) nr L.VV/333991 käitisest sademevee ära juhtimiseks, veeluba nr L.VV/329037 laevade lastimiseks ja lossimiseks ning jäätmeluba nr L.JÄ/333407 jäätmete tekitamiseks. 

Kui tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud, antakse nendeks tegevusteks üks keskkonnaluba. Seega seotakse antud menetluse käigus ettevõttele antud õhusaasteluba nr L.ÕV/325913 ja veeluba nr L.VV/333991 üheks keskkonnaloaks nr L.ÕV/325913. Veeluba nr L.VV/333991 tunnistatakse menetluse käigus kehtetuks. Samuti tunnistatakse kehtetuks veeluba nr L.VV/329037 [1] ning jäätmeluba nr L.JÄ/333407 [2]. 

Ettevõtte põhitegevusalaks on laadungikäitlus (EMTAK kood 52241) ja vedelike ja gaaside ladustamine (EMTAK 52102) ning lisategevusalaks auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Vesta terminalis toimub naftasaaduste, põlevkiviõlisaaduste ja muude produktide käitlemine. Laadimistegevus toimub mitmesuunaliselt, kokku on käitises 35 mahutit, neli raudtee laadimisestakaadi ning viis tankerite laadimiskaid. Aastane laadimiskäive on kuni 12 100 000 tonni erinevaid kemikaale ning loa muutmisega käideldavate produktide aastane summaarne kogus ei suurene. Lisaks on Vesta terminalis tehnoloogiliste protsesside soojusvarustuse tagamiseks kolm katlamaja summaarse nimisoojusvõimsusega 49,35 MWth. 

Kõik kolm katlamaja kasutavad kütusena maagaasi aastas kuni 13 000 tuh.m3 või alternatiivkütustena kuni 10 000 tonni kerget kütteõli, kuni 11 300 tonni rasket kütteõli või kuni 10 750 tonni põlevkiviõli. Vajalik soojusenergia toodetakse ühest või mitmest kütuseliigist kombineeritult. Käitise vajaminev soojusenergia maht ei suurene. 

Käitis asub Muuga sadama territooriumi lääne poolses servas ning on ümbritsetud teistest tootmisterritooriumitest ja merest. Lähimad elamud asuvad Vesta terminalist ca 200 meetri kaugusel edela suunas. 

Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle mõjupiirkonnas kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Lähimad looduskaitselised objektid on c a 350 m kaugusel edelas asuv Muuga kabelikivi (registrikood KLO4000919) ja ca 950 m kaugusel lääne-edela suunas asuv Loomisvälja mänd (keskkonnaregistri kood KLO4000097). Keskkonnaloa nr L.ÕV/325913 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-121758 all, taotlus nr T-KL/1013539-3.

Seoses energiaturu olukorraga ja vajadusega taotluste kiireks menetlemiseks palub Keskkonnaamet erandkorras anda oma arvamusest teada võimalusel hiljemalt 21.11.2022. Juhul kui Te ei jõua tähtajaks arvamust esitada, on menetluse jooksul võimalus esitada täiendavaid seisukohti. 
 

Keskkonnaloa algatamise teade
Haabneeme alevik, Randvere tee 11
11.11.2022

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Adven Eesti ASi (registrikood 10066299; aadress Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kassi tn 13, 12618) 04.11.2022 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/320922 muutmise taotluse. Ettevõtte käitis asub aadressil Randvere tee 11, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89001:010:0582; sihtotstarve ärimaa 100%). 

Adven Eesti ASi põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses põlevkiviõli kasutusele võtmisega. Taotluse kohaselt on käitises kolm heiteallikat, milleks on katlamaja korstnad ja vedelkütuse mahuti (50 m3). Katlamajas on kaks põletusseadet, mille summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1,84 MWth. Kütusena kasutatakse kas 723 tuh m3 maagaasi või 592,51 tonni põlevkiviõli. 

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-121959, dokument nr T-KL/1015321-2.

Seoses energiaturu olukorraga ja vajadusega taotluste kiireks menetlemiseks palub Keskkonnaamet erandkorras anda oma arvamusest teada võimalusel hiljemalt 22.11.2022 aadressile info@keskkonnaamet.ee. Juhul kui Te ei jõua tähtajaks arvamust esitada, on menetluse jooksul võimalus esitada täiendavaid seisukohti. 

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
04.10.2022

Keskkonnaamet teatab, et Adven Eesti AS (registrikood: 10066299) (aadress Kassi tn 13, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12618) taotluse alusel on algatatud keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-131372 muutmise menetlus. 

Adven Eesti ASi põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Tootmisterritooriumi aadress on Sõpruse tee 4, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89001:010:2897; registriosa nr 11642902; sihtotstarve tootmismaa 100%).

Loa muutmist taotletakse seoses vedelkütuste kasutusele võtmisega. Taotluse kohaselt on käitises neli heiteallikat, milleks on katlamaja korstnad ja vedelkütuse mahuti (50 m3). Katlamajas on kolm põletusseadet, mille summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 20,45 MWth. Kütusena kasutatakse kas 3900 tuh m3 maagaasi, 3380 tonni põlevkiviõli, 3115 tonni kerget kütteõli, 3115 tonni diislit või 3225 tonni rasket kütteõli ja 18730 tonni puiduhaket või 13622 tonni tükkturvast. Loa taotletav kehtivusaeg on tähtajatu.

Lähim kaitstav loodusobjekt on Viimsi sanglepik (KLO1200462), mis asub tootmisterritooriumi piirist u 396 m kaugusel lääne suunas. Lähim Natura 2000 ala on Pirita loodusala (RAH0000039), mis asub tootmisterritooriumist u 3,3 km kaugusel.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=87891 

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79513, Rapla. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
13.09.2022

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Denway OÜ (registrikood: 12852180) (aadress Õismäe tee 51-45, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13514) 07.09.2022 esitatud keskkonnakaitseloa esmataotlus on menetlusse võetud.

Ettevõte taotleb keskkonnakaitseluba ohtlike jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist majandustegevuse käigus ja tema käitluskoht asub aadressil Rohuneeme tee 128 (katastritunnus 89001:003:0569), Püünsi küla, Viimsi vald, Harju maakond. Ettevõtte tegevus seisneb pliiakude korduskasutuseks ettevalmistamises.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Harju maakond, Tallinn, Narva mnt 7a, 10117.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
17.08.2022

Keskkonnaamet teatab, et Aiandusühistu Kiigemäe (registrikood: 80049121) (aadress Pärnapuu tee 6, Leppneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond, 74001) taotleb vee erikasutuse keskkonnaluba Harju maakonnas Viimsi vallas Leppneeme külas Loosaare kinnistul põhjavee võtmiseks puurkaevust katastrinumbriga 155, kehtivusega kuni 11.07.2027.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
17.05.2022

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Rein Annusver'i esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse (edaspidi ka keskkonnaluba).

Keskkonnaluba taotletakse vee erikasutustöödeks (süvendamine ja tahkete ainete paigutamine) Rohuneeme tee 59d sildumisrajatise (Rohuneeme tee 59d, Pringi  küla, Viimsi vald, Harju maakond, katastritunnus 89001:001:0272) rajamisel:
*süvendustööd mahus 480 m³, süvenduspinnas planeeritakse piirneval kinnistul;
*tahkete ainete paigutamine vette allpool keskmist veetaset mahus 2100 m³ muuli, slipi ja rannakindlustuse rajamisel.
Töid planeeritakse detailplaneeringu alusel lähtudes korrigeeritud ehitusprojektist.
Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega kuni 30.09.2023.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-119748, taotluse nr T-KL/1012441-3).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile: info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7A, Tallinn 15172.

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa muutmise taotlus
05.05.2022

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud  menetlusse  AS  Liwathon  E.O.S.  (registrikood  14686834;  aadress Harju  maakond,  Maardu  linn,  Vana-Narva  mnt  27a,  74114) 29.04.2022  esitatud  keskkonnaloa nr  L.ÕV/325959  muutmise  ning  keskkonnaloaga  nr  L.VV/332111  ühtseks  keskkonnaloaks liitmise taotluse. Ettevõtte käitis asub aadressidel Lasti tee 20, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond  (katastritunnus  89012:001:0100;  sihtotstarve  tootmismaa  100%),  Lasti  tee  18a (89012:001:0009;  tootmismaa  100%),  Lasti  tee  12  (89012:001:0094;  tootmismaa  100%),  Lasti tee 20d (89012:001:0061; tootmismaa 100%) ja Õli tn 10 (89012:001:0056; tootmismaa 100%).

AS Liwathon E.O.S põhitegevuseks on mujal liigitamata veondust abistavad tegevused (EMTAKi kood 52299), lisategevusala laadungikäitlus (EMTAKi kood 52241). Pakterminalis käideldakse erinevaid kergeid ja raskeid produkte, sh toornaftat, raskeid kütteõlisid (masuut, vaakumgaasiõli) ja põlevkiviõlid, kergeid kütteõlisid (lennukipetrool, diislikütus, gasoil), bensiini, toorbensiini (naphtha, solvent, pürolüüsibensiin, BTEX segud, põlevkivibensiin) ning bensiini ja kütteõlide lisandeid (sh biolisandeid või biokomponente). Käitisel on 30 heiteallikat, milleks on mahutid, kaid, autoestakaadid, raudtee-estakaadid ning katlamaja korstnad. Käitises asub 5 põletusseadet, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 25,2 MWth. Kütusena kasutatakse aastas kuni 12840 tuh m³ maagaasi või 10620 tonni kerget kütteõli, rasket kütteõli või põlevkiviõli.

Ettevõte soovib muuta keskkonnaluba nr L.ÕV/325959 seoses käitise andmete ajakohastamisega. Muutunud on olemasolevad heiteallikad, täpsustatud mahutite parameetrid ja autoestakaadide andmed ning katlamajas likvideeritud allikana kaks reservkatelt, lisaks on tekkinud uued heiteallikad (gaasikogumissüsteem, katlamaja reservkütuse mahuti). 
Lähim kaitstav looduse üksikobjekt on rändrahn Kabelikivi; Muuga kabelikivi (registrikood KLO4000919), mis asub lähimast heiteallikast u 1,05 km edelas. Lähim Natura 2000 ala on Pirita loodusala (RAH0000039), mis asub tootmisterritooriumist u 3,7 km kaugusel.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=77367 (menetluse viit: M-119620 ning taotluse viit: T-KL/1010664-2 ).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile: info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile: Tallinna mnt 14, 79513, Rapla. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.