Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muuga küla, maaüksused Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 22 „Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I maaüksustel detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse lõpetamine“.

Detailplaneering, selle keskkonnamõju strateegiline hindamine ja riskianalüüsi koostamine algatati Viimsi Vallavolikogu 15.05.2012 otsusega nr 26. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli otsuse kohaselt kinnistute ehitus- ja kasutusõiguse määramine, kaaludes omaniku, hoonestaja, naabrite, puudutatud kohalike omavalitsusete, riigi ning üldisi avalikke huve. Kooskõlastatud detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitati Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks 18.05.2017. Viimsi Vallavolikogu on seisukohal, et vastuvõtmiseks esitatud detailplaneering on vastuolus kohalike elanike huvide, Viimsi valla ruumilise arengu eesmärkide ning Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegiaga aastateks 2020–2024. Ühtlasi ei vasta detailplaneering Viimsi Vallavolikogu hinnangul oma lähte-eesmärgile, kuna vastuvõtmiseks esitatud detailplaneering võimaldab Lonessa terminali asemel rajada planeeringualale muid tootmisobjekte. Viimsi Vallavolikogu on seisukohal, et detailplaneeringu menetlus tuleb lõpetada.

Viimsi alevikus, kinnistu Aiandi tee 6

28.06.2019

Viimsi Vallavalitsuse 25.06.2019 korraldusega nr 382 otsustati lõpetada Viimsi alevikus, kinnistu Aiandi tee 6 detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 03.06.2011 korraldusega nr 383).

Detailplaneering algatati maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks sotsiaalmaast korterelamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks korterelamu ehitamiseks vastavuses „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga“. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus. Viimased toimingud detailplaneeringu menetluse raames on tehtud 2012.a. Detailplaneeringu menetlemisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest (EhSrS), mille § 1 lõike 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringu menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. Tänaseks päevaks on tähtaeg saabunud, detailplaneeringu menetlus on väldanud aastaid tulemusteta. 06.03.2019 toimunud vallavalitsuse planeerimiskomisjonis arutati antud detailplaneeringu menetlemise jätkamise võimalust ning soovitati detailplaneeringu menetlus lõpetada. Avalik huvi detailplaneeringu menetluse jätkamiseks puudub.

Püünsi külas, kinnistu Rohuneeme tee 80

3.05.2019

Viimsi Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 257 otsustati lõpetada Püünsi külas, kinnistu Rohuneeme tee 80 detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 8.09.2006 korraldusega nr 539).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguste määramine üksikelamute ehitamiseks ja Püünsi tee katastriüksuse määramine. Detailplaneeringu koostamise lähteülesanne kehtis 2.a alates detailplaneeringu algatamise kuupäevast. Tänaseni ei ole detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud. DP menetlemisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest (EhSrS), mille § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud DP menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. Tänaseks on nimetatud sättest tulenev tähtaeg saabunud, DP menetlus on väldanud aastaid tulemusteta ning kohalikul omavalitsusel tuleb teha DP kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus. 04.03.2019 esitas detailplaneeringust huvitatud isik avalduse, et soovib DP menetluse lõpetamist, kuna Rohuneeme tee 80 kinnistu omanikud soovivad jagada kinnistu reaalosadeks ega soovi krunte. Arvestades eespool toodut ning EhSrS-ist tulenevat tähtajalist piirangut, on mõistlik ja otstarbekas Rohuneeme tee 80 kinnistu DP menetlus lõpetada. Ühtlasi puudub avalik huvi DP-d edasi menetleda. Menetlusprotsessi lõpetamisega ei kahjustata avalikku huvi ega riivata ühegi isiku õigusi ega huvisid.

Pringi külas, kinnistu Pringi piirivalvekordon

3.05.2019

Viimsi Vallavolikogu 23.04.2019 otsusega nr 25 otsustati lõpetada Pringi küla, kinnistu Pringi piirivalvekordon detailplaneeringu menetlus.

Detailplaneering algatati VV 12.06.2007 otsusega nr 52 Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks riigikaitsemaast sotsiaalmaaks ja elamumaaks, eesmärgiga jagada kinnistu ja määrata moodustatavate kruntide ehitusõigus munitsipaallasteaia ja korterelamu ehitamiseks. Algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus. Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 18.01.2011 VV otsusega nr 4. Detailplaneeringu menetlus on kestnud üle 11.a, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut kehtestatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse  § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud DP menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 kohaselt võib DP koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus. Antud juhul DP menetlemine rohkem kui 11.a ei ole mõistlik menetluse aeg ja ei saa tagada nõutud ruumilist planeerimist, mistõttu otsustati antud detailplaneeringu menetlus lõpetada.

Muuga külas, kinnistutel Koorma tn 2a ning Virna tn 3

04.04.2019

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusega nr 18 otsustati lõpetada Koorma tn 2a ning Virna tn 3 kinnistute detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistute ehitusõiguse muutmine selliselt, et ehitiste lubatud maksimaalne kõrgus Viimsi vallas aadressidel Koorma tn 2a ning Virna tn 3 asuvatel kinnisasjadel oleks 15 meetri asemel  50 meetrit, sealhulgas naftasaaduste mahutite suurimaks lubatud kõrguseks 35 meetrit.

Antud detailplaneeringu menetlus lõpetati kuna detailplaneeringu vastuvõtmiseks ei ole täidetud olulised eeldused: detailplaneering ei vasta Viimsi valla ruumilise arengu eesmärkidele; detailplaneering ei ole kooskõlas õigusaktidega. Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringu puudused ei ole kõrvaldatavad. Vallavolikogu on ühtlasi seisukohal, et naftaterminalide juurde ehitamine Muuga sadama piirkonda ei ole Viimsi valla avalikes huvides. Kohalik omavalitsus ei saa minna vastuollu valla arengu eesmärkidega, oma territooriumi elanike põhjendatud huvidega ning süvendada või võimendada erinevate huvide ning väärtuste konflikte valla territooriumi planeerimisel.

Viimsi alevikus, maaüksustel Nelgi tee 1, Tammeõue tee 1, Tammeõue tee 2

15.04.2019

Viimsi Vallavalitsuse 9.04.2019 korraldusega nr 201 otsustati lõpetada Viimsi alevikus, maaüksuste Nelgi tee 1, Tammeõue tee 1, Tammeõue tee 2 detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 14.08.2012 korraldusega nr 555).

Planeeringu eesmärk oli olemasolevale pargile eraldiseisva maaüksuse moodustamine, olemasolevale hoonele juurdeehituse võimaldamine ja Nelgi tee 1 hoone ümber avalikus kasutuses tee rajamine. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus. Detailplaneeringu menetlus on kestnud üle 6 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut vastu võetud ning tänaseks on planeeringu lähteülesanne aegunud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Antud juhul detailplaneeringu menetlemine rohkem kui 6 aastat ei ole mõistlik menetluse aeg ja ei saa tagada nõutud ruumilist planeerimist.

Leppneeme külas, Leppneeme Sadam ja lähiala

15.04.2019

Viimsi Vallavalitsuse 9.04.2019 korraldusega nr 202 otsustati lõpetada Leppneeme külas, Leppneeme Sadama ja selle lähiala detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 2.05.2007 korraldusega nr 275).

Detailplaneeringu eesmärk oli maa-alal krundijaotuskava koostamine, krundi ehitusõiguse määramine ja liikluse korraldamine. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus.
Detailplaneeringu menetlus on kestnud üle 11 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut vastu võetud ning tänaseks on planeeringu lähteülesanne aegunud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.
Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Antud juhul detailplaneeringu menetlemine rohkem kui 11 aastat ei ole mõistlik menetlus ja ei saa tagada nõutud ruumilist planeerimist.

Pringi külas, kinnistul Vabaõhumuuseum ja Mere tee 4

15.04.2019

Viimsi Vallavalitsuse 9.04.2019 korraldusega nr 203 otsustati lõpetada Pringi külas, kinnistu Vabaõhumuuseum ja Mere tee 4 detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 30.01.2009 korraldusega nr 33).

Detailplaneeringu eesmärk oli krundi ehitusõiguse määramine käsitöökodade ja väravahoone ehitamiseks, vana koolimaja ümbertõstmiseks/rekonstrueerimiseks, lautri taastamiseks ja maa-ala üldiseks heakorrastamiseks ning kaasajastamiseks. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus.
Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 16.12.2011 Viimsi Vallavalitsuse korraldusega nr 962. Detailplaneeringu menetlus on kestnud üle 10 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut kehtestatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Antud juhul detailplaneeringu menetlemine rohkem kui 10 aastat ei ole mõistlik menetlus ja ei saa tagada nõutud ruumilist planeerimist.