Ravimitoetus

Ravimitoetuse taotluse vorm lae alla SIIT

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on kahe ja poole kordne riiklik toimetulekupiir - 350 € ja 262,50 € iga järgmise pereliikme kohta.

Toetusega kompenseeritakse osaliselt taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele, abi- ja haavandiravi vahenditele, kui tehtud kulutused jäävad alla riikliku täiendava ravimihüvitise määra. Toetust määrata ühele isikule aastas maksimaalselt kehtiva toetuse määra ulatuses kuid mitte rohkem kui 50% tehtud kulutustest. 2019. a on toetuse suuruseks kuni 300 € aastas. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 
Toetuse andmisel lähtutakse isiku ja/või pere sissetuleku suurusest.

TOETUSE ANDMISE OTSUSTAMISEL ARVESTATAKSE 

  • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist;
  • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu;
  • muid teadaolevaid asjaolusid.

VAJALIKUD SAMMUD

  • Taotleja esitab Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale vastavasisulise taotluse, kas kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud kujul.
  • Taotlusega esitada ravimite ostmisel saadud kviitungid, millel on kirjas taotleja nimi, ravimite nimetused ja maksumused.
  • Toetust võib taotleda kuni 4 korda kalendriaastas.
  • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

KONTAKT

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

LISAINFO