Korraldatud jäätmevedu

Millal algas Viimsi vallas korraldatud jäätmevedu ja mis saab seni kehtinud lepingust?

Viimsi vallas (v.a väikesaared) alustas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus alates 01.08.2020. Korraldatud jäätmeveoleping sõlmiti Viimsi Vallavalitsuse ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse vahel viieks aastaks, leping kehtib kuni 31.07.2025. Kõik senised Viimsi vallas (v.a väikesaared) jäätmeveo teenuse lepingud lõpetasid automaatselt kehtivuse 31.07.2020. Alates 1. augustist 2020 ei ole enam ühelgi tänasel jäätmeveoteenust osutaval ettevõttel õigust teostada jäätmevedu Viimsi valla mandriosas. 

Kas lepingu sõlmimine on kohustuslik?

Kõik kinnistu omanikud on kohustatud sõlmima Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-iga jäätmeveolepingu
HINNAKIRI on leitav SIIT.

Kuidas saab lepingut sõlmida?

JÄÄTMEVEOLEPINGUT saab sõlmida iseteeninduskeskkonnas https://tallinnavedu.ee/calculator/ või  AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse kontoris kohapeal.

Kui jäätmevedu ei ole vaja

Olukorras, kui teil ei ole kinnistul jäätmevedu vaja, on vajalik siiski esmalt leping AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusega sõlmida ning seejärel on võimalik Viimsi vallavalitsuselt taotleda jäätmeveost vabastust.

TAOTLE JÄÄTMEVEOST VABASTUST

Kas kleebis konteineri peal on kohustuslik?

Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjas § 16 lg 3: on kirjas (3) Mahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas üheselt mõistetav kiri või tähis, mis vastab mahutiga kogutavale jäätmeliigile ehk kõikidel jäätmemahutitel peab edaspidi olema jäätmeliiki eristav märgistus (segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed jne) kleebis. Kleebiseid on võimalik soetada Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i käest, ühe kleebise hind on 4,80 €, aga selle võib ka ise paigaldada. Hea on kui kleebisel/sildil on ka maja number ja korteri number. Seda eriti juhul, kui konteinereid on ühes kohas mitmeid.

Mis tuleb teha siis, kui on rendikonteiner?

Konteineri rentimise näol on tegemist lisateenusega, mida võivad edasi pakkuda ka teised ettevõtted peale Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i (nt Eesti Keskkonnateenused AS). Sellest tulenevalt on kinnistu omanikul õigus ise valida, kas jätkab konteineri rentimist enda vanalt jäätmeveoteenust pakkuvalt ettevõttelt, rendib konteineri uuelt vedajalt või soetab endale isikliku konteineri. Vana vedajaga konteineri rentimise lõpetamisel tuleb arvestada võimaliku lisakuluga, mis hõlmab endas konteineri äravedamise ning selle puhastamise eest küsitavat tasu. Kindlasti tasub huvi korral uurida ka Viimsi enda elanike poolt pakutavat konteineri äraviimise teenust (fb Viimsilaste grupis).

Millised on korraldatud jäätmeveo eelised?

 • Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist ja suurendab liigiti kogutavate jäätmete koguseid, mis omakorda võimaldab optimeerida prügivedu.
 • Kogu vallas toimetab üks vedaja kellel on leping Viimsi Vallavalitsusega. Antud lepingus on toodud teenuse hinnad, mis ei tohi järgmise kahe aasta jooksul tõusta. Edasine hindade tõstmine peab käima läbi valla ning ainult väga põhjendatud juhtudel.
 • Kindel vedaja vallas annab AS-il Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ning personaalsemat lähenemist.
 • Korraldatud jäätmevedu võimalik paremini teostada kohalikul omavalitsusel – vallal on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toimimisest, jäätmeveost erandkorras vabastuste saamine toimub vaid läbi valla ning on kontrollitud. Vabaturuolukorras puudus vallal täielik ülevaade, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised hoiavad sellest kõrvale viies enda jäätmed avalikesse konteineritesse või veel hullem - loodusesse.
 • AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakub mitmeid lisateenuseid, mis aitavad parandada jäätmekäitlusteenust ning seeläbi tõstab ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigiti koguda. Näiteks tasuta klaasijäätmete teenus.

Miks on korraldatud jäätmevedu oluline?

 • Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus võib jätta jäätmeveo korraldamata vaid haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lg 3).
 • Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad - ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale jäänud.
 • Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmed käideldakse võimalikult keskkonnasõbralikult ning parima hinnaga.
 • Vabaturu olukorras ei saanud vald kaasa rääkida jäätmeveoteenuse hinna kujunemisele ning teenusepakkujad võisid teenuse hinda muuta vastavalt enda soovile.
 • Korraldatud jäätmeveo toimimine vallas on tihti ka eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antavate investeeringutoetuste saamiseks.
 • Korraldatud jäätmeveoteenuse puhul on vald valinud hanke korras odavaimat hinda pakkunud teenusepakkuja, kellel ei ole kahe aasta jooksul õigust hindasid muuta.
 • Korraldatud jäätmeveoga langevad Viimsi valla jäätmeveo hinnad.
 • Korraldatud jäätmeveo olemasolu võimaldab vallal teha paremat järelevalvet selle üle, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised mitte. See omakorda vähendab keskkonda sattuvate jäätmete hulka.

LISAINFO

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Telefon: 609 6410
E-post: info@tallinnavedu.ee
Koduleht: www.tjt.ee
Aadress: Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415
Avatud: E – R: 8.15 – 17.00

VIIMSI VALLAVALITSUSE KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee