Viimsi valla LED-valgustamine - LED II

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 2019. a kevadel järjekordse Viimsi Vallavalitsuse projekti tänavavalgustuse renoveerimiseks. Sellega algas tänavavalgustuse uuendamise teine etapp – LED II.

Ehitustööd algasid augustis ja lõpevad aasta pärast – augustis 2021. Töid teostab OÜ Corle. Esimeses järjekorras vahetatakse välja kaablid, postid ja valgustid. Taastustööd jäävad enamjaolt järgmise aasta kevadesse-suvesse.

TÄPSEM INFO

Viimsi Vallavalitsuse esindaja                                                 
Taavi Valgmäe
telefon 5623 2830

LED II projektijuht OÜ Cumulus Consulting                     
Jaan Urb

telefon: 5565 2383

Ehitaja projektijuht OÜ Corle                                                   
Artur Kapranov

telefon: 5561 7532

Omanikujärelevalve AS Infragate Eesti                          
Toomas Kärvet
telefon: 509 2207

LED projekt
Punane – täielik renoveerimine maakaabli ja metallmastidega; sinine – valgustite vahetus; lilla – renoveerimine õhukaabliga.

Kokku paigaldatakse 658 uut valgustuspunkti. Praegu asub nendes piirkondades kokku ligi 500 valgustit. Tulenevalt uuest tehnoloogiast ja nõuetest on vaja valgustite arvu suurendada. Samuti liidetakse kõik uued valgustid nutika juhtimissüsteemiga, mis juurutati esimese etapi raames.

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

logo

ELANIKE KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

MIKS TÄNAVAVALGUSTUSPOSTIDE ASUKOHAD MUUTUVAD?

Vanad valgustuspostid, nende vahekaugused ja valgustid ei vasta nüüdisaegsetele standarditele, mistõttu ei pruugi uued postid tulla samale kohale. Postide tihendamine / asukoha muutmine ja võrdsete mastivahedega valgustusvõrgu loomine toob tervikuna kaasa ühtlase tee valgustamise. Avalikul transpordimaal tagatakse selle tulemusel parem nähtavus ja seeläbi ka jalakäijate ohutus. Sellest tulenevalt ei ole võimalik poste samadesse kohtadesse alati panna. Maste paigaldatakse ringi ka tulenevalt maa-aluste tehnovõrkude võimalusest (kas on ruumi).

KAS POSTIVAHEDE TIHENDAMINE SUURENDAB VALGUSREOSTUST?

LED-tehnoloogia hajutab valgust vähem ja on fokusseeritum, mistõttu on ka valgustusreostust vähem. 

KAS VANAD POSTID JA KAABLID JÄÄVAD ALLES?

Enamasti likvideeritakse projekti käigus vanad puidust või betoonist postid ja õhukaablid. Mõnel pool (näiteks Miidurannas) ei kuulu postid aga Viimsi vallale, vaid võrguettevõtjale, samuti nende külge kinnituvad kaablid. Nendes kohtades jäävad praegu vanad postid alles.

KAS LISAKS TÄNAVAVALGUSTUSELE TEHAKSE VEEL MINGEID TÖID?

Tegemist on ainult tänavavalgustuse renoveerimisega. Seega elektrikaableid, sidetrasse, torusid jms projekt ei hõlma ning neid ümber ei ehitata või tõsteta. Teevalgustus ja teised tehnovõrgud on täiesti erinevad paigaldised, mistõttu käsitletakse neid eraldi.
Valgustuse õhuliinid demonteeritakse ja paigaldatakse uued maa alla, kus vähegi võimalik. Projekti käigus paigaldatakse ka reservtorusid, et edaspidi oleks võimalik ka muid kaableid maa alla viia.

KUST SAADA PROJEKTI KOHTA LISATEAVET?

Viimsi Teatajas on ilmunud kaks projekti tutvustavat artiklit. Samuti on põhiline info kättesaadav valla kodulehel https://www.viimsivald.ee/

Ehitusprojekti menetluse käigus on kõiki asjassepuutuvaid osapooli Ehitisregistri kaudu teavitatud.
Kõikidel soovijatel on võimalik vallavalitsuses ka joonistega tutvumas käia. Vastavast soovist tuleb teada anda teevalgustuse valdkonna arengu eest vastutavale spetsialistile Taavi Valgmäele e-post: taavi.valgmae@viimsivv.ee, telefon: 5623 2830.