Kaevetööd

Kaevetööde teostamiseks, avariitööde registreerimiseks ja veekatkestustest teavitamiseks tuleb esitada taotlus või teavitus Viimsi valla operatiivteenuste infosüsteemis (OPIS). Kaeveluba saab taotleda kaevetööde teostaja või kaevetööde tellija.

Kaevetöödeks, millele on vajalik taotleda kaeveluba, loetakse järgmisi tegevusi:

  • süvendi kaevamine sügavamale kui 30 cm algsest maapinnast;
  • töö, mille tegemisel eemaldatakse tee- või pinnakate (asfaltbetoon, sillutis, murukate jne) ja mis ei ole tee korrashoiutöö ehitusseadustiku mõistes;
  • puude istutamine ja väljajuurimine;
  • tehnovõrkude puurimistööd.

Kaeveluba ei ole vaja, kui kaevetöö toimub eraomandis oleval maa-alal, kus ei asu ja kuhu ei rajata tehnovõrke ega tehnorajatisi. Kaeveluba ei ole vaja kalmistul haua kaevamisel.

Kaevetöö lõpetatakse teekatte ja haljastuse nõuetekohase taastamisega ning objekti ülevaatamiseks ja olukorra fikseerimiseks tuleb teavitada ehitus- ja kommunaalosakonda ning kohale kutsuda kaeveloa väljastaja.

Esita taotlus ja vaata seotud õigusakte Viimsi valla operatiivteenuste infosüsteemist.

Kaevetööd puudutavates küsimustes pöörduge taristu vanemspetsialisti Margus Sööti poole, tel. 5685 1755, margus.soot@viimsivv.ee.