Kaevetööd | Viimsi vald

Kaevetööd

Viimsi vallal on operatiivinfosüsteem OPIS (viimsi.opis.ee), mille kaudu saab esitada taotlusi kaevetööde teostamiseks ja registreerida avariitöid, teavitada katkestustest. Lisaks eelnevale on võimalik antud süsteemi kaudu esitada taotlusi Viimsi valla teede ja tänavate sulgemiseks.

OPIS annab kõikidele huvilistele võimaluse jälgida ja saada infot Viimsi vallas toimuvate kaevetööde, teede sulgemiste, katkestuste ja muude kommunikatsioonide ning taristu haldamisega / rajamisega seotud tööde kohta. Samuti on huvilistel võimalik esitada infotellimusi oma kodupiirkonna või huvi pakkuva piirkonna kohta – nii on alati hea ülevaade sellest, mis kodu lähedal toimumas on.

Kaeveluba ei ole vaja järgmistel juhtudel

  • Kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute valduses / omandis oleval maa-alal juhul, kui maa-alal (maapõues) ei asu tehnovõrke ja tehnorajatisi või ei ole tegemist nende rajamisega;
  • Kalmistutel või maa-aladel, kus Kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnorajatiste remonttööd, ehitiste püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine või lammutamine.

Kaevetöödeks loetakse järgmisi tegevusi

  • Süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
  • Töö, mille tegemisel eemaldatakse tee- või pinnakate (asfaltbetoon, sillutis, murukate jne) ja mis ei ole teehoiutöö teeseaduse mõistes;
  • Puude istutamine ja väljajuurimine;
  • Tehnotrasside puurimistööd.

Viimsi valla kaevetööde eeskirja leiate siit.

Kaevetöid puudutavate küsimuste või probleemide korral pöörduda kommunaalteenistuse poole: taavi@viimsivv.ee