Noortevolikogu

Viimsi Noortevolikogu

Viimsi noortevolikogu on Viimsi vallavolikogu juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis. Viimsi noortevolikogu tegevuse eesmärgid on noorte huvide esindamine vallas; kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes; koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ning noorteürituste korraldamise soodustamine ning noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse.

Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu tegeleb

  • noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes;
  • arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse;
  • teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  • teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade osaluskogudega ning noorteorganisatsioonidega;
  • esindab Viimsi noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. Noortevolikogu valimised toimuvad iga aasta augustis-septembris. Põhimääruse kohaselt on aastaringselt võimalik kandideerida noortevolikogu 2023/2024 koosseisu vabaliikmeks. Noortevolikogu vabaliikmeks võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. 

Küsimuste ja ideede korral saab pöörduda noortevolikogu juhatuse poole, kirjutades info@viimsinoored.ee 
 

Viimsi noortevolikogu 2023/2024 koosseis:

Täisliikmed

1.     Roderik Gross
2.     Elisabeth Juhansoo
3.     Mark Martin Kaalma
4.     Karola Kirsimäe
5.     Janno Kivi
6.     Nora Kurisoo
7.     Laura-Lisett Lugu
8.     Greete Rohtla
9.     Olga Simagina
10.  Saba Sozashvili
11.  Eve Simona Strahhov
12.  Erki Taro
13.  Marta Telling
14.  Teele Telling
15.  Mariette Tõnissaar

Noortevolikogu põhimäärus