Komisjonid

Nimekomisjon

Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni eesmärgiks on nõustada vallavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel.
Alus: Viimsi valla kohanimede määramise kord
Komisjoni põhimäärus
Komisjoni koosseis on määratud Viimsi Vallavalitsuse korraldusega
Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.

Ehituskomisjon

Komisjoni ülesandeks on komisjonis läbi vaadatavatele taotlustele ja projektidele hinnangu andmine ja otsustamine, kas väljastada projekteerimistingimused või keelduda nende väljastamisest, tagastada projekt täienduste ja paranduste tegemiseks, väljastada ehitus- või kasutusluba või väljastamisest keelduda, kontrollida ehitusteatise saamisel projekti ja vajadusel nõuda täienduste ning paranduste tegemist. 
Komisjoni põhimäärus
Komisjoni koosseis on määratud Viimsi Vallavalitsuse korraldusega
Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina üks kord nädalas kolmapäeviti.

Planeerimiskomisjon

Komisjoni ülesandeks on planeeringute algatamise taotluste ja detailplaneeringu algatamise vajalikkuse kohta seisukoha andmine, planeeringute eskiislahenduste läbivaatamine ja seisukoha andmine, esitatud üld- ja detailplaneeringute läbivaatamine ja lisakooskõlastuste vajaduse määramine, üld- ja detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste analüüs ning seisukohtade esitamine planeeringuvaidluste kohta, seisukoha andmine üld- ja detailplaneeringute kehtestamise ja detailplaneeringute kehtetuks tunnistamise kohta.
Komisjoni põhimäärus on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2005 määrusega nr 29.
Komisjoni esimees on keskkonna- ja planeerimisameti juhataja.
Komisjoni korraline koosolek toimub kolmapäeviti.

Kriisikomisjon

Komisjoni ülesanne on kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine Viimsi valla haldusterritooriumil.
Alus: Hädaolukorra seadus
Komisjoni põhimäärus
Komisjoni koosseis on kinnitatud Viimsi vallavanema käskkirjaga

Liikluskomisjon

Komisjoni ülesanne on liiklusega seotud küsimuste lahendamine ja ettepanekute analüüsimine ning liikluse korraldamine Viimsi valla haldusterritooriumil.Komisjoni põhimäärus
Komisjoni koosolekud toimuvad korra kvartalis, erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

Laste ja perede komisjon

Komisjoni ülesanne on edendada koostööd vallavalitsuse ning laste ja peredega töötavate organisatsioonide vahel laste ja lastega perekondade heaolu parandamiseks, teha ettepanekuid vallavalitsusele laste ja perede heaolu, tervisekäitumist, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning korraldamiseks ja abivajava lapse kaitseks last kasvatavale isikule ettekirjutuse tegemiseks. 
Komisjoni põhimäärus
Komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.
Komisjoni koosseis on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse korraldusega.

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni eesmärgiks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine. 
Komisjoni põhimäärus
Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.
Komisjoni koosseis on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse korraldusega.