Komisjonid

NIMEKOMISJON

EHITUSKOMISJON

 • Komisjoni ülesandeks on vastavalt vajadusele vaadata läbi ehitusvaldkonda puudutavaid taotlusi ning anda neile hinnanguid, ühtlasi anda seisukohti erinevates sisulistes ehitusvaldkonna küsimustes.

 • Komisjoni põhimäärus

 • Komisjoni koosseis on määratud Viimsi Vallavalitsuse korraldusega

 • Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina üks kord nädalas kolmapäeviti.

PLANEERIMISKOMISJON

 • Komisjoni ülesandeks on planeeringute algatamise taotluste ja detailplaneeringu algatamise vajalikkuse kohta seisukoha andmine, planeeringute eskiislahenduste läbivaatamine ja seisukoha andmine, esitatud üld- ja detailplaneeringute läbivaatamine ja lisakooskõlastuste vajaduse määramine, üld- ja detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste analüüs ning seisukohtade esitamine planeeringuvaidluste kohta, seisukoha andmine üld- ja detailplaneeringute kehtestamise ja detailplaneeringute kehtetuks tunnistamise kohta.
 • Komisjoni põhimäärus on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2005 määrusega nr 29.
 • Komisjoni esimees on keskkonna- ja planeerimisameti juhataja.
 • Komisjoni korraline koosolek toimub kolmapäeviti.

KRIISIKOMISJON

LIIKLUSKOMISJON

 • Komisjoni ülesanne on liiklusega seotud küsimuste lahendamine ja ettepanekute analüüsimine ning liikluse korraldamine Viimsi valla haldusterritooriumil.Komisjoni põhimäärus.
 • Komisjoni koosolekud toimuvad korra kvartalis, erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

LASTE JA PEREDE KOMISJON

 • Komisjoni ülesanne on edendada koostööd vallavalitsuse ning laste ja peredega töötavate organisatsioonide vahel laste ja lastega perekondade heaolu parandamiseks, teha ettepanekuid vallavalitsusele laste ja perede heaolu, tervisekäitumist, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning korraldamiseks ja abivajava lapse kaitseks last kasvatavale isikule ettekirjutuse tegemiseks. 
 • Komisjoni põhimäärus.
 • Komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.
 • Komisjoni koosseis on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse korraldusega.

SOTSIAALKOMISJON

 • Komisjoni eesmärgiks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine. 
 • Komisjoni põhimäärus.
 • Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.
 • Komisjoni koosseis on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse korraldusega.