Vastu võetud ja avalikul väljapanekul

Tähelepanu!

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20, nädalavahetustel 10-16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Viimsi alevik, Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

27.05–25.06.2024 on Viimsi Raamatukogus ja valla kodulehel avalikul väljapanekul „Viimsi alevik, Uustalu katastriüksuse detailplaneering“, mis on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 16.04.2024 otsusega nr 26.

Detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik arutelu toimub 16.07.2024 kell 16.00 Viimsi Raamatukogu 2. korruse saalis.

Detailplaneeringuga hõlmatud Uustalu katastriüksus (89001:010:0548, suurus ca 0,48 ha) asub Viimsi vallamaja vastas ning piirneb lõunast Nelgi teega. Detailplaneeringu eesmärk on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine haljasmaast osaliselt ärimaaks ja ehitusõiguse määramine ärihoonele. Samuti laiendatakse detailplaneeringuga Nelgi tee teemaad ja planeeritakse avaliku kasutusega park. Detailplaneering muudab osaliselt teemaplaneeringut "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik", mille kohaselt jääb planeeringuala haljastu nr 21 koosseisu. Planeeritav ärihoone on 2- korruseline, kõrgus maapinnast 10 m. Hoone suurim lubatud ehitisealune pind on 700 m², teise korruse brutopind on kuni 600 m².

Miiduranna küla, Madise tee 3//Madise tee kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

26.04–10.05.2024 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Miiduranna küla, Madise tee 3//Madise tee kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering võeti teistkordselt vastu Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2024 korraldusega nr 111.

Detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik arutelu toimub 13.05.2024 kell 15.00 Viimsi Raamatukogu saalis „Kevade“.

Planeeringuala paikneb Viimsi vallas, Miiduranna külas ja hõlmab Madise tee 3//Madise tee kinnistut (praegu katastritunnus 89001:023:0004, 75% transpordimaa/25% üldkasutatav maa, suurus 52 300 m²). Planeeringuala on väljakujunenud elamupiirkonnas asuv keerulise kujuga kinnistu, mis hõlmab tänavaid ja mereäärset haljasala. Detailplaneeringu kõige olulisem eesmärk on planeerida loogiline krundijaotus, moodustades eraldi krundid tänavatele, haljasaladele ning tehnoehitistele (alajaam, puurkaev-pumbamaja). Detailplaneeringuga moodustatakse kokku 38 krunti: 20 üldkasutatava maa (HL), viis transpordimaa krunti (LT), kaks tootmismaa (OE, OV) krunti ning 25 elamumaa (EP) krunti. Vastavalt elamukvartalis väljakujunenud olukorrale ja elamukinnistute omanike sooviavaldustele nähakse detailplaneeringus ette planeeritavate elamukruntide liitmine vastavalt külgneva elamumaa katastriüksusega. Olemasolevad hoonestatud elamukrundid jäävad detailplaneeringuga hõlmatavast alast välja ning nende ehitusõigust detailplaneering ei käsitle. Ehitusõigus on määratud tehnoehitiste kruntidele. Mere äärde on moodustatud üldkasutatava maa sihtotstarbega krundid.

Detailplaneeringu teistkordne vastuvõtmine on tingitud sellest, et planeeringuala suurenes ca 1 ha võrra mereäärse ala arvelt, kuivõrd Maa-amet korrastas kaldakinnisasjade piire.

Leppneeme küla, Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu osas

8.04–7.05.2024 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Leppneeme küla, Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu osas. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.03.2024 otsusega nr 28.

Detailplaneeringu menetluse uuendamise eesmärk on Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted." kohase korduva üleujutusega ala piiri vähendamine 1,5 m samakõrgusjoonelt looduskaitseseaduse (LKS) kohase 1 m samakõrgusjooneni Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu ulatuses. Vähendades EKV arvestamise lähtejoont 1,5 m-lt LKS kohase 1 m-ni on Leppneeme Sadama tee 17 võimalik tagada hoonestusala, mis jääb ranna ehituskeeluvööndist välja.

Alal kehtib 2000.a kehtestatud Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneering, mille kohaselt võib kinnistule püstitada kuni 2 hoonet (üksikelamu ja abihoone) max ehitusaluse pindalaga kuni 372 m². Detailplaneering ei olnud sel hetkel kehtinud ranna ja kalda kaitse seadusega vastuolus. Täiendavad piirangud ranna ja kalda kasutamisele jõustusid hiljem (2004) LKS-ga ja valla üldplaneeringu teemaplaneeringuga (2005).

Muuga küla, Koorma tn 2a detailplaneeringu avalik väljapanek

27.12.2023–09.01.2024 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Muuga küla, kinnistu Koorma tn 2a detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 22.11.2023 korraldusega nr 370.

Detailplaneeringusse on hõlmatud Muuga sadama lääneosa territooriumil asuv katastriüksus Koorma tn 2a (89012:001:0034, tootmismaa 100%), mille suurus on 42 673 m². Detailplaneeringuga jagatakse Koorma tn 2a katastriüksus kaheks ning moodustatakse kaks tootmismaa sihtotstarbega krunti. Ühel kruntidest (pos 1, suurusega 22 035 m²) asub olemasolev naftasaaduste mahutipark, krundi ehitusõigust ei muudeta. Teisele krundile (pos 2, suurusega 20 638 m²) määratakse ehitusõigus kuni 6 000 m² ehitisealuse pinnaga laohoonele mitmesuguste puisteainete hoiustamiseks. Ohtlike kaupade käitlemist planeeringualal ei kavandata. Mõlemal krundil on lubatud ehitada kuni 4 hoonet, ehitisealuse pinnaga vastavalt 15 425 m² ja 14 446 m² ja suurima lubatud kõrgusega 15,0 m. Olemasolevatel kütusmahutitel säilib kõrgus 33,0 m.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, detailplaneeringuga viiakse ellu üldplaneeringut.

Püünsi küla, kinnistu Altsauna lauter ja mereala detailplaneeringu avalik väljapanek

30.10–28.11.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul  Püünsi küla, kinnistu Altsauna lauter ja mereala detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 13.06.2023 otsusega nr 26.

Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala asub Viimsi poolsaare läänerannikul Püünsi küla põhjaosas ning hõlmab kinnistut Altsauna lauter (89001:001:0544) ja sellega piirnevat mereala. Planeeringuala suurus on 5535 m², planeeringuala on korduva üleujutusega ranna-ala, kus on olemasolev lauter. Planeeringualaga piirnevad järgmised kinnistud: Rohuneeme tee 95 (89001:003:2891), 11251 Viimsi-Rohuneeme tee (89001:024:0005), Rohuneeme tee L6 (89001:001:1604) ja Klaukse-Peetri (89001:003:0252).

Detailplaneeringuga määratakse sadamakrundi piirid ja ehitusõigus väikesadama toimimiseks vajalikule taristule, sh määratakse ehitusõigus lainekaitsemuulide ja slippide ehitamiseks, samuti tingimused paatide hoiukoha süvendamiseks. Planeeritav sadam koosneb kahest akvatooriumit kaitsvast poolringi kujulisest lainemurdjast, ühendusest maaga, kus asub juurdepääsutee kaidele ja autode parkimiskohad, ja sadama keskel asuvast tehissaarest, millelt hargneb ühendus ujuvkaidele, mis on käiguteede abil kaldaga püsivalt ühendatud. Kavandatavale tehissaarele on määratud ehitusõigus ühekorruselise (H = 5,0 m) suvekohviku püstitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 100 m². Kohvikuhoone püstitamiseks nõustus Keskkonnaamet ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega. Detailplaneeringuga määratakse mh liikluskorralduse ja parkimise põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, keskkonnakaitselised tingimused, tuleohutusabinõud ja kuritegevuse riske vähendavad abinõud. Sadamasse on kavandatud 40 paadikohta, üks neist on Politsei- ja Piirivalveameti ettepanekul reserveeritud merepääste alusele mereturvalisuse tagamise eesmärgil.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringu kohane loodusliku rohumaa juhtotstarve tootmismaaks (sadamamaaks), detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava sadama territooriumile rannakohviku hoone püstitamiseks ning detailplaneeringuga muudetakse osa rohevõrgustiku teemaplaneeringu kohasest haljastust nr 4 sadamamaaks.

Laiaküla, kinnistu Vanavahtra detailplaneeringu avalik väljapanek

23.10–22.11.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Laiaküla, kinnistu Vanavahtra detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 274.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 4,36 ha ja detailplaneering hõlmab kinnistut Vanavahtra (89001:010:3627). Planeeringuala piirneb Pärnamäe teega (78402:206:0068 ja 78401:101:0548), kinnistutega Vahemetsa (89001:001:1443), Suur-Käspre (89001:010:0315) ja Käspre (89001:010:0458) ning Laiamäe tee äärsete elamukruntidega.

Detailplaneeringuga moodustatakse üks 4941 m² suurune haljasala maa krunt, millele määratakse ehitusõigus mängu- ja spordiplatsi ehitamiseks (liivakast, kiik ja liumägi, lauatennise laud), 4 teekrunti kogupindalaga 7252 m² ja 17 üksikelamukrunti kogupindalaga 31 460 m². Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Elamukruntide pos 4 - 17 ehitisealune pind on 300 m², elamukruntide pos 1 ja 2 ehitisealune pind on 380 m² ning elamukrundi pos 3 ehitisealune pind on 550 m². Üksikelamute suurim lubatud maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita. Üksikelamute suurim lubatud kõrgus on 8,5 m, abihoonetel 5,0 m.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, detailplaneeringuga viiakse ellu üldplaneeringut. Planeeritav haljasala krunt ja teekrundid antakse pärast planeeringukohaste ehitiste projektikohast väljaehitamist tasuta vallale.

Leppneeme küla, Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamise avalik väljapanek Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu osas

23.10–22.11.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Leppneeme küla, Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu osas, mis on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2023 otsusega nr 40.

Detailplaneeringu menetluse uuendamine tuleneb vajadusest vähendada ranna ehituskeeluvööndit, et oleks võimalik ehitada kehtivas detailplaneeringus määratud hoonestusalale mahus, nagu kehtiv detailplaneering lubab: üksikelamu ja abihoone maksimaalse ehitusaluse pindalaga kuni 372 m².

Alal kehtiv detailplaneering kehtestati 2000. a ning oli toona kõigi alusdokumentidega kooskõlas. 2004. a võeti vastu looduskaitseseadus, millega jõustusid täiendavad piirangud ranna ja kalda kasutamisele ning millest tuleneb vajadus taotleda Keskkonnaametilt ranna ehituskeeluvööndi vähendamist. Ehituskeeluvööndi vähendamist taotletakse üldplaneeringukohase kõrgvee piirini ehk 1,5 m samakõrgusjooneni, mis jääb 6-7 m maismaa poole kehtiva detailplaneeringu kohasest merepoolsest ehituskeeluvööndi piirist. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Pringi küla, kinnistute Rannavälja tee 2, Aasranna, Tüüri ja osaliselt Rannavälja tee detailplaneeringu avalik väljapanek

09.–22.10.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Rannavälja tee 2, Aasranna, Tüüri ja osaliselt Rannavälja tee detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 06.09.2023 korraldusega nr 255.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 0,4 ha ja detailplaneering hõlmab katastriüksuseid Rannavälja tee 2 (89002:002:0015, 557 m²), Aasranna (89002:002:0011, 2785 m²), Tüüri (89002:002:1352, 171 m²) ja osaliselt Rannavälja tee (89001:001:0302, 437 m²). Planeeringuala piirneb elamukruntidega Rannavälja tee 4, Rannaveere tee 4, Rannaveere tee 5, Rannaveere tee 7 ja Rohuneeme tee 48f.

Detailplaneeringuga jagatakse ümber olemasolevate kruntide piirid ja moodustatakse järgmised krundid: üks 1689 m² ärimaa krunt, üks 1638 m² ehitusõigusega üksikelamukrunt, üks 186 m² ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunt ja üks 437 m² teekrunt.

Ärimaa krundile (pos 1) määratakse ehitusõigus olemasoleva hoone laiendamiseks, krundi ehitusõigus võimaldab püstitada ühe 8,5 m kõrguse ärihoone (majutusteenuseid pakkuv hoone) ja ühe 5,0 m kõrguse abihoone, krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 200 m². Elamumaa krundile (pos 2) määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks. Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m, abihoone kõrgus kuni 5,0 m maapinnast. Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 200 m². Elamukrundi (pos 3) suurus on 186 m², mis on ehitusõiguseta ning on kavas liita naaberkrundiga Rannaveere tee 7. Teekrunt (pos 4) ühendab Rannavälja tee ja Rannaveere tee kinnistute piirid, millede vahelise ühenduse katkestab eraomandis Tüüri kinnistu. Selle tulemusena laheneb autoga avaliku juurdepääsu puudumise probleem Aasranna kinnistule avalikult teelt. Detailplaneeringuga tehtavad krundipiiri korrektuurid arvestavad olemasolevate piirdeaedade asukohti ja säilitavad senise jalgsi- ja jalgrattaga läbipääsu Rannavälja teelt Rannavalli teele, edaspidi toimub läbipääs avalikul teemaal. Läbivat autoliiklust teele ei kavandata, lubatud on liigelda üksnes kergliiklusvahendiga ning operatiiv- ja hoonetele otsest teenust osutavatel autodel. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, detailplaneeringuga viiakse ellu üldplaneeringut.

Viimsi alevik, Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

17.–31.07.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Viimsi alevik, Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee katastriüksuste detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 180.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 16.08.2023 kl 16.00 Viimsi Raamatukogu suures saalis.

Planeeritava ala suurus on 4,1 ha ja see hõlmab katastriüksuseid Kannikese tee 1 (89001:001:1909), Kannikese tee 1a (89001:001:1798), Kannikese tee 19 (89001:001:1910) ja Kannikese tee (89001:001:0419). Planeeringuala asub Viimsi alevikus ning piirneb põhjaküljest transpordimaa kinnistuga (Vehema tee) ja elamumaa kinnistuga (Vehema tee 6), idaküljest tootmismaade kinnistutega (Halli tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) ning lõunast transpordimaa kinnistutega (Nelgi põik) ja tootmismaa kinnistutega (Jasmiini põik 2, 4, 6, 8, 14, Nelgi põik 24, Tammeõue tee 37, 35, 33, 31, 25) edelaküljest veekogude ja üldkasutatava maa kinnistuga (Roositiigi), lääneküljest elamumaa kinnistutega (Kannikese tee 14/16, Kannikese tee 10/13, 10/6, 8/3, 6/40, 6/1, 4/3, 4/2, 2/2, Kannikese tee 12).

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-22) moodustatakse 8 krunti: 1 laohoone maa krunt (1017 m², pos 1), 2 haljasala maa krunti (3703 m², pos 2 ja 4392 m², pos 6), 1 kultuuri- ja spordiasutuste maa krunt (17 260 m², pos 3), 1 soojusenergia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt (2655 m², pos 4), 1 vee tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt (5383 m², pos 5) ning 2 tee- ja tänavamaa krunti (855 m², pos 7 ja 5455 m², pos 8).

Laohoone maa krunt Kannikese tee 1a on hoonestatud ning planeeringuga kinnistupiire ei muudeta. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus võimaldab olemasolevat hoonet laiendada.

Haljasala maa krundile pos 2 olemasolevate aiamaade säilitamise eesmärgil kavandatakse kogukonnaaed, hooneid ei planeerita. Juurdepääs läbi krundi pos 3 parkla. Pos 3 planeeritud parkimiskohad on kasutamiseks ka krundile pos 2.

Kultuuri- ja spordiasutuste maa krundile antakse ehitusõigus jalgpalli ja kergejõustiku harrastamiseks ettenähtud spordihalli püstitamiseks suurima ehitisealuse pinnaga 10 900 m². Hoone max korruselisus on 2 maapealset, lubatud on ka 1 maa-alune korrus. Suurim lubatud hoonete arv krundil on 2. Hoone max kõrgus ümbritsevast maapinnast on 20 m.

Soojusenergia tootmise ja jaotamise ehitise maa krundile on paigaldatud katlamaja teenindav põlevkiviõlimahuti, Detailplaneeringuga täiendavat hoonestust ette ei nähta.

Vee tootmise ja jaotamise ehitise maa krundile nähakse ette olemasoleva amortiseerunud pumbajaama lammutamine ja puurkaevu tamponeerimine ning ehitusõiguse määramine uuele pumbajaamale koos veetöötluse, veemahutite ja puurkaevudega. Krundile rajatakse 2 puurkaevu (1 neist hoonesse), puurkaevude sanitaarkaitsevöönd on 30 m. Krundil paikneb maamärgina olemasolev punastest tellistest korsten kõrgusega 44,23 m.

Haljasala maa krundil pos 6 säilitatakse avalik pargiala, mis toimib puhvrina jalgpallihalli ja korterelamute vahel, eraldades kahte erineva funktsiooniga ala. Krunti läbiv killustikkattega sõidutee asendatakse kergliiklusteega.

Tee- ja tänavamaa krundile (pos 7) on planeeritud Kannikese tee lõik. Tee- ja tänava maa krundile (pos 8) on planeeritud Kannikese tee. Juurdepääsuks spordihallile ühendatakse Kannikese tee ja Nelgi põiktee. Teemaa laiuseks on kavandatud 15-20 m, sellest sõidutee on ca 6 m ning kergliiklustee ca 3 m. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Leppneeme küla, Miku I, II, IV, V, Põldmäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamise avalik väljapanek - Leppneeme tee 111 kinnistu osas

29.04–29.05.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Leppneeme küla, Miku I, II, IV, V, Põldmäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplaneeringu uuendamine Leppneeme tee 111 kinnistu osas, mis on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 21.03.2023 otsusega nr 9.

Leppneeme tee 111 kinnistu osas algatati Viimsi Vallavolikogu 15.11.2022 otsusega nr 42 detailplaneeringu menetluse uuendamine, kuna 15.01.2002 kehtestatud detailplaneeringu menetluse ajal ehituskeeluvööndi vähendamist Keskkonnaametilt ei taotletud, sel hetkel kehtinud ranna ja kalda kaitse seadus seda ette ei näinud. Kehtiv looduskaitseseadus näeb aga ette vajaduse taotleda kinnistu hoonestamiseks Keskkonnaameti nõusolekut kinnistule ulatuva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase ehituskeeluvööndi piiri vähendamiseks.

Detailplaneeringu menetluse uuendamisega hõlmatud maa-ala asub Leppneeme küla kirdeosas ranna-äärsel väikeelamukvartali servas hajaasustusalal. Planeeringuala suurus on 5251 m². Planeeringuala piirneb põhjast riigiomandis oleva Võrkaia ja idast Hiireotsa tee 1, lõunast 11252 Leppneeme tee ja läänest Leppneeme tee 109 kinnistuga. Planeeringuala vahetus läheduses merepoolsel alal asub rannaniit, kus kehtiva detailplaneeringu kohaselt asub rannaniidu ehituskeeluala. Planeeringuala on valdavalt lage kõrghaljastuseta maa-ala. Juurdepääs planeeringualale toimub väljaehitatud Leppneeme teelt.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada Leppeneeme tee 111 kinnistu osas 15.01.2002 kehtestatud ehituskeeluvööndit 1 m kinnistu idapiiril kuni 15,5 m kinnistu läänepiiril kaugusele veekaitsevööndi piirist. Antud ehituskeeluvööndi piir on orienteeruvalt samas asukohas kehtestatud detailplaneeringu lahenduses märgitud ehituskeeluvööndi piiriga, mis kehtis kuni looduskaitseseaduse jõustumiseni 2004.a.

15.01.2002 kehtestatud detailplaneering näeb muu hulgas ette keskkonnakaitse abinõusid ja servituudi seadmist rannaniidu alale tervikliku looduskoosluse ja puisniidu säilitamise eesmärgil. Enne detailplaneeringu menetluse uuendamise kehtestamist seatakse servituut rannaniidu säilitamiseks eelnevalt kehtestatud detailplaneeringuga määratud servituudialale.

Detailplaneeringu uuendamise menetlusega ei muudeta 15.01.2002 kehtestatud detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on Leppneeme tee 111 kinnistule lubatud püstitada kuni kolm hoonet (elamu maksimaalselt 2 korruseline), krundi suurim lubatud ehitisealune pind on kokku 400 m². Maa-aluseid korruseid ei ole detailplaneeringuga kavandatud.

Tegemist on üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuga.

Laiaküla, kinnistud Lilleoru tee 4, Lilleoru tee 4a, Lilleoru tee 6, Lilleveere tee, osaliselt Lilleoru tee ja Orumetsa detailplaneering

6.02-19.02.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Laiaküla, kinnistute Lilleoru tee 4, Lilleoru tee 4a, Lilleoru tee 6, Lilleveere tee, osaliselt Lilleoru tee ja Orumetsa detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 9.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 21.02.2023 kell 16.00-17.00 Viimsi Raamatukogu 2. korruse saalis.

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 4,5 hektarit ja see hõlmab kinnistuid Lilleoru tee 4 (89001:001:0188), Lilleoru tee 4a (89001:001:0189), Lilleoru tee 6 (89001:001:0194), Lilleveere tee (89001:001:0193), osaliselt Lilleoru tee (89001:010:3739) ja Orumetsa (89001:001:1402). Planeeringuala asub Laiaküla lõunaosas ning piirneb läänest teemaa kinnistuga Pärnamäe tee L5 ja Pärnamäe tee 4a, põhjast Laiamäe tee äärsete elamukruntidega, idast Väike-Käspre tee äärsete elamukruntidega ja kinnistuga Käspre haljak ning lõunast kinnistutega Lilleoru haljak ja Pärnamäe tee 4.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 01-22) moodustatakse 2 ärimaa krunti, suurustega 22 320 m² (pos 1) ja 15 948 m² (pos 2) ja üks loodusliku maa krunt, suurusega 3601 m² (pos 3).

Ärimaa krundile pos 1 määratakse ehitusõigus olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks, ehitisealuse pinnaga 5000 m². Ärihoone suurim lubatud korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita. Hoonete arv krundil on 1, hoone suurim lubatud kõrgus on 11,0 meetrit. Ärimaa krundile pos 2 määratakse ehitusõigus kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone püstitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 9700 m². Ärihoone(te) suurim lubatud korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita. Hoonete arv krundil on 3, mis annab võimaluse krunti etapiviisiliselt hoonestada, kuid krundile on soovi korral lubatud püstitada ka 1 hoone. Ärihoone suurim lubatud kõrgus põhimahus on 9,0 meetrit, kuni 25 % ehitisealusest pinnast on lubatud 11,0 meetrit (kõrgem hoone osa on põhijoonisel tähistatud eraldi leppemärgiga). Loodusliku maa krunt pos 3 on roheala krunt, mille kasutamise sihtotstarvet detailplaneeringuga ei muudeta. Tegu on munitsipaalomandis oleva kinnistuga. Detailplaneeringuga on kinnistule planeeritud jalgtee, mis hakkab perspektiivis ühendama planeeringuala teedevõrgustiku Narva maantee T12 ääres asuva bussipeatusega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Äigrumäe küla, kinnistu Suure-Allikmäe detailplaneering

6.02-19.02.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Äigrumäe küla, kinnistu Suure-Allikmäe detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 04.01.2023 korraldusega nr 3.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 20.02.2023 kell 16:30-17:30 Viimsi Raamatukogu 2. korruse saalis.

Planeeritava ala suurus on 9,12 hektarit ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust Suure-Allikmäe (89001:010:0585). Planeeringuala asub Äigrumäe küla lääneosas ning piirneb põhjast kinnistutega Allikmäe (89001:010:0949) ja Äigru (89001:010:0951), idast kinnistuga Aadu (89001:010:0952), lõunast kinnistuga Käära (89001:010:3510) ja läänest Pärnamäe kalmistuga.

Detailplaneeringuga (Eurostuudio OÜ töö nr DP-19-07) jagatakse 91 269 m² suurune planeeringuala kinnistu kruntideks ning moodustatakse kokku 50 krunti, millest 10 on teemaa krundid, 1 on elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt alajaamale, 1 on kultuuri- ja puhkerajatise maa krunt laste mänguväljaku jaoks, 1 on virgestusmaa krunt spordirajatistele, 2 on haljasala maa krundid kogukonnaaia rajamiseks vm ühistegevuse eesmärgil kasutamiseks, 2 loodusliku maa (üldmaa) krunti, millest ühele määratakse ehitusõigus uue veehaarde rajamiseks (2 puurkaevu koos lokaalse veepuhastussüsteemi ja mahutiga) ning avalikult kasutatava jalgtee rajamiseks, teine üldmaa krunt on loodusliku maa krunt, mis jääb kalmistu äärse puhveralana rohealaks. Kõik eelloetletud avalikes huvides planeeritud krundid antakse tasuta valla omandisse.

Detailplaneeringuga planeeritakse lisaks 33 üksikelamukrunti, mille suurused jäävad vahemikku 1500 m² – 2288 m². Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Elamute maapealsete korruste arv on 2 (suurim lubatud kõrgus 8,5 meetrit), abihoonetel 1 (suurim lubatud kõrgus 5,0 meetrit). Kruntide suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m², v.a kruntidel pos 21 – pos 23, kus ehitisealune pind on 450 m². Maa-aluseid korruseid ei ole hoonetele ette nähtud. Kõikide põhihoonete hoonestusala kaugus naaberkruntide poolsetest piiridest on 7,5 meetrit, tee poolsest küljest on 5,0 meetrit. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Tammneeme küla, kinnistu Mereääre tee 5 detailplaneering

6.02-19.02.2023 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Tammeneeme küla, kinnistu Mereääre tee 5 detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 10.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 20.02.2023 kell 16:00-16:30 Viimsi Raamatukogu 2. korruse saalis.

Planeeritava ala suurus on 3027 m² ja see hõlmab elamumaa sihtotstarbega hoonestatud katastriüksust Mereääre tee 5 (89001:003:5160). Planeeringuala asub Tammneeme küla keskosas ning piirneb kirdest rannaga, edelast Mereääre teega ja elamukrundiga Mereääre tee 3, loodest elamukrundiga Mereääre tee 1, põhjast maatulundusmaa katastriüksusega Uus-Kalda, ja kagust hoonestatud elamukrundiga Mereääre tee 7. Planeeritaval alal asuvad olemasolevad õiguslikul alusel püstitatud hooned.

Detailplaneeringuga (Nowap Projekt OÜ töö nr TP0521) jagatakse olemasolev hoonestatud elamukrunt kaheks, moodustatakse kaks üksikelamukrunti, suurustega 1509 m² ja 1518 m² ning määratakse elamukruntide ehitusõigus ühe üksikelamu ehitamiseks. Olemasoleva üksikelamuga krundile (pos 1) on lubatud ehitada lisaks ka üks abihoone. Üksikelamute maapealsete korruste arv on kaks, suurima lubatud kõrgusega 8,5 meetrit, abihoonel on maapealsete korruste arv üks, suurima lubatud kõrgusega 5,0 meetrit. Suurim lubatud ehitisealune pind on krundil (pos 1) 200 m² ja krundil (pos 2) 114 m². Kuivõrd hoonestusala määramisel on detailplaneeringu koostamisel lähtutud olemasolevate, õiguslikul alusel püstitatud hoonete asukohtadest, on üksikelamute kaugus naaberkruntide poolsetest piiridest alla 7,5 meetri, jäädes vahemikku 3,0 kuni 5,0 meetrit. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailplaneering

22.12-04.01.2023 on Viimsi Raamatukogus täiendaval avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 376.

Detailplaneeringu esmasel avalikul väljapanekul 24.10-7.11.2022 laekus lahenduse kohta 2 arvamust. Arvamustest lähtuvalt on korrigeeritud detailplaneeringu põhijoonist ja seletuskirja eelkõige hoonestusala ja teemaa-ala sihtotstarbe osas. Sellest tulenevalt korraldab Viimsi Vallavalitsus täiendava detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 22.12-04.01.2023, millele järgneb detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 12.01.2023 kell 16:00 Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) 2. korruse saalis.

Viimsi alevik, kinnistu Madise detailplaneering

9.12–22.12.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Viimsi aleviku, kinnistu Madise detailplaneeing, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 26.10.2022 korraldusega nr 436.

Planeeritava ala suurus on 1812 m² ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata katastriüksust Madise (89001:010:0350). Kõrghaljastust esineb planeeringualal vähe, krundil kasvavad üksikud puud. Planeeringuala asub Viimsi aleviku kaguosas ning piirneb kahest küljest maatulundusmaa kruntidega (põhjas Sooraua ja idas Andrese), läänes külgneb hoonestatud elamumaa krundiga Nelgi tee 39 (89001:010:2239) ja lõunas transpordimaa krundiga Nelgi tee (89001:010:3452). Planeeringualast põhjas asub Soosepa piiranguvöönd koos Mäealuse kaitsealaga. Ühtlasi asub põhjas Mähe oja kalda piiranguvöönd (50 m), ehituskeeluvöönd (25 m) ja veekaitsevöönd (10 m), mis ulatub osaliselt planeeringualale, kuid millega on planeeringulahenduses arvestatud. Olemasolev juurdepääs planeeringualale on Nelgi teelt. Ühtlasi on planeeringulahenduses ette nähtud moodustada transpordimaa sihtotstarbega krunt (ligikaudse pindalaga 68 m²) Madise kinnistu lõunapoolsele küljele, mis antakse tasuta üle valla omandisse Nelgi tee laiendamiseks.

Detailplaneeringuga (OÜ RannaMaja töö nr 5339) jagatakse planeeringuala kinnistu kaheks krundiks ning moodustatakse üks elamumaakrunt, pindalaga 1744 m² ja üks tee ja tänavamaa krunt pindalaga 68 m². Elamumaakrundile määratakse ehitusõigus ühe põhihoone ja ühe abihoone ehitamiseks. Põhihoone on lubatud ehitada kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega (suurim lubatud kõrgus 8,5 meetrit). Suurim lubatud maapealne ehitisealune pind krundil on 240 m² ja maa-alune 150 m². Hoonestusala kaugus põhihoonel naaberkrundi poolsest piirist on 7,5 meetrit. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailplaneering

24.10–07.11.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 376.

Planeeritava ala suurus on 7699 m² ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata katastriüksust Ees-Oti (89001:003:0872). Planeeringualal esineb nii metsamaad (3205 m²) kui ka looduslikku rohumaad (3987 m²). Planeeringuala asub Rohuneeme küla põhjaosas ning piirneb kolmest küljest maatulundusmaa kruntidega (põhjas Vana-Valli, kirdes Taga-Oti, idas Taga-Valli ja Ees-Valli), läänes külgneb hoonestamata ärimaa ja elamumaa krundiga Kalmistu tee 13 ja edelas transpordimaa krundiga Kalmistu tee lõik 1. Planeeringualast idas asub kinnismälestisena Rohuneeme kalmistu, mille kaitsevöönd ulatub osaliselt planeeringualale. Olemasolev juurdepääs planeeringualale on Kalmistu teelt. Ühtlasi on planeeringu lahenduses ette nähtud moodustada transpordimaa sihtotstarbega krunt Ees-Oti kinnistu idapoolsele küljele, mis on planeeritud jalgratta- ja jalakäija teena.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 08-21) jagatakse planeeringuala kinnistu kolmeks krundiks ning moodustatakse 1 kontori- ja büroohoonete maa krunt (1868 m²), 1 muu loodusliku maa krunt (5193 m²) ning 1 tee- ja tänavamaa krunt (638 m²). Kontori- ja büroohoonete maa krundile määratakse ehitusõigus 2 hoone ehitamiseks. Hoonete maapealsete korruste arv on 2 (suurim lubatud kõrgus 8,5 m). Suurim lubatud ehitisealune pind on 200 m², krundil on hoonetele lubatud ehitada ka 1 maa-alune korrus. Hoonete hoonestusala kaugus naaberkruntide poolsest piirist on 7,5 m.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik võtab endale lepingujärgse kohustuse ehitada omal kulul detailplaneeringu kohane juurdepääsutee Kalmistu tee 17 kinnistuni (algusega Kalmistu teest). Samuti kohustub huvitatud isik pärast detailplaneeringu kehtestamist välja ehitama vastavalt valla poolt väljastatud tehnilistele tingimustele planeeringu lahendusega ettenähtud jalgratta- ja jalakäijate tee, teerajatised (teeäärne haljastus, mahasõidud, drenaaž) ning võtma endale kohustuse anda detailplaneeringuga moodustatav transpordimaa krunt (638 m²) pärast krundi moodustamist tasuta üle valla omandisse.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala osaliselt maatulundusmaa (MM) ja perspektiivse äri- ja büroohoonete maa (BR) juhtotstarbega alal.

Lubja küla, kinnistu Lubja tee 36 detailplaneering

24.10–07.11.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Lubja küla, kinnistu Lubja tee 36 detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 07.09.2022 korraldusega nr 342.

Planeeritava ala suurus on 3425 m² ja see hõlmab elamumaa sihtotstarbega hoonestatud katastriüksust Lubja tee 36 (89001:010:2902), kõrghaljastust esineb planeeringualal vähe, krundil kasvavad üksikud puud. Planeeringuala asub Lubja küla keskosas ning piirneb kolmest küljest teedega (põhjas Matka tee, lõunas Kristlepa tee ja läänes Lubja tee), idas külgneb hoonestatud elamukrundiga Arunurme tee 11. Planeeringualast loodes asub klint. Olemasolev juurdepääs planeeringualale on Lubja teelt, kuid detailplaneeringuga suletakse see autoliiklusele ning mõlemale elamukrundile planeeritakse uus juurdepääs Kristlepa tee kaudu.

Detailplaneeringuga (Positiivne Pinnavorm OÜ töö nr 2008) jagatakse planeeringuala kinnistu kolmeks krundiks ning moodustatakse 2 üksikelamukrunti (suurustega 1869 m² ja 1501 m²) ja 1 teemaa krunt. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1-4 abihoone ehitamiseks. Elamute maapealsete korruste arv on 2 (suurim lubatud kõrgus 8,5 m), abihoonetel 1 (suurim lubatud kõrgus 4,0 m). Suurim lubatud ehitisealune pind on 373 m² (pos 1) ja 300 m² (pos 2 ), mõlemal krundil on elamutele lubatud ehitada ka 1 maa-alune korrus. Põhihoone hoonestusala kaugus naaberkruntide poolsest piirist on 7,5 m, abihooned võivad krundil paikneda 4,0 m kaugusel naaberkrundi piirist, abihoonetele on määratud eraldi hoonestusala.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik võtab endale lepingujärgse kohustuse ehitada omal kulul detailplaneeringu kohase juurdepääsutee mõlemale detailplaneeringuga moodustatavale elamukrundile (algusega Kristlepa tee ja Karjakella tee ristumiskohast) ja tagama olemasoleva mahasõidu sulgemise Lubja teelt. Samuti kohustub huvitatud isik pärast detailplaneeringu kehtestamist renoveerima vastavalt valla poolt väljastatud tehnilistele tingimustele planeeringulahendusega ettenähtud sõidutee, teerajatised (teeäärne haljastus, mahasõidud, drenaaž) ning võtma endale kohustuse anda detailplaneeringuga moodustatav transpordimaa krunt (55 m²) pärast krundi moodustamist tasuta üle valla omandisse. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneering

25.07–25.08.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega nr 26.

Detailplaneering on varasemalt läbinud kõik menetlusetapid ning kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 32. Tallinna Halduskohtu 24.05.2021 otsusega 3-20-1464 tühistati Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsus nr 32. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringu menetlus uuendatud Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 7.

Planeeritava ala suurus on 5773 m², hõlmates Leppneeme külas asuva kinnistu Lehe (89001:003:0491, pindala 3085 m², elamumaa) ja kinnistu Lännekalda tee // Reinu tee lõik 3 (89001:003:1904, pindala 2688 m², transpordimaa). Kinnistu Lehe on hoonestamata ja rohke kõrghaljastusega.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 01-19) moodustatakse 1 üksikelamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 3030 m² ning 3 tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti (suurustega 594 m², 1324 m² ja 825 m²). Üksikelamumaa krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 8,5 m kõrguse (kuni 2 korrust) üksikelamu ja ühe kuni 5 m kõrguse (1-korruseline) abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku 500 m².

Uuendatud detailplaneeringu lahendust on võrreldes 19.05.2020 otsusega nr 32 kehtestatud lahendusega täiendatud. Planeeringujoonisele on sisse viidud täiendavad naaberkatastriüksusi (Lännekalda tee 7 ja 10) puudutavad andmed ning mõõdud. Detailplaneeringu seletuskirja on lisatud peatükk „Loomastik ja linnustik“. Täiendatud on seletuskirja peatükki „Teed. Liiklus. Parkimine“. Juurdepääs planeeritavale elamukrundile on ette nähtud Lännekalda teelt, kuna tiheda liiklusega Reinu teelt lisanduva mahasõidu kavandamine ei ole liiklusohutuse seisukohalt mõistlik olukorras, kus on olemas alternatiiv. Teelõigule planeeritakse laiendus Lehe kinnistu arvelt, et oleks tagatud olemasolevale teetaristule piisav teenindusmaa transpordimaa sihtotstarbega kinnistu koosseisus. Vastuvõetava detailplaneeringuga ei kavandata tee-ehituslikke töid ega olemasoleva kruusakattega tee laiemaks ehitamist.

Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on väikeelamute maa hajaasustusviisil, kuid üksikelamukrundi suurus ei vasta üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“, mille kohaselt on üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 3300 m², mistõttu liigitub detailplaneering üldplaneeringut muutvaks. Kuivõrd kinnistuga piirnev Viimsi valla omandis olev Lännekalda tee // Reinu tee lõik 3 on väga kitsas ning seda on ohutu liikluse tagamiseks ja teehoolde teostamiseks vaja laiendada, siis on detailplaneeringuga kavandatud äralõige Lehe kinnistust teemaaga liitmiseks ning vallale tasuta üleandmiseks. Samuti on vajalik planeeritaval Lehe kinnistul paikneva Reinu tee äärse eesvoolukraavi avaliku kasutuse tagamine. Eelnimetatu on liigilt üldisema planeeringu detailplaneeringuga muutmise põhjendus ja avalik huvi. Detailplaneeringu avalikes huvides elluviimiseks on sõlmitud notariaalne võlaõiguslik leping 13.04.2020.

Randvere küla, kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneering

06.06–08.07.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Randvere küla, kinnistu Kiviranna tee 15 kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 10.05.2022 otsusega nr 17.

Detailplaneeringuga on hõlmatud elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (89001:003:0031), aadressiga Kiviranna tee 15. Planeeringuala suurus on 945 m² ja see paikneb Randvere küla põhjaosas, ranna-äärses väikeelamukvartalis, tihehoonestusalal. Planeeringualaga piirnevad lääne- ja lõunapoolsed krundid on hoonestatud 1-2 korruseliste üksikelamutega, idas piirnev maaüksus on hoonestuseta maatulundusmaa krunt. Planeeringuala on hoonestuseta ja kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Juurdepääs kinnistutele toimub Kiviranna teelt.

Detailplaneering (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr 0521, põhijoonise kpv 11.11.2021) on Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringut „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (edaspidi – Elamuehituse teemaplaneering) muutev. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Elamuehituse teemaplaneeringu kohase üksikelamukrundi miinimumsuuruse ja hoonete arvu muutmiseks krundil. Detailplaneeringuga on määratud 945 m² suuruse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 189 m² (s.o 20% krundi pindalast), suletud brutopind 285 m². Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest on 8,5 meetrit (korruste arv on 2), abihoone kõrgus on 5,0 meetrit (korruste arv on 1). Hoonestusala kaugus naaberkruntide piiridest on 7,5 meetrit, kaugus Kiviranna tee poolt on 5,0 meetrit.  Detailplaneeringuga on määratud rajatiste olulisemad ehitus- ja kujundusnõuded ning tingimused piirete ehitamiseks.

Planeeritav krunt asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. Valdavas osas on tegu endiste suvilakruntidega, millele nõukogude ajal ehitatud suvilad on tänaseks ümber ehitatud elamuteks. Kiviranna tee 15 kinnistu kuulus algselt Mikusauna talu maade koosseisu ning on olnud elukohana kasutuses juba Eesti Vabariigi algusaegadel. Arvestades, et endisele Mikusauna talu maadele rajati nõukogude perioodil ulatuslikud suvilate-alad, kus paljude elamukruntide suurused jäävad alla Elamuehituse teemaplaneeringuga sätestatud minimaalsuurusest, ja samuti on enamikele kruntidele ehitatud abihooned, nõustub vallavolikogu ka antud juhul miinimumsuurusest väiksemale krundile ehitusõiguse määramisega üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu sobitub ruumiliselt väljaehitatud keskkonda ega moonuta seda.

Naissaare, Tagaküla / Bakbyni küla, Piiri, Piirimetsa ja Naissaare raudtee R7 kinnistute detailplaneering

23.05–06.06.2022 on Viimsi Raamatukogus ja Naissaare Sadamakohvikus avalikul väljapanekul Naissaare, Tagaküla / Bakbyni küla, Piiri, Piirimetsa ja Naissaare raudtee R7 kinnistute detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.04.2022 korraldusega nr 170.

Planeeritava ala suurus on ca 9 ha ja see asub Naissaare Tagaküla / Bakbyni küla põhjarannikul, hõlmates kinnistud Piiri (al. 16.12.2021 Haldja tee 21//Piiri, 89001:001:0305, riigikaitsemaa, pindala 2,59 ha), Piirimetsa (al. 6.11.2021 Haldja tee 23//Piirimetsa, 89001:001:0307, riigikaitsemaa, pindala 5,99 ha) ja nende vahele jääva kinnistu Naissaare raudtee R7 (89001:001:0306, transpordimaa, pindala 3958 m²).

Kinnistutel Piiri ja Piirimetsa asuvad olemasolevad ehitised maaüksuse põhjaosas, valdavalt on kinnistud looduslikud ja metsased. Piirimetsa kinnistul asuvad kaks rannapatareid, mis on tunnistatud ehitismälestiseks. Rannapatarei nr 10a „Peeter Suure“ betoonosa on säilinud, rannapatarei nr 9 on õhitud. Kinnistul Piiri asuvad ehitisregistri andmetel abihoone-saun (58,3 m²) ja teenistushoone (94,1 m²), kinnistul Piirimetsa tall (33,8 m²), kasarmu (224,1 m²) ja juurviljahoidla (31,7 m²). Naissaare kitsarööpmeline raudtee ei ole praegu kasutuskõlblik, kuid plaan on see taastada ja turismi eesmärgil kasutusele võtta.

Detailplaneeringu lahendus (AB Artes Terrae OÜ, töö nr 1963DP1) näeb ette Piiri kinnistu jagamise 5-ks krundiks: 4-ks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja 1-ks transpordimaakrundiks. Elamumaa kruntidele (3753 m², 3728 m², 6901 m² ja 10803 m²) planeeritakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks: kõigile 1 põhihoone ja kuni 2 abihoonet, suurima ehitisealuse pindalaga 250 m² krundi kohta, välja arvatud kõige põhjapoolsem POS 1, kuhu võib ehitada kuni 2 põhihoonet ja kuni 2 abihoonet suurima ehitisealuse pindalaga 350 m² krundi kohta.

Planeeritav transpordimaa on juurdepääsuks Piirimetsa kinnistule. Läbi Piirimetsa kinnistu pääseb riigi omandis olevale Radari kinnistule, millele on detailplaneeringuga ette nähtud läbipääsuservituudi seadmise vajadus.

Piirimetsa kinnistule (5,99 ha) planeeritakse ärimaa ja maatulundusmaa sihtotstarbed, täpsemalt turismi- ja väljasõidukoha ja/või majutushoone (PT, BM) ning loodusliku haljasmaa (HL) sihtotstarbed. Valdavas ulatuses jääb krunt looduslikuks. Kompaktne hoonestusala on planeeritud krundi põhjaossa, olemasoleva tee äärde, rannapatarei nr 9 lähedale. Piirimetsa kinnistule on lubatud ehitada kuni 7 hoonet, sh võib säilinud nõukogudeaegseid hooneid ümber ehitada või lammutada ja asendada. Hoonete ehitisealune pindala kokku võib olla kuni 1095 m², korruselisus 2 korrust ning hoonete põhimahud tuleb ehitada 2-poolse kaldkatusega (viil- või kelpkatus).

Hoonestusalad planeeritaval alal on määratud kompaktsed. Eraldi mõõdistati planeeritavates hoonestatavates piirkondades üksikpuud, et oleks võimalik nendega arvestada ja valida välja lagedamad kohad, kuhu hooneid paigutada.

Selleks, et säiliks vaated mälestistele, rannapatareidele, tuleb avatuna hoida põhijoonisel näidatud vaatesihid. Tegevusteks mälestistel tuleb järgida Muinsuskaitseameti nõudeid (rannapatarei nr 9 puhul vajalik koostada eritingimused ja projekt, rannapatarei nr 10a puhul on olemas valmis dokument, millest juhinduda). Naissaare raudtee R7 kinnistu säilib olemasoleval kujul. Kunagine kindlustusraudtee soovitakse rekonstrueerida ja uuesti kasutusele võtta turismi eesmärgil. Detailplaneering on kooskõlas Naissaare üldplaneeringuga.

NB! Naissaare Sadamakohvik (Naissaare sadam) on avatud alates 14.05 E–P kell 10–20.

Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneering

28.02–14.03.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Pärnamäe küla, kinnistu Linnase tee 28 detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2022 korraldusega nr 21.

Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Pärnamäe külas. Planeeringualasse kuulub Linnase tee 28 kinnistu (89001:010:2307, 10967 m², 100% elamumaa).

Detailplaneeringuga (Aatom Projekt OÜ, töö nr 20027) kavandatakse viis üksikelamukrunti suurusega 1503 - 1549 m², üks kaksikelamukrunt suurusega 2252 m² ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 1120 m². Planeeritav transpordimaa tagab jalakäijatele ja kergliiklejatele ühenduse Vehema teega. Planeeritavat tänavat mööda pääseb juurde kahele kavandatavale elamukrundile, sõidukite läbivat liiklust Vehema teeni ei planeerita.

Ehitusõigus elamukruntidel lähtub Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringust „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”, mille kohaselt on lubatud ehitisealune pind üksikelamukrundil 20% ja kaksikelamukrundil 25% krundi pindalast ning elamute kõrgus 8,5 m ja abihoonete kõrgus 5 m maapinnast. Hoonestusalad on avarad, võimaldades hoonete paigutuses paindlikkust.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga ning liigilt üldisemate planeeringutega.

Metsakasti küla, kinnistu Osvaldi detailplaneering

3.01–17.01.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistu Osvaldi detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 1.12.2021 korraldusega nr 610.

Planeeritava ala suurus on 5933 m² ja see hõlmab hoonestamata üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistut Osvaldi (katastritunnus 89001:010:0371). Planeeringuala asub Metsakasti küla loodeosas ning on kahelt poolt ümbritsetud hoonestatud elamukvartalitega (Kesaniidu tee ja Riiasöödi tee äärsed kvartalid). Põhjast piirneb planeeringuala kinnistutega Kesaniidu tee 14 ja Kesaniidu tee 23, idast kinnistuga Jaanilille, lõunast Heinamaa teega ja läänest kinnistuga Lauri. Kõrghaljastust esineb planeeringualal vähe (kasvavad üksikud puud), krunti läbib kõrgepinge õhuliin.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Riiasöödi teekoridori laiendamine, Kesaniidu teele krundi moodustamine ning 110 kV õhuliini kaitsevööndi ulatusest välja jäävale alale kaksikelamu maa krundi moodustamine. Teisele poole Kesaniidu teed jäävale õhuliini alusele maale moodustatakse loodusliku maa krunt.

Planeeringuala (DP - Viimsi Haldus OÜ projekt nr 11-19) jagatakse neljaks krundiks ning moodustatakse kaks tee- ja tänavamaa krunti (465 m² ja 1754 m²), üks loodusliku maa krunt (1594 m²) ja üks kaksikelamukrunt (2124 m²). Tee ja tänavamaa krundid liidetakse pärast detailplaneeringu kehtestamist vastavalt Kesaniidu tee ja Riiasöödi tee kinnistutega.

Elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Kaksikelamu maapealsete korruste arv on kaks (suurim lubatud kõrgus 8,5 m), lubatud on ka üks maa-alune korrus, abihoonetel üks maapealne korrus (suurim lubatud kõrgus 5,0 m). Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m², suletud brutopind 1000 m², abihoone on lubatud ehitada kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga. Hoonestusala kaugus naaberkruntide piiridest on 7,5 m, abihoonetele on määratud eraldi hoonestusalad, mille kaugus naaberkruntide piiridest on 4,0 m.

Detailplaneeringuga on määratud hoonete põhilised arhitektuurinõuded, välisviimistlusmaterjalidele detailplaneeringuga piiranguid ei seata, küll aga ei ole välisseinte viimistluses lubatud kasutada ümarpalki. Piirete lahendused tuleb anda koos elamu ehitusprojektiga, suurim lubatud piirde kõrgus on detailplaneeringuga määratud 1,5 meetrit.

26.04.2021 sõlmiti planeeringuala kinnisasja omanikega leping detailplaneeringu avalikes huvides elluviimise kohta, millega kinnistu omanik võttis kohustuse anda detailplaneeringuga moodustatavad transpordimaa krundid pärast kruntide moodustamist tasuta valla omandisse. Detailplaneeringuga muudetakse alal kehtivat Metsakasti III katastriüksuse detailplaneeringut (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 12.10.1999 otsusega nr 134).

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga ning liigilt üldisemate planeeringutega.

Pringi küla, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneering

6.12–20.12.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Pringi küla, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 27.10.2021 korraldusega nr 531.

Planeeringuala paikneb Viimsi vallas, Pringi külas, Makrilli tee 4 (katastritunnus 89001:003:0313, 100% üldkasutatav maa, pindala 1119 m²). Planeeringuala paikneb äri- ja tootmisala ning elamuala kontaktvööndis. Kinnistu Makrilli tee 4 piirneb transpordimaa sihtotstarbega kinnistuga Makrilli tee, hoonestamata tootmismaa sihtotstarbega kinnistuga Vanapere (37369 m²) ja hoonestatud tootmismaa sihtotstarbega kinnistuga Makrilli tee 2 (19592 m²). Planeeringualast põhjapool teisel pool Makrilli teed asuv piirkond on pereelamuala, mis on hoonestatud üksikelamutega.

Viimsi valla mandriosa üldplaneering näeb Makrilli tee 4 kinnistul ette tootmismaa alaliigi kergetööstuse maa (tähistab keskkonnasõbralike tööstusettevõtete ja nende juurde kuuluvate abi- ning laohoonete maa-ala.

Detailplaneeringu lahendus (Optimal Projekt OÜ, töö nr 308) näeb ette olemasoleva maakasutuse sihtotstarbe muutmist 75% ärimaaks/25% tootmismaaks. Krundile võib ehitada kuni 320 m² ehitisealuse pindalaga kuni 13 m kõrguse hoone (max 3 maapealset korrust, sh viimane korrus tuleb kavandada tagasiastega – väiksema korruse pindalaga kui alumised). Krundile planeeritakse parkimiskohad 16 autole. Hoonesse kavandatakse büroo- ja väiketootmispinnad (käsitöö).

Detailplaneeringu elluviimine on piirkonna, kus Makrilli tee 4 kinnistu asub, korrastamisel ja kaunimaks muutmisel oluline. Planeeritav hoone on esinduslik (eskiislahenduse avalikul arutelul tutvustati ka hoone eskiisprojekti) ning oma mahult sobiv kohas, mis on üleminekualaks elamu- ja äri-tootmispiirkonna vahel. Hoonesse ei kavandata müra, õhusaastet ega suurt inimeste ja sõidukite liikumist eeldavaid tegevusi.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ja nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud. 

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Pringi küla, Rohuneeme tee 51b kinnistu detailplaneering

29.11–13.12.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Pringi küla, Rohuneeme tee 51b kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldusega nr 509.

Planeeringuala paikneb Pringi külas, kinnistul Rohuneeme tee 51b (katastritunnus 89001:001:0509, 100% elamumaa, suurus 10431 m²). Alal asuvad endised piirivalve kordoni hooned (elamud, majandus- ja abihooned). Hooned on amortiseerunud ega ole enam kasutuses. Põhjas piirneb Rohuneeme tee 51b kinnistu Rohuneeme tee 51a kinnistuga (korterelamu), loodes Mere tee 11 kinnistuga (üksikelamu), läänes Mere tee 5 kinnistuga (üksikelamu), edelas Kimsi tee 16 kinnistuga (üksikelamu) ja Kimsi tee 14 kinnistuga (hoonestamata elamumaa), kagus Viimsi vallale kuuluva haljasalaga Kobrulehe (üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt ala nr 12 ranna-äärne metsatukk) ning kirde- ja idasuunas Rohuneeme teega.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 03-20) moodustatakse kuus krunti: neli ridaelamu maa kasutamise sihtotstarbega krunti (suurused 2400 m², 2400 m², 2401 m² ja 1800 m²) ning kaks tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti (suurused 1287 m² ja 143 m²). Detailplaneeringuga kavandatakse uus mahasõit Rohuneeme teelt, olemasolev likvideeritakse. Mahasõidud planeeritavatele elamukruntidele nähakse ette planeeritavalt tee- ja tänavamaalt. Detailplaneeringuga kavandatakse suurematele elamukruntidele kuni 4 korteriga ridaelamud, väiksemale kuni 3 korteriga ridaelamu. Detailplaneeringu lahendus annab võimaluse ridaelamute ehitusõiguse mitte realiseerimisel püstitada soovi korral kavandatud kruntidele üksikelamu või kaksikelamu. Kõik planeeritaval kinnistul asuvad olemasolevad hooned lammutatakse.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga ning vastab liigilt üldisematele planeeringutele.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ja nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud. 

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneering

29.11–13.12.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldusega nr 504.

Planeeritava ala suurus on 2936 m² ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust Ees-Kaarle (89001:010:1385). Planeeringuala asub Laiaküla keskosas ning piirneb põhjast avaliku teega (Muuga põik), idast elamukruntidega Muuga põik 4, Oru tee 2 ja Oru tee 4, lõunast maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusega Käspre ja läänest elamukrundiga Muuga põik 2. Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, pooled hinnatud puudest määrati III väärtusklassi, ülejäänud IV ja V väärtusklassi. Kaitsealuseid taimi alal ei leitud, detailplaneering arvestab dendroloogilise inventariseerimise tulemustega. Planeeringuala on kolmnurkse kujuga, maapind ühtlaselt tasase reljeefiga, hooneid ega rajatisi planeeringualal ei ole.

Detailplaneeringuga (OÜ RE Plan töö nr 029/2016) jagatakse planeeringuala kaheks krundiks ning moodustatakse üks elamumaa sihtotstarbega krunt (2807 m²) ja üks tee ja tänavamaa krunt (129 m²), mis antakse Muuga põik teemaa laiendamiseks tasuta valla omandisse. Elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu maapealsete korruste arv on kaks (suurim lubatud kõrgus 8,5 m), abihoonel üks (suurim lubatud kõrgus 5 m), maa-aluseid korruseid ei ole planeeritud. Suurim lubatud ehitisealune pind on 560 m², suletud brutopind 1120 m². Hoonestusala kaugus naaberkruntide piiridest põhihoonel on 7,5 m, abihooned võivad naaberkruntide piiridest paikneda 4 m kaugusel.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga ning vastab liigilt üldisematele planeeringutele.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ja nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud. 

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Laiaküla, kinnistute Käära tee 46 ja Uus-Kopli detailplaneering

29.11–13.12.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Laiaküla, kinnistute Käära tee 46 ja Uus-Kopli detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldusega nr 503.

Planeeringuala suurus on 2,48 hektarit ja see hõlmab elamumaa sihtotstarbega kinnistut Käära tee 46 (uus aadress Elupuu tee 7, 89001:010:2925) ja teemaa ulatuses osaliselt tootmismaa sihtotstarbega kinnistut Uus-Kopli (89001:010:2926). Juurdepääs planeeringualale on olemas Käära teelt. Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, dendroloogilise hinnangu kohaselt säilitamist väärivaid puid planeeringuala ehitusõigusega hõlmatud osal ei kasva, puud on määratud III – V väärtusklassi. Planeeringuala põhjaosas asub looduslik astang, maapinna kõrguste vahe on keskmiselt 7 meetrit. Hooneid planeeringualal ei ole.

Planeeringuala naaberkruntideks on kõik Elupuu tee ääres asuvad elamukrundid, läänes külgneb planeeritava ala elamukruntide osa kinnistuga Kopli (89001:010:0027). Kinnistut Uus-Kopli käsitletakse detailplaneeringus üksnes osas, millega moodustatakse Uus-Kopli kinnistul asuvale olemasolevale teele tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt, ülejäänud osas jääb kehtima Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 139 kehtestatud detailplaneering.

Detailplaneeringuga (Hedolink OÜ töö nr 03-17) moodustatakse kolm elamumaa sihtotstarbega krunti ning kaks tee ja tänavamaa krunti, elamukruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m² - 2158 m². Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu maapealsete korruste arv on kaks (suurim lubatud kõrgus 8,5 m), abihoonel üks (suurim lubatud kõrgus 5 m), maa-aluseid korruseid ei ole planeeritud. Suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m², hoonestusala kaugus naaberkruntide piiridest põhihoonele on 7,5 m, abihooned võivad naaberkruntide piiridest paikneda 4 m kaugusel. Hoonestusala kaugus teepoolsest piirist on 10 m, tagamaks külamiljööd ja võimalust kõrghaljastuse rajamiseks sõidutee ja hoonete vahele.

Detailplaneeringu avalikes huvides elluviimiseks sõlmiti 14.09.2021 notariaalne võlaõiguslik leping, mille kohaselt kohustub detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik andma detailplaneeringuga moodustatavad teemaa krundid tasuta vallale ja enne omandi üleminekut tagama tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse planeeringuala tee avalikuks kasutamiseks.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga ning vastab liigilt üldisematele planeeringutele.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ja nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud. 

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III (Põhja-Liiva kinnistu osas – III etapp) vahelise ala detailplaneering

29.11–13.12.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III (Põhja-Liiva kinnistu osas – III etapp) vahelise ala detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldusega nr 502.

Kinnistu Põhja-Liiva (89001:010:0500) detailplaneering algatati koos mitmete sama piirkonna kinnistutega Viimsi Vallavolikogu 19.01.2010 otsusega nr 4 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vaheline ala Metsakasti külas (kinnistud Nahka 3, Kaevu II, Sadula II, Sadula III, Rannaniidu I, Liiva II, Paraspõllu, Soone I, Mäealuse III, Aleksandri ning Lille)“. Detailplaneeringut koostati kuni planeeringu eskiislahenduse avaliku arutelu korraldamiseni kõikidele otsuses nimetatud kinnistutele ühiselt, pärast arutelu aga jätkati menetlusi eraldi ning mitmel kinnistul on detailplaneering tänaseks kehtestatud.

Planeeritav ala, suurusega 19 937 m², hõlmab hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut Põhja-Liiva, mis kehtiva üldplaneeringuga on määratud elamumaaks. Planeeringuala asub Metsakasti küla kaguosas ning piirneb lõunast AS-le Milstrand kuuluva raudteega. Läänes ja põhjas on planeeritud elamukrundid, millest osad on hoonestatud, idast külgneb planeeringuala Maahaldja haljakuga. Planeeringuala puhul on tegu ühtlaselt tasase reljeefiga loodusliku rohumaaga, kus kõrghaljastust ei kasva, kaguosas väljaspool planeeringuala kinnistut asub kraav.

Detailplaneeringuga (Linnaruumi OÜ töö nr 14/10) jagatakse planeeringuala kuueks krundiks ning moodustatakse kolm elamumaa sihtotstarbega krunti (2949 m², 3021 m² ja 3397 m²) ja kolm loodusliku maa krunti (983 m², 4 764 m² ja 4 823 m²). Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe ridaelamu (kaks kolme- ja üks nelja sektsiooniga) ehitamiseks. Elamute maapealsete korruste arv on kaks (suurim lubatud kõrgus 8,5 m). Suurim lubatud ehitisealune pind on 3-sektsiooniga ridaelamul 600 m², 4-sektsiooniga ridaelamul 800 m², suletud brutopind on vastavalt 1200 m² ja 1600 m². Hoonestusala kaugus naaberkruntide piiridest on 7,5 m. Detailplaneeringuga on määratud hoonete põhilised arhitektuurinõuded, sh välisviimistlusmaterjalide loetelu ja nende kasutamise viis. Hoonete katusekalle on lubatud vahemikus 0°-45°, mis annab võimaluse ehitada lame-, viil- või kaldkatusega hoone, kuid detailplaneeringus on tingimus, et kõigil kolmel hoonel peavad olema sama kaldega katused. Massiivpiire on keelatud.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga ning vastab liigilt üldisematele planeeringutele.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ja nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud. 

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Miiduranna küla, Madise tee 3//Madise tee kinnistu detailplaneering

11.10–25.10.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Miiduranna küla, Madise tee 3//Madise tee kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 25.08.2021 korraldusega nr 366.

Planeeringuala paikneb Miiduranna külas ja hõlmab Madise tee 3 // Madise tee kinnistu (katastritunnus 89001:023:0004, maakasutuse sihtotstarbed 75% transpordimaa / 25% sotsiaalmaa, pindala 42 071 m²). Planeeringuala on väljakujunenud elamupiirkonnas asuv keerulise kujuga kinnistu, mis hõlmab tänavaid ja mereäärset haljasala. Planeeringualal paikneb riiklik kultuurimälestis nr 8896 – Miiduranna tähtkantsi varemed (1727). Alal kehtib Miiduranna väikeelamute kvartali detailplaneering, mis on kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11.06.1996 otsusega nr 173.

Detailplaneeringu kõige olulisem eesmärk on planeerida loogiline krundijaotus, moodustades eraldi krundid tänavatele, haljasaladele ja tehnoehitistele (alajaam, puurkaev-pumbamaja). Detailplaneeringuga (Casa Planeeringud OÜ, töö nr 26/19) moodustatakse viis loodusliku maa (HL) sihtotstarbega krunti, viis tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti (LT), üks vee tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt (OV), üks elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt (OE) ning 31 üksikelamu maa sihtotstarbega krunti (EP). Vastavalt elamukvartalis välja kujunenud olukorrale ja elamukinnistute omanike sooviavaldustele nähakse detailplaneeringuga ette planeeritavate elamukruntide liitmine vastavalt külgneva elamumaa katastriüksusega. Elamukrundid jäävad detailplaneeringuga hõlmatavast alast välja ning nende ehitusõigust vastuvõetav detailplaneering ei käsitle. Ehitusõigus on määratud tehnoehitiste kruntidele. Tehnovõrkude lahendus jääb valdavas ulatuses endiseks, vaid osaliselt on kavandatud uus sademeveekanalisatsiooni torustik. Detailplaneeringus on näidatud tehnovõrkudele servituudi seadmise vajadus.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ja nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud. 

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Leppneeme küla, kinnistute Sepamäe tee 13, Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 detailplaneering

13.09–27.09.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Leppneeme küla, kinnistute Sepamäe tee 13, Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 30.06.2021 korraldusega nr 301.

Planeeringuala suurus on 6629 m² ja see asub Leppneeme küla põhjaosas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud Sepamäe tee 13 (katastritunnus 89001:003:0367, pindala 2284 m²), Sepamäe tee 15 (katastritunnus 89001:003:1789 pindala 2172 m²) ja Sepamäe tee 17 (katastritunnus 89001:003:1791, pindala 2173 m²). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, kaguosas paikneb kraav. Planeeritav ala piirneb põhjas elamukruntidega Sepamäe tee 11 ja Leppneeme tee 100, teistes ilmakaartes avalikult kasutatava Sepamäe teega, mille kaudu toimub kruntidele juurdepääs.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 08-20) tehakse ettepanek moodustada kuus krunti: neli elamumaa sihtotstarbega krunti (kolm krunti on suurusega 1500 m², üks on 2066 m²) ning kaks tee- ja tänavamaa krunti (51 m² ja 12 m²). Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu maapealsete korruste arv on kaks (suurim lubatud kõrgus 8,5 m), abihoonel üks (suurim lubatud kõrgus 5 m), maa-aluseid korruseid ei ole planeeritud. Suurim lubatud ehitisealune pind kõikidel planeeringuala kruntidel on 300 m², suletud brutopind 600 m². Hoonete lubatud katusekalle on vahemikus 5–25°. Tee- ja tänavamaa krundid on planeeritud tee kurvide laugjamaks muutmiseks ning need antakse tasuta valla omandisse.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ja nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud. 

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Viimsi alevik, kinnistu Kaare (endine riigi reservmaa ettepanekuga AT0508230044) ja lähiala detailplaneering

26.07–24.08.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Viimsi alevik, kinnistu Kaare (endine riigi reservmaa ettepanekuga AT0508230044) ja lähiala detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 30.

Planeeringuala asub Viimsi aleviku põhjaosas Pärnamäe küla piiril ja hõlmab riigile kuuluva katastriüksuse Kaare (89001:001:1613, sihtotstarbeta maa, 33 255 m²), mis detailplaneeringu algatamise otsuse vastuvõtmise ajal oli riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0508230044. Planeeringuala on vahelduva reljeefiga hoonestuseta looduslik rohumaa, maapinna kõrguste vahe on ligikaudu 5 m langusega lõuna suunas. Kõrghaljastust esineb vähe, alalt avanevad kaunid kaugvaated Tallinna siluetile. Planeeritav kinnistu piirneb lõunast Vehema teega, läänest perspektiivse Vikerkaare teega (L1), põhjast Vikerkaare tee äärsete hoonestamisel olevate uute elamukruntidega ning idast Suur-Kaare teega (L12). Detailplaneering käsitleb osaliselt ka kinnistuga piirnevaid teid.

Planeeritav detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 12-19) on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks perspektiivsest väikeelamute maast (EVR) ja osaliselt väikeelamute maast (EV) valdavas ulatuses üldkasutatavate hoonete maaks (A). Detailplaneeringuga moodustatakse üks 29 881 m² suurune ühiskondlike ehitiste maa krunt (pos 1), üks 2708 m² suurune ridaelamukrunt (pos 2) ning kaks tee- ja tänavamaa krunti (pos 3 ja pos 4).

Krundile pos 1 määratakse ehitusõigus lasteaia, kooli, spordihoone ja välistaadioni ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud arv krundil on kolm, suurim lubatud ehitisealune pind on 5000 m² (suletud brutopind on 15 000 m²). Hoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 13 m (kolm maapealset korrust), lubatud on üks maa-alune korrus. Kool on ette nähtud kuni 500-le õpilasele ja lasteaed kuuele rühmale. Välistaadioni jooksuraja sisse on lubatud ehitada täismõõtmetes jalgpalliväljak suurusega 90 x 45 m. Parkla (90 parkimiskohta) on kavandatud Vehema tee äärde. Krundile pos 2 määratakse ehitusõigus ühe nelja sektsiooniga ridaelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud arv krundil on üks, suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m² (suletud brutopind on 1000 m²). Ridaelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (kaks maapealset korrust). Detailplaneeringuga moodustatakse kaks tee- ja tänavamaa krunti, mis on ette nähtud Suur-Kaare tee teemaa laiendamiseks.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on ajavahemikul 01.06–31.08.2021 avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Nädalavahetustel ja iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Leppneeme küla, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneering

26.07–24.08.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Leppneeme küla, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 31.

Planeeringuala suurus on 3170 m² ja see paikneb Leppneeme küla rannikualal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud Rannaliiva tee 4 (89001:003:0841, pindala 1630 m²) ja Rannaliiva tee 6 (89001:003:0914, pindala 1540 m²). Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs kinnistutele toimub Rannaliiva teelt. Planeeringuala piirneb põhja-kirdesuunal kinnistutega Rannaliiva tee 8 ja Kõrkja tee 7, lääne-kagusuunal kinnistutega Kõrkja tee 5 ja Kõrkja tee 3a, lõuna-edelasuunal kinnistutega Leppneeme tee 105, Rannaliiva tee 2 ja Rannaliiva tee 1 ning lääne-loodesuunal kinnistutega Rannaliiva tee 3 ja Rannaliiva tee 5. Ümbritseva ala hoonestuses domineerivad kahekorruselised üksikelamud.

Planeeritav detailplaneering (Optimal Projekt OÜ, töö nr 392) on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast (AH) väikeelamute maaks (EV) ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.” ptk 4.1 muutmiseks osas, millega on sätestatud, et kõik elamud ja nende abihooned Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal ning väljapoole elamumaad uusi elamuid ja nende abihooneid rajada ei ole lubatud.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamukrunti ja määratakse kruntide ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi pos 1 (1540 m²) suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m², krundil pos 2 (1630 m²) 325 m². Üksikelamute suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (lubatud on kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus), abihoonel 5 m (lubatud on üks maapealne korrus).

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on ajavahemikul 01.06–31.08.2021 avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Nädalavahetustel ja iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Viimsi alevik, Halli tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneering

26.07–09.08.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Viimsi alevik, Halli tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 280.

Planeeringuala hõlmab Viimsi alevikus hoonestatud kinnistud Halli tee 5 (katastritunnus 89001:010:5130, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, pindala 1639 m²) ja Halli tee 7 (katastritunnus 89001:010:5140, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, pindala 4192 m²), ala suurus kokku on 5831 m². Halli tee piirkond on nõukogude ajal väljakujunenud tootmisala, kus asuvad laod ja töökojad. Planeeringuala piirneb läänest Halli teega (Viimsi vallale kuuluv transpordimaa), lõunast elamukruntidega (Tulika tee 5 ja 6 ridaelamud), idast tootmismaa krundiga (Tulbi tee 4 ehitusmaterjalide ladu ja kauplus) ja põhjast tootmismaa krundiga (Halli tee 3 laohoone). Juurdepääs planeeringualale on avalikus kasutuses olevalt Halli teelt.

Detailplaneeringuga muudetakse olemasolevat krundijaotust ja moodustatakse kaks krunti – üks 100% tootmismaa krunt suurusega 983 m² (pos 1, Halli tee 5) ning üks 70% tootmismaa ja 30% ärimaa krunt suurusega 4848 m² (pos 2, Halli tee 7). Krundile pos 1 antakse ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 150 m² ja kõrgusega kuni 9 m. Krundile pos 2 antakse ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 2220 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 9 m ja abihoonel 5 m. Halli tee 5 krundile jääb senine kasutus rehvitöökojana, Halli tee 7 krundile kavandatakse väljarenditavad laod/büroopinnad (nn stock-office). Halli tee 5 krundile on planeeritud kaheksa ja Halli tee 7 krundile 55 parkimiskohta. Juurdepääs kruntidele jääb Halli teelt.

Vastu võetud detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on ajavahemikul 01.06–31.08.2021 avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Nädalavahetustel ja iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Randvere küla, Mündi tee 16 kinnistu detailplaneering

07.06–21.06.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Randvere küla, Mündi tee 16 kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 188.

Planeeringuala asub Randvere külas ja hõlmab Mündi tee 16 kinnistu (katastritunnus 89008:003:0052, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 6152 m²). Planeeringuala piirneb põhjas kinnistuga Mündi tee 20 (elamumaa), idas kinnistuga Ajaotsa (maatulundusmaa, mets), lõunas kinnistuga Mündi tee 14 (elamumaa) ja läänes kinnistuga Mündi tee L1 (transpordimaa). Mündi tee 16 kinnistu on kaetud tihedalt kasvava kõrghaljastusega, mistõttu koostati enne detailplaneeringu algatamist puittaimestiku hinnang, et oleks võimalik kaaluda, mitu elamukrunti planeerida ja kuhu hoonestusalad paigutada.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 01-20) moodustatakse neli üksikelamumaa krunti ning üks tee- ja tänavamaa krunt. Üksikelamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1200–1489 m². Üksikelamumaa krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu (kõrgus kuni 8,5 m) ja kuni kahe ühekorruselise abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitamiseks. Abihoonete arv sisaldab ka alla 20 m² ehitisealuse pinnaga abihooneid. Üksikelamu lubatud katusekalle on vahemikus 10–35°, abihoonete katusekalle on vaba. Abihooned peavad koos elamuga moodustama ühtse terviku. Arvestada tuleb puittaimestiku hinnanguga – kohustuslik on säilitada I ja II väärtusklassi puud ning enamus III väärtusklassi puid.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 170 ja 172 ning Lubja küla, kinnistu Niine detailplaneering

07.06–21.06.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 170 ja 172 ning Lubja küla, kinnistu Niine detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 187.

Planeeringuala asub osaliselt Pärnamäe külas ja osaliselt Lubja külas ning hõlmab järgmised hoonestamata kinnistud: Pärnamäe tee 170 (89001:010:2190, üldkasutatav maa, pindala 1211 m²), Pärnamäe tee 172 (89001:010:3123, maatulundusmaa, pindala 30 100 m²) ja Niine (89001:010:3124, maatulundusmaa, pindala 70 000 m²). Planeeringuala hõlmab osa klindiastangust. Klindi ülaosas piirneb planeeringuala Pärnamäe teega, klindipoolsel osal kohaliku kaitse all oleva Mäealuse maastikukaitsealaga. Planeeringuala sisse jäävad n-ö saartena kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut (Pärnamäe tee 168 ja Pärnamäe tee 174), mida ei planeerita.

Detailplaneeringuga (Stuhh Arhitektuur OÜ, töö nr 2002) moodustatakse kaks ridaelamumaa krunti (ER, 19 800 m² ja 10 010 m²), kaks muu loodusliku maa krunti (ML, 3964 m² ja 32 958 m²), kaks kaitseotstarbelise metsamaa krunti (MK, 7676 m² ja 21 063 m²), haljasalamaa krunt (HP, 864 m²), kolm tee- ja tänavamaa krunti (LT, 2517 m², 1750 m² ja 130 m²) ning kergliiklusmaa krunt (LK, 628 m²). Ridaelamumaa krundile suurusega 18 900 m² planeeritakse ehitusõigus nelja põhihoone (kõrgus kuni 8,5 m) ja nelja abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1800 m², 10 010 m² suurusele krundile planeeritakse ehitusõigus kahe põhihoone (kõrgus kuni 8,5 m) ja kahe abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 900 m². Kokku kavandatakse 18 ridaelamuboksi, millest suuremale krundile 12 ja väiksemale 6.

Planeeringulahenduses on oluline planeeringualale kavandatav tee, mille kaudu saavad juurdepääsu planeeritavad ridaelamumaa krundid, olemasolevad elamukrundid (Pärnamäe tee 168 ja Pärnamäe tee 174) ning mille kaudu pääseb klindiservale ja edasi mööda planeeritavat kergliiklusteed/treppi klindiastangust alla Mäealuse teele. Viimsi vallale kuuluval Pärnamäe tee 170 kinnistul asub Viimsi esmamainimise mälestuskivi. Krunt jääb avalikult kasutatavaks, selle kõrvale on planeeritud parkimiskohad külastajatele.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Randvere küla, Tammenurme tee 5 kinnistu detailplaneering

07.06–21.06.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Randvere küla, Tammenurme tee 5 kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 14.04.2021 korraldusega nr 166.

Planeeringuala asub Randvere külas ja hõlmab Tammenurme tee 5 kinnistu (katastritunnus 89005:001:0040, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 2049 m²). Kinnistu piirneb kahelt poolt avalikult kasutatava teega – lõunas Tammenurme teega ja põhjas Tammeranna teega. Idas ja läänes piirneb Tammeranna tee 5 kinnistu väikeelamukruntidega. Vahetus naabruses Tammeranna teest põhja pool asub suur haljasala, mis on teemaplaneeringus „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad” nimetatud kui haljastu nr 33 „Viimsi-Randvere tee ja Tiitsu teega piirnev metsaala Randvere külas”. Tammenurme tee 5 kinnistul asub suvila, mis lammutatakse.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 09-20) moodustatakse üks kaksikelamumaa krunt ning määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 400 m². Kaksikelamu suurim lubatud harja kõrgus on 8,5 m (kuni kaks korrust) maapinna keskmisest kõrgusmärgist, maa-aluseid korruseid ei planeerita, lubatud katusekalle on vahemikus 10–30°. Abihoonete suurim lubatud kõrgus on 5 m (üks korrus) maapinna keskmisest kõrgusmärgist, katusekalle on vaba. Abihooned peavad koos elamuga moodustama ühtse arhitektuurse terviku. Kuna kinnistu piirneb mõlemalt poolt avalikult kasutatava teega ja on pikliku kujuga, on kaksikelamu planeeritud krundi keskossa ja juurdepääsud planeeritud mõlemalt poolt – nii Tammenurme teelt kui ka Tammeranna teelt. See võimaldab planeerida kummalegi elamuosale eraldi juurdepääsu ja tagada oma krundiosa kasutamise. Hoonestusala planeerimisel on lähtutud krundil kasvavatest väärtuslikest puudest. Säilitada tuleb kõik II väärtusklassi puittaimed.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Lubja küla, Kõrgemaa kinnistu detailplaneering

26.04–10.05.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Lubja küla, Kõrgemaa kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 24.03.2021 korraldusega nr 136.

Planeeringuala asub Lubja külas ja hõlmab Kõrgemaa kinnistu (katastritunnus 89001:010:1792, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10 290 m²). Kinnistul on seitse väikest ehitist (kämpingumajakesed ja kuivkäimla), suuremat osa alast katab kõrghaljastus, läänepoolses küljes läbib ala kraav. Planeeringualaga piirnevad kinnistud: läänes ja põhjas Kõrgemäe põld 7 (maatulundusmaa, lage ala), põhjas Paenurme tee (transpordimaa, vallale kuuluv tee), põhjas ja idas Paenurme tee 43 (elamumaa, hoonestatud väikeelamu ja kõrvalhoonetega) ja Väike-Kõrgemaa (maatulundusmaa) ning lõunas Paenurme tee 39 (maatulundusmaa, hoonestatud talumaja ja kõrvalhoonetega). Juurdepääs Kõrgemaa kinnistule on olemas Paenurme teelt.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 07-20) jagatakse kinnistu kolmeks ning moodustatakse üksikelamumaa krunt (1807 m²), loodusliku maa krunt (7990 m²) ja muu loodusliku maa krunt (493 m²). Viimane liidetakse perspektiivis naaberkinnistuga Kõrgemäe põld 7. Üksikelamumaa krundile antakse ehitusõigus ühe üksikelamu (kõrgus kuni 8,5 m) ja kuni kahe abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 360 m². Loodusliku maa krundil võivad säilida olemasolevad majakesed, täiendavat ehitusõigust detailplaneeringuga ei anta.

Detailplaneering on kooskõlas Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringuga. Üldplaneering näeb ette ka Paenurme teed ja Aiandi teed ühendava kergliiklustee, mis läbib Kõrgemaa kinnistut lääneservas. Detailplaneeringuga nähakse ette servituudivajadus 4 m ulatuses kergliiklustee tarbeks. Enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmitakse notariaalne isikliku kasutusõiguse seadmise leping nii tulevikus tee ehitamiseks kui ka kinnistut läbiva sademeveekraavi hooldamiseks.

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) lahtiolekuaegasid palume jälgida Viimsi Raamatukogu infokanalitest. Avalikul väljapanekul oleva detailplaneeringuga on võimalik tutvuda raamatukogu spetsiaalsetes individuaalkabiinides. Selleks palume võimalusel aeg eelnevalt kokku leppida raamatukogu telefoninumbril 5688 2673.

Lubja küla, Alajaama tee 10 kinnistu detailplaneering

26.04–10.05.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Lubja küla, Alajaama tee 10 kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 87.

Planeeringuala asub Lubja külas kavandatavas elurajoonis Viimsi veetööstusjaama lähedal ja hõlmab Alajaama tee 10 kinnistu (katastritunnus 89001:010:1236, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, pindala 4547 m²). Planeeringuala on ebakorrapärase kujuga, hoonestatud (alal on neli hoonet), kaetud hõreda kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb kõikidest külgedest teedega. Juurdepääs planeeringualale toimub Alajaama teelt ja Otsa teelt.

Detailplaneeringu (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 08-19) eesmärk on jagada Alajaama tee 10 kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus olemasolevate hoonete laiendamiseks ja uue ärihoone püstitamiseks. Planeeritavad krundi kasutamise sihtotstarbed on: krundil pos 1 – väikeettevõtluse hoone maa (ÄV) ning krundil pos 2 ­­– väikeettevõtluse hoone maa (ÄV), majutushoone maa (ÄM) ja büroohoone maa (ÄB). Lubatud maksimaalne korruselisus on kuni 3 korrust (11 m maapinnast). Planeeritud krundile pos 1 suurusega 887 m² võib ehitada ühe kuni 300 m² ehitisealuse pinnaga kuni 3-korruselise hoone. Planeeritud krundile pos 2 suurusega 3660 m² antakse ehitusõigus neljale hoonele ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1000 m² ja maksimaalse korruselisusega kuni 3 korrust (ühel hoonel 3, ülejäänutel 1 ja 2 korrust).

Juurdepääs kvartalile on planeeritud kõikidelt külgedelt (kokku 7 sissesõitu). Planeeringualale on ette nähtud 66 parkimiskohta. Planeeringulahendus näeb ette lisahaljastuse (puud, põõsad, muruplatsid) rajamise. Detailplaneeringu elluviimisel tuleb koostada eraldi teeprojekt (sh liikluse, parklate ja ligipääsude lahendamine) ning terviklik haljastuslahendus.

Detailplaneering on kooskõlas Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringuga.

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) lahtiolekuaegasid palume jälgida Viimsi Raamatukogu infokanalitest. Avalikul väljapanekul oleva detailplaneeringuga on võimalik tutvuda raamatukogu spetsiaalsetes individuaalkabiinides. Selleks palume võimalusel aeg eelnevalt kokku leppida raamatukogu telefoninumbril 5688 2673.

Metsakasti küla, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneering

01.03–30.03.2021 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 26.01.2021 otsusega nr 5.

Planeeringuala hõlmab Metsakasti küla keskosas asuva kinnistu Kaasiku (89001:010:3449, maatulundusmaa, pindala 2765 m²), mida ümbritsevad valdavalt elamumaa sihtotstarbega krundid. Planeeringuala läänepoolses naabruses asub väljakujunenud hoonestusega elamukvartal, mis pärineb nõukogude ajajärgust (tegu on endise aianduskooperatiiviga „Tõnismäe“), teistest ilmakaartest ümbritsevad planeeringuala kaasaegsed elamud, mis on ehitatud (ja on veel ehitamisel) viimasel kümnendil kehtestatud detailplaneeringute alusel. Piirkonna näol on tegu n-ö „uuselamurajooniga”. Planeeritav kinnistu on hoonestuseta, tasase maapinnaga looduslik rohumaa, mida läbib Jäätma teega paralleelselt kulgev kuivenduskraav. Kõrghaljastust esineb vähe, valdavalt on tegu madala haljastusliku väärtusega puudega, viis puud on määratud III väärtusklassi.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 04-19) tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast ja looduslikust rohumaast väikeelamute maaks ning tee ja tänava maaks. Detailplaneeringuga moodustatakse üks üksikelamu maa kasutamise sihtotstarbega krunt (pindala 2426 m²) ja üks tee ja tänava maa krunt (pindala 339 m²). Elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Elamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus), abihoonel 5 m (üks maapealne korrus). Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m².

Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

NB! Avaliku väljapaneku ajavahemikul 01.03–28.03 (vajadusel pikemalt) on Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avatud esmaspäevast reedeni kell 10–19 ning laupäeval ja pühapäeval on raamatukogu SULETUD. Raamatukogu on suletud ka iga kuu viimasel reedel. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda raamatukogu spetsiaalsetes individuaalkabiinides. Selleks palume võimalusel aeg eelnevalt kokku leppida, helistades telefoninumbril 5688 2673. 

Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneering

28.12.2020–15.01.2021 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711).

Planeeringuala hõlmab ca 3,8 ha suuruse kinnistu Uus-Pärnamäe (89001:010:0760, maatulundusmaa, pindala 38 241 m²), mis asub Viimsi aleviku Pärnamäe küla poolses servas Soosepa raba ja Miiduranna-Muuga raudtee vahelisel alal. Idast piirneb planeeringuala kinnistuga Pärnamäe tee 153 (89001:001:1398, maatulundusmaa, 162 760 m²) ja läänest Meelespea tee ääres asuvate hoonestatud üksikelamukruntidega. Planeeringuala on hoonestamata ja enamjaolt kõrghaljastuseta, valdavalt tasane rohumaa.

Detailplaneeringuga (OÜ Head, töö nr 2019_031) moodustatakse 20 üksikelamukrunti (suurused vahemikus 1202–1372 m²), üks haljasala maa krunt (2442 m²) ning viis tee ja tänava maa krunti. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga naaberala elamukruntide Nelgi tee 28 ja Nelgi tee 30 kõrvale kaks väikest ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunti (270 m² ja 53 m²), mis on hiljem võimalik liita nimetatud naaberkruntidega. Üksikelamukruntidele määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja ühe abihoone ehitamiseks suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 240 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 8,5 m (kuni kaks maapealset korrust, vajadusel soklikorrusega, maa-alune korrus ei ole lubatud) ja abihoonel 5 m (üks maapealne korrus). Põhihoone kaugus krundi piiridest on 7,5 m, abihoonetel 5 m.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneering

07.12–21.12.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 28.10.2020 korraldusega nr 649). Viimsi Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16.

Planeeringuala suurus on 6,8 ha ja see hõlmab järgmised kinnistud: Pikapõllu (katastritunnus 89001:001:0488, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 29 127 m²), Jaanilille (89001:001:0487, maatulundusmaa, 30 548 m²), Hobuvankri haljak H1 (89001:001:0491, üldkasutatav maa, 2017 m²) ja Riiasöödi tee L1 (89001:001:0620, transpordimaa, 6811 m²). Planeeringuala piirneb lõuna-põhjasuunaliselt väljakujunenud tihehoonestusalaga, mis on hoonestatud kaasaegsete ühe- või kahekorruseliste eramute ja ridaelamutega. Kirde-ida-suundadel paiknevad talumaad. Planeeringuala kirde-idaosas paikneb lähtuvalt Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringule „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” reserveeritud rohevõrgustiku koridori ala. Juurdepääsud planeeringualale on läänest Heinamaa tee L1 ja idast Randvere tee kaudu.

Detailplaneeringu (Optimal Projekt OÜ, töö nr 351) lahendus näeb ette 25 elamumaa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti, ühe üldkasutatava maa, ühe tootmismaa ja ühe maatulundusmaa sihtotstarbega krundi. Ehitusõigus määratakse 23-le elamumaa sihtotstarbega krundile, millest 10 on üksikelamumaa krundid suurustega 1255–1776 m² ning 13 kaksikelamumaa krundid suurustega 1815–2703 m². Üksikelamumaa krundi suurim lubatud täisehitusprotsent on 20 ja hoonete suurim lubatud arv krundil on kaks (üksikelamu ja abihoone) ning kaksikelamumaa krundi suurim lubatud täisehitusprotsent on 25 ja hoonete suurim lubatud arv on kolm (kaksikelamu ja kaks abihoonet). Elamute suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (kuni kaks korrust, lubatud on ka maa-alune korrus) ja abihoonetel 5 m (üks korrus). Planeeringuala kirde-idaossa on planeeritud suur haljasala, mis on rohevõrgustiku koridori osa. Planeeringuga antakse lahendus Riiasöödi tee ühenduseks Randvere teega.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 detailplaneering

30.07–31.08.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 33). Viimsi Raamatukogu on juulis ja augustis avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Reedel, 31. juulil ja reedel, 28. augustil on raamatukogu suletud.

Planeeringuala asub Viimsi alevikus väljakujunenud hoonestusega elurajoonis ja see hõlmab hoonestatud kinnistu Liilia põik 4 (89001:010:0136, elamumaa, 2000 m²). Planeeringuala piirneb põhjast elamukruntidega Aiandi tee 2d (üksikelamu), Suur-Sepa tee 2, 3 ja 6 ning Väike-Sepa tee 2 ja 4 (korterelamud), idast elamukruntidega Astriõie tee 15 ja Astri põik 11 (ridaelamud), lõunast elamukrundiga Liilia põik 2 (üksikelamu) ja läänest teega Liilia põik.

Detailplaneeringu (Optimal Projekt OÜ, töö nr 330) koostamise eesmärk on õigusliku aluseta püstitatud korterelamu seadustamine ja sellest tulenevalt üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine väikeelamute maast korterelamu maaks. Planeeringualal paikneva maaüksuse piire ja suurust ei muudeta. Ehitusõiguse määramisel on lubatud aluseks võtta olemasoleva hoone ehituslikud näitajad.

Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise 8,5 m kõrguse korterelamu ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 270 m². Krundile on lubatud ehitada üks hoone. Arvestades, et tegu on mitme korteriga elamuga, on parkimiskohti kavandatud 12. Detailplaneeringuga on määratud ka põhilised arhitektuurinõuded, sh lubatud välisviimistlus- ja katusekattematerjalid. Kuigi korterelamukruntidele Viimsi vallas pole piirded üldjuhul lubatud, on planeeritavale krundile piire siiski ette nähtud, sest krunt asub väljakujunenud hoonestusega üksikelamukvartalis, kus hoonestus, piirded ja teedevõrk moodustavad ühtse arhitektuurse terviku. Piirde suurim lubatud kõrgus on 1,5 m.

Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Viimsi alevik, kinnistu Iirise tee 5 detailplaneering

17.07–03.08.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, kinnistu Iirise tee 5 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 01.04.2020 korraldusega nr 196). Viimsi Raamatukogu on juulis ja augustis avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Reedel, 31. juulil on raamatukogu suletud.

Planeeringualasse kuulub Viimsi alevikus asuv kinnistu Iirise tee 5 (89001:010:5120, elamumaa, 2495 m²). Planeeringuala piirneb elamumaa kinnistutega Iirise tee 3, Levkoi tee 4, ja Levkoi tee 6 ning transpordimaa kinnistutega Viimsi raudtee R1 ja Iirise tee.

Detailplaneeringuga (OÜ Arhitektuuribüroo Haldo Oravas, projekt nr 111118) kavandatakse jagada olemasolev hoonestatud elamukrunt kaheks üksikelamu maa sihtotstarbega krundiks ning mõlemale moodustatavale krundile määrata ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga 250 m². Üksikelamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m (kaks korrust) ja abihoonel 5 m (üks korrus). Katuseks on ette nähtud 15–45° kaldega viil- või kelpkatus, harja suund paralleelne või risti krundi piiriga.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 55 detailplaneering

17.07–03.08.2020 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 55 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 06.05.2020 korraldusega nr 267). Viimsi Raamatukogu on juulis ja augustis avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Reedel, 31. juulil on raamatukogu suletud.

Planeeringuala asub Tammneeme küla põhjaosas ja hõlmab kinnistu Tammneeme tee 55 (89001:003:6370, elamumaa, 2330 m²). Planeeringuala piirneb kagust Tammneeme teega, lõunast, läänest ja põhjast kinnistuga Taga-Pearna (89001:003:6520) ning idast kinnistuga Luhaääre tee 3 (89001:003:2220). Planeeringuala asub rannajoonest ca 135 m kaugusel. Planeeringuala kontaktvööndis on hulgaliselt endisaegseid talukohti, valdavalt on tegu siiski nõukogudeaegse elamurajooniga.

Detailplaneeringuga (Raadius Arhitektid OÜ, töö nr 105) säilitatakse krundi kuju ja suurus ning määratakse ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 420 m², millest põhihoone ehitisealune pind on 300 m² ja abihoonete ehitisealune pind 120 m² (2 x 60 m²). Kaksikelamu suurim lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast katuseharja peale on 8,5 m (kaks maapealset korrust), abihoonete suurim lubatud kõrgus on vastavalt 5 m (üks maapealne korrus). Lubatud katusekalde vahemik on 0–45°. Piirded on kavandatud 1,2 m kõrgused, lubatud on võrkpiire ja looduslik hekkpiire.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Prangli saar, Idaotsa küla, kinnistu Loigu mets 1 detailplaneering

06.07–06.08.2020 on Prangli saarel Prangli raamatukogus (Prangli Rahvamaja 2. korrus, Kelnase küla, 74006 Viimsi vald; tel 654 0911) avalikul väljapanekul Prangli saar, Idaotsa küla, kinnistu Loigu mets 1 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 otsusega nr 63). Prangli raamatukogu on avaliku väljapaneku perioodil avatud juulis esmaspäevast neljapäevani kell 10–16 ja augustis on avatud vaid neljapäeval, 6. augustil kell 10–14.

Planeeringuala asub Prangli saarel Idaotsa külas ja hõlmab kinnistu Loigu mets 1 (89001:002:0244, maatulundusmaa, pindala 2,09 ha), mis piirneb läänest Kelnase teega ja idast ranna-alaga. Planeeringuala on hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastatud, seda läbib olemasolev sõidutee (Estali tee), mis loob loogilise piiri Idaotsa küla asustusala ja rannikuäärse kaitsemetsa vahel. Pääs kinnistule on nii Estali kui ka Kelnase teelt.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 06-18) tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks. Prangli saare üldplaneeringu järgi on planeeringualale osaliselt ette nähtud ärimaa funktsioon, liivik ja kaitsemets. Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualale üks üksikelamumaa sihtotstarbega krunt (3300 m²), üks tee- ja tänavamaa krunt (107 m²) ning üks loodusliku maa krunt (17 472 m²). Üksikelamumaa krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt on moodustatud kinnistut läbivale Estali teele, mis peale detailplaneeringu kehtestamist võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

Detailplaneeringu koostamise avalik huvi seisneb moodustatava teemaa omandamises. Teest ühele poole planeeritakse üksikelamu krunt ja teisele poole loodusliku maa krunt kaitsemetsale. Hoonestuse lubamisega Loigu mets 1 kinnistu külakeskuse poolsesse osasse tihendatakse olemasolevat külakeskkonda, mitte ei looda uut elamuala. Saare infrastruktuuri korrastamine ja Prangli juurtega inimestele saarele suvekodu rajamise võimaldamine ongi põhjenduseks Prangli saare üldplaneeringu muutmisele.

Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Liliani detailplaneering

03.07–03.08.2020 esmaspäevast reedeni kell 10–18 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Liliani detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 5).

Planeeringuala hõlmab Naissaare läänerannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu Liliani (89001:001:0340, maatulundusmaa, 14 303 m²), mis piirneb edelast merega, loodest kinnistuga Lillemäe (maatulundusmaa), kirdest kinnistuga Viimsi metskond 92 (maatulundusmaa) ja kagust kinnistuga Ranna-Lepiku (maatulundusmaa). Kinnistu on suuremas osas kaetud metsaga, kinnistu kaguosa on hoonestatud suvila ja abihoonetega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Männiku teelt. Planeeringualal kehtib Naissaare Lääneküla Liliani maaüksuse detailplaneering (kehtestatud Viimsi Vallavalitsuse 07.01.2005 korraldusega nr 7).

Käesoleva detailplaneeringuga (Skepast & Puhkim OÜ, töö nr 2017-0097) moodustatakse üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt ning üks tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt. Üksikelamumaa krundil fikseeritakse olemasolev ehitusõigus – krundil asub olemasolev kahe maapealse korrusega suvila, ühe maapealse korrusega abihoone ja ühe maapealse korrusega abihoone generaatorile, kus toodetakse vajalik elekter – lisaks määratakse juurde ehitusõigus paadikuuri ehitamiseks. Hoonete lubatud ehitisealune pindala kinnistul kokku on kuni 210 m², millest põhihoone võib olla kuni 130 m² ja abihooned kuni 80 m², sh paadikuur kuni 40 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 7 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist ja abihoonetel kuni 5 m. Lisaks on põhijoonisel näidatud võimalus välibasseini rajamiseks.

Kuna detailplaneeringuga on planeeritud hoonestus ranna ehituskeeluvööndisse ja taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist, liigitub planeering Naissaare üldplaneeringut muutvaks.

Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneering

03.07–03.08.2020 esmaspäevast reedeni kell 10–18 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 otsusega nr 34).

Planeeringuala hõlmab Leppneeme külas asuva kinnistu Leppneeme tee 95 // Mäeotsa (89001:003:1506, elamumaa, 6846 m²), mis piirneb läänest kinnistuga Leppneeme tee 93 (elamumaa), idast kinnistuga Vana-Sepa (maatulundusmaa), põhjast Soome lahega ja lõunast Leppneeme teega. Reljeefilt on planeeritav krunt ebaühtlane, maapind langeb tugevalt põhja suunas. Leppneeme tee poolses osas paikneb üksikelamu mitme abihoonega.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 03-17) tehakse ettepanek kinnistu jagamiseks ja kahe üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (2750 m² ja 1701 m²), kahe loodusliku maa krundi (1296 m² ja 1157 m²), ühe tee ja tänavamaa krundi (84 m²) ning ühe elektrienergia tootmise ja jaotamise maa krundi (139 m²) moodustamiseks, elamukruntide ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja olenevalt krundist ühe kuni nelja abihoone ehitamiseks. Lisaks tehakse detailplaneeringuga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks, esimesel juhul paadikuuri püstitamiseks 33,5 m kaugusele tavalisest veepiirist ja elamute püstitamiseks detailplaneeringu põhijoonisel vastava leppemärgiga tähistatud asukohtades, teisel juhul 15 m võrra maaparandussüsteemi eesvoolukraavi kaitsevööndi piirini.

Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitisealune pind vastavalt krundile on 400 m² või 300 m², põhihoone suurim lubatud kõrgus mõlemal krundil on 8,5 m (kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus), abihoonetel 4,5 m (üks maapealne korrus). Krundile pos 4 on lubatud paadikuuri püstitamine, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 20 m² ja suurima lubatud kõrgusega 3,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist.

Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailplaneering

03.07–20.07.2020 esmaspäevast reedeni kell 10–18 on Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 25.03.2020 korraldusega nr 174).

Planeeringuala asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas Kesk-Kaare tee ääres, hõlmates kinnistu Kesk-Kaare tee 75 (89001:010:2423, elamumaa, pindala 1440 m²). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus kõrghaljastusest on vaid kaks kuuske ja neli pihlakat. Krunt piirneb elamumaa sihtotstarbega kinnistutega Kesk-Kaare tee 73, Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Mäe. Mäe kinnistule on detailplaneering koostamisel, sinna on kavandatud 14 üksikelamukrunti.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 07-19) antakse olemasolevale elamukrundile täiendav ehitusõigus. Üksikelamule ja abihoonele on lubatud üks korrus, maa-aluseid korruseid ette nähtud ei ole. Üksikelamu maksimaalne harja kõrgus on 5,5 m maapinna keskmisest kõrgusmärgist, abihoonel 5 m, hoonete lubatavad katusekalded on vahemikus 0–15°. Üksikelamu ja abihoone lubatav ehitusalune pind krundil kokku on kuni 230 m².

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Rohuneeme küla, kinnistu Rohuneeme tee 144 detailplaneering

03.04–20.04.2020 on avalikul väljapanekul (Viimsi valla veebilehel) Rohuneeme küla, kinnistu Rohuneeme tee 144 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 111).

Planeeringuala hõlmab kinnistu Rohuneeme tee 144 (katastritunnus 89001:003:0718, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, suurus 2002 m²), mis on hoonestatud ühekorruselise üksikelamuga ja abihoonetega. Planeeringuala piirneb läänes Viimsi-Rohuneeme teega (riigimaantee 11251), idas hoonestamata elamumaa kinnistutega Madruse tee 2 (2760 m²) ja Rootsi tee 1 (1822 m²) ning lõunas kinnistuga Rohuneeme tee 142 (1984 m²), mis on hoonestatud üksikelamuga.

Detailplaneeringu lahendusega säilitatakse krundi kuju ja suurus, krundile määratakse ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks. Hoonestusala kaugus naaberkruntide piirist on 7,5 m ja teepoolsest piirist 5 m. Kaksikelamukrundi suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m², millest abihoonete ehitisealune pind on 100 m². Arvestades krundi piklikku kuju, on kaksikelamule määratud ka suurim lubatud pikkus, mis on 30 m, kaksikelamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus), abihoonete suurim lubatud kõrgus on 5 m.

Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Metsakasti küla, kinnistute Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt Kesaniidu tee detailplaneering

20.03–06.04.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistute Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt Kesaniidu tee detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2020 korraldusega nr 83).

Planeeringuala suurus on ca 1,47 ha ja see paikneb Metsakasti külas, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Riiasöödi tee 30 (89001:010:2871, 4570 m²), üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistud Sassi (89001:010:2874, 1907 m²) ja Lauri (89001:010:2873, 1995 m²) ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Riiasöödi tee (89001:010:2872, 1877 m²) ja Kesaniidu tee (89001:010:2869, 4341 m²). Planeeringuala on hoonestamata ning piirneb idast ja lõunast elamutega, põhjast metsa-alaga ning läänest perspektiivse elamualaga. Juurdepääs planeeringualale on olemas Riiasöödi teelt ja G. H. Schüdlöffeli teelt.

Detailplaneeringuga moodustatakse üks kaksikelamumaa krunt Pos 1 (pindala 2019 m²), kaks loodusliku maa krunti Pos 2 (pindala 3261 m²) ja Pos 3 (pindala 1791 m²) ning kaks tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti Pos 4 (pindala 4211 m²) ja Pos 5 (pindala 3408 m²). Kaksikelamumaa krundi ehitusõigus lähtub kehtivast detailplaneeringust, mille kohaselt on krundile lubatud ehitada üks 500 m² ehitisealuse pinnaga kahe maapealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega kaksikelamu, mille suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m. Hoone suurim lubatud suletud brutopind on 1000 m². Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneering

06.03–23.03.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 43).

Planeeringuala asub Naissaarel Väikeheinamaa külas ja hõlmab kinnistu Kalda-Lepiku (katastritunnus 89001:001:0115, suurus 11 164 m², maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa). Planeeringuala piirneb lõunast merega, põhjast RMK metsaalaga ning idast ja läänest hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega Jõesaare ja Ranna-Lepiku. Planeeringuala jääb ajaloolise küla asukohale, kus hoonestus paiknes valdavalt piki rannikut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu Kalda-Lepiku maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks vastavalt Naissaare üldplaneeringuga määratud juhtotstarbele, planeerida elamukrunt ning määrata krundi ehitusõigus ühele suvilale ja kahele abihoonele (sauna ehitamiseks ja olemasoleva keldri renoveerimiseks). Detailplaneeringuga moodustatakse ka transpordimaa sihtotstarbega krunt (574 m²), mis antakse üle vallale. Valla eesmärk on omandada järk-järgult Männiku teemaa, mis on ajalooline külatee – juurdepääs paljudele kruntidele. Detailplaneering on Naissaare üldplaneeringu kohane.

Naissaar, Lõunaküla / Storbyn küla, kinnistu Rooseni detailplaneering

21.02–09.03.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaar, Lõunaküla / Storbyn küla, kinnistu Rooseni detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 55).   
Planeeringuala asub Naissaare lõunaosas Lõunakülas / Storbyn külas ja hõlmab 1,37 ha suuruse kinnistu Rooseni (katastritunnus 89001:001:0390, pindala 13 725 m², maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa). Planeeringuala piirneb põhjast kinnistutega Uus-Glubi, Glubi (maatulundusmaad) ja osaliselt reformimata riigimaaga, idast kinnistuga Kiini (maatulundusmaa), lõunast Tallinna lahega ja läänest kinnistuga Tominga (maatulundusmaa). Planeeringuala on suhteliselt lage üksikute puudega ranna-äärne niiduala, selle reljeef on ebaühtlane, maapind langeb lõuna ja kagu suunas. Juurdepääs planeeringualale toimub olemasolevalt Männiku teelt. Kinnistu on hoonestamata, tehnovõrgud puuduvad.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamumaa krunti suurustega 5408 m² ja 8257 m² ning üks 62 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt. Mõlemale elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kahe ühekorruselise abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 250 m². Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,0 m ja abihoonetel 4,0 m. Tee- ja tänavamaa krunt on planeeritud üksnes juurdepääsuks elamukrundile pos nr 2. Planeeritavaid elamukrunte läbib avaliku kasutusega läbipääsuservituudi ala, millel liikumine on võimalik ja lubatud kuni ajaloolise tee taastamiseni.
Seoses detailplaneeringu varasema üldplaneeringut muutva ettepanekuga ehituskeeluvööndi vähendamise osas, et ehitada ranna ehituskeeluvööndisse mõlemale elamukrundile üks paadikuur, esitati pärast detailplaneeringu vastu võtmist Keskkonnaametile selleks taotlus. Kuna Keskkonnaamet ehituskeeluvööndi vähendamiseks nõusolekut ei andnud, on detailplaneeringut muudetud nii, et see ei sisalda enam ehitusõiguse seadmist paadikuuride püstitamiseks ega seetõttu ka ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks ja ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal elamute ja suvemajade juhtotstarbega maal, mistõttu vastab detailplaneering üldplaneeringule ja liigitub üldplaneeringu kohaseks.  

Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 79 detailplaneering

31.01–17.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 79 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 23.12.2019 korraldusega nr 791).
Planeeringuala hõlmab Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas asuva Kesk-Kaare tee 79 kinnistu (katastritunnus 89001:010:2425, suurus 1341m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja Kesk-Kaare tee 85. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt.
Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga. Detailplaneeringuga kavandatakse kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kuni 7,5 m kõrguse ühe üksikelamu ning ühe 1-korruselise kuni 4 m kõrguse abihoone püstitamist ehitisealuse pinnaga kuni 260 m2.
Detailplaneering vastab üldplaneeringukohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas asukohas on väikeelamute maa. Detailplaneering lähtub teemaplaneeringus „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ määratud nõuetest, samuti vastab detailplaneering teemaplaneeringule „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”. Planeeritav ala asub tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on üldplaneeringu kohaselt kehtiv detailplaneering.

Pringi küla, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneering

31.01–17.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 784).
Planeeringuala suurus on ca 27 ha ja see paikneb Pringi külas väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa kinnistu Viimsi Metskond 79 vahelisel alal. Planeeringualal kasvab mets, hoonestust ei ole.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hajaasustusviisil üksikelamumaa, teemaa ja loodusliku maa kruntide moodustamine, üksikelamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku, sealhulgas Vardi tee pikenduse rajamine (Vardi tee ja Reinu tee ühendamine) ja rohekoridoride moodustamine.
Alale planeeritakse 60 elamumaa krunti (suurused vahemikus 3300–4730 m2), 12 transpordimaa krunti (suurused vahemikus 735–10 934 m2) ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt (suurus 26 932 m2). Igale elamukrundile antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Olemasolevat elamuala läänes ja planeeritavat elamuala eraldab suur keskmiselt 28–50 m laiune üldmaa krunt, millele on planeeritud terviserada, mänguväljak ja kaks tiiki. See krunt antakse üle vallale. Lisaks antakse vallale üle detailplaneeringuga moodustatavad transpordimaa krundid.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringukohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on väikeelamute maa hajaasustusviisil. Planeeringuga kavandatav maakasutus vastab teemaplaneeringule „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”.

Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Ranna-Heinamaa detailplaneering

03.01–03.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Ranna-Heinamaa detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 otsusega nr 35).
Planeeringuala hõlmab Naissaare edelarannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu Ranna-Heinamaa (endine nimi Väike-Heinamaa, katastritunnus 89001:001:0160, suurus 11 650 m², sihtotstarve maatulundusmaa). Kinnistul asub ajalooline ehituskoht, algsetest hoonetest on säilinud ainult kelder. Hiljem on endisaegsetele vundamentidele rajatud suvila ja kaks abihoonet ning kinnistut läbivale kraavile on ehitatud puitsild. Kinnistut läbib Männiku tee.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kinnistu jagamiseks kolmeks krundiks, millest 6043 m² on metsamaa krunt, 336 m² tee- ja tänavamaa krunt ning 5271 m² on elamukrunt. Elamukrundile on määratud ehitusõigus ühe hooajalise elamu (suvila) ja nelja abihoone (sh paadikuur) ehitamiseks, metsamaa krundile on lubatud ehitada kuni 50 m² ehitisealuse pinnaga abihoone, mis on kavandatud metsahooldustöödeks vajaliku tehnika ja tööriistade hoidmiseks, tee- ja tänavamaa krunt võõrandatakse tasuta vallale.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit paadikuuri osas kuni 5,4 meetrini põhikaardile kantud rannaastangu servast (18,9 m kaugusele merepoolsest katastriüksuse piirist). Kui detailplaneering sisaldab ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut, koostatakse planeering üldplaneeringut muutvana. Muus osas on detailplaneering kehtiva Naissaare üldplaneeringuga ja üldplaneeringut täpsustava Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjaga kooskõlas.

Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Liiva detailplaneering

03.01–03.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Liiva detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 otsusega nr 47).
Planeeringuala hõlmab Naissaare edelarannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu Liiva (katastritunnus 89001:001:0041, suurus 10 411 m², sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Planeeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Liivaranna kinnistu (maatulundusmaa), idas Sumbergi kinnistu (maatulundusmaa), lõunas ja läänes meri. 
Detailplaneeringuga muudetakse Liiva kinnistu sihtotstarve elamumaaks ja määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu, ühe abihoone ja ühe paadikuuri ehitamiseks. 
Detailplaneering vastab Naissaare üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on elamute- ja suvemajade maa. Vastavalt Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjale on Väikeheinamaa külas ranna ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m põhikaardile kantud rannaastangu servast. Kuivõrd planeerimise käigus tekkis vajadus teha ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks (paadikuuri hoonestusala kaugus 20 m rannajoonest), liigitus detailplaneering üldplaneeringut muutvaks.

Leppneeme küla, Leppneeme tee 75 // Kuusiku kinnistu detailplaneering

03.01–20.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, Leppneeme tee 75 // Kuusiku kinnistu detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 04.12.2019 korraldusega nr 748).
Planeeringualasse kuulub Leppneeme tee 75 // Kuusiku kinnistu (katastritunnus 89001:003:0689, suurus 13 596 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa). See on hoonestatud. Planeeringuala piirneb idas Leppneeme teega (riigimaantee), põhjas Leppneeme tee 77 // Laane kinnistuga (elamumaa), loodes Mäelaane kinnistuga (maatulundusmaa), läänes Hundiuru tee 9 kinnistuga (elamumaa) ja edelas Hundiuru teega (Viimsi vallale kuuluv tee).
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti (suurusega 10 218m² ja 3378m²), kummalegi krundile antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.
Detailplaneering vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on Leppneeme tee 75 // Kuusiku kinnistul väikeelamute maa. Mandriosa üldplaneeringu kohaselt on see hajaasustuse piirkond, mis sätestab uute elamukruntide suuruse minimaalselt 3300m². Detailplaneeringu eesmärk ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“, mille kohaselt jääb kinnistu rohevõrgustiku puhveralasse.

Prangli saar, Idaotsa küla, kinnistu Loigu mets 1 detailplaneering

6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) on avalikul väljapanekul Prangli saar, Idaotsa küla, kinnistu Loigu mets 1 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 otsusega nr 63).
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2 ha ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Loigu mets 1 (89001:002:0244), mis piirneb läänest Kelnase teega ja idast ranna-alaga. Planeeritav maa-ala on hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastatud. Planeeringuala läbib olemasolev sõidutee (Estali tee), mis loob loogilise piiri Idaotsa küla asustusala ja rannikuäärse kaitsemetsa vahel. Pääs kinnistule on nii Estali kui ka Kelnase teelt.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks. Prangli saare üldplaneeringu järgi on planeeringualale osaliselt ette nähtud ärimaa funktsioon, liivik ja kaitsemets. Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse planeeritavale alale üks üksikelamumaa sihtotstarbega krunt (3300 m²), üks tee- ja tänavamaa krunt (107 m²) ja üks loodusliku maa krunt (17 472 m²). Üksikelamumaa krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt on moodustatud kinnistut läbivale Estali teele, mis peale detailplaneeringu kehtestamist võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.
Detailplaneeringu koostamise avalik huvi seisneb moodustatava teemaa omandamises. Teest ühele poole planeeritakse üksikelamu krunt ja teisele poole loodusliku maa krunt kaitsemetsale. Hoonestuse lubamisega Loigu mets 1 kinnistu külakeskuse poolsesse osasse tihendatakse olemasolevat külakeskkonda, mitte ei looda uut elamuala. Saare infrastruktuuri korrastamine ning Prangli juurtega inimestele saarele suvekodu rajamise võimaldamine ongi põhjenduseks Prangli saare üldplaneeringu muutmisele.

Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneering

6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) on avalikul väljapanekul Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 otsusega nr 62).
Planeeritava ala suurus on 5773 m² ning see asub Leppneeme külas Reinu tee ja Lännekalda tee nurgas, hõlmates kinnistu Lehe (89001:003:0491, pindala 3085 m², elamumaa) ja kinnistu Lehe lähialana käsitletava kinnistu Lännekalda tee / Reinu tee lõik 3 (89001:003:1904, pindala 2688 m², transpordimaa). Planeeringuala piirneb põhjast Reinu teega, läänest Lännekalda teega, idast Sauna kinnistuga ja lõunast reformimata riigimaaga. Kinnistu Lehe on hoonestamata ja rohke kõrghaljastusega.
Detailplaneeringuga moodustatakse üks üksikelamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 3030 m² ning kolm tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti. Üksikelamumaa krundile on antud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone püstitamiseks.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on väikeelamute maa hajaasustusviisil, kuid üksikelamukrundi suurus ei vasta üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“, mille kohaselt on üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 3300 m², mistõttu liigitub detailplaneering üldplaneeringut muutvaks. Kuivõrd kinnistuga piirnev valla omandis olev Lännekalda tee / Reinu tee on väga kitsas ning seda on ohutu liikluse tagamiseks ja teehoolde teostamiseks vaja laiendada, siis detailplaneeringuga määratakse osa kinnistu Lehe koosseisust teemaaks, mis antakse tasuta Viimsi vallale. Samuti on vajalik tagada planeeritaval kinnistul paikneva Reinu tee äärse eesvoolukraavi avaliku kasutuse servituut. See on liigilt üldisema planeeringu detailplaneeringuga muutmise põhjendus ja avalik huvi.

Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneering

6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) on avalikul väljapanekul Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 otsusega nr 61).
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,8 ha ja see paikneb Lubja külas, Pärnamäe tee ja Lubja tee ristumiskohal klindipealsel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Lubja tee 2 (89001:010:2564) ja vahetult teedega piirneva ala (liikluskorralduse lahendamiseks). Planeeringuala on hoonestuseta ja kõrghaljastuseta. Planeeringuala piirneb lõunakaartest Pärnamäe tee ja Lubja teega, põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Vanatoa kallak ning idast hoonestatud elamukrundiga. Juurdepääs kinnistule on olemas Lubja teelt. Planeeritav ala külgneb Lubja klindiastangu maastikukaitsealaga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast ärimaaks. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti ning määratakse ehitusõigus ärihoone ehitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Ärimaa sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone ehitamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 1500 m² ja suurima lubatud kõrgusega kuni 11 m. Teemaa sihtotstarbega krunt võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

Laiaküla, Muuga põik 4a kinnistu detailplaneering

15.10.2019 - 28.10.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega nr 551).

Planeeritav ala, Muuga põik 4a kinnistu (suurus 11130 m², maakasutussihtotstarve elamumaa) asub Laiakülas, Viimsi valla lõunaosas. Detailplaneeringu (Casa Planeeringud OÜ töö nr 12/17) koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada elamukrunt, moodustada 6 üksikelamukrunti ja planeerida ruumiline terviklahendus vastavalt Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbele. Detailplaneeringuga lahendatakse muuhulgas planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja haljastus. Moodustatakse 6 üksikelamukrunti (suurused vahemikus 1501-1843 m²), 1 tootmismaa krunt reoveepumpla tarbeks (suurus 90 m²) ja 1 transpordimaakrunt (suurus 1569 m²) juurdepääsude tagamiseks.
Detailplaneeringu avalikes huvides elluviimiseks sõlmiti Tallinna notari Liivi Laose notaribüroos 13.08.2019 leping, milles on muuhulgas määratud kohustus detailplaneeringu kohase jagamise tulemusel tekkiva tee ja tänavamaa tasuta vallale võõrandamiseks.
Detailplaneering vastab liigilt üldisematele planeeringutele. Detailplaneering ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“, kuivõrd ei asu rohevõrgustiku aladel.

Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneering

15.10.2019 - 28.10.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega nr 550).

Detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-18, põhijoonise väljatrükk 29.05.19) hõlmab Haabneeme alevikus asuvat riigi omandis olevat 5904 m² suurust äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistut Rohuneeme tee 41 (89001:003:1465). Detailplaneeringuga muudetakse Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 44 samale maa-alale kehtestatud detailplaneeringut, muudatuse vajadus lähtub valla soovist ehitada kinnistule avalik parkla, mis ühtlasi teenindab ka sellega piirnevaid ärikrunte, mis antakse valla omandisse. Detailplaneeringuga jagatakse planeeritav kinnistu 2-ks ja moodustatakse 2 krunti - üks 1783 m² suurune ärimaa krunt (kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtte maa) ja üks 4121 m² suurune transpordimaa krunt (parkimisehitise maa). Ärikrundi ehitusõigus lähtub kehtivast detailplaneeringust, mille kohaselt on krundile lubatud ehitada üks 600 m² ehitise aluse pinnaga 2 maapealse korruse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone, mille suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 10,0 m. Hoone suurim lubatud suletud brutopind on 1800 m². Detailplaneering vastab liigilt üldisematele planeeringutele, üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt läbib planeeritavat ala rohevõrgustiku koridori arengusuund, mis detailplaneeringus paikneb ranna-äärsel maastikul parkla ja mere vahelisel alal. Lisaks on parkla-alale kavandatud istutusalad kõrghaljastuse rajamiseks, parkimisala esteetilisemaks ja keskkonnasõbralikumaks kujundamise eesmärgil. Parkimisalal on määratud ka asukoht jalgteele, mis lahendab kahe parklaga piirneva ärihoone vahelise turvalise liikumise jalakäijatele ning lisaks läbib parklat kergliiklustee, mis ühendab Rohuneeme tee äärse kergliiklustee ranna-alaga, kuhu on määratud asukoht ka jalgrattaparklale. Detailplaneeringuga on ühtlasi kavandatud uus asukoht planeeringualal paiknevale kunstitaiesele „Oskar Kuuli monument“, mis hakkab detailplaneeringu kohaselt paiknema parkimisala ja ranna vahelisel rohealal.

Lubja küla, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneering

01.10.2019 - 30.10.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 54)

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 09-18) tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaste maakasutuse juhtotstarvete muutmiseks perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate hoonete maaks ja metsamajandusmaast üldmaaks (puhkeotstarbeliseks maaks) ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks. Detailplaneeringuga moodustatakse 2 krunti: 1 haridus- ja lasteasutuse maa (50%) ning puhke- ja spordirajatise maa (50%) krunt (pos 1) ja 1 puhke- ja spordirajatise maa (95%) ning haridus- ja lasteasutuse maa (5%) krunt (pos 2). Krundile pos 1 määratakse ehitusõigus huvikooli ehitamiseks ning krundile pos 2 määratakse ehitusõigus endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus Karulaugu tervisespordiraja pikendamiseks, kõnniteede ehitamiseks ja endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks. Koolihoone krundi ehitisealune pind on 4500 m² (koolihoone suletud brutopind on 12 000 m² ja kinnistul asuvatel muudel objektidel – tuletõrjeveehoidla, mahuti ja pumbamaja – 60 m²). Hoone maapealsete korruste suurim lubatud arv on 4, põhimahus on koolihoone 2-korruseline, 4-korruseline hooneplokk asub hoone keskosas. Detailplaneeringuga on lubatud ka 1 maa-alune korrus. Koolihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 31,0 m. Krundil pos 2 on lubatud olemasolevate mahutite rekonstrueerimine, suurim lubatud ehitisealune pind on 1200 m², suurim lubatud korruste arv on 3.

Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

9.09.2019, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse volikogu saalis (Nelgi tee 1) - Randvere küla, kinnistu Tammelaane (89001:003:1939) ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu (DP vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 otsusega nr 9) avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

NB! Perioodil 20.05.2019 - 19.06.2019 avalikule väljapanekule esitatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda allpool (tuleb liikuda vastava DP juurde).

Lubja küla, kinnistud Kallaku ja Serva

28.06.2019

29.07.2019 - 28.08.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla, kinnistute Kallaku ja Serva detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 otsusega nr 51)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Lubja külas asuvad kinnistud Kallaku (89001:010:3025) ja Serva (89001:010:0497), kogupindalaga 11951 m². Detailplaneering algatati 2006.a ulatuslikumale maa-alale, sh kinnistule Pärtlepõllu, mida menetleti 2-s osas ning mis tänaseks on kogu ulatuses kehtestatud. Kinnistuid Kallaku ja Serva planeeritakse alates ühise detailplaneeringu kooskõlastamisest samuti eraldi menetluses. Detailplaneeringuga (Arhitektuuribüroo Haldo Oravas OÜ töö nr 01.11.16, põhijoonise kpv. 05.2019.a) tehakse ettepanek ca 1,2 ha suurusel planeeringualal Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast (põllumajandusmaast) väikeelamute maaks ja osaliselt ärimaaks, maa-ala jagamiseks ja 4 üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (suurused vahemikus 1500 m² - 2228 m²), 1 ärimaa kasutamise sihtotstarbega krundi ja 3 tee- ja tänavamaa krundi moodustamiseks ning üksikelamukruntide ehitusõiguse määramiseks 1 kahekorruselise üksikelamu (H=8,5 m) ja 1 abihoone (H=5,5 m) ehitamiseks. Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitisealune pind jääb vahemikku 300 m² - 445 m². Ärimaa krundile on lubatud ehitada 2 kahekorruselist ärihoonet, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 599 m², ärihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihooned ärikrundil ei ole lubatud. Detailplaneeringu kohaste teede ehitamiseks ja planeeringualal asuva kraavi ümberehitamiseks, teede aluse maa vallale tasuta võõrandamiseks ja valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks detailplaneeringuga ettenähtud torustatud kraavi omamiseks ning vajadusel tehnorajatisele ligipääsu tagamiseks hooldustööde teostamise eesmärgil on Tallinna notar Liivi Laos büroos 13.06.2019 sõlmitud võlaõiguslik leping (reg. valla notariaallepingute registris 13.06.2019 nr 2-10.2/576).

Pärnamäe küla, kinnistu Mäe

4.06.2019

25.06.2019 - 25.07.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla, kinnistu Mäe detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 otsusega nr 36)

Planeeritav ala hõlmab 37752 m² suurust Pärnamäe külas asuvat Mäe kinnistut (kat.tunnus 89001:010:0685). Kinnistu on maatulundusmaa sihtotstarbega, alal puudub hoonestus ja kõrghaljastus. Ala piirneb läänest ja lõunast olemasolevate elamukruntidega, idapoolsel küljel kulgeb Pärnamäe tee ning põhjas Vehema tee. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine üksikelamu maa (EP), loodusliku maa (HL) ning tee maa (LT) sihtotstarbega kruntideks. Moodustatakse 14 üksikelamu krunti ja neile määratakse ehitusõigus 1 ühekorruselise üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks. Pärnamäe tee ja Vehema tee äärne ala säilitatakse loodusliku alana, et luua puhverala liikluse ja elamute vahele. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks põllumajanduslikust maast väikeelamute maaks. Detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“. Planeeringualaga kattuv rohelise võrgustiku puhverala on detailplaneeringuga kavandatava lahenduse järgi suures osas ette nähtud säilitada loodusliku puhveralana. Detailplaneeringu kohase jagamise tulemusena tekkivate tee ja tänavamaa ning üldkasutatava maa kruntide tasuta vallale võõrandamiseks sõlmiti võlaõiguslik leping 13.10.2016. Täiendava kohustusena on kinnistu omanik võtnud müravalli rajamise ja haljastamise.

Pringi küla, kinnistud Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a

27.05.2019

10.06.2019 - 10.07.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistute Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 88)

Planeeritav ala hõlmab kinnistuid Rohuneeme tee 59d (end. nimega Laigari) ja Rohuneeme tee 61a ning see asub Pringi küla lääneranniku keskosas, piirnedes põhjast Suurevälja teega, idast Rohuneeme teega, lõunast ridaelamukrundiga Rohuneeme tee 59a, 59b, 59c ja üksikelamukrundiga Lehise ning läänest Tallinna lahega. Krundil Rohuneeme tee 61a paikneb renoveeritud ridaelamusektsioon, krundil Rohuneeme tee 59d üksnes abihooned. Detailplaneeringuga (K-Projekt AS töö nr 12146, põhijoonise väljatrükk 09.11.2018) moodustatakse üks 12 998 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt ning määratakse krundi ehitusõigus ühe olemasoleva ridaelamusektsiooni laiendamiseks ja kuni 8 alla 60 m² pinnaga abihoone ehitamiseks. Hoonete alune pind on detailplaneeringu kohaselt 1500 m² (maapealne) ja 500 m² (maa-alune). Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,1 m, abihoonetel 5,0 m. Detailplaneeringuga määratakse ühtlasi ehitusõigus rannakindlustuse rajamiseks ja lainekaitsemuulide ning slipi ehitamiseks. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks lainekaitseparapeti, lainetõkke, lainetagastusrajatise, välisvalgustuse, paadisilla äärse piirdeaia, trepi ja kaldtee ehitamise eesmärgil.

Lubja küla, kinnistud Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4

13.05.2019

27.05.2019 - 10.06.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla, kinnistute Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 241).

Planeeritava ala suurus on 4997 m² ja see paikneb Lubja külas, klindipealsel alal, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Paevälja tee 2 (89001:010:3653) ja Paevälja tee 4 (89001:010:3655) kinnistuid. Detailplaneeringuga (Casa Planeeringud OÜ töö nr 08/18) jagatakse kinnistud 3-ks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning määratakse nendele ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone rajamiseks. Detailplaneeringus arvestatakse üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ tingimusi. Piirkonna üksikelamukrundi minimaalne lubatud suurus on 1500 m². Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on väikeelamute maa (EV). Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu järgi on planeeringualale kavandatud ridaelamumaa. Ridaelamumaale üksikelamute kavandamine vastab kehtivale üldplaneeringule. Detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“. Planeeringualal ei paikne rohelise võrgustiku elemente.

Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5

10.05.2019

27.05.2019 - 26.06.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5 DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 23.04.2019 otsusega nr 24).

Detailplaneeringu alasse on hõlmatud 3266 m² suurune eraomandis olev kinnistu Vehema tee 5 (89001:010:2849). Planeeringuala paikneb Vehema teega põhjas piirneval hoonestuseta alal, mis oli aastaid kasutuses tootmismaana – kinnistul paikneb puurkaev-pumbamaja, tänaseks on see kasutusest väljas. Planeeritav ala piirneb idast end. kinnistuga Pihelga, põhjast kinnistuga Aiandi tee 26, läänest ja lõunast piirneb munitsipaalomandis olevate teekinnistutega Vehema tee L1, Aiandi tee L1 ja Vehema tee. Kõrghaljastus planeeringualal valdavalt puudub, kinnistu edelanurgas kasvab tamm, mis kuulub säilitamisele. Detailplaneeringuga (Ehitusõigus OÜ töö nr 17040) tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks väikeelamute maast korterelamute- ja ärimaaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ peatüki 4.1 muutmiseks osas, millega on sätestatud, et väikeelamumaale on lubatud projekteerida ainult üksikelamuid. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 3163 m² suurune korterelamumaa- ja ärimaa krunt (EK 80% ja Ä 20%) ja üks 103 m² suurune tee ja tänavamaa krunt (LT 100%) Vehema tee teemaa laiendamiseks ja kergliiklustee ehitamiseks. Korterelamu- ja ärimaakrundile määratakse ehitusõigus 1 neljakorruselise äripindadega korterelamu püstitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 950 m² maapealsel osal ja 1600 m² maa-alusel osal (lubatud 1 maa-alune korrus, hoonesse kavandatavate äripindade osakaal on 20% hoone mahust). Korterelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 12,5 m. DP koostamise avalik huvi seisneb Vehema tee äärse kavandatava kergliiklustee jaoks eraldi krundi moodustamises ning selle tasuta vallale üleandmises.

Randvere külas, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa

3.05.2019

20.05.2019 - 19.06.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 otsusega nr 9).

Detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on 15,35 ha, detailplaneeringu alasse jäävad kinnistu Tammelaane (89001:003:1939) ja sellega idast ning lõunast piirnev reformimata riigimaa kuni Tammekivi teeni. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks puhkeotstarbelisest maaks väikeelamute maaks ja sellega kaasnevalt muudetakse üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ peatükis 4.1 sisalduvat tingimust, mille kohaselt kõik elamud peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal. Üldplaneeringu muutmise põhjendus tuleneb eesmärgist, lahendada eramaal asuva üldplaneeringu kohase puhkeotstarbelise maa avaliku kasutamise tingimused, sealhulgas terviseradade ja puhkeotstarbeliste rajatiste avalik kasutus, samuti eesmärgist ühendada jalgteega Tammneeme ja Randvere külad, rajada rannakindlustus ja lahendada piirkonna sademeveesüsteemide toimimine.

Detailplaneeringuga (Skepast&Puhkim OÜ projekti nr 2017_0018, põhijoonis: 05.11.2018) on 19% planeeringualast kavandatud elamumaaks, 6% tee ja tänavamaaks ja 75% üldkasutatavaks maaks. Detailplaneeringuga moodustatakse 9 üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti, suurustega vahemikus 3300 m² kuni 3434 m², kruntidele määratakse ehitusõigus 1 kahekorruselise üksikelamu (H=8,5 m) ja kuni 2 ühekorruselise abihoone (H=5,0 m) ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 250 m² põhihoonele ja sõltuvalt krundist 50 m² kuni 100 m² abihoonetele. Lisaks määratakse avalikult kasutavate terviseradade asukoht, rannakindlustuse paiknemine, tehnovõrkude põhimõtteline lahendus ja tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks puhkeotstarbeliste rajatiste (pingid, kiiged, prügikastid jmt) püstitamiseks.

Äigrumäe külas, kinnistu Äigrumäe tee 6 (end.nimega Liipa)

19.03.2019

8.04.2019 - 22.04.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Äigrumäe küla, kinnistu Äigrumäe tee 6 (end.nimega Liipa) DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 108).

Detailplaneering on koostatud Äigrumäe külas asuval 9010 m² suurusel elamumaa sihtotstarbega kinnistul Äigrumäe tee 6 (89001:010:2290) (endise nimega Liipa). Planeeritav kinnistu asub Pärnamäe kalmistu vahetus naabruses väljakujunenud hoonestusega elamukvartalis ning piirneb idast perspektiivse elamukvartaliga. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine 2 üksikelamukrundiks, et lõpetada krundil asuvate hoonete omanike kaasomand, lisaks määratakse kruntide ehitusõigus 1 üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Detailplaneeringuga (OÜ RE Plan töö nr 030/2016, põhijoonise väljatrükk 09.09.2018) moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 4505 m² ja määratakse krundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2 - 4 abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on detailplaneeringuga määratud 8,5 m (2 korrust) ja abihoonetel 5,0 m (1 korrus). Kruntide suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m², suletud brutopind 600 m².

Rohuneeme külas, kinnistu Väike-Valli

19.03.2019

8.04.2019 - 22.04.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 98).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 2578 m² suurune krunt, mis asub poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas, Suur-Ringtee ja mere-äärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-16, november 2018, põhijoonise väljatrükk: 30.11.2018) moodustatakse üks 2578 m² suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus 1 kahekorruselise (H = 7,0 m) tervisespordiklubi hoone ja 2 ühekorruselise (H = 5,0 m) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m².

16.10.2018 korraldati detailplaneeringu tutvustamiseks avalik arutelu, mille käigus lepiti kokku planeeringulahenduses, kus põhihoone hoonestusala nihutatakse nii, et see paikneks täies ulatuses üldplaneeringukohases tiheasustusalas, samuti vähendatakse lubatud ehitusalust pindala. Kuna muudetud planeeringulahendust võib pidada detailplaneeringu põhilahendust muutvaks, siis planeerimisseaduse § 137 lõike 3 alusel korraldatakse uus avalik väljapanek.

Laiaküla, Uus-Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering

14.02.2019

4.03.2019 - 18.03.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Laiaküla, Uus-Käspre kinnistu ja lähiala DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 38).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Laiakülas asuv Uus-Käspre kinnistu (89001:010:1604) ja osaliselt, Uus-Käspre kinnistuga külgnevates lõikudes Narva maantee T12 (89001:010:2586) kinnistu. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist määrata kinnistule Uus-Käspre Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu kohased krundi kasutamise sihtotstarbed ja sihtotstarbele vastav ehitusõigus. Detailplaneeringu koostamise käigus osutus vajalikuks haarata planeeringualasse ka Uus-Käspre kinnistust lääne pool olev u 1200 m² suurune maa-ala (osa Narva maantee T12 kinnistust), millele on planeeritud 30-kohaline parkla, avalikuks kasutamiseks 10 parkimiskohta. Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö nr 303, põhijoonise väljatrükk 23.11.2018) moodustatakse 4 krunti: 3745 m² äri- ja keskkonnasõbraliku tootmise hoone maa krunt, 1856 m² kaitseotstarbelise metsamaa, 1319 m² kaitseotstarbelise metsamaa ja 334 m² kergliiklusmaa krunt. Äri- ja keskkonnasõbraliku tootmise hoone maa krundile võib ehitada 2 maksimaalselt 3-korruselist hoonet ehitisealuse pinnaga kuni 1745 m². Detailplaneering näeb ette ka kergliiklustee ja matkaraja ehitamise.

Viimsi alevik, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneering

14.02.2019

4.03.2019 - 18.03.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00-14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, Nelgi tee 23 kinnistu DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 39).

Detailplaneeringu alasse kuulub Nelgi tee 23 kinnistu (katastritunnus 89001:010:2885), planeeringuala suurus on 2243 m². Detailplaneeringu (ALLDO Projekt OÜ töö nr AA0209/2018) koostamise eesmärk on laohoone maa sihtotstarbe muutmine osaliselt väikeettevõtluse hoone ja tootmishoone maaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe väikeettevõtluse- ja laohoone rajamiseks. Detailplaneeringu ala paikneb Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu (ÜP) kohaselt looduslikul rohumaal ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt rohevõrgustiku puhverala piiril. Planeeringuala on hoonestatud laohoone ja alajaamaga, krundi kasutamise sihtotstarve on tootmismaa. Detailplaneeringuga kavandatud tegevust ei käsitleta ÜP-d muutvana, kuna ÜP kohane loodusliku rohumaa juhtfunktsioon on määratud vaid planeeringuga hõlmatud krundile ja see ei moodusta olulist osa piirkonna rohevõrgustikust.

Randvere küla, kinnistu Nahka (endise nimega Nahka 1) detailplaneering

24.10.2019

28.01.2019 - 26.02.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere külas, kinnistu Nahka (endise nimega Nahka 1) detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 87).

Detailplaneeringuga on hõlmatud 1400 m² suurune eraomandis olev kinnistu Nahka (89001:010:0033) (endise nimega Nahka 1). Planeeringuala paikneb Randvere külas, Randvere tee ja Muuga tee ristumiskohal endiste suvilaühistute Aiaotsa ja Korall naabruses. Planeeritava kinnistuga piirnevad hoonestatud elamukrundid aadressidega Muuga tee 270 ja Keiu tee 2, lõunast ja läänest piirneb teedega. Planeeringuala on hoonestuseta, valdavalt kõrghaljastuseta n.ö jäänukmaa. Detailplaneeringuga (ILM Arhitekt OÜ töö nr 04/09, põhijoonis: 14.11.2018) tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks väikeelamute- ja liiklusmaast ärimaaks ja krundi ehitusõiguse määramiseks 2 maapealse korruse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 256 m². Ärihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, krundile on lubatud ehitada 1 hoone.

Rohuneeme küla, kinnistute Väike-Miku ja osaliselt Mikumetsa detailplaneering

24.01.2019

28.01.2019 - 11.02.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme külas, kinnistute Väike-Miku ja osaliselt Mikumetsa detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 704).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuvad kinnistud Väike-Miku (89001:003:1035) ja osaliselt Mikumetsa (89001:003:0740). Planeeringuala suurus on 3050 m², mõlema kinnistu maakasutuse sihtotstarve katastris on maatulundusmaa. Planeeritav ala asub Rohuneeme tee ja planeeritava Viikingi tee jätkukoridori vahelisel alal, planeeringualast lõunasse, läände ja põhja jääb olemasoleva ja planeeritud hoonestusega elamupiirkond, idapoolne piirnev ala on aga rohevõrgustiku aladel paiknev metsamassiiv. Planeeringuala kinnistute maakasutuse juhtotstarve Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on väikeelamute maa, kus üksikelamukrundi vähim lubatud suurus on 1200 m². Detailplaneeringuga (MiHo OÜ töö nr 26-18, põhijoonise väljatrükk: 19.11.2018) moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1417 m² ja 1257 m² ning üks 376 m² suurune tee ja tänavamaa krunt. Tee ja tänavamaa krunt antakse tasuta valla omandisse. Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe 8,5 m kõrguse üksikelamu ja ühe 5,0 m kõrguse abihoone ehitamiseks. Krundi pos nr 1 suurim lubatud ehitisealune pind on 290 m², krundil pos nr 2 suurim lubatud ehitisealune pind on 250 m², maapealne suletud brutopind mõlemal krundil on 440 m².

Haabneeme alevik, Paadi tee 5 ja 7 detailplaneering

24.01.2019

28.01.2019 - 11.02.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 7 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr  703).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Haabneeme alevikus asuvad ärimaa sihtotstarbega kinnistud Paadi tee 5 (89001:001:0718) ja Paadi tee 7 (89001:001:0721), planeeringuala suurus on 2894 m². Planeeringuala piirneb põhjast Paadi teega, idast kinnistuga Paadi tee 3, millel paikneb olemasolev ärihoone (Viimsi Äritare), lõunast kinnistutega Sõpruse park H2 ja Sõpruse park H3 ning läänest kinnistuga Uus-Kasti. Planeeritaval alal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 12.06.2015 korraldusega nr 978 kehtestatud „Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu kinnistute ning alaga vahetult külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering“, mille kohaseid krundipiire ning ehitusõigust käesoleva detailplaneeringuga osaliselt muudetakse. Detailplaneeringuga (K-Projekt AS töö nr 17122, põhijoonise väljatrükk: 08.10.2018) moodustatakse üks 2111 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt ja üks 783 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määratakse ärikrundi ehitusõigus 2 ühekorruselise ärihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 600 m². Ärihoonete suurim lubatud maapealne kõrgus maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,0 m (abs. 17.20), suletud brutopind kokku on 350 m². Transpordimaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus parklale (32 parkimiskohta).

Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 7 detailplaneering

24.01.2019

28.01.2019 - 11.02.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 7 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr  702). Planeeritav kinnistu asub Aiaotsa tee ja Ellerheina tee vahelisel alal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. Kinnistule on Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega nr 135 kehtestatud „Viimsi vald, Randvere küla, Aiandusühistu Karikakar detailplaneerimisprojekt“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse – 2656 m² suurune elamukrunt jagatakse 2-ks üksikelamukrundiks. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 05-18, september 2018, põhijoonise väljatrükk: 15.10.2018) moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1456 m² ja 1200 m² ja määratakse krundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 korrust) ja abihoonetel 5,0 m (1 korrus). Krundi suurim lubatud ehitusalune pind krundil pos nr 1 on 290 m² ja krundil pos nr 2 on 240 m², põhihoone ehitusalune pind mõlemal krundil on 200 m².

Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 5 detailplaneering

24.01.2019

28.01.2019 - 11.02.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 5 detailplaneering (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 701). Detailplaneeringuga on hõlmatud Tammneeme külas asuv elamumaa sihtotstarbega kinnistu, aadressiga Ehala tee 5 (89001:003:0842). Planeeritav kinnistu asub Ehala tee ja Haugi tee vahelisel alal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. Kinnistule on Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 142 kehtestatud „Viimsi vald, Tammneeme küla, Eha-I mü detailplaneering“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse – 3307 m² suurune elamukrunt jagatakse kaheks üksikelamukrundiks. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 03-18, august 2018, põhijoonise väljatrükk: 13.08.2018) moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1807 m² ja 1500 m² ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 korrust) ja abihoonel 5,0 m (1 korrus). Krundi suurim lubatud ehitusalune pind on 300 m², millest põhihoone alune pind on 200 m².

Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneering

17.12.2018

27.12.2018 - 9.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 27.11.2018 korraldus nr 671).

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 12,5 ha ja see paikneb Haabneeme alevikus, Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja jalgrattatee vahelises elamukvartalis. Detailplaneeringuga on hõlmatud kinnistud Kesk tee 1 (89001:010:6700), Mereranna tee (89001:010:3473), Heki tee (89001:010:3687), Mereranna tee 6 (89001:010:6680), Mereranna tee 4 (89001:010:6670), Mereranna tee 2 (89001:010:6660), Mereranna tee 2a (89001:010:4580), Randvere tee 15 (89001:010:6820), Randvere tee 13 (89001:010:8480), Kaluri tee 2a (89001:010:3586), Kaluri tee 2 (89001:010:7770), Kaluri tee 4 (89001:010:7780), Kaluri tee 6 (89001:010:7850), Kaluri tee 8 (89001:010:6830), reformimata riigimaa Kaluri tee servas (Kaluri tee 4 piirneval lõigul), reformimata riigimaa (Heki tee ja Kuunari tee ristmikul) ja reformimata riigimaa (Mereranna 4 sisetee servas). Detailplaneeringu (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 08-18, PJ väljatrükk: 03.10.2018) eesmärk on servituudialade määramine elamukvartali teenindamiseks vajalikele kommunikatsioonidele, s.h tänavavalgustusrajatiste aladele. Detailplaneeringuga lahendatakse taristu paiknemine, mille elluviimisel tõstetakse piirkonna turvalisust (LED valgustid) ja teedevõrgu liiklusohutust. Detailplaneeringuga ei määrata ehitusõigus hoonetele ega muudeta kruntide kasutamise sihtotstarvet. Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane. Olemuselt on tegu maakorraldusliku detailplaneeringuga, millega määratakse servituudialad olemasolevatele tehnorajatistele ja OÜ Keskkonnaprojekt 27.03.2018 tööga nr 1772 „Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimisprojekt“ projekteeritud tänavavalgustuse kaabelliinidele.

Randvere küla, kinnistu Nurmenuku tee (endine kinnistu Karikakar) detailplaneering

17.12.2018

27.12.2018 - 9.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, kinnistu Nurmenuku tee (endine kinnistu Karikakar) detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldus nr 661)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere külas endise aiandusühistu Karikakar teedevõrgu maa-ala ja teemaa koosseisus asuv endine puurkaevu maa-ala, millel asuv puurkaev on tänaseks likvideeritud. Planeeritava ala suurus on 15954 m² ja see asub Randvere küla lõunaosas, Muuga teest ligikaudu 100 meetri kaugusel idas. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega nr 135 kehtestatud „Aiandusühistu Karikakar detailplaneerimisprojekt“, mida käesoleva Detailplaneeringuga osaliselt muudetakse. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 11-17, 2017, PJ väljatrükk: 20.12.2017) jagatakse AÜ-le Viimsi Karikakar kuuluv kinnistu ning moodustatakse 1 üksikelamukrunt, suurusega 1706 m², 1 haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krunt, suurusega 1705 m² ja 12 tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunti, ühtlasi määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus 1 põhihoone (üksikelamu) ja 2 abihoone ehitamiseks, krundi suurim lubatud ehitusaluse pind on 250 m². Üksikelamu kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonetel 5 m.

Pärnamäe külas, kinnistu Pärnamäe tee 190 detailplaneering

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe külas, kinnistu Pärnamäe tee 190 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 15.10.2018 korraldus nr 591).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pärnamäe tee äärsel klindipealsel alal asuv hoonestamata ärimaa sihtotstarbega krunt Pärnamäe tee 190, mille suurus on 2450 m². Planeeringuala piirneb idast loodusliku maa kinnistuga Mäevere haljak, lõunast ärimaa krundiga Pärnamäe tee 188, läänest Pärnamäe teega ja põhjast üldmaa kinnistuga Vana-Veere. Planeeritaval alal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 16.03.2010 korraldusega nr 127 kehtestatud „Viimsi vald, Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneering Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul“ (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ töö nr 45-04), millega määrati planeeritavale krundile ehitusõigus ärihoone püstitamiseks ja mis nägi ette majutusasutuse, saunakompleksi ja restorani rajamise.  VV 15.10.2018 korraldusega nr 591 vastuvõetud detailplaneeringuga (E-Service Projekt OÜ töö nr 181-2017D) muudetakse osaliselt kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõigust, sest kavandatavat hoonet soovitakse kasutusele võtta teisel ärilisel eesmärgil, mille elluviimine vajab ka teistsuguseid ehitustingimusi. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus 1 nelja maapealse korrusega ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, hoonele on 90 m² suurusel osal lubatud püstitada ka viies korrus (s.h tehnilistele ruumidele). Ärihoone suurim lubatud maapealne ehitusalune pind on 450 m², maa-alune pind 420 m². Ärihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on hoone põhimahus 15 meetrit, torni osa kuni 18 meetrit. Hoonete arv krundil on üks.

Haabneeme alevik, kinnistu Kasemetsa tee 6 detailplaneering

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, kinnistu Kasemetsa tee 6 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 9.10.2018 korraldus nr 582).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Haabneeme alevikus asuv elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu Kasemetsa tee 6 (89001:010:3387), mis asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. Planeeringuala piirneb kinnistutega Kasemetsa tee 4, Metsalille tee 4, Metsalille tee 6, Metsalille tee 8 ja Kasemetsa tee 8, kagust piirneb planeeringuala Kasemetsa teega. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 13.06.2003 korraldusega nr 434 kehtestatud „Lubja küla, Salumetsa II, IV, VI, VIII, X, Palumetsa tee 1 ja Kasemetsa maaüksuste detailplaneering“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse – planeeritav 3499 m² suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagatakse kaheks üksikelamukrundiks ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 04-17) moodustatakse kaks üksikelamukrunti, suurustega 1795 m² ja 1704 m² ning määratakse kruntide ehitusõigus ühe kahekorruselise põhihoone (üksikelamu) ja kahe ühekorruselise abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vastavalt krundi suurusele 360 m² ja 340 m². Üksikelamute suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.

Randvere külas, Veeringu tee 1 detailplaneering

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere külas, Veeringu tee 1 detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 9.10.2018 korraldus nr 581).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere külas asuv 2417 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Veeringu tee 1 (89008:003:0016), mis asub endise aiandusühistu „Mündi“ territooriumil, tänase väljakujunenud hoonestusega elurajoonis. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 08.06.1999 otsusega nr 98 kehtestatud „Omanike Mittetulundusühing Mündi detailplaneering“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse – senine üksikelamukrunt jagatakse ning moodustatakse kaks üksikelamukrunti. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 12-17) moodustatakse Veeringu tee 1 kinnistust kaks üksikelamukrunti, suurustega 1209 m² ja 1208 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe 8,5 meetri kõrguse üksikelamu ja kahe 5,0 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks. Kruntide suurim lubatud ehitusalune pind on 240 m², millest põhihoone ehitusalune pind on kuni 200 m².

Randvere küla, Aiaotsa tee 5 detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus nr 560)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere külas asuv 2519 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 5 (89008:001:0001), mis asub endise aiandusühistu „Karikakar“ territooriumil, tänase väljakujunenud hoonestusega elurajoonis. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega nr 135 kehtestatud „A/Ü Karikakar detailplaneering“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse – senine üksikelamukrunt jagatakse ning moodustatakse kaks üksikelamukrunti.
Detailplaneeringuga (Katrin Oidjärve Arhitektuuribüroo OÜ töö nr T13/17, põhijoonise väljatrükk: 20.07.2018) jagatakse kinnistu Aiaotsa tee 5 kaheks üksikelamukrundiks, suurustega 1200 m² ja 1319 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit (2 maapealset korrust), abihoonetel 5,0 meetrit (1 maapealne korrus).

Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus nr 559

Detailplaneeringuga on hõlmatud Tammneeme külas asuv 1273 m² suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu Tammneeme tee 18a (89001:003:0356), mis asub väljakujunenud hoonestusega väikeelamute piirkonnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel väikeelamute maa juhtotstarbega alal. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 10.08.2008 otsusega nr 50 kehtestatud „Viimsi valla, Tammneeme küla, Silla, Silla I, II ja III detailplaneering“, mille kohase krundi pos nr 9 lubatud ehitusala piire käesoleva detailplaneeringuga muudetakse ja mis on detailplaneeringu koostamise eesmärk.
Detailplaneeringuga (Inomatic OÜ töö nr 18007, põhijoonise väljatrükk: 6.06.2018) määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pinnaga 250 m². Üksikelamu (põhihoone) on lubatud ehitada kahe maapealse korrusega, kõrgusega kuni 8,5 meetrit, samuti on lubatud üks maa-alune korrus. Abihoone suurim lubatud kõrgus on 5,0 meetrit, abihoone korruselisus on üks. Lubatud ehitusala nihutatakse võrreldes kehtiva detailplaneeringuga teemaa poole, paiknedes nii Tammneeme tee kui ka Haugi tee poolsest krundipiirist 5,0 meetri kaugusel. Samuti nihutatakse lubatud ehitusala naaberkrundi Tammneeme tee 18 poolsest piirist 5,0 meetri kaugusele, mis kehtiva detailplaneeringuga paiknes vastu krundipiiri. Lubatud ehitusala teepoolsed piirid järgivad naaberkruntidele kavandatud hoonestusala piire, aidates seeläbi luua terviklikku ja tasakaalustatud arhitektuurset keskkonda.

Pringi küla, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56a detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi külas, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56 detailplaneering.(Viimsi Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldus nr 544)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pringi külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Rohuneeme tee 56 (89001:003:6690) ja Rohuneeme tee 56a (89001:003:6700). Planeeringuala asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 04.05.1999 korraldusega nr 887 kehtestatud „Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 56/56a detailplaneering“, mille kohaseid krundipiire ja ehitusõigust käesoleva korraldusega vastuvõetava detailplaneeringuga muudetakse. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine ja maakatastri seaduse nõuetele vastavate krundipiiride moodustamine. Detailplaneeringuga (OÜ Arhitektibüroo Orub töö nr 503, põhijoonise väljatrükk: 4.06.2018) moodustatakse kolm üksikelamukrunti, suurustega 1549 m², 1462 m² ja 2121 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt krundist kahe kuni kolme abihoone püstitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vahemikus 290 m² kuni 420 m². Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.

Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu avalik arutelu

26.09.2018

16.10.2018, algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1) Rohuneeme küla kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega nr 151. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 2578 m² suurune krunt, mis asub poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas, Suur-Ringtee ja mere-äärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-16, aug.2017) moodustatakse üks 2578 m² suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus 1 kahekorruselise (H = 7 m) tervisespordiklubi hoone ja 2 ühekorruselise (H = 5 m) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m².

Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneering

25.09.2018

12.10 - 10.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneering. (Viimsi Vallavolikogu 14.08.2018 otsus nr 57)

Detailplaneeringu alasse on hõlmatud 5108 m² suurune eraomandis olev kinnistu Uus-Põldmäe (89001:003:0353). Planeeringuala paikneb Tammneeme külas Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi aegse tootmisala (segusõlme) naabruses, mis jääb kahe tee – Tammneeme tee ja Randvere tee – vahelisele alale. Planeeritav ala piirneb loodest ja põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Akinta, idast Tammneeme teega, lõunast elamumaa sihtotstarbelise kinnistuga Tammeoru tee 7 ja puurkaevu krundiga Tammneeme pumpla ning läänest elamumaa sihtotstarbelise kinnistuga Pällu tee 4. Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub, läbi kinnistu kulgeb elektri 10 kV õhuliin. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine looduslikust rohumaast osaliselt väikeelamute maaks, maa-ala ümberkruntimine, ühe kaksikelamukrundi, ühe loodusliku maa krundi ja ühe tee- ja tänavamaa krundi moodustamine. Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise avalik huvi seisneb loodusliku haljasmaana säilitatava roheala krundi (DP pos nr 2) ja Tammneeme tee äärde kergliiklustee ehitamiseks planeeritava krundi (DP pos nr 3) üleandmises valla omandisse, et tagada nende avalik kasutus.
Detailplaneeringuga moodustatakse üks 2730 m² suurune kaksikelamukrunt, mis paikneb Tammneeme tee poolses küljes, planeeritava kaksikelamukrundi ja kruntide Pällu tee 4 ning Pällu tee 6 vahele moodustatakse üks 45 meetri laiune ja 2066 m² pindalaga loodusliku maa krunt ja Tammneeme teega piirnevale lõigule moodustatakse üks 312 m² pindalaga tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt, kuhu ehitatakse tulevikus kergliiklustee. Kaksikelamukrundile määratakse ehitusõigus 1 kahekorruselise kaksikelamu ehitamiseks (max kõrgus 8,5 meetrit), suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 500 m². Abihooneid ei ole krundile lubatud püstitada.

Pringi külas, kinnistu Uus-Jaani detailplaneering

25.09.2018

12.10 - 10.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi külas asuva kinnistu Uus-Jaani detailplaneering. (Viimsi Vallavolikogu 14.08.2018 otsus nr 56)

Detailplaneeringu alasse on hõlmatud Pringi külas asuv 6487 m² suurune eraomandis olev kinnistu Uus-Jaani (89001:003:0022) ja sellega vahetult külgnev Rummu tee lõik. Planeeringuala paikneb küla lääneosas, merest ca 185 meetri kaugusel idas. Planeeritav ala piirneb põhjast Rummu teega, idast reformimata riigimaaga, millel paikneb Saluveere tee, lõunast hoonestatud elamukrundiga Saluveere tee 6 ja läänest hoonestatud elamukrundiga Rummu tee 2. DP koostamise vajadus põhineb eesmärgil, lahendada kogu piirkonna sademevee ärajuhtimine ja selle toimimise tagab planeeritavat kinnistut läbivale magistraalkraavile servituudi seadmine. Servituudi seadmise kokkuleppeliseks tingimuseks on „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine looduslikust rohumaast väikeelamute maaks. DP-ga (Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2013-12-02DP, 10.01.2018) tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ muutmiseks osas, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohase haljastu muutmiseks elamualaks. DP-ga moodustatakse viis 1200 m² suurust üksikelamukrunti, kaks tee ja tänavamaa krunti ning kõikidele elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 240 m² ja põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), abihoonel 5,0 m (1 maapealne korrus).

Prangli saarel, Kelnase külas, kinnistu Tiitovi detailplaneering

25.09.2018

12.10 - 10.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Prangli saarel, Kelnase külas asuva, kinnistu Tiitovi detailplaneering. (Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsus nr 22)

Planeeritava kinnistu Tiitovi suurus on 3404 m² ja see paikneb Prangli saarel Kelnase külas, Kelnase sadamast umbes 200 m kaugusel lõunas. Krunt piirneb rannaga, on eraomandis hoonestatud elamukrunt, mida soovitakse käesoleva otsusega vastuvõetava detailplaneeringuga jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus ühe suvila ja abihoone ehitamiseks. Krunt asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis.
Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-16) tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas, kinnistu Tiitovi jagamiseks kolmeks üksuseks, ühe üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (2222 m²), ühe hooajalise kasutusega elamumaa sihtotstarbega krundi (704 m²) ja ühe tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi (478 m²) moodustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks elamukrundile pos 1 ühe 7 m kõrguse üksikelamu ja viie 4,5 meetri kõrguse abihoone (ehitusalune pindala kokku 150 m²) ehitamiseks ja elamukrundile pos nr 2 ühe 7 m kõrguse suvila ja 4,5 m kõrguse abihoone (ehitusalune pindala kokku 80 m²) ehitamiseks.
Tee ja tänavamaa krundile tegi vald ettepaneku seada avaliku kasutuse kitsendus, sest Krundi omanik soovib tee jätta eraomandisse, kuid samas on see ainuke juurdepääs kahele suvilakrundile, s.h detailplaneeringuga moodustatavale, samuti rannale. Detailplaneeringuga tehakse lisaks ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kuivõrd varasemas menetluses jõustunud ehituskeeluvööndi vähendamine puudutas üksnes abihoone (paadikuuri) püstitamise võimalust.

Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneering (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp)

17.08.2018

3.09 - 2.10.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneering (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp) (Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsus nr 39).

Eelnimetatud otsusega vastuvõetud DP hõlmab osalist maa-ala Viimsi Vallavolikogu 19.01.2010 otsusega nr 4 algatatud „Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneering“ alast ja otsuses nimetatud planeeringualast kuuluvad vastuvõtmisele kinnistud Uus-Kaevu (endise nimega Kaevu II) ja Nahka 3.
DP-ga hõlmatud maa-ala suurus on 3,9 ha ja see asub Metsakasti külas, põhja-lõuna suunaliselt endise aiandusühistu Maardu II ja raudtee vahelisel maa-alal ning ida-lääne suunaliselt Katkuniidu tee ja kaitsemetsa vahelisel maa-alal.
DP-ga tehakse ettepanek Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ muutmiseks osas, millega on kehtestatud, et üksikelamukrundi vähim lubatud suurus rohevõrgustiku puhveralal on 3300 m². DP-ga moodustatakse 39316 m² suurusele planeeringualale 25 krunti, millest 21 üksikelamukrunti, suurustega vahemikus 1206 m² kuni 1490 m², 3 tee ja tänavamaa krunti ja 1 üldmaa – haljasala maa krunt. Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonel 5,0 m. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala sõltuvalt krundi suurusest jääb vahemikku 240 m² kuni 300 m².
12.11.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 2.10.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 otsus nr 49).

DP-ga on hõlmatud 0,3 ha suurune maa-ala, kuhu jäävad eraomandis olevad kinnistud Vana-Andrese (kinnistu nr 8782202) ja Uus-Madise (kinnistu nr 5155302) ning nendega põhjas ja idas piirnev Tare tee lõik (89001:010:3745). Planeeringuala paikneb Viimsi aleviku lõunapiiril raudtee-äärsel alal Tare tee pikendusel, kus asub ka jalgtee ühendus Meriväljaga. Planeeritav ala piirneb kõikidest külgedest teedega, teisel pool teid asuvad hoonestatud elamukrundid. Kinnistu Vana-Andrese lõunapiiril asub AS-i Viimsi Vesi kanalisatsiooni ülepumpla, millest omakorda lõunas asub AS-ile Milstrand kuuluv raudtee. DP-ga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ptk 4.1 sätestatud tingimuse muutmiseks, ning teemaplaneeringuga sätestatud üksikelamukrundi miinimumsuuruse vähendamiseks 1200 m²-lt 1100 m²-le ja lubatud ehitusala kauguse vähendamiseks 7,5 m-lt 4,0 m-le. DP-ga moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1527 m² ja 1100 m² ja 1 tee- ja tänavamaakrunt, suurusega 351 m² ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ehitamiseks. Krundile pos nr 1 lubatakse ehitada lisaks 1 abihoone, krundile pos nr 2 abihooneid ei ole lubatud püstitada. Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on 190 m² (pos nr 2) ja 200 m² (pos nr 1), mõlema põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (2 korrust), abihoonel 5 m. 05.11.2018, algusega kell 16.45 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 2.10.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsus nr 38).

DP algatati Viimsi Vallavolikogu 9.09.2008 otsusega nr 75 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Leppneeme küla maaüksused Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 2 ja Mäe 1“ (algatamise otsuses nimetatud planeeritavate kinnistute nimed on muudetud).
DP-ga tehakse ettepanek „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast osaliselt väikeelamute maaks ja osaliselt metsamajandusmaaks, üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ptk. 4.1 sätestatud tingimuse muutmiseks, ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ ptk. 2.2.2.4 muutmiseks. DP-ga moodustatakse 77178 m² suurusele planeeringualale 20 üksikelamukrunti (katastris elamumaa), suurustega vahemikus 1206 m² kuni 1490 m², 4 loodusliku maa krunti (katastris üldkasutatav maa), 2 muu loodusliku maa krunti (katastris maatulundusmaa), 5 metsamaa krunti (katastris maatulundusmaa) ja 5 tee ja tänavamaa krunti (katastris transpordimaa) ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks. Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m², millest põhihoone (üksikelamu) alune pindala on 150 m² ning suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,5 m ja abihoonel 4,5 m.
05.11.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Tammneeme küla, kinnistu Põldmäe 5 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme küla, kinnistu Põldmäe 5 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 24.07.2018 korraldus nr 408).

DP-ga on hõlmatud Tammneeme külas asuv 3685 m² suurune maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Põldmäe (89001:003:2230), koha-aadress muudeti Viimsi Vallavalitsuse 8.05.2018 korraldusega nr 259 (DP algatamisel kinnistu nimi „Põldmäe 5“). Planeeritav kinnistu asub Luhaääre tee ja Tammneeme tee ristumiskohal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, kinnistule on Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004 otsusega nr 57 kehtestatud „Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla, Põldmäe V mü detailplaneering“, millega muudeti „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast väikeelamute maaks ja määrati elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. DP koostamise eesmärk on kehtiva DP muutmine, eesmärgiga jagada kinnistu 2-ks üksikelamukrundiks ja määrata krundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks. DP-ga moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1568 m² ja 1989 m² ning 4 tee ja tänavamaa krunti, suurusega kokku 128 m². Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe 8,5 m kõrguse põhihoone (üksikelamu) ja kahe 5 m kõrguse abihoone ehitamiseks, mõlema krundi maapealne suurim lubatud ehitusalune pindala on 280 m², maa-alune 200 m².

Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 396).

DP-ga on hõlmatud Püünsi külas asuv 6898 m² suurune elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu, aadressiga Rohuneeme tee 112 (89001:003:0057) – edaspidi ka Kinnistu –, mis asub poolsaare põhjaosas Rohuneeme tee ja Püünsi tee vahelisel tiheasustusalal. Planeeritav ala hõlmab Kinnistut ja sellega piirnevas osas kinnistuid Rohuneeme tee ja Püünsi tee. Kinnistul on Viimsi Vallavalitsuse 01.06.1999 korraldusega nr 1062 kehtestatud „Püünsi küla, Luugi maaüksuse detailplaneering“, millega määrati krundi suurus ja sihtotstarve, ehitusõigust detailplaneeringuga ei määratud. DP-ga jagatakse 6898 m² suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu 5-ks krundiks, moodustatakse 3 üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti, 1 äri- ja elamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt ja 1 tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt. Üksikelamukruntide suurused on vahemikus 1324 m² ja 1570 m², äri- ja elamumaa krundi suurus on 2422 m². Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu (2 korrust, H=8,5 m) ja 2 abihoone (1 korrus, H=5 m) ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga sõltuvalt krundi suurusest 260 m² kuni 300 m². Äri- ja elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 äri- ja eluhoone (1 korrus, H=6,5 m) ja 1 abihoone (1 korrus, H=5 m) ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 460 m².

Randvere küla, kinnistute Kurekannuse tee 14 ja Meritähe tee 8 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, kinnistute Kurekannuse tee 14 ja Meritähe tee 8 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 395).

DP-ga on hõlmatud Randvere külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Kurekannuse tee 14 (89001:014:0230) ja Meritähe tee 8 (89001:014:0016). Planeeringuala suurus on 4558 m² ja see asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 kehtestatud „Viimsi vald, Randvere küla, AÜ Korall detailplaneering“, mida vastuvõetud DP-ga muudetakse. DP-ga jagatakse kinnistu Kurekannuse tee 14 kaheks üksikelamukrundiks ja kinnistu Meritähe tee 8 koosseisust lahutatakse 240 m² suurune maatükk ning liidetakse moodustatavale elamukrundile, et lahendada viimasele juurdepääs avalikult teelt. DP-ga moodustatakse 3 üksikelamukrunti, suurustega 1216 m², 1618 m² ja 1724 m² ja määratakse krundi ehitusõigus 1 põhihoone (üksikelamu) ja 1 abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vastavalt 243 m², 232 m² ja 345 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonel 5 m.

Randvere küla, Aiaotsa tee 20 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Aiaotsa tee 20 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 392).

DP-ga on hõlmatud Randvere külas asuv 6848 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 20 (89001:010:4540), mis asub väljakujunenud hoonestusega elurajoonis. Planeeringuala asub tiheasustusalal, kus üldplaneeringule vastavalt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Planeeringuala üldplaneeringule vastav maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa. Kuivõrd krundile on ehitatud kaks põhihoonet (üksikelamut), tuleb üldplaneeringu teemaplaneeringust „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ lähtudes krunt jagada. DP ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“.
DP-ga moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 2852 m² ja 3996 m² ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja krundile pos nr 1 nelja abihoone ning krundile pos nr 2 kahe abihoone ehitamiseks. Kruntide suurim lubatud ehitusalune pindala on vastavalt 615 m² ja 600 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 maapealset korrust), abihoonetel 5 m (1 maapealne korrus).

Lubja küla, kinnistu Anijärve tee 13 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla, kinnistu Anijärve tee 13 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 383).

DP-ga on hõlmatud Lubja külas asuv elamumaa sihtotstarbega kinnistu Anijärve tee 13 (89001:010:3387) ja sellega vahetult külgnev munitsipaalmaa (89001:010:2303 – kraav). Planeeringuala asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, mis on moodustatud Viimsi Vallavolikogu 9.03.2004 otsusega nr 32 kehtestatud „Farmeri piirkonna detailplaneeringu“ ja Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega nr 26 kehtestatud „Männimetsa I kinnistu detailplaneeringu“ alusel. Viimati nimetatud planeeringualale jääb ka kinnistu Anijärve tee 13. Planeeritav kinnistu Anijärve tee 13 piirneb elamukruntidega Arunurme tee 6, Kristlepa tee 10, Anijärve põik 3a, Anijärve tee 13a ja Anijärve tee 11, kinnistutega Kristlepa tee, Põhja-Farmeri ja Anijärve tee L2 ning reformimata riigimaaga. DP koostamise eesmärk on hoonestatud üksikelamukrundi jagamine ja ühe uue üksikelamukrundi moodustamine. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks, kruntide planeeritavad suurused on 1500 m² ja 1877 m². Ehitusõiguse määramisel on aluseks võetud Elamuehituse Teemaplaneeringu tingimused ning põhihoonete lubatud ehitusala määramisel krundile on lähtutud põhimõttest, et põhihoone kaugus naaberkrundi piirist on minimaalselt 7,5 m. Ehitusalune pindala on olemasoleva hoonestusega krundil (pos nr 1) 320 m², moodustataval krundil (pos nr 2) 300 m². Põhihoonete kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonetel 5 m. Juurdepääs planeeritavale krundile on detailplaneeringu kohaselt ette nähtud Kristlepa teelt, üle kraavi, ca 10 meetri pikkuses lõigus on ette nähtud truup ja asfaltkattega ala, mille rajab detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik.

Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneering

28.05.2018

18.06 - 01.07.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 08.05.2018 korraldus nr 246).

Detailplaneering hõlmab Pringi külas asuvaid kinnistuid Taga-Jaani (89001:003:0021), Suur-Jaani (89001:003:0025) ja Väike-Jaani (89001:003:0024), planeeringuala suurus on ligikaudselt 5,0 hektarit. Planeeritav ala asub Pringi küla lääneranniku keskosas ning piirneb põhjast Käbi tee äärse elamukvartaliga, idast Vardi teega, lõunast Tammelaane tee äärse elamukvartaliga ja läänest nõukogudeaegse elamurajooniga.

Detailplaneeringuga (Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2017 – 09 – 20 DP) moodustatakse 27 üksikelamukrunti, suurustega vahemikus 1 200 m² kuni 1 573 m², 1 puhkerajatiste maa krunt (katastris üldmaa), 6 tee ja tänavamaa krunti ja 1 kergliiklusmaa krunt. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (kõrgusega 8,5 meetrit) ja kahe ühekorruselise abihoone (kõrgusega kuni 5,0 meetrit) ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga sõltuvalt krundi planeeritud suurusest 240 m² kuni 315 m².

Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering

04.05.2018

 21.05 - 03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldus nr 162).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Metsakasti külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Hansu tee 2 (89001:010:3563), Jäätma tee 15 (89001:010:3181) ja Jäätma tee 17 (89001:010:3183). Planeeringuala asub osaliselt väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, mille naabruses on ka kehtivate detailplaneeringutega arendamata alasid. Tegu on piirkonnaga, kuhu on planeeritud nii üksik- kui ka kaksikelamuid. Planeeringuala piirneb kinnistutega Hansu tee 2a, Hansu tee 4, Hansu tee L1, Jäätma tee L8, Vana-Jäätma ja Vana-Männiku. 

Detailplaneeringuga (Stuhh Arhitektuur OÜ töö nr 1709, Tallinn 2018, põhijoonise väljatrükk: 12.03.2018) moodustatakse üks kaksikelamukrunt, suurusega 2 255 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 350 m², ja kaks üksikelamukrunti, suurustega 2 821 m² ja 3 988 m² ning määratakse kruntide ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt krundist kolme kuni nelja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 700 m² (pos nr 2) ja 500 m² (pos nr 3). Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.

Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering

04.05.2018

21.05 - 03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 151).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 2 578 m² suurune krunt, mis asub poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas, Suur-Ringtee ja mere-äärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeringuala on kirde-edela suunaline, suhteliselt korrapärase kujuga, maapinna kõrguste vahe on 1,5 meetrit, maapind langeb ühtlaselt loode suunas, absoluutkõrgused jäävad vahemikku 4.0 kuni 2.5 (Kroonlinna veemõõdulati nullpunkti järgi). Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-16, august 2017, põhijoonise väljatrükk: 20.09.2017) moodustatakse üks 2 578 m² suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise (H = 7,0 meetrit) tervisespordiklubi hoone ja kahe ühekorruselise (H = 5,0 meetrit) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m² (kolmsada viiskümmend ruutmeetrit).

Randvere küla, Tülli tee 22 detailplaneering

18.04.2018

30.04 - 30.05.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Tülli tee 22 detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 13. märts 2018 otsus nr 23).

Planeeritav 1709 m² suurune krunt asub Randvere külas, riigimaantee 11250 Viimsi-Randvere ääres, piirnedes põhjast äri- ja elamumaa krundiga Tülli tee 24, lõunast kaksikelamukrundiga Tülli tee 20 ja läänest Tülli teega.

Planeeritavale krundile on antud ehitusõigus kaksikelamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0-10°, max elamu harja kõrgus on 8,5m maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalune pind kuni 256m² ( täisehitus% on 15). Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita, sest tegemist on suhteliselt madala alaga.

Pärnamäe külas, kinnistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplaneering

18.04.2018

30.04 - 30.05.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe külas, kinnistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsus nr 21)

Detailplaneeringu ala hõlmab Viimis vallas Pärnamäe külas paiknevaid Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee kinnistut. Planeeringuala suuruseks on ca 1,2 ha.

Detailplaneeringuga määratakse uus krundijaotus ning varasema kaheksa üksikelamukrundi asemel planeeritakse kuus kaksikelamukrunti suurustega vahemikus 1 819 m² kuni 2 201 m². Ühtlasi määratakse kruntide ehitusõigus kahekorruseliste (H = 7,0 meetrit) kaksikelamute ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 260 m².

Lubja küla kinnistu Uuetoa ja lähiala detailplneering

20.03.2018

02.04 - 15.04.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla kinnistu Uuetoa ja lähiala (Viimsi Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldus nr 51) detailplaneering.

Detailplaneeringuga on hõlmatud Lubja külas asuv 25 509 m² suurune maa-ala, kuhu kuuluvad kinnistud Uuetalu ja Tuletorni puiestee L1. Planeeringuala asub Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringuga moodustatud miljööväärtuslikul alal, paiknedes Lubja tee ja loode-kirde suunalise astangu vahelisel alal. Planeeringuala piirneb kinnistutega Nurme, Papli, Lubjalossi, Lubjanõlva tee L1, Lubjanõlva tee 2, Tuletorni puiestee 4, Tuletorni puiestee 2, Lubjamõisa ja Lubja tee.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 01-17, august 2017, põhijoonise väljatrükk: 28.08.2017) moodustatakse kolm üksikelamumaa krunti, suurustega 1 504 m², 2 076 m² ja 3 238 m², üks loodusliku maa krunt, suurusega 13 420 m² ja kaks tee- ja tänavamaa krunti, kokku 5 271 m² ning määratakse üksikelamukruntide ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 meetrit) ja sõltuvalt krundi asukohast kolme kuni viie abihoone (H = 4,5 meetrit) ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on krundil pos nr 1 nelisada ruutmeetrit (400 m²) ja kruntidel pos nr 2 ja pos nr 3 kolmsada (300 m²) ruutmeetrit. 

Viimsi aleviku kinnistute Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala detailplaneering

20.03.2018

 02.04 - 15.04.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul Viimsi aleviku kinnistute Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala (Viimsi Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 66) detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab elamukrunti Tulbiaia tee 5 ja teemaa krunte Tulbiaia tee L1 ning osaliselt Nelgi tee ja Tulbiaia tee. Vastuvõetud detailplaneeringuga jagatakse 2 693 m² suurune elamukrunt kaheks ning moodustatakse üks 2 430 m² suurune üksikelamukrunt ja üks 263 m² suurune teemaa krunt, mille vald võõrandab kinnistu Tulbiaia tee 5 omanikult. Võõrandatav teemaa krunt liidetakse hiljem kinnistutega Tulbiaia tee L1 ja Tulbiaia tee. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on Nelgi tee ja Tulbiaia tee ristmiku laiendamine ning ümberplaneerimine ringristmiku ehitamiseks, sealhulgas ohutuma liikluskorralduse tagamine.

Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö nr 17-01, põhijoonise väljatrükk 12.12.2017) määratakse ehitusõigus Nelgi tee ja Tulbiaia tee ringristmiku ehitamiseks ja 2 430 m² suuruse üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 meetrit) ja ühe ühekorruselise abihoone (H = 5,0 meetrit) ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 250 m².

Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu detailplaneering

07.02.2018

19.02 - 23.03.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu (Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 9) detailplaneering.

Planeeritavasse alasse jääb 9,27 ha suurune Pärtlepõllu kinnistu. Planeeritavast alast lõunas kulgeb Lubja tee, mis viib välja Aiandi ja Pärnamäe teedele ning põhjast Randvere teele, idaossa jääb osaliselt Mäealuse maastikukaitseala.

Pärtlepõllu detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast (põllumajandusmaast) väikeelamute maaks, maa-ala jagamiseks ja 26 (kahekümne kuue) üksikelamu maa kasutamise sihtotstarbega krundi (suurused vahemikus 1 500 m² kuni 2 103 m²), 1 (ühe) kultuuri- ja spordiasutuse maa kasutamise sihtotstarbega krundi, 1 (ühe) haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krundi ja 3 (kolme) tee- ja tänavamaa krundi moodustamiseks ning üksikelamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe kahekorruselise üksikelamu (H=8,5 meetrit) ja kahe abihoone (H=4,0 meetrit) ehitamiseks.  Põhihoonel on lubatud ka üks maa-alune korrus. Üksikelamukrundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m². Kultuuri- ja spordiasutuse maa krundile on lubatud ehitada lisaks mängu- ja spordiväljakutele üks 150 m² ehitusaluse pindalaga ühekorruseline teenindushoone, mille kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 4,0 meetrit.

Pärnamäe küla kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 detailplaneering

07.02.2018

 19.02 - 05.03.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 (Viimsi Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldus nr 19) detailplaneering.

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pärnamäe tee äärsel klindipealsel alal asuvad kinnistud Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188, mille suurus kokku on 3 891 m². Planeeringuala piirneb loodest ärimaa sihtotstarbelise krundiga Pärnamäe tee 190, kirdest, idast ja kagust reformimata riigimaaga ning lõunast, edelast ja läänest Pärnamäe teega.

Planeeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 08-17 (väljatrükk 10.01.2018)) moodustatakse üks 3 891 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt ja määratakse krundi ehitusõigus ühe neljakorruselise äri- ja büroohoone ehitamiseks. Ärihoone suurim lubatud maapealne kõrgus maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 15,0 meetrit, hoone suurim lubatud sügavus on 3,3 meetrit (1 maa-alune korrus). Suurim lubatud ehitusalune pindala on hoone maapealselt osal 1 650 m², maa-alusel osal 3 050 m².

Enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmida notariaalne leping avaliku kasutuse servituudi seadmiseks detailplaneeringu kohasele kergliiklusteele (tähistatud punase diagonaalviirutusega ala põhijoonisel AP-3) ja naaberkrundile juurdepääsualale (tähistatud lilla diagonaalviirutusega ala põhijoonisel AP-3).

Lubja küla, kinnistute Salumetsa III ja Salumetsa IV detailplaneering

15.05.2017

 05.06 – 07.07.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00, reedeti kella 12.00-ni (paus 12.00 – 14.00) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja külas, kinnistute Salumetsa III ja Salumetsa IV detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 09.05.2017 otsus nr 27).

Planeeritav ala, suurusega 5,35 hektarit, paikneb Lubja külas Põhja-Eesti rannikumadalikul säilinud lavamaa aluspõhjakõrgendikul (jäänuksaar), kus maapinna absoluutkõrgus ulatub 52,84 meetrini. Läänes on planeeringuala piiritletud kõrge põhja-lõunasuunalise klindiastanguga, maapinna suhteline kõrgus ulatub kohati 30 meetrini. Planeeritav ala piirneb kinnistutega Haabneeme klindiastang, Kangru 4, Paelille tee 1, Alajaama tee 13, Alajaama tee 11, Uus-Kangru, Paenurme tee 25, Ringi tee 15, Kaare tee 13, Alajaama tee 10, Paepanga H1, Paevälja tee L3, Aiandi põik L1 ja Panga. Planeeringuala läbivad põhja-lõuna suunaliselt 10 kV elektriõhuliinid ja 110 kV elektriliinid, maa-ala on kõrghaljastuseta niiduala, hoonestus puudub.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 06-09) tehakse ettepanek Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks pereelamumaast osaliselt ridaelamumaaks, üldplaneeringu teemaplaneeringu Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. peatüki 4.1.1 muutmiseks ridaelamukrundi (pos nr P8) lubatud ehitusala määramiseks 7,5 meetri asemel 5,0 meetri kaugusele naaberkrundi piirist, ning teemaplaneeringu peatüki 4.2 osaliseks muutmiseks ridaelamukrundi suuruse määramisel nõutava 3 000 m² asemel 2 065 m². Detailplaneeringuga moodustatakse 19 (üheksateist) üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti, 1 (üks) ridaelamumaa krunt, 1 (üks) kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, kontori- ja büroohoone maa krunt, 1 (üks) kaitsehaljastuse maa krunt ja 8 (kaheksa) tee ja tänavamaa krunti ning määratakse ehitusõigus 19 (üheksateist) üksikelamu (2 korrust, kõrgusega kuni 8,5 meetrit), 1 (ühe) ridaelamu (2 korrust, kõrgusega kuni 8,5 meetrit, 4 sektsiooni) ja 1 (ühe) ärihoone ehitamiseks. Üksikelamukruntidele on lubatud püstitada lisaks üks kuni 5,0 meetri kõrgune abihoone, kruntide suurused on planeeritud vahemikus 1 500 m² kuni 2 845 m², suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m². Ärimaa krundi suurus on 4 546 m² ja sellele on lubatud ehitada kuni 1 850 m² ehitusaluse pindalaga kahekorruseline ärihoone, kus võib kuni 25 % kavandatava hoone suletud brutopinnast olla ka laopindu. Lisaks on detailplaneeringuga moodustatud üks kaitsehaljastuse maa krunt, kuhu on planeeritud avaliku kasutusega haljasala, millel hakkavad paiknema tervisespordirajad ja lastemänguväljakud.

Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81

 31.07 – 13.08.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00, reedeti kella 12.00-ni (paus 12.00 – 14.00) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 06.06.2017 korraldus nr 385).

Detailplaneering hõlmab Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 24 kehtestatud Soosepa tee, Vehema tee, Pärnamäe tee ja Lageda tee vahelise ala detailplaneeringuga moodustatud 1 440 m² suurust üksikelamukrunti, aadressiga Kesk-Kaare tee 81. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusaluse pindala suurendamine 110 m²-lt 230 m²-ni ja lubatud hoonete arvu suurendamine ühelt kahele, mis võimaldab krundile ehitada lisaks põhihoonele ka abihoone. Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala väikeelamute maa juhtotstarbega alal, kus krundi vähim lubatud suurus, vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringule Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. on 1 200 m².

Detailplaneeringuga (Arhitektuuribüroo Haldo Oravas OÜ tööle nr 011215, märts 2016. a) määratakse 1 440 m² suuruse üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõigus ühe ühekorruselise üksikelamu (H = 5,5 meetrit) ja ühe abihoone (H = 4,0 meetrit) ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 260 m², millest abihoone pind on 30 m².

Leppneeme küla, kinnistud Sepa II ja Sepa V

22.08 - 20.09.2016 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (reedeti kella 14.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, kinnistute Sepa II ja  Sepa V detailplaneering.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 9,0 ha ja see asub Leppneeme külas Leppneeme lasteaia naabruses, paiknedes kahel pool Leppneeme teed. Leppneeme teega põhjast piirnev planeeringuala, nimetusega Sepa II, jääb Põlluveere tee, Leppneeme sadama tee, Leppneeme tee, Lännemäe tee ja Lepatriinu tee vahelisele puistualale ning piirneb kahe elamukrundiga – Põlluveere tee 7 ja Lepatriinu tee 4. Leppneeme teest lõunasse jääv planeeringuala, nimetusega Sepa V, piirneb lisaks Leppneeme teele kinnistutega Sepa IV, Sepamäe tee 9, Sepamäe tee 5, Sepamäe tee, Taga-Liiva, lisaks reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuga hõlmatavatel kinnistutel hoonestus puudub.

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 10-13) tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks ning üldplaneeringu teemaplaneeringute „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ haljastu   nr 38 osaliseks muutmiseks elamualaks ja „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ muutmiseks osas, millega on sätestatud, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, väljapoole elamumaad uusi elamuid ja nende abihooneid rajada ei ole lubatud. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu Sepa II kuueks üksikelamumaa krundiks ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m². Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest katuseharja peale on 8,5 meetrit (2 maapealset korrust) ja abihoonel 5,0 meetrit. Lisaks moodustatakse kinnistule Sepa II kaks tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunti, kolm haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krunti ja üks 45 m² suurune krunt komplektalajaamale. Sepa V kinnistu jagatakse kaheks ning jagamise tulemusena moodustatakse üks 4933 m² suurune tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt ja üks 61 006 m² suurune kaitsehaljastuse maa kasutamise sihtotstarbega krunt.

Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148

13.02.2015

25.02 - 25.03.2015 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148 detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 otsus nr 6).

Detailplaneering hõlmab 3865 m² suurust kinnistut aadressiga Rohuneeme tee 148 ja sellega lõunas külgnevat reformimata riigimaad, millel paikneb teerajatis. Planeeritav ala asub poolsaare põhjaosas ning selle läänepiir külgneb vahetult Rohuneeme teega, põhjas ja idas kinnistuga Vana-Oti ning lõunas elamukruntidega Rohuneeme tee 146 ja Eigi I. Detailplaneeringuga (KMK Stuudio OÜ töö nr 0819) tehakse ettepanek kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast elamumaaks ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ peatüki 4.1 osaliseks muutmiseks planeeritava ala ulatuses, kuivõrd viidatud peatüki kohaselt peavad kõik elamud Viimsi vallas asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, ning jagatakse kinnistu kaheks üksikelamu maa krundiks (1536 m² ja 1639 m²), üheks sideehitise maa krundiks (276 m²) ja üheks tee ja tänava maa krundiks (414 m²) ning reformimata riigimaale moodustatakse lisaks üks tee ja tänava maa krunt (428 m²). Ühtlasi määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m² ja põhihoone kõrgusega 8,5 meetrit, abihoonete kõrgus on kuni 4,0 meetrit. Põhihoonetele on lubatud ka üks maa-alune korrus.

Haabneeme alevik, maaüksus Bastioni ja osaliselt Linnaku VII

10.08.2015

24.08 - 22.09.2015 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku maaüksuse Bastioni ja osaliselt Linnaku VII maaüksuse detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 16.06.2015 otsus nr 44).

Detailplaneeringuga on hõlmatud 2,4 ha suurune ala, kuhu kuuluvad Haabneeme alevikus asuvad kinnistud Bastioni ja osaliselt Linnaku VII. Planeeritav ala asub Haabneeme aleviku ja Miiduranna küla piiril aleviku edelaosas ning piirneb lõunast ja läänest Muuli teega, idast kinnistuga Viimsi kütusebaas ja põhjast reformimata riigimaaga.

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 02-10) tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks kaitsealusest maast üldkasutatava hoone maaks, parkimisehitise maaks ja haljasala maaks, samuti üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ määratud rohevõrgustiku koridori asukoha osaliseks muutmiseks, ning määratakse krundi ehitusõigus kuni 3 (kolme) maapealse korruse ja 2 (kahe) maa-aluse korrusega õppe- ja innovatsioonikeskuse ehitamiseks. Hoone suurim lubatud absoluutkõrgus on 28,0 meetrit (maapinna kõrgusmärk lubatud ehitusalal jääb vahemikku 9,25 meetrit kuni 15,90 meetrit), suurim lubatud ehitusalune pindala on 3800 m², krundile on lubatud ehitada 1 (üks) hoone.

 

Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 detailplaneering

17.03.2014

31.03 - 13.04.2014 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Kibuvitsa tee ja Muuga lahe vahelisel alal ning piirneb Kibuvitsa tee 18a, 16, 14, 12a kinnistutega.

Detailplaneeringuga moodustatakse üks elamukrunt ja üks üldmaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse krundi ehitusõigus ühe kuni 8,5 meetri kõrguse üksikelamu ja kuni viie abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 300 m² (Viimsi Vallavalitsuse 21.02.2014 korraldus nr 143).

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka Randvere kooli raamatukogus (Randvere küla, G.H. Schüdlöffeli tee 4) tööpäevadel kell 9.00 – 16.30 (lõuna 11.20 – 12.00).

Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra detailplaneering

09.05.2014

19.05 - 15.06.2014 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Äigru tee läheduses, idas Pärnamäe kalmistust ning piirneb Äigru tee 2, 2a, Äigru põik 8, 10, Leili kinnistutega ja reformimata maaga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringuga määratud Pärnamäe kalmistu 100 meetri laiuse sanitaarkaitsevööndi vähendamiseks 50 meetrini ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ määratud elamu minimaalse lubatud kauguse muutmiseks kalmistu piirist 100 meetrilt 75 meetrini. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu neljaks üksikelamukrundiks ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusalune pindalaga kuni 230 m² ja põhihoonete kõrgusega kuni 8,5 meetrit (abihoonete kõrgus on kuni 5,0 meetrit), Viimsi Vallavolikogu 15.04.2014 otsus nr 28.

Prangli saare Kelnase küla kinnistu Einbergi

10.11.2014

17.11 - 30.11.2014 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Prangli saare Kelnase küla kinnistu Einbergi detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 21.10.2014 korraldus nr 1326)Planeeritav 2,16 ha suurune ala asub Prangli saare põhjaosas Kelnase külas ning hõlmab põhjapoolset osa kinnistust Einbergi (katastriüksus 89001:002:0006). Planeeritav ala jääb Kelnase sadamast umbes 350 meetri kaugusele läände, põhjast piirneb planeeritav ala küla läbiva teega, ida pool piirneb kinnistuga Järve ja läänes piirneb kinnistutega Toominga ja Tomingametsa. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 3871 m² suurune elamukrunt ja 1,77 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega üksus ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 250 m². Elamu suurim lubatud kõrgus on 7,0 meetrit, abihoonel kuni 4,0 meetrit. Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka Prangli raamatukogus.

Leppneeme küla, Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 1 ja Mäe 2

20.02.2013

4.03.- 31.03.2013 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 1 ja Mäe 2 detailplaneering. 
Planeeritava ala suurus on ca 7,5 ha ja asub Lännemäe lahe ääres ning piirneb Lännemäe tee 21, Vana-Niidi, Gustavi 1, 2, Lännemeä tee 29, Uus-Lännemetsa ja Viimsi metskond 79 kinnistutega. Planeeritav hoonestamisele kuuluv ala asub ranna-äärsel maastikul, endisele kalurikülale iseloomuliku hoonestusega alal tiheasustuses. 7,5 ha suurusele planeeringualale moodustatakse kokku üheksa üksikelamukrunti, mis moodustab planeeritavast alast 27 %, ülejäänud ala jaguneb rohevõrgustiku puhveralasse jäävaks maatulundusmaaks (61 %), ranna-äärseks üldmaaks (7,8 %) ja liiklusmaaks (4,2 %). Planeeringualal näidatud üheksast üksikelamust kolm on olemasolevad, kuus planeeritavad, elamute suurim lubatud ehitusalune pindala on vahemikus 200 m² - 400 m² ning kõrgus 7,5 meetrit. Abihooneid võib planeeringualal olla kokku kakskümmend kaheksa, kümme neist on olemasolevad. Abihoonete suurim lubatud kõrgus on 4,5 meetrit.

Haabneeme alevik, Bastioni ja osaliselt Linnaku VII

16.09.2013

23.09 - 20.10.2013 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku maaüksuste Bastioni ja osaliselt Linnaku VII detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 2,4 ha ja asub Muuli tee ääres ning piirneb Viimsi kütusebaasi kinnistuga ja reformimata maaga. Planeeringuga moodustatakse kokku viis krunti: üks kultuuri- ja kogunemisasutuste maa krunt, kuhu kavandatakse asukoht õppe- ja innovatsioonikeskuse „Ahhaa“ ehitamiseks, üks haljasala maa krunt, mis on reserveeritud rohekoridori alaks, üks parkimisrajatise maa krunt, kus korraldatakse vajalik parkimine, üks energia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt alajaama tarbeks ning tee ja tänava maa krunt, et liita see Muuli tee kinnistuga. Detailplaneeringuga tehakse ühtlasi ettepanek üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ määratud rohevõrgustiku koridori nihutamiseks asukohta, mis võimaldab tagada selle sidususe Haabneeme ranna-ala äärse sanglepapuistuga, kuivõrd teemaplaneeringus nimetatud koridor katkeb ja lõpeb Bastioni kinnistuga.

Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osaline detailplaneering (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala)

08.11.2013

18.11 - 1.12.2013 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osaline detailplaneering (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala).
Planeeritava ala suurus on 15272 m2 ja asub Randvere külas kiriku naabruses asuval ranna-äärsel alal, hõlmates ranna-äärse lõigu, mis piirneb kinnistutega Kibuvitsa tee 12, Kibuvitsa tee 10, Kibuvitsa põik 2, Kibuvitsa põik 3 ja Nurga.
Detailplaneeringu ülesandeks on reformimata ranna-äärsele riigimaale piiride ja haljasala maa sihtotstarbe määramine, eesmärgiga taotleda see munitsipaalomandisse ning määrata kalda-ala korrastamise alused, sealhulgas täpsustades kõrghaljastuse rajamise kohustusega alad, liikumisrajad ja asukoht laste mänguväljakule. Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka Randvere kooli raamatukogus (Randvere küla, G.H. Schüdlöffeli tee 4) tööpäevadel kell 9.00 – 16.30 (lõuna 11.20 – 12.00).

Viimsi alevik, Aiandi tee 6

07.09.2012

24.09.2012 - 07.10.2012 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 600 m2 ja asub Aiandi tee ääres ning piirneb Aiandi tee 4, 8 ja Rootsi tee 8 kinnistutega. Planeeringu eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve sotsiaalmaast korterelamumaaks ning määrata ehitusõigus kolmekorruselise korterelamu ehitamiseks. Maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast katuseharja peale on 12 meetrit ja suurim ehitusalune pind krundil on 255 m2.

Haabneeme alevik, osaliselt kinnistud Rohuneeme tee 1, kivila tee 3 ja Kivila tee 5

07.09.2012

24.09.2012 - 21.10.2012 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, osaliselt kinnistud Rohuneeme tee 1, Kivila tee 3 ja Kivila tee 5 detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Haabneeme alevikus kolhoosiaegse tootmispiirkonna ja mere vahelisel alal ulatudes Muuli teest Puhteksi maaüksuseni. Planeeringu eesmärgiks on ranna-äärse teedevõrgu korrastamine ning Haabneeme ranna käesoleva osa rannaala avamine avalikuks kasutuseks. Detailplaneeringuga moodustatakse üks tee ja tänava maa krunt, suurusega 3947 m2. Ehitusõigust ei määrata, krundile on ettenähtud rajada sõidu- ning kergliiklustee.