Geodeesia

Vallavalitsusel on vajadus omada ülevaadet ja kohustus menetleda oma haldusterritooriumil tehtavaid geodeetilisi töid, samuti kaevetöid. Geodeetilised tööd jagunevad kaheks: projekteerimiseelsed uuringud ja ehitusjärgsed teostusmõõdistused.

Viimsis  on geodeetiliste tööde menetlemiseks ning andmete säilitamiseks kasutusel Viimsi geomõõdistuste infosüsteem geoveeb, kus hallatakse  topo-geodeetilisi uuringuid (geoalus, geodeetiline plaan), teostusjooniseid ning geodeetiliste põhivõrgupunktide andmeid. Kogu andmevahetus toimub veebirakenduse kaudu. 

Geoarhiivi eesmärgiks on mõõdistustööde laekumine ühtsesse andmebaasi digitaalsel kujul. Infosüsteemi eesmärgiks on luua võimalused andmete efektiivseks  kogumiseks, arhiveerimiseks ning analüüsimiseks. Andmed kuvatakse nii vaal kui ka koondplaan rakenduses erinevatele huvigruppidele

Geodeesia ettevõte: 

 • Kogu tehniline info on kättesaadav ühest kohast; 
 • Usaldusväärsed andmed annavad võimaluse uuringute paremaks planeerimiseks ja arusaamise, mida on vaja uurida ja milliseid andmeid saab taaskasutada; 
 • Kaob vajadus samade objektide korduvaks mõõdistamiseks. 

Tehnovõrkude valdaja: 

 • Täpsete asukohaandmete olemasolu vähendab tehnovõrkude lõhkumisi; 
 • Kiirendab planeerimise otsuseid uute võrkude rajamisel. 

Projekteerija: 

 • Kvaliteetsed andmed = kvaliteetsem projekt 

Tellija: 

 • Kvaliteetsed andmed vähendavad riske ja ehituse maksumust; 
 • Kvaliteetsed andmed kiirendavad ehituse valmimist; 
 • Kvaliteetsed andmed võimaldavad paremat ehituse kvaliteeti. 

Ehitaja: 

 • Väheneb oht ehitajate tervisele ja elule; 
 • Väheneb oht põhjustada majandusliku kahju; 
 • Väheneb vajadus teostada ümberprojekteerimist; 
 • Vähenevad tööseisakud; 
 • Vähenevad kulud. 

Kaevetööd on vajalikud praktiliselt kõikide taristute ja ehitiste rajamiseks. Nende kohustuse täitmiseks peab Viimsi vallavalitsus omama juurdepääsu kõikidele tema territooriumil paiknevate maa-aluste tehnovõrkude asukohaandmetele ning tagama nende usaldusväärsuse ning kättesaadavuse kõikidele põhjendatud huviga isikutele.

Viimsi vallavalitsus vajab tehnovõrkude andmestikku eelkõige valla planeerimise ülesannete täitmiseks. Tehnovõrkude täpne paiknemine on oluline järgmiste ülesannete lahendamiseks: 

 • Elementide ruumilise ulatuse määramine lõhkumiste vältimiseks; 
 • Uute trasside paigaldusvõimaluste hindamiseks ja planeerimiseks; 
 • Alusandmete väljastamine uuringuteks ja projekteerimiseks. 

 

Lisainfo

Marek Viiklaid 
tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
602 8848
marek.viiklaid@viimsivv.ee
geoveeb@viimsi.ee