Ehitusprojekt

Ehitusprojekti koostamise aluseks on Majandus- ja taristuministri määrus "Nõuded ehitusprojektile."

Ehitusprojekti muutmine

Varem ehitusloa saanud ehitusprojektis muudatuste tegemise soovi korral tuleb koostada ehitusprojekti muudatused, mille koostamist kirjeldab Majandus- ja taristuministeeriumi määruse nr 97 (vastu võetud 17.07.2015) „Nõuded ehitusprojektile“ § 12.

Ehitus- ja kommunaalosakond otsustab olenevalt ehitusprojekti muudatustest, kas on vaja taotleda uut ehitusluba või mitte. Uus ehitusluba tuleb taotleda vastavalt ehitusseadustikule § 46 lg 1 p 1 esitatud näitajate muutumisel.

Muudatusprojekt peab sisaldama seletuskirja, kus on kirjeldatud, milles seisnevad tehtavad muudatused võrreldes loa saanud projektiga ja vajalikke muudatust kajastavaid jooniseid.

Muudatusprojekt esitada digitaalselt e-posti aadressil ehitus@viimsivv.ee. Digikonteineris esitada ehitusprojekt PDF-failidena ning kogu konteiner digitaalselt allkirjastada muudetava projekti  autori, kõigi kinnistuomanike kui ka vastutava projekteerija poolt.