Kinnisasja osade vahetamine

Kinnisasja osade vahetamine on maakorraldustoiming, milles kõrvuti asetsevad kinnisasjad annavad mingi osa ära ja saavad mingi  osa juurde.

Kinnisasja osade vahetamise eesmärk on eelkõige maakasutuse korrastamine lähtudes looduslikest piiridest ja valduse tegelikust ulatusest. Vahetatavate kinnisasjade osadest ei moodustata iseseisvaid kinnisasju.
Vahetatavad kinnisasjade osad peavad olema väärtuselt sarnased, väärtuste vahe hüvitamine lepitakse kokku omanike vahel. Riigile kuuluva kinnisasjaga osade vahetamine toimub väärtuse põhiselt.
 
Kinnisasjade osade vahetamiseks:

 • maaomanikud pöörduvad esmalt vallavalitsusse, et selgitada, osade võimalusi ehk kas on vaja koostada detailplaneering või ilmnevad muud kitsendavad asjaolud (krundi suuruse piirang jne);
 • maakorralduskava allkirjastatakse maamõõtja ja maaomanike poolt digitaalselt;
 • maakorralduskava kooskõlastatakse vallavalitsuses;
 • maaomanikud pöörduvad vajadusel kooskõlastuse või nõusoleku saamiseks vastava ameti poole (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Põllumajandusamet, Muinsuskaitseamet jt);
 • kui toimingus osalevad kinnisasjad on kantud kinnistusraamatu erinevatesse registriosadesse, on hüpoteegi olemasolul vaja maakorraldustoimingu tegemiseks hüpoteegipidaja nõusolek, samuti on vajalik kinnistusraamatust nähtuvate teiste puudutatud isikute nõusolekud.
 • vallavalitsus määrab tekkivatele katastriüksustele aadressi  ja sihtotstarbe;
 • maamõõtja taotleb maaomanike volituste alusel katastripidajalt katastrimõõdistamise tingimused;
 • maamõõtjale tuleb anda informatsioon oma kontaktandmete (telefon, kasutuses olev elektronposti aadress ja postiaadress) kohta. Toimivad kontaktandmed on vajalikud selleks , et täiendavate küsimuste korral saaks maamõõtja või katastripidaja maaomanikuga ühendust võtta ning katastripidaja edastada menetlusinfot;
 • maamõõtja teostab katastrimõõdistamise ning koostab katastrimõõdistamise toimikud;
 • maamõõtja esitab kinnisasjade osade vahetamise tulemusena moodustatud katastriüksuste toimikud katastripidajale (Maa-ametile) koos teiste kande tegemiseks vajalike materjalidega;
 • katastripidaja määrab katastriüksuste piirid, pindalad ja kõlvikud ning  edastab vastavad andmed maaomanikele;
 • andmetega nõustumisel esitavad maaomanikud kandeavaldused katastriüksuste registreerimiseks maakatastris ja kinnistusraamatus. Kandeavaldus peab sisaldama maaomanike kinnitusi, et neil puuduvad teineteise vastu rahalised nõudmised;
 • katastripidaja teeb otsuse katastriüksuse registreerimise või sellest keeldumise kohta;
 • teade kande tegemisest või kandest keeldumise kohta edastatakse kandeavalduses näidatud elektronposti aadressile. Posti teel saadetakse teade vaid juhul, kui elektrooniliselt ei ole võimalik otsusest teavitada;
 • avalduse muudatuste registreerimiseks kinnistusraamatus esitab maakatastripidaja.