Menetluse uuendamine

DP menetluse uuendamine Leppneeme Sadama tee 19, Suure Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 13.06.2022 vastu otsuse nr 28Viimsi vald, Leppneeme küla, Mihkli I, II ja III maaüksuse detailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme Sadama tee 19, Suure-Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute osas”.

Leppneeme küla, Mihkli I, II ja III maaüksuse detailplaneering kehtestati Viimsi Vallavolikogu 11.04.2000 otsusega nr 83. Detailplaneeringuga moodustati kaks elamukrunti ja anti ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks.

2004. aastal võeti vastu looduskaitseseadus (LKS), millega jõustusid täiendavad piirangud ranna ja kalda kasutamisele ning sellest tulenevalt tekkisid planeeringualale rannast ja üleujutusaladest tulenevad LKS kohased piirangud nagu veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd. Detailplaneeringu menetluse ajal ehituskeeluvööndi vähendamist Keskkonnaametilt ei taotletud, sest tol hetkel kehtinud ranna ja kalda kaitse seadus seda ette ei näinud. Kehtiv LKS näeb ette vajaduse kinnistute hoonestamiseks taotleda keskkonnaameti nõusolek kinnistutele ulatuva ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Eelnimetatut arvestades otsustati uuendada detailplaneeringu menetlust Leppneeme Sadama tee 19, Suure-Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute osas, eesmärgiga vähendada nimetatud kinnistute osas ehituskeeluvööndi ulatust ning näha kinnistutele ette ehitusõigus analoogselt kehtivale detailplaneeringule.

DP menetluse uuendamine kinnistu Leppneeme Sadama tee 17 osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 18.04.2023 vastu otsuse nr 15Viimsi vald, Leppneeme küla, Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu osas”.

Leppneeme küla, Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneering kehtestati Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 144 Keldri maaüksuse osas ja Viimsi Vallavolikogu 15.08.2000 otsusega nr 166 Mihkli IV maaüksuse osas.

2004. aastal võeti vastu looduskaitseseadus (LKS), millega jõustusid täiendavad piirangud ranna ja kalda kasutamisele ning sellest tulenevalt tekkisid planeeringualale rannast ja üleujutusaladest tulenevad LKS kohased piirangud nagu veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd.

Antud juhul ei ole kehtestatud Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu menetluse ajal ehituskeeluvööndi vähendamist Keskkonnaametilt taotletud, kuna sel hetkel kehtinud ranna ja kalda kaitse seadus seda ette ei näinud. Kehtiv LKS näeb aga ette vajaduse taotleda Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu hoonestamiseks Keskkonnaameti nõusolek nimetatud kinnistule ulatuva ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Arvestades eelnimetatud, otsustati uuendada detailplaneeringu menetlust kinnistu Leppneeme Sadama tee 17 osas, eesmärgiga vähendada nimetatud kinnistu osas ehituskeeluvööndi ulatust ning näha kinnistule ette ehitusõigus analoogselt kehtivale detailplaneeringu lahendusele.

DP menetluse uuendamine kinnistu Leppneeme tee 111 osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 15.11.2022 vastu otsuse nr 42Viimsi vallas, Leppneeme külas, Miku I, II, IV, V, Põldmäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme tee 111 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 15.01.2002 otsusega nr 14 kehtestati osaliselt Viimsi valla, Leppneeme küla, Miku I, II, IV, V, Põldmäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplaneering.

2004. aastal võeti vastu looduskaitseseadus (LKS), millega jõustusid täiendavad piirangud ranna ja kalda kasutamisele ning sellest tulenevalt tekkisid planeeringualale rannast ja üleujutusaladest tulenevad LKS kohased piirangud nagu veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd.

15.01.2002 kehtestatud detailplaneeringu menetluse ajal ehituskeeluvööndi vähendamist Keskkonnaametilt ei taotletud, kuna sel hetkel kehtinud ranna ja kalda kaitse seadus seda ette ei näinud. Kehtiv LKS näeb aga ette vajaduse taotleda Leppneeme tee 111 kinnistu hoonestamiseks Keskkonnaameti nõusolek nimetatud kinnistule ulatuva ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Arvestades eelnimetatut, otsustati alustada Leppneeme külas, kinnistu Leppneeme tee 111 osas detailplaneeringu menetluse uuendamisega, eesmärgiga vähendada nimetatud kinnistu osas ehituskeeluvööndi ulatust ning näha kinnistule ette ehitusõigus analoogselt kehtivale detailplaneeringu lahendusele.