Menetluse uuendamine

DP menetluse uuendamine kinnistu Leppneeme tee 111 osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 15.11.2022 vastu otsuse nr 42Viimsi vallas, Leppneeme külas, Miku I, II, IV, V, Põldmäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme tee 111 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 15.01.2002 otsusega nr 14 kehtestati osaliselt Viimsi valla, Leppneeme küla, Miku I, II, IV, V, Põldmäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplaneering.

2004. aastal võeti vastu looduskaitseseadus (LKS), millega jõustusid täiendavad piirangud ranna ja kalda kasutamisele ning sellest tulenevalt tekkisid planeeringualale rannast ja üleujutusaladest tulenevad LKS kohased piirangud nagu veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd.

15.01.2002 kehtestatud detailplaneeringu menetluse ajal ehituskeeluvööndi vähendamist Keskkonnaametilt ei taotletud, kuna sel hetkel kehtinud ranna ja kalda kaitse seadus seda ette ei näinud. Kehtiv LKS näeb aga ette vajaduse taotleda Leppneeme tee 111 kinnistu hoonestamiseks Keskkonnaameti nõusolek nimetatud kinnistule ulatuva ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Arvestades eelnimetatut, otsustati alustada Leppneeme külas, kinnistu Leppneeme tee 111 osas detailplaneeringu menetluse uuendamisega, eesmärgiga vähendada nimetatud kinnistu osas ehituskeeluvööndi ulatust ning näha kinnistule ette ehitusõigus analoogselt kehtivale detailplaneeringu lahendusele.