Maamaksuvabastus

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Millised eeldused peavad olema täidetud, et isik saaks kodualuse maa maksuvabastust? 
Maamaksu tasumisest vabastatakse maa omanik, hoonestaja, kasutusvaldaja ja hooneühistu liige ühelt elamumaa sihtotstarbega maatükilt, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kas kodualuse maa maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada avaldus? 
Avaldust ei pea esitama, maamaksust vabastatakse rahvastikuregistri andmete alusel vastavalt sissekirjutusele.

Mis seisuga maksuvabastus määratakse? 
Maamaksuvabastus määratakse 31. detsembri südaöö seisuga. Selleks kontrollitakse isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel.

Kas isik, kes on oma elukoha andmeid muutnud peale 1. jaanuari, saab maksuvabastuse? 
Ei. Isikut, kes on muutnud oma elukoha andmeid näiteks 3. jaanuaril, ei saa maamaksust vabastada. Tema maksuvabastus rakendub alles järgneval aastal.

Kuidas ma saan kontrollida, kas minu esitatud andmed on korrektsed rahvastikuregistris? 
Seda saab teha kodanikuportaalis eesti.ee veebiteenuse kaudu esitades päringu enda andmete kohta. Samuti saate seda teha elukohajärgses ehk Viimsi vallas.

Kus saab muuta elukoha andmeid? 
Rahvastikuregistri andmeid saab muuta eesti.ee. Rahvastikuregistri e-teenuse kaudu elukoha andmeid esitades kontrollige kindlasti, et esitamise toimingud on lõpuni tehtud (allkirjastatud).

Millises ulatuses on kodualuse maa maamaksust vabastatud maa ühis- ja kaasomanikud? 
Kui maa on isikute ühis- või kaasomandis kehtib maksuvabastus vallas sõltumata ühis- või kaasomanike arvust kokku 1500 m² ulatuses. Maamaksu tasumisest on vabastatud üksnes maa ühis- või kaasomanikud, kelle elukoht on vastavalt rahvastikuregistri andmetele maal asuvas hoones. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma omandiosa suurusele maatükist, kuna asjaõigusseaduse kohaselt jagunevad ühise asjaga seotud õigused ja kohustused ühis- ja kaasomanike vahel proportsionaalselt vastavalt nende omandiosa suurusele.

Kui 1500 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid ühe kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis millises ulatuses saab maksuvabastuse? 
Kui 1500 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid ühe kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud vaid hoones oma elukoha registreerinud kaasomanik 750 m² ulatuses.

Kui 3000 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja mõlema kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis millises ulatuses saab maksuvabastuse? 
Kui tiheasutusega alal asuv 3000 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja mõlema kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud kaasomanikud kokku 1500 m² ulatuses. Mõlemad kaasomanikud saavad isikuliselt maksuvabastuse 750 m² ulatuses ning ülejäänud 1500 m² eest tuleb maksta maamaksu.

Kui eelpool kirjeldatud maatükk samadel tingimustel asub aga hajaasustusega piirkonnas, siis  on mõlemad omanikud maamaksust vabastatud, sest siis on piirmääraks kokku kuni 2 hektarit.

Millises ulatuses saavad korteriomandi omanikud maksuvabastuse? 
Korteriomandite omanikele sätestab seadus erandi. Seaduse tingimustele vastav iga korteriomandi omanik on vabastatud maamaksu tasumisest kuni 1500 m² ulatuses.

Millises ulatuses on maamaksust vabastatud korteriomandi omanikud, kes elavad hoones, kus asuvad lisaks eluruumidele ka äripinnad? 
Maa omanikud, kellele kuuluva maa sihtotstarve on osaliselt elamumaa ja osaliselt ärimaa, omavad kaasomandina nii elamise otstarbeks ette nähtud maad, kui ka ärilisel eesmärgil kasutatavat maad.

Tulenevalt korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning  asjaõigusseaduse  kaasomandi valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerivatest sätetest, peab isik maksma vastavalt temale kuuluva osa suurusele kaasomandil lasuvaid makse ning maamaksuseadusest tulenevalt maamaksu proportsionaalselt korteriomandi suurusega nii elamumaa kui ka ärimaa eest.

Kui elamumaalt on korteriomanik maamaksu tasumisest vabastatud, siis temale kaasomanikuna kuuluva ärimaa osa eest tuleb korteriomanikul tasuda ka edaspidi maamaksu proportsionaalselt korteriomandi suurusega.

Kui isikule kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis millisel neist saab rakendada kodualust maamaksusoodustust?
Kui isiku elukohaks on vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andemetele kortermajas asuv üks korteriomanditest, siis on isik vabastatud maamaksu tasumise kohustusest üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas. Näiteks kui majas, kus isikul on korter, on veel garaažiboks ja panipaik (kõik kolm on eraldi korteriomandid), siis saab maksuvabastuse üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas. Garaažiboksi ja panipaiga eest tuleb maksta maamaksu.

Kuidas rakendub maksuvabastus kui mitu korteriomandit on kokku ehitatud? 
Kui korteriomandi omanik on mitu korteriomandit kokku ehitanud üheks korteriks, siis on oluline, et korteriomandite ühendamine kajastuks ka kinnistusraamatus. Kui kinnistusraamatu andmetel pole korteriomandid liidetud, siis  saab isik maksuvabastuse üksnes ühe korteriomandi osas. Korteriomandite liitmiseks tuleb pöörduda Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna poole.

Kas liisinguga koduomanik saab maksuvabastuse? 
Ei, kuna liisija ei ole maamaksu subjekt maamaksuseaduse mõistes. Liising tuleks ümber vormistada eluasemelaenuks ning liisija kinnistu omanikuna kinnistusraamatusse kanda. 

Kas isikliku kasutusõiguse omanik saab maksuvabastuse? 
Ei, kuna isikliku kasutusõiguse omanik ei ole maamaksu subjekt maamaksuseaduse mõistes. Maksuvabastuse saavad kasutusvalduse ja hoonestusõiguse omanikud. 

Mis on maa maksustamishinna akt? 
Maatüki maksustamishinna akt võimaldab tutvuda maksustamishinna ja maatüki alusandmetega. Maatüki maksustamishinna akt koostatakse vajadusel kinnisvara omanikule selleks, et teavitada isikut kui suur on tema omandi või omandiosa maksustamishind. Akt tehakse teatavaks e-kirja või paberkandjal kirjaga ning see on ainult informatiivne.

Kas maa maksustamishinna aktil toodud summa kuulub tasumisele? 
Teile saadetud akt on oma olemuselt informatiivne ning näidatud maksustamishinda ei pea tasuma. Akti andmete alusel arvutab Maksu- ja Tolliamet isikule maamaksu.

 

KONTAKT

Eve Leesment
maakorralduse vanemspetsialist 
602 8876
eve.leesment@viimsivv.ee