Maamaksuvabastus

Maamaksuvabastus represseeritutele

Viimsi Vallavolikogu 13. juuni 2023 määruse nr 21 „Maamaksu kehtestamine, maamaksuvabastuse ulatuse ja korra kehtestamine ning maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine“ § 2 kohaselt vabastatakse maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse tähenduses.  

Õigusvastaselt represseeritud isikutel on võimalus taotleda maamaksuvabastust. Selleks peab isiku omandis oleva maatüki sihtotstarve (või üks sihtotstarvetest) olema elamumaa või maatulundusmaa (õuemaa kõlvik).

Et maamaksuvabastus saaks hakata kehtima 1. jaanuarist 2024, tuleb represseeritul esitada vallavalitsusele vastav avaldus, leitav SIIT koos represseerimist tõendava dokumendiga hiljemalt 2023.a detsembriks.

Avaldus on leitav ka täidetavana SIIT ning selle võib allkirjastatud avalduse saata elektrooniliselt aadressile info@viimsivv.ee või postiga Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001.

 

LISAINFO

Liis Reim
maakorralduse vanemspetsialist
602 8816 
liis.reim@viimsivv.ee