I klassi astumine

Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada 1.-31. märtsini. Kooli määramisel arvestatakse lapse elukoha lähedust, sama pere laste õppimist ühes koolis ning võimalusel lapsevanema soovi.

ESITA TAOTLUS

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda. Elanikud, kes on kantud Viimsi registrisse peale 31. märtsi, saavad taotlusi esitada paberkandjal vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi). Nende ja samuti peale 31. märtsi laekunud avalduste puhul määratakse lapsele kool, kus on vabu õpilaskohti. Vanemaid teavitatakse sellest hiljemalt 1. juuniks.

Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat tema lapsele määratud koolist taotluses märgitud e-posti aadressil. Juhul, kui lapsevanem ei ole nõus määratud kooliga, saab ta esitada 20. maini taotluse uue elukohajärgse kooli määramiseks. Esitatud taotlused vaatab vallavalitsuse komisjon läbi 1. juuniks.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist edasi lükata, peab ta pöörduma maakondlikusse nõustamiskomisjoni. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Avaldus vastavale komisjonile tuleb esitada juba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hiljemalt augustis olemas.

Lapsevanem on kohustatud 15. juuniks vallavalitsust teavitama määratud kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest. Juhul, kui laps asub õppima väljaspool Viimsi valda olevas koolis, palume sellest teavitada Viimsi Vallavalitsuse haridusosakonda.

KONTAKT

Aet Tampuu 
Üldhariduse vanemspetsialist
Telefon: 602 8868
E-post: aet.tampuu@viimsivv.ee