Maatoimingud

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 määruse nr 50 ,,Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamise korra“  § 1 lõikele 2  käsitatakse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maana riba-, siilu- või kiilukujulist või muu kujuga iseseisva kasutusvõimaluseta maatükki, mis on looduses tekkinud maareformi läbiviimise käigus või järgselt järgmistel põhjustel või asjaoludel:

 1. kinnisasja piiriks määratud situatsioonielemendi asukoha muutumine maastikul;
 2. kinnisasja ja teise isiku omandis või valduses oleva avalikult kasutatava tee ja kinnisasja vahelist maatükki ei ole tee omaniku või valdaja arvates otstarbekas arvata teemaa hulka;
 3. enne „Maareformi seaduse muutmise seaduse” jõustumist kehtestatud detailplaneeringu alusel rajatav või olemasolev ehitis või selle osa paikneb nii eraomandis oleval kinnisasjal kui ka sellega piirneval „Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maal;
 4. muudel juhtudel.

Vallavalitsus algatab kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgitamise menetluse kas omal algatusel või eraomandis oleva kinnisasja omaniku taotlusel, kelle arvates tema kinnisasjaga piirneval maal ei ole võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat kinnisasja.

Maatoimingud jagunevad

 1. Lihtsad maakorraldustoimingud 
  1. Katastriüksuste liitmine
  2. Katastriüksuse jagamine
  3. Kinnisasjade osade vahetamine
  4. Kinnisasja piiri muutmine
  5. Kinnisasja piiri kindlakstegemine
 2. Piirimärgi taastamine
 3. Kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuse piiride tähistamine maastikul
 4. Katastriüksuse üle mõõdistamine omaniku soovil