Projekteerimistingimused

ENNE PROJEKTEERIMISE ALGUST TULEB TEATUD JUHTUDEL TAOTLEDA VALLAVALITSUSELT PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

  • Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise, sh tehnovõrgud (edaspidi oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
  • Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise püstitamiseks või rajamiseks või laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.
  • Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.
  • Samuti on projekteerimistingimused nõutavad mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks (ka alla 35kV puhul) või olemasoleva elektripaigaldise nimipinge suurendamiseks 110 kilovoldini ja üle selle.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS

  • Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Viimsi  vallavalisusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu www.ehr.ee    
  • Vastavalt Viimsi valla ehitusmäärusele tuleb projekteerimistingimuste taotluse juurde registrisse laadida ka vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt tehtud  kinnistu topo-geodeetiline alusplaan (kehtivus üks aasta).
  • Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise riigilõiv on 25 €.
  • Juhul kui soovitakse hoonet ümber ehitada või laiendada (soojustada, lisada vintskappe, tuulekodasid vms) ning kavandatav ehitus ei suurenda hoone algset mahtu rohkem kui 33%, ei ole projekteerimistingimuste taotlus seaduse järgi tarvilik. Juhul kui hoone kavandatav laiendus suurendab hoone algset mahtu üle 33%, tuleb projekti koostamise aluseks võtta projekteerimistingimused. Juhul, kui on olemas kehtiv detailplaneering, siis tuleb lähtuda detailplaneeringust.