Lihtsad maakorraldustoimingud

Lihtsate maakorraldustoimingute käigus toimub kinnisasjade  (katastriüksuste) jagamine, liitmine, osade vahetamine, piiri muutmine, piiri kindlakstegemine.

Maakorraldustoimingute läbiviimsel tuleb tekkivate katastriüksuste piiride määramisel lähtuda:

  • maakorraldusnõuetest, milleks on eelkõige võimaluste loomine kinnisasja otstarbekaks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks, kinnisasjale otstarbeka juurdepääsu tagamine, lihtsate ja selgete ning looduslike piiridega arvestamine, kinnisasja kiildumise ja ribasuse vältimine;
  • kehtestatud planeeringutest;
  • avalikest huvidest;
  • maaomaniku õigustest.

Maakorraldust finantseerib kinnisasja omanik, kui seaduse või lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

Katastripidajal on õigus maakorraldustoimingute käigus kinnisasja omaniku taotluse alusel moodustada katastriüksusi ilma katastrimõõdistamiseta juhul, kui selleks ei ole vaja määrata maastikul uut piiripunkti ning seda võimaldavad puudutatud katastriüksuste alusandmete kvaliteet ja muud tähtsust omavad asjaolud.

Maakorraldustoimingud loetakse lõpetatuks kande tegemisega kinnistusraamatus.