Kaasamine

Visioonipäev

Viimsi vallavalitsus lähtub oma tegevustes kaasamise heast tavast:

  • Probleemi märkamine ja analüüs: Viimsi elanikel on oluline roll probleemide tuvastamisel ja süvendatud analüüsimisel, aidates kaasa mitmekülgsetele lahendustele ning tagades, et kõik vaatenurgad on arvestatud.
  • Kaasamise vajaduse ja eesmärgi püstitamine: Viimsi vallavalitsus kaasab huvirühmi ja avalikkust otsuste kujundamisse, et tagada otsuste kõrge kvaliteet ja legitiimsus. Kaasamisprotsessid algavad selge eesmärgi püstitamisega, määratledes otsuse olulisuse ning sellest lähtuvalt kaasamise ulatuse.
  • Kaasamise protsessi kavandamine: Viimsi vallavalitsus peab kaasamisprotsesside kavandamisel oluliseks, et kõigi huvipoolte ootused ja vajadused on arvesse võetud juba ülesande püstitamisel. Protsessi planeerimisel määratakse vastutavad isikud, tuvastatakse sihtrühmad, planeeritakse ajakava ning ressursid. Lähtuvalt otsuse mõjust ja ulatusest valitakse sihtgrupi ning situatsiooni jaoks sobivaimad kaasamisviisid, mis võimaldavad nii informeerimist, konsulteerimist kui ka aktiivset osalemist.
  • Lahenduste otsimine: Viimsi elanike aktiivne osalemine ideede genereerimisel ja lahenduste otsimisel aitab laiendada kaasatud ekspertide ringi, võimaldab arvestada erinevate vaadetega ning mõista probleemi varjatud külgi.
  • Lahendusvariantide hindamine ja testimine: kogukonna kaasamine lahenduste hindamisse ja testimisse tagab, et lõplikud lahendused on praktilised ning vastavad kogukonna vajadustele. Ulatuslikum kasutajakeskse disaini rakendamine võimaldab kujundada elanike vajadustele paremini sobivaid lahenduskäike.
  • Lahenduse valik ja otsustamine: Viimsi vallavalitsus põhjendab langetatud otsuseid avalikkusele ja selgitab protsessis osalenutele valiku kaalutlusi. Läbipaistvuse ja koosloome põhimõtete järgimine otsuste tegemisel suurendab huvirühmade usaldust ning otsuste mõistmist, isegi kui lahendused ei vasta täielikult kõigi individuaalsetele huvidele.
  • Elluviimine: varasem kaasamine ja koostöö kõigis etappides tagab sujuvama rakendamise ja suurema mõju. Lahendused viiakse ellu koostöös elanikega ning nendega arvestades. Kui elluviimise käigus ilmneb olulisi mõjusid, millega lahenduse väljatöötamisel ei ole arvestatud, toetub Viimsi vald kogukonnale, et tuvastada ebasoovitavad arengud ja leida probleemi lahendamiseks täiendusi.

Lisainfo:
Ivar Hendla
arendusosakond

Foto: Tiit Mõtus