Avati 2024. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

2. veebr 2024
Prangli

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse tänavu vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Toetatakse hajaasustusega maapiirkondades elavate perede elutingimuste parendamist, millega soovitakse kaasa aidata elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Hajaasustuse programm on hea võimalus näiteks neile Viimsi elanikele, kelle majapidamise reoveesüsteem vajab moderniseerimist või tuleks liita ühiskanalisatsiooniga. Vallavalitsus ise majapidamise reoveesüsteeme moderniseerida ei saa ja see algatus peab tulema kinnisasja esindajalt. 

Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Näiteks, kui toetuse summa on 6500 eurot, siis taotleja omafinantseeringu suuruseks peab olema vähemalt 2145 eurot. 

Hajaasustuse programmi taotlusvooru saab esitada taotlusi järgnevates valdkondades: majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine ning leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Kuidas käib toetuse taotlemine?

Hajaasustuse programmi toetuse taotlus tuleb esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele, mis jagab ka toetuse saamise kohta infot ja vastab taotleja küsimustele. 

Programmi tingimused

  1. Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  2. Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  3. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  4. Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  5. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  6.  Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.

Täpsemalt saab hajaasustuse programmi tingimustega tutvuda järgneval lingil https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm#tingimused 

Taotlus

Taotluste blanketid on toodud Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Taotluste hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab valla- või linnavalitsus või kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Viimsi vallas koordineerib hajaasustuse programmiga seonduvat merenduse vanemspetsialist Raul Ilisson 5628 3018, raul.ilisson@viimsivv.ee).

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnati hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

  1. Investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus.
  2.  Kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv.
  3. Taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta.
  4. Leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Täpsemalt saab hajaasustuse programmi tingimustega tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel ja riigihalduse ministri 22.02.2018 a määruses nr 14 "Hajaasustuse programm".

 

Raul Ilisson
merenduse vanemspetsialist