Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2036 avalik väljapanek ja avalik arutelu

15. mai 2024
veevärk

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava 2024-2036 läbis 14. mail Viimsi Vallavolikogus esimese lugemise ning suunati avalikule väljapanekule.

Arengukava on ÜVK kohta koostatav analüüs, mis käsitleb valla ÜVK hetkeolukorda ja arendamisettepanekuid. See on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Viimsi vallas. ÜVK arengukava koostatakse 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajadusel korrigeerida. ÜVK arendamise kavas on antud värske ülevaade valla ÜVK võrgustikust, valdkondlikest lähteandmetest, senise ÜVK arendamise kava täitmisest, valla ÜVK probleemkohtadest ja arenguvajadustest. Investeeringud on ÜVK arengukavas jagatud vastavalt nende prioriteetsusele kahte perioodi: lühiajalised investeeringud 2024-2028 ja pikaajalised investeeringud 2029-2036. 

Suurematest investeeringutest võib välja tuua näiteks Äigrumäe veehaarde ja veetöötlusjaama rajamise, survetõstepumplate rajamise Pärnamäele, Laiakülasse, Rohuneeme külasse, Prangli saare veevarustuspumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine, Reinu tee reoveepuhasti rajamise ja Prangli saare reoveepuhasti rajamise. 

Arengukavaga saab tutvuda SIIN.

Vallavalitsus ootab avaliku väljapaneku käigus kõiki inimesi valla ÜVK arendamisele kaasa mõtlema ja ettepanekuid esitama ajavahemikus 15.05 kuni 28.05. e-posti aadressile arengukava@viimsi.ee. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29.05 kell 16 Viimsi vallamaja I korruse saalis. 

Foto: Jane Saks

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja