Viimsi vallavolikogu kinnitas 2022. aasta eelarve

19. Jaan 2022
eelarve

Viimsi vallavolikogu võttis teisipäeval, 18. jaanuaril vastu valla 2022. aasta eelarve mahuga 55,1 miljonit eurot. Põhitegevuse tulude maht on käesoleval aastal 45,5 miljonit ning põhitegevuse kulud 42,6 miljonit.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul on eelarve tasakaalus ja kõikide valdkondade vajadustega on arvestatud. „Jätkame haridus-, kultuuri ja spordivaldkonna, aga ka mitmete muude vajalike investeeringutega. Näiteks alustame jalgpalli sisehalli rajamisega Viimsisse. Põhitegevuse kuludest kõige suurema osa ehk 58,9% moodustavad haridusvaldkonna kulud,“ lisas ta.

Viimsi vallavolikogu esimehe Lauri Hussari sõnul on tal väga hea meel, et eelarve käesoleva aasta prioriteetideks on haridus ja kultuur. „Laienev Randvere kool, üha hoogustuv huvitegevus ja Viimsi kultuurielu uuele tasemele tõstev kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium on siin teetähisteks, mis annavad tugeva tõuke meie laste hariduse parandamiseks ja kogu valla kogukonnatunde tõstmiseks,” rõhutas Hussar. 

„Koostatud vallaeelarve tagab Viimsi valla tasakaalustatud arengu, arvestab koalitsioonilepingus kokkulepituga ning näeb ette investeeringud nii kommunaal-, hariduse- kui ka kultuurivaldkonda. Selle aasta eelarvest finantseerime näiteks Randvere kooli juurdeehituse ja ujula rajamise, mis loob eeldused Randvere Koolist 9. klassilise põhikooli loomiseks,“ toob esile Viimsi vallavolikogu aseesimees ja eelarvekomisjoni esimees Jan Trei.

Valla põhitegevuse tulud suurenevad võrreldes 2021. aasta eelarvega 2,2 miljonit eurot ehk 5,3%. Tulumaksu laekumine on kavandatud mahus 33 miljonit. Planeeritud tulumaksu laekumise kasv võrreldes möödunud aasta eelarvega on 6 % tulenevalt maksumaksjate arvu ja keskmise palga kasvust.

Oluline mõju eelarvele on tööhõive näitajatel, kuna füüsilise isiku tulumaks moodustab põhitegevuse tuludest 72,6%. Töötute arv Viimsi vallas on olnud langustrendis, võrreldes 2021. aasta algusega oli see 2022. aasta jaanuariks vähenenud üle 16 %.

Saadava sihtfinantseeringuna on kavandatud riigilt jalgpallihalli ehituseks saadav toetus 1,5 miljonit eurot, purskkaevude väljaku rajamiseks saadav toetus 225 000 eurot ning on täpsustatud LED III (tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks) ja RIA II (teede hoolduseks ja GIS põhise register-menetluskeskkonna loomiseks) projektide toetuste summad.

2022. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud on 42,6 miljonit eurot. Möödunud aasta eelarvega võrreldes suurenevad need 6,2%. Põhitegevuse kuludest kõige suurema osa ehk 58,9% moodustavad hariduskulud.

Põhivara soetuseks on kavandatud 5,9 miljonit, millest 2,3 miljonit kaetakse saadud toetustega. Eelarves on ette nähtud 2 miljonit kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ehitamiseks. Vahendid kajastuvad eelarves Viimsi Haldus OÜ-le antava laenuna.

2022. aasta eelarvesse kavandatud riigi toetusfondist eraldatavate toetuste maht on võrreldes 2021. aasta eelarvega 1,1% võrra suurem.

Majanduse valdkonna kulud suurenevad võrreldes 2021. aasta eelarvega 11 %. Sealhulgas on teede hoolduseks kavandatud 1,2 miljonit (kasv 4,1%), ühistranspordikorralduseks on eraldatud 1,3 miljonit (kasv 28,2%) ja liikluskorralduste kuludeks on kavandatud 95 000 eurot (kasv 31,9%).

Vaba aja ja kultuuri kulud jäävad 2021. aasta eelarve tasemele. Kusjuures sporditegevuse eelarve suureneb 7,5% ning valla sündmuste eelarve väheneb 8,3%.

Hariduse valdkonna eelarve kasvab võrreldes 2021. aastaga 9,3%. Haridusasutuste eelarved suurenevad keskmiselt 6,7%, sealhulgas muusikakooli ja kunstikooli tegevuskulud tulenevalt Artiumis asuvate uute ruumide suurematest ülalpidamiskuludest. SA Kultuuri- ja Hariduskeskuse Viimsi Artium asutamisega on kavandatud eelarvesse tegevustoetus.

Sotsiaalse kaitse eelarve suureneb 5%, kusjuures sotsiaalhoolekande kulud kasvavad 5,4%. Sotsiaalhoolekande eelarvesse on arvestatud toetusfondist saadavad toetused 123 155 eurot.

Reservfondi suuruseks on arvestatud 500 000 eurot.