Volikogu kiitis heaks Harju maakonna arengustrateegia 2040+

23. märts 2023
viimsi paat

Viimsi vallavolikogu kiitis 21. märtsi istungil heaks Harju maakonna arengustrateegia 2040+. Strateegia elluviimiseks koostatakse järgmise sammuna tegevuskavad, sh linnapiirkonna omavalitsuste tegevused järgnevaks perioodiks.

Harju maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorisondini 2040+, et anda ühine suund edaspidistele tegevustele. Harju maakonna arengustrateegia 2040+ koostamisel on võetud aluseks kohtumised kõigi omavalitsustega, ka on arvestatud Harju maakonna kehtiva maakonnaplaneeringuga, maakonna kohalike omavalitsuste kehtivate arengukavadega ja riiklike valdkondlike strateegiatega.

Vastavalt arengustrateegia visioonile on Harju maakond Põhja-Euroopa targa majanduse süda, siin on suurepärane elukeskkond, kestlik taristu ning kiired ja mugavad ühendused kogu maailmaga.

Strateegia sõnastab kolm strateegilist eesmärki:

  1. Harju maakond on rahvusvaheliselt hinnatud uue majanduse ja innovatsiooni keskus, mille suurim väärtus on siinsed inimesed ja kogukonnad.

  2. Harju maakonnas on Läänemere regiooni parim elukeskkond – turvaline, roheline, kestlik ning kaasaegsete töökohtade ja teenustega.

  3. Harju maakonnas on jätkusuutlik ja tasakaalustatud maakasutus, kestlik taristu ning kiired ja keskkonnasäästlikud ühendused nii maakonna siseselt, ülejäänud Eestiga kui ka välisriikidega.

Lisaks sisaldab maakondlik arengustrateegia varem eraldiseisva dokumendina kehtinud linnapiirkondade strateegiat, mille eesmärk on luua eeldused EL struktuurifondide vahendite kasutamiseks. Tegemist on eraldi Tallinna linna ja lähiala omavalitsuste strateegiaga, millega rahastatakse linnalähipiirkonna transpordi ja teedeprojekte. Varasemalt on linnaliste piirkondade meetme alusel rajatud näiteks Leppneeme tee, Randvere tee ja Pargi tee kergliiklusteed. Uuel linnaliste piirkondade tegevusperioodil on kavas rajada mh Muuga tee kergliiklustee, Kiigemäe tee kergliiklustee. Selleks on vajalik järgmise tegevusena Tallinna linnapiirkonna tegevuskava kohalikel omavalitsustel ette võtta.

Harju maakonna arengustrateegiaga saab tutvuda siin.

 

Alar Mik
abivallavanem