Ettevõtjale

Maksuvõla puudumise tõendi taotlemine

Tõendi taotlemiseks koostage vabas vormis e-kiri järgmiste andmetega

 • asutuse nimetus (kelle kohta tõendit taotletakse), registrikood ja aadress;
 • võlgnevuse kontrollimise kuupäev/hankemenetluse algamise päeva seis;
 • soovitav väljastamise kuupäev;
 • kontaktisik ja -telefon;
 • e-posti aadress, millele tõend saata.

Saatke e-kiri ülaltoodud andmetega e-posti aadressile info@viimsivv.ee

Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Väljastame digitaalselt allkirjastatud tõendi. 
Erandjuhul väljastame tõendeid ka paberkandjal, vajadusel lisage meili sellekohane märkus koos eksemplaride arvuga. Palume arvestada, et paberkandjal tõendite väljastamine võib võtta rohkem aega võrreldes digitaalsega.

Täiendav info vallavalitsuse rahandusametist, telefon: 602 8809

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) pakub tasuta teenuseid!

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK)  eesmärk on aidata kaasa Harju maakonna terviklikule ja jätkusuutlikule arengule. Oleme toeks Harjumaa ettevõtjatele, kodanikeühendustele ja omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel lähtudes maakondlikust tasakaalustatud regionaalarengust.

Harjumaa ettevõtja ning kodanikuühenduse esindajatele, on konsultatsioonid TASUTA!  Korraldame koolitusi, vahendame rahastus- ja koolitusuudiseid, algatame projekte ja oleme partneriteks maakondlikes suurprojektides.

HEAK teenused

Ettevõtjate nõustamine (alustavad ja tegutsevad)

 • Ettevõtte asutamine, äriidee analüüs 
 • Äriplaani, finantsprognooside, projektide koostamine
 • Rahastusvõimalused EASist, Euroopa Liidu fondidest
 • Tegutseva ettevõtte arendamine
 • Abistamine investorite leidmisel
 • Harjumaa turismitegevuse koordineerimine
 • Noorte ettevõtlikkuse toetamine

Kodanikeühenduste nõustamine

 • Ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine
 • Organisatsiooni arengukava, strateegia ja tegevuskava koostamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse nõustamine
 • Seadustega seonduvad küsimused
 • Rahastusvõimaluste leidmine
 • Projektiidee analüüs, taotluste ja aruandluse koostamine
 • Projekti juhtimine ja elluviimine

Kohalike omavalitsuste nõustamine

Arengukavade nõustamine

 • Kohalike omavalitsuste ja piirkondlike arengukavade koostamise nõustamine
 • Kohalike omavalitsuste ja piirkondlike arengukavade elluviimiseks vajalike finantsvahendite leidmine

Projektide nõustamine

 • Projektiidee formuleerimise ja hindamise nõustamine
 • Projektide finantseerimisallikate leidmise nõustamine
 • Projektide kirjutamise nõustamine
 • Projektide nõustamine teostusfaasis

HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Meie head koostööpartnerid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) ja Kodukant Harjumaa.

Konsultatsioonile registreerumiseks helista telefonil: 656 6641, 656 6522 või saada kiri info@heak.ee. Jälgi ka uudiseid meie kodulehel  www.heak.ee.