Haridus- ja noorsootöö

Viimsi vallas on haridusasutused kujunenud omamoodi kogukonnakeskusteks. Need ühendavad eri tegevusi ja rahvastikurühmi ning toetavad kogukonna ühistunnet ja vastutust. Valla koolivõrgu tugevuseks on  kaasaegse formaalhariduse omandamise kõrval võimalused mitmekesiseks  huvihariduseks, õppijate loovuse stimuleerimine ja ühistegevus. Kvaliteetse haridusteenuse kättesaadavuse eelduseks on hästi toimiv haridusvõrk. Viimsi vald on üks vähestest omavalitsustest Eestis, kus elanikkond kasvab, mis omakorda eeldab korralikku taristut, et katta kõik õpivajadused nõuetele vastava alus-, põhi- ja huviharidusteenusega. Sellesse on investeeritud ja vajadusest lähtuvalt tehakse seda jätkuvalt.

Viimsis pakutakse alusharidust MLA Viimsi Lasteaedade 8 majas ja Püünsi Kooli lasteaias. Viimsis tegutseb ka 6 eralasteaeda ja 4 eralapsehoidu.

VIIMSI VALLAS ON ÜHEKSA MUNITSIPAALLASTEAEDA

PÕHIHARIDUST SAAB OMANDADA VALLA 5 KOOLIS

Keskhariduse omandamise võimalust Viimsi Gümnaasiumi näol pakub alates 2018. aastast riik.

Noorsootöö on Viimsi 7-26-aastastele noortele tingimuste loomine mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Viimsi noorsootöö eesmärk on noorte positiivse arengu toetamine ja selleks tingimuste/keskkonna loomine. Noorsootöö on suures osas mitteformaalne õppimine, samas noorsootöös osaledes õpitakse ka informaalselt.

VIIMSI NOORSOOTÖÖ STRUKTUURID