Maamaks

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

Maamaksuseaduse muudatustest tulenevalt ei pea maaomanik enam maamaksuvabastuse saamiseks avaldust esitama. Maamaksust vabastatakse elamumaa omanik või hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik vallas tiheasustusalal kuni 1500 m² ja hajaasustusalal kuni 2 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on omaniku elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele.

Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel. Selleks kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 1. jaanuari seisuga.

Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühele, elukohaks olevale maaüksusele, vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele. Kui maksumaksjale kuulub mitu maatükki või ta kasutab mitut ühe kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuvat maatükki, summeeritakse maatükkide eest tasumisele kuuluvad maksusummad.

Maamaksu ja maamaksuvabastuse suuruse kohta saab infot Maksu- ja Tolliameti maamaksuteatega, mis väljastatakse maksumaksjatele alates jooksva aasta 15.  veebruarist posti teel või elektroonselt. Nendele isikutele, kelle maamaksu summa jääb alla 5 € aastas, maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu ja Tolliametit. Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu valides veebilehe ülevalt äärest „Sisenen e-MTA-sse“.

Viimsi Vallavolikogu 13. juuni 2023 määruse nr 21 "Maamaksu kehtestamine, maamaksuvabastuse ulatuse ja korra kehtestamine ning maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine" § 2 kohaselt vabastatakse maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse tähenduses. Selleks peab isiku kasutuses oleva maatüki sihtotstarve (või üks sihtotstarvetest) olema elamumaa või maatulundusmaa (õuemaa kõlvik). Et maamaksuvabastus saaks hakata kehtima 1. jaanuarist 2024, tuleb represseeritul esitada vallavalitsusele vastav avaldus koos represseerimist tõendava dokumendiga hiljemalt 2023.a detsembriks. Avalduse võib saata elektrooniliselt aadressile info@viimsivv.ee või postiga Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001.

 

MAAMAKSUMÄÄRAD

Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määruse nr 19 "Maamaksumäära kehtestamine" kohaselt on hetkel kehtiv maamaksumäär Viimsi vallas kõikide sihtotstarvete liikidele puhul 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud haritava maa ja loodusliku rohumaa osas, mille maamaksu määraks on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Need maamaksumäärad kehtivad kuni 2023.a lõpuni.

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 13. juuni 2023.a määrusele nr 21
„Maamaksumäära kehtestamine, maamaksuvabastuse ulatuse ja korra kehtestamine ning maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine“ kehtivad alates 2024. aastast järgmised maamaksumäärad:

  1. elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  2. punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  3. punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksumäärade ajalugu on avalikult Maksu- ja Tolliameti kodulehel alajaotuse "maamaks" all: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/muud-maksud/maamaks#ma…

 

LISAINFO

 

KONTAKT

Liis Reim
maakorralduse vanemspetsialist 
602 8816
liis.reim@viimsivv.ee