Kaasav eelarve 2020

 

Milline idee väärib teostust? Vaata kaasava eelarve ideesid.

Esimene pääsuke Viimsis

Esimesel kaasava eelarve väljakuulutamise aastal koguti ja valiti erandkorras kahe aasta ettepanekuid samaaegselt. Sellest tulenevalt oli 2020. aastal kaasava eelarve projektide elluviimiseks kokku kasutada 100 000 eurot. 

Läinud aastal (2020) esitati 86 ideed, millest valdav enamus oli mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. 

Laekunud ideede hulk näitas, et teave kaasava eelarve võimalustest puudutas viimsilasi ning kogukonna eestkõnelejad soovisid osaleda valla elu paremaks muutmisel. Vastavalt reglemendile hindas ettepanekuid ekspertkomisjon, mille koosseisus olid vastava ala spetsialistid. Komisjon kaalus esitatud ideede teostatavust (lähtudes ajast, rahalisest kulust ja elulisest teostatavusest). Eksperdid tegid mõnedele perspektiivikatele ideede autoritele ka ettepanekud selle täiendamise osas – näiteks vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jms.

Kokkuvõttes sai ekspertide otsusel järgmisesse vooru 57 väga head ideed.

Lõplikuks võitjaks osutusid siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega. Hääletusel osales 866 viimsilast. 

Lõppkokkuvõttes on täna siseskatepargi rajamise idee eest tasutud 50 000 eurot, hooajalise uisuplatsi rajamise eest 11 210 eurot, Haabneeme jõulinnaku rajamise eest 20 486,22 eurot ja 18 303,78 eurot Tammneeme sadama süvendamise eest. 

Vaata hääletamisetulemusi SIIN

1. Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid sai esitada 15. – 31. oktoobrini. Ideid võis esitada igaüks, selleks ei pidanud olema Viimsi valla elanik. Ideid sai esitada infosüsteemis Volis SIIN, saata vabas vormis e-kirjaga aadressile kaasaveelarve@viimsivv.ee või tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001, Viimsi alevik, Viimsi vald. Posti teel saadetud ideed peavad kandma hiljemalt 31. oktoobri 2020 postitemplit.

Ideede esitamisel tuli lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine.
 • Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud.
 • Idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot, alampiiri ei ole määratud.
 • Idee teostamisel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Idee peab olema realiseeritav 2021. aasta 31. detsembriks.

Idee pidi sisaldama:

 • esitaja nime ja kontaktandmeid;
 • nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
 • idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta;
 • idee elluviimise kirjeldust;
 • sihtrühma;
 • hinnangulist maksumust;
 • võimalusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

 

2. Ideede esmane analüüs

Ideede esmane analüüs toimus 1. - 15. november 2020.

 • Kaasava eelarve raames esitatud ideede vastavust eespool kirjeldatud põhimõtetele analüüsis vallavalitsuse moodustatud ekspertkomisjon, kuhu kuulusid vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid. Komisjon hindas esitatud ideede kirjelduses toodud kulutuste põhjendatust, eelarve läbipaistvust ja teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja üleüldist vastavust kaasava eelarve tingimustele. Idee esitaja nõusolekul oli komisjonil õigus sarnased ideed liita.
 • Komisjoni otsusel sai järgmisesse vooru 59 ideed. Kahel juhul ideed liideti, seetõttu on hääletusel 57 ideed (Viimsi valla kaasava eelarve ekspertide koosoleku protokoll.pdf)
 • Kaasava eelarve põhimõtetele ja nõuetele mittevastavad, eelarve rahalist mahtu ületavad, ühe eelarveaasta jooksul mitte elluviidavad või heade kommete ning kehtivate õigusaktidega vastuolus olevad ideed kõrvaldati ja need ei jõua rahvahääletusele.

 

3. Ideede tutvustamine 

 • Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ideed tutvustatakse võrdsetel alustel valla kodulehel viimsi.ee/kaasaveelarve , Facebook’i  lehel ja ajalehes Viimsi Teataja. 30. novembrist 2020 on ideede lühikirjeldustega võimalik tutvuda Viimsi Raamatukogus.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ise.

VIIMSI KAASAVA EELARVE IDEEDE TUTVUSTAMISE HEA TAVA

 

4. Ideede hääletamine

Hääletus algas1. detsembril kell 00.00 ja lõppes 13. detsembril kell 23.59. 

 • Hääletusel saavad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald.
 • Igal hääletamisõiguslikul isikul on kolm häält, mis annab võimaluse  hääletada kolme erineva idee poolt.
 • Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega.
 • Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

Hääletada sai:

 • Elektrooniliselt Viimsi valla kodulehe kaudu infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

 • Viimsi Raamatukogus kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Raamatukogu on avatud E-R 10-20, L-P 10-16.

 

5. Ideede elluviimine

 • 2021. aastal viiakse kaasava eelarve vahenditest ellu kaks rahvahääletusel enim toetust saanud ideed, kumbki maksumusega kuni 50 000 eurot.
 • Rahvahääletusel enim toetust leidnud ideed viiakse ellu Viimsi valla kaasava eelarve vahenditest.
 • Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus.
 • Kaasava eelarve sündmuse elluviimise korraldab idee esitaja, kellega vallavalitsus sõlmib vastavasisulise lepingu.
 • Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle maksumus ületab 50 0000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee.
 • Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

KONTAKT

Liina Mugu 
Viimsi Vallavolikogu kantselei juhataja,
kaasava eelarve kampaania projektijuht
Telefon: 5373 7275
E-post: kaasaveelarve@viimsivv.ee

LISAINFO