Kaasav eelarve 2021

kaasava eelarve ideekorje 2021

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Tänavu juunikuus algava protsessi käigus läheb jagamisele 50 000 eurot.

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle idee maksumus ületab 50 000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee. Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

IDEEDE KOGUMINE  

Kaasava eelarve ideid saab esitada 01.06 – 01. 08.2021. Ideid võib esitada igaüks, selleks ei pidanud olema Viimsi valla elanik. Ideid saab esitada:

1. Infosüsteemis Volis SIIN;

2. Saata vabas vormis e-kirjaga aadressile kaasaveelarve@viimsivv.ee

3. Tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001, Viimsi alevik, Viimsi vald. Posti teel saadetud ideed peavad kandma hiljemalt 01. august 2021 postitemplit.

Ideede esitamisel tuli lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine.
 • Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud.
 • Idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot, alampiiri ei ole määratud.
 • Idee teostamisel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Idee peab olema realiseeritav 2022. aasta 31. detsembriks.

IDEE PEAB SISALDAMA:

 • esitaja nime ja kontaktandmeid;
 • nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
 • idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta;
 • idee elluviimise kirjeldust;
 • sihtrühma;
 • hinnangulist maksumust;
 • ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, põhjalikum kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).
   

2020.aasta kaasava eelarve kokkuvõte

Esimesel kaasava eelarve väljakuulutamise aastal koguti ja valiti erandkorras kahe aasta ettepanekuid samaaegselt. Sellest tulenevalt oli 2020. aastal kaasava eelarve projektide elluviimiseks kokku kasutada 100 000 eurot.

Läinud aastal (2020) esitati 86 ideed, millest valdav enamus oli mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. Erinevalt paljudest teistest omavalitsustest oli Viimsi kaasava eelarve raames võimalik teha ettepanekuid ka ürituste korraldamiseks. Selline tingimuste laiendamine on oluline eelis teiste omavalitustega võrreldes.
Laekunud ideede hulk näitas, et teave kaasava eelarve võimalustest puudutas viimsilasi ning kogukonna eestkõnelejad soovisid osaleda valla elu paremaks muutmisel. Vastavalt reglemendile hindas ettepanekuid ekspertkomisjon, mille koosseisus olid vastava ala spetsialistid. Komisjon kaalus esitatud ideede teostatavust (lähtudes ajast, rahalisest kulust ja elulisest teostatavusest). Eksperdid tegid mõnedele perspektiivikatele ideede autoritele ka ettepanekud selle täiendamise osas – näiteks vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jms. Kokkuvõttes sai ekspertide otsusel järgmisesse vooru 57 väga head ideed. Lõplikuks võitjaks osutusid siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega. Siinkohal pean oluliseks mainida, et hääletusel osales 866 viimsilast. Teiste omavalitsustega võrreldes on see tubli tulemus ja ehk edaspidi on kogukonna jaoks nii olulistel teemadel kandepinda veelgi rohkem. 

Lõppkokkuvõttes on täna siseskatepargi rajamise idee eest tasutud 50 000 eurot ja hooajalise uisuplatsi rajamise eest 11 210 eurot. Seega on veel ruumi täiendavaks idee elluviimiseks – Viimsi vald on teostamas ka kolmandat esitatud ideed, milleks on Haabneeme kooli juurde jõulinnaku rajamine.

 

 

KONTAKT

Liina Mugu 
Viimsi Vallavolikogu kantselei juhataja,
kaasava eelarve projektijuht
Telefon: 5373 7275
E-post: kaasaveelarve@viimsivv.ee

 

LISAINFO