Kaasav eelarve 2021

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

 

1. IDEEDE KOGUMINE  

Kaasava eelarve ideid sai esitada 01.06 – 01. 08.2021

Ideid võis esitada igaüks, selleks ei pidanud olema Viimsi valla elanik. Kokku laekus 21 ideed.

30. 09.2021 koguneb kaasava eelarve ideede hindamiskomisjon,  kes  hindab ettepanekute eluviimise võimalikkust. 

Oktoobrikuu jooksul tutvustatakse lõpphääletusele jõudvaid ideid ning juba novembrikuus on võimalik anda hääl oma lemmikideele! 

2021.aastal esitatud ideedega saab tutvuda 

1. Infosüsteemis Volis SIIN;

Ideede esitamisel tuli lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • Idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine.
  • Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud.
  • Idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot, alampiiri ei ole määratud.
  • Idee teostamisel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
  • Idee peab olema realiseeritav 2022. aasta 31. detsembriks.

2. IDEEDE TEOSTATAVUSE HINDAMINE

Esitatud ideid hindab hindamiskomisjon, mille koosseisus on vastava ala spetsialistid. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Mitmetel juhtudel teevad eksperdid ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta või maksumust  jmt).

Viimsi valla kaasava eelarve ideede hindamiskomisjoni moodustamine

Viimsi valla kaasava eelarve 2021 hindamiskomisjoni koosoleku protokoll

 

3. IDEEDE TUTVUSTAMINE

Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii vallaruumis, sotsiaalmeedias kui  ka Volises.

Ideed, mis jätkavad kaasava eelarve protsessis

 

 4. IDEEDE HÄÄLETAMINE 

Viimsi valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 1.- 30. novembril 2021.  Hääletus algab 1. novembril kell 00 ja lõppeb 30. novembril kell 23.59. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID-ga või Smart-ID-ga ning Viimsi raamatukogus kasutades infotöötaja abi. Selleks tuleb esitada isikut tõendav dokument. 

 

5. IDEE ELLUVIIMINE

Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu hääletamisele järgneval eelarveaastal ehk 2022.aastal. Idee elluviimise korraldab Viimsi vallavalitsus.

 

 

 2020.aasta kaasava eelarve kokkuvõte

Esimesel kaasava eelarve väljakuulutamise aastal koguti ja valiti erandkorras kahe aasta ettepanekuid samaaegselt. Sellest tulenevalt oli 2020. aastal kaasava eelarve projektide elluviimiseks kokku kasutada 100 000 eurot.

Läinud aastal (2020) esitati 86 ideed, millest valdav enamus oli mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. Erinevalt paljudest teistest omavalitsustest oli Viimsi kaasava eelarve raames võimalik teha ettepanekuid ka ürituste korraldamiseks. Selline tingimuste laiendamine on oluline eelis teiste omavalitustega võrreldes.
Laekunud ideede hulk näitas, et teave kaasava eelarve võimalustest puudutas viimsilasi ning kogukonna eestkõnelejad soovisid osaleda valla elu paremaks muutmisel. Vastavalt reglemendile hindas ettepanekuid ekspertkomisjon, mille koosseisus olid vastava ala spetsialistid. Komisjon kaalus esitatud ideede teostatavust (lähtudes ajast, rahalisest kulust ja elulisest teostatavusest). Eksperdid tegid mõnedele perspektiivikatele ideede autoritele ka ettepanekud selle täiendamise osas – näiteks vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jms. Kokkuvõttes sai ekspertide otsusel järgmisesse vooru 57 väga head ideed. Lõplikuks võitjaks osutusid siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega. Siinkohal pean oluliseks mainida, et hääletusel osales 866 viimsilast. Teiste omavalitsustega võrreldes on see tubli tulemus ja ehk edaspidi on kogukonna jaoks nii olulistel teemadel kandepinda veelgi rohkem. 

Lõppkokkuvõttes on täna siseskatepargi rajamise idee eest tasutud 50 000 eurot ja hooajalise uisuplatsi rajamise eest 11 210 eurot. Seega on veel ruumi täiendavaks idee elluviimiseks – Viimsi vald on teostamas ka kolmandat esitatud ideed, milleks on Haabneeme kooli juurde jõulinnaku rajamine.

 

Liina Mugu 
Viimsi Vallavolikogu kantselei juhataja,
kaasava eelarve projektijuht
Telefon: 5373 7275
E-post: kaasaveelarve@viimsivv.ee

 

LISAINFO