Kaasav eelarve 2022

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ideid võib esitada igaüks, selleks ei pea olema Viimsi valla elanik, aga lõpphääletusele jõudnud ideede osas saavad sõna sekka öelda vaid vallakodanikud. 

Kaasava eelarve hääletus toimus 30. novembrini 2022 VOLIS keskkonnas. Kokku kasutas seda võimalust 597 viimsilast, kes andsid kokku 727 häält. 

2022. aasta kaasava eelarve võitjaks on Randvere-Metsakasti ujumiskoht. Kokku hääletati selle rajamise poolt 168 korda. Teisele kohale jäänud Tammneeme sadama süvendamist edestas võiduidee kogunisti 67 häälega.  Märkimisväärselt kaugemale liidrist jäid aga Püünsi noortekeskuse laienemine (74), jalgratta õpperaja rajamine Pärnamäe külla (68) ja Haabneeme liumägi-rannavaal (64 häält).  

Kaasava eelarve 2022 korraldusest

Oma idee sai esitada 1. juunist 1. augustini 2022  infosüsteemis Volis, digiallkirjastatult e-kirjaga aadressile kaasaveelarve@viimsivv.ee või tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna Viimsi Vallavalitsusse (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald 74001). Posti teel saadetud ideed peavad kandma postitemplit, mis mahub ideekorje ajavahemikku (1. juuni kuni 1. august 2022). 

Ideede esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringu tegemine, projekti elluviimine või ürituse korraldamine
 • elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud
 • idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot (alampiiri ei ole määratud)
 • idee teostamisel ei tohi kaasneda vallale ebamõistlikke kulusid järgnevateks aastateks
 • idee peab olema realiseeritav hiljemalt 31. detsembriks 2023.

Esitatav idee peab sisaldama:

 • esitaja andmed (nimi ja kontakt)
 • idee kirjeldust, mis sisaldab järgmisi elemente: 
  • idee nimi
  • investeeringu asukoht
  • hinnanguline maksumus
  • eesmärgi kirjeldus (sh olulisus kogukonnale/vallale tervikuna)
  • sihtrühm
  • elluviimise ajakava
  • idee sisu kirjeldus
  • ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada)

NB! E-kirjaga edastatud ideed peavad omama esitaja digiallkirja. Ka paberkandjal esitatud ideele tuleb lisada allkiri.

Konkursile esitatud ideid hindab vallavalitsuse hindamiskomisjon ja sellesse kuuluvad eri valdkondade spetsialistid. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Eksperdid võivad teha ideede autoritele ettepaneku idee täiendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta või maksumust jmt).

Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve raames esitatud ideid võrdsetel alustel erinevates valla infokanalites. Komisjoni tööle järgneb rahvahääletus, millest saab osa võtta vähemalt 16-aastane Viimsi valla elanik. Iga rahvahääletusel osalev inimene saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-IDga ja Viimsi raamatukogus. Selleks tuleb raamatukogu infotöötajale esitada ID-kaart. 

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega. Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu hääletamisele järgneval eelarveaastal ehk 2023. aastal. Idee elluviimise korraldab Viimsi vallavalitsus. 

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle idee maksumus ületab 50 0000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee. Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu ka rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

Lisainfo: