2019-2020. a huvihariduse- ja tegevuse toetus juriidilistele isikutele

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. mai

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse vorm

Huvihariduse ja huvitegevuse aruande vorm

Toetuse eesmärgiks on 7-19. aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine.

Toetuste liigid

 1. Toetus  loodud võimaluste jätkamiseks ning arendamiseks.
 2. Toetus uuenduslike või täiendavate võimaluste loomiseks.

Tegevused, mille elluviimiseks võib toetust taotleda

 1. 2017-2018 Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel alustatud huviringide või käivitatud huvikooli õppe- või ainekavade jätkamiseks ja arendamiseks.
 2. Uute huviringide või huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine
 3. Uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades.
 4. Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine.
 5. LTT valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine.
 6. Uute võimaluste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil loodud huviringides osalemiseks.

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Toetus ei kata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid.

Vajalikud sammud

Üks Taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid vahendeid.

Taotlus esitatakse allkirjastatult Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale 15. maiks vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormil.

Taotlus sisaldab järgmisi andmeid

 1. Taotleja nimi, registrikood.
 2. Taotleja esindaja nimi ja isikukood.
 3. Taotleja pangarekvisiidid.
 4. Tegevuse nimetus.
 5. Tegevuse kirjeldus, milleks toetust taotletakse ning ajakava.
 6. Tegevuse vajalikkuse põhjendus, eesmärk.
 7. Taotleja prognoos tegevuses osalejate arvu kohta.
 8. Taotleja pädevuse kirjeldus, sealhulgas viide pädevust tõendavatele allikatele või pädevust tõendavad dokumendid.
 9. Taotletava tegevuse elluviimiseks vajalik eelarve, mis sisaldab soetatavate vahendite eeldatavat maksumust ja tööjõukulusid.

Taotlusi hindab vallavalitsuse ajutine komisjon järgmiste kriteeriumite järgi

 1. Kavandatava tegevuse tulemused toetavad pikaajaliselt Viimsi valla 2019-2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavas kirjeldatud kitsaskohtade lahendamist.
 2. Kavandatav tegevus on loogiline ja hästi põhjendatud.
 3. Tegevuse elluviijal on piisav pädevus tegevuse elluviimiseks.
 4. Tegevuses osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed.
 5. Taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud vahendite soetamiseks ning vahendid on seotud kavandatud tegevusega.

Tulemus

Toetus makstakse Taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates.

Aruandlus

Toetuse saaja kohustub haridus- ja kultuuriosakonnale esitama toetuse kasutamise kohta vahearuande ja lõpparuande. Vahearuanne esitatakse hiljemalt 21. detsembriks ja lõpparuanne hiljemalt 30. juuniks.

Vahearuandes esitatakse

 1. Toetuse saaja nimi, registrikood.
 2. Toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood.
 3. Tegevuse nimetus.
 4. Viimsi vallalt saadud toetuse suurus, toetuse arvel soetatud vahendite nimekiri ja maksumus ning kuludokumendid.
 5. Selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikult soetatud vahendid või nende maksumus on erinevad.
 6. Tegevuses osalejate nimekirja (ees- ja perekonnanimi, isikukood) ja ringipäeviku/ tegevuses osalemise kinnitus.
 7. Sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral põhjendus.

Lõpparuandes esitatakse

 1. Toetuse saaja nimi, registrikood.
 2. Toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood.
 3. Tegevuse nimetus.
 4. Tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise ülevaade, sealhulgas kavandatud ja tegeliku tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise erinevuse korral põhjendus.
 5. Tegevuses osalenute arv.
 6. Kuludokumendid toetatavate tööjõukulude tasumise ja soetatud õppevahendite kohta.
 7. Selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikud kulud erinevad.
 8. Aruanne allkirjastatakse selleks õigust omava isiku poolt.
 9. Hinnang tegevuse õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele.

Kontakt

Kaija Mägi
Huvihariduse vanemspetsialist
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee
Telefon: 602 8860

Õigusakt